Admite excepţia necompetenţei teritorială a Judecătoriei Lipova invocată de pârâtă, declină soluționarea cauzei

Hotărâre 918 din 08.12.2016


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LIPOVA Operator 2799

DOSAR NR.

ORDONANŢA NR.

Şedinţa publică din 08 decembrie 2016

Preşedinte: E.P.

Grefier: L.R.

Se procedează la judecarea cererii de ordonanţă de plată în cauza având ca părţi pe reclamanta - creditoare S.C. G.L. S.R.L. şi pe pârâta - debitoare S.C. A. S.R.L. Suceava.

La apelul nominal se prezintă reprezentanta reclamantei – creditoare, avocat M.D. din Baroul Arad, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cererea este legal timbrată cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul oral asupra stadiului cauzei, după care, instanţa îşi verifică competenţa.

Se constată că debitoarea a depus întâmpinare. Se comunică un exemplar cu reprezentanta creditoarei.

Se pune în discuţie excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Lipova, invocată de debitoare prin întâmpinare.

Reprezentanta reclamantei – creditoare solicită admiterea excepţiei de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Lipova.

 Nemaifiind alte probe de administrat, instanţa rămâne în pronunţare pe excepţia de necompetenţă a instanţei.

JUDECATA:

Constată că, prin cererea înregistrată la 14 noiembrie 2016, la această instanţă, reclamanta - creditoare  S.C. G. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta - debitoare S.C. A. S.R.L. Suceava, a solicitat aplicarea procedurii somaţiei de plată pentru suma de 15.369,68 lei reprezentând debit restant, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 500 lei, constând în taxa judiciară de timbru şi onorariu avocat.

 În motivarea cererii, reclamanta - creditoare a argumentat că, a livrat pârâta – debitoare mai multe materiale în valoare totală de 15.369,68 lei, reprezentând marfă  ieşită din scadenţă, pentru care s-au emis Facturile fiscale seria GR nr. 8/04.01.2014, seria GR nr. 153/30.06.2014. Reclamanta – creditoare a precizat că facturile emise au fost acceptate de către pârâta – debitoare, care s-a obligat să achite integral  contravaloarea mărfii la termenele scadente înserate pe facturi.

Creanţa reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

 În drept, reclamanta - creditoare a invocat dispoziţiile art. 1013 - 1024 Cod procedură civilă, art. 662 alin. 2 – 4 Cod procedură civilă.

Pentru probaţiune, reclamanta - creditoare a depus următoarele înscrisuri: Facturile fiscale seria GR nr. 8/04.01.2014, seria GR nr. 153/30.06.2014, fişa analitică partener, somaţie.

Prin întâmpinare, pârâta – debitoare a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Lipova şi declinarea cauzei în favoarea Judecătoriei Suceava. Pe fondul cauzei, pârâta – debitoare a solicitat respingerea, ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată. Pârâta – debitoare a mai precizat că soldul rămas de achitat în urma plăţilor efectuate, în cursul anului 2013, este în sumă de 1.21 lei.

În drept, pârâta debitoare, a invocate art. 1018 Cod procedură civilă.

Pentru probaţiune, pârâta – debitoare a depus: Avizul de însoţire a mărfii din data de 27.05.214, Factura seria GR nr. 154/30.06.2014, procesul – verbal de receptive şi constatare de diferenţe.

Din analiza documentaţiei aferente dosarului, respectiv: Facturile fiscale seria GR nr. 8/04.01.2014, seria GR nr. 153/30.06.2014, fişa analitică partener, somaţie, Avizul de însoţire a mărfii din data de 27.05.214, Factura seria GR nr. 154/30.06.2014, procesul – verbal de receptive şi constatare de diferenţe, instanţa reţine în fapt următoarele:

Sediul pârâtei este în localitatea Suceava. Contractul s-a încheiat în formă simplificată; comandă urmată de executare. Date fiind sediile celor două societăţi, este aplicabilă prezumţia că s-a efectuat comanda prin telefon. În aceste condiţii, chiar dacă reclamanta a intenţionat să efectueze o alegere de competenţă, conform art. 113 pct. 3 Cod procedură civilă, instanţa ce poate soluţiona cauza în condiţii de competenţă alternativă este cea de la locul prevăzut în contrat pentru executare. Or, în facturi, nu este prevăzut un atare loc. Cum reclamanta susţine că a livrat produsele pentru care trebuia achitat preţul, livrarea, cum rezultă din facturi, efectuându-se prin poştă şi curier, obligaţia reclamantei a fost executată la sediul pârâtei iar cea a pârâtei tot la sediul său, plata s-a efectuat la curier sau la ridicarea coletului, tot în localitatea Suceava.

Instanţa apreciază, în consecinţă, că pentru soluţionarea cererii privind aplicarea procedurii ordonanţei de plată pentru realizarea creanţei pretinsă de reclamanta - creditoare S.C. G.L. 2007 S.R.L., prin obţinerea unui titlu executoriu pe această cale împotriva pârâtei -  debitoare S.C. A. S.R.L., este competentă Judecătoria Suceava, urmând ca dosarul să fie trimis acestei instanţe deîndată.

În considerarea celor menţionate, în temeiul art. 131 alin. 1 Cod  procedură civilă, va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Lipova, invocată de pârâta – debitoare şi va declina competenţa de soluţionare a cererii privind aplicarea procedurii ordonanţei de plată pentru realizarea creanţei pretinsă de reclamanta - creditoare S.C. G.L. 2007 S.R.L., prin obţinerea unui titlu executoriu pe această cale împotriva pârâtei -  debitoare S.C. A. S.R.L., în favoarea Judecătoria Suceava, urmând ca dosarul să fie trimis acestei instanţe deîndată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

ORDONĂ:

Admite excepţia necompetenţei teritorială a Judecătoriei Lipova invocată de pârâta - debitoare.

Declină competenţa de soluţionare a cererii privind aplicarea procedurii ordonanţei de plată pentru realizarea creanţei pretinsă de reclamanta - creditoare S.C. Gero Logistic 2007 S.R.L.,  prin obţinerea unui titlu executoriu pe această cale împotriva pârâtei -  debitoare S.C. A. S.R.L., în favoarea Judecătoria Suceava, urmând ca dosarul să fie trimis acestei instanţe de îndată.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţa publică din 08 decembrie 2016.

Domenii speta