Furt

Sentinţă penală 591 din 09.06.2017


Data publicare portal: 15.01.2018

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria ..... …. din …. înregistrat pe rolul Judecătoriei ..... sub nr. …. s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului C.F. pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-furt de energie electrica prev de art 228 alin 1 si 3 Cod penal

-executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare fapta prev de art 92 alin 2 din Legea 123/2012 privind energia electrica si gaze naturale

cu aplic art 38 alin 1 Cod penal

Din continutul actului de sesizare rezultă că inculpatul C.F. s-a racordat ilegal la reţeaua de energie electrică printr-o instalaţie improvizată şi a sustras energie electrică din reţeaua de joasă tensiune a părţii vătămate ……, cauzând un prejudiciu de 6898,49 lei, fiind depistat în data de 10.10.2014.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii; fişe de evaluare a energiei electrice consumate şi neînregistrate, nota de constatare nr. ….., declaraţii martori; declaraţii inculpat, înscrisuri.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoria ..... la data de …. sub nr. ….

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de …. judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., acesta nerecunoscand in totalitate faptele retinute în sarcina sa.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In ziua de …, reprezentanţii ….. au efectuat o verificare în localitatea … str. …. nr…, jud…., la imobilul deţinut de inculpatul C.F. constatând existenta unei instalatii electrice improvizate cu care locuinta era racordată la reţeaua de distribuţie de joasă tensiune a …, instalaţie prin care se sustrăgea energie electrică.

Prin nota de constatare NTL … s-a consemnat faptul că la imobilul din localitatea ...., aparţinând inculpatului C.F. exista o reţea electrica improvizată racordată direct la reţeaua operatorului de distribuţie în urma unei intervenţii neautorizate. Totodată, prin nota de constatare s-a menţionat faptul că de la faţa  locului au fost ridicaţi conductorii electrici prin care inculpatul s-a racordat la reţea.

Din înscrisurile depuse la dosar de către partea civilă, rezultă faptul că prejudiciul creat de inculpatul C.F. este de 6898,49 lei contravaloarea energiei electrice consumate şi neînregistrate şi suma de 144,68 lei reprezentând prestări servicii.

In cursul urmării penale au fost audiati martorii … şi …, angajaţi ai ….care au declarat ca în ziua de …. au depistat la locuinţa inculpatului C.F. o instalaţie improvizată care era racordată direct în reţeaua de distribuţie a energiei electrice, de unde sustrăgea curent electric.

Inculpatul C.F. a declarat in cursul urmaririi penale că în cursul lunii octombrie 2014 reprezenatii … au efectuat un control la locuinta sa identificând un cablu electric care însă nu era racordat la reteua de distributie a energiei electrice, despre care precizează nu l-a montat el. In nota de constatare întocmită de agentii constatatori la punctul de vedere al inculpatului acesta a mentionat că în urmă cu un an de zile o echipă … a modificat firele de la energia către casă şi nu are cunoştinţă dacă prin acest mod s-a realizarea racordarea fără drept a locuintei sale la reteaua de distributie.

În cursul judecătii inculpatul a adoptat o atitudine de nerecunoaştere a faptei precizând că nu are cunoştinţă despre existenta vreunei instalatii electrice improvizate.

In cursul cercetării judecăresti la solicitarea inculpatului a fost efectuată o expertiză tehnică în domeniul electroenergetic, expertul concluzionând că prin activitatea infractională în perioada de un an anterior constatării existentei instalatiei electrice improvizate s-ar fi cauzat un prejudiciu în cuantum de 4052,28 lei reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate şi necontorizate la care se adaugă suma de 144,68 lei reprezentând prestări servicii.

In raport de probele administrate in cauza, instanta apreciaza ca faptele inculpatului C.F. care a consumat energie electrică tip de un an anterior datei de 10.10.2014 prin folosirea unei instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare fiind depistată in data de 10.10.2014 de către lucrătorii ….., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt prev. de art. 228 alin. 1 şi 3 C.pen. şi executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare prev. de art. 92 alin. 2 din Legea 123/2012, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

Elementul material al infractiunii de furt consta in actiunea de luare a unui bun mobil din posesia sau detenţia unei alte persoane.

Prin a lua se înţelege a scoate bunul din sfera de stăpânire a persoanei în posesia sau detenţia căreia se găsea bunul, aşa încât aceasta va înceta să mai aibă la dispoziţia sa bunul luat, deci prin acţiunea de sustragere se schimbă situaţia premisă, adică starea de fapt a bunului sub raportul poziţiei sale în sfera de stăpânire în care se afla anterior săvârşirii acţiunii de luare.

Potrivit dispoziţiilor art. 539 din codul civil sunt bunuri mobile bunurile pe care legea nu le consideră imobile, iar potrivit alineatului doi al aceluiaşi articol sunt bunuri mobile şi undele electromagnetice sau asimilate acestora, precum şi energia de orice fel produse, captate şi transmise, în condiţiile legii, indiferent de natura mobiliară sau imobiliară a sursei acestora.

De asemenea, conform art. 228 alin. 3 din codul penal se consideră bunuri mobile şi orice energie care are o valoare economică, astfel că poate reprezenta obiect material al infracţiunii de furt şi energia electrică.

Pentru existenţa elementului material al laturii obiective a infracţiunii de furt trebuie să fie îndeplinite trei cerinţe esenţiale şi anume : lucrul sustras să fie un bun mobil (în cauză acesta este reprezentat de energia electrică sustrasă de inculpat), acest bun să se fi aflat în posesia sau detenţia unei alte persoane (energia electrică se afla în posesia distribuitorului de energie electrică S….., inculpatul nefiind racordată la reţea) şi luarea să se fi făcut fără consimţământul celui deposedat (racordarea şi sustragerea energiei electrice din reţeaua de distribuţie a fost făcută de inculpatul C.F. în mod fraudulos şi ilegal, fără acordul societăţii de distribuţie).

Urmarea imediată în cazul infracţiunii de furt de energie electrică constă în deposedarea posesorului, respectiv a ….., de energia electrică şi imposedarea inculpatului cu această energie, producându-se astfel un prejudiciu estimat de partea civilă la suma de 6898,49 lei, în realitate prejudiciul cauzat ca urmare a consumului pe durata susmentionată fiind conform concluziilor expertizei efectuată în cauză de 4052,28 lei.

In ceea ce priveşte raportul de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată, se constată că urmarea imediată, adică schimbarea situaţiei de fapt, prin scoaterea bunului din sfera de stăpânire a celui deposedat şi punerea acestuia în imposibilitatea de a mai dispune de acel bun, este consecinţa directă a acţiunii de luare, de sustragere, această acţiune fiind cauza, iar urmarea imediată efectul.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost săvârşită de inculpat cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, întrucât a prevăzut rezultatul acesteia şi 1-a urmărit prin săvârşirea acţiunii.

Elementul material al laturii obiective a infracţiunii de executare sau folosire de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, prevăzută de art. 92 alin. 2 din Legea 123/2012, constă i două acţiuni alternative, respectiv de executare sau de folosire a unor instalaţii clandestine, improvizate create cu scopul de a se racorda direct la reţeaua de distribuţie a energiei electrice sau în scopul ocolirii echipamentelor de măsurare.

Inculpatul a creat şi a folosit o astfel de instalaţie compusă din conductori electrici în scopul racordării directe la reţeaua de distribuţie a ….., deoarece nu avea energie electrica.

Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridică titulară e licenţă comercializează energie electrică clienţilor, în baza unui contract, energia electrică furnizată clientului fiind facturată de către furnizor, conform reglementărilor ANRE şi prevederilor legale în vigoare (art. 52 din din legea nr. 123/2012 privind energia electrică şi gazele naturale).

Urmarea imediată constă producerea unei stări de pericol ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale care reglementează domeniul energiei electrice potrivit cărora sunt interzise consumul şi furnizarea de energie electrică fără incheierea contractului de furnizare, cu excepţia situaţiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă (art. 52 din din Legea nr. 123/2012 privind energia electrică şi gazele naturale).

Intre fapta inculpatului şi starea de pericol social există o legătură de cauzalitate are rezultă din însăşi săvârşirea acesteia (ex re), aceasta fiind o infracţiune de pericol.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost săvârşită de inculpat cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, întrucât ea a prevăzut rezultatul acesteia şi 1-a urmărit prin săvârşirea acţiunii.

Vinovatia inculpatului C.F. este dovedita prin urmatoarele mijloace de proba: proces verbal de constatare a infracţiunii; fişe de evaluare a energiei electrice consumate şi neînregistrate, nota de constatare nr. ….., declaraţii martori; declaraţii inculpat, inscrisuri.

 Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa constată că infracţiunea dedusă judecăţii prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura şi întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul şi împrejurările în care a fost comisă, motivul şi scopul urmărit şi apreciază că în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.

De asemenea din fişa de cazier judiciar a inculpatului, aflată la dosarul instanţei rezultă că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, cu privire la acesta nu s-a mai dispus renunţarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracţiunii pentru care este judecat; acesta nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunile deduse judecăţii este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă, valoare inferioară celei prevăzute de art. 80 alin. (2) lit. d) C. pen.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 396 alin. (3) C. proc. pen.  raportat  la art. 80 C. pen. va renunţa la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul C.F. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 228 alin. 1 si 3 Cod penal si art. 92 alin. 2 din Legea nr.  123/2012, cu aplic. art. 38 alin. 2 Cod penal .

În baza art. 81 C. pen. va aplica inculpatului un avertisment, atrăgându-i atenţia asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune în cazul în care va mai comite infracţiuni, respectiv lipsa posibilităţii de a mai beneficia de instituţia renunţării la aplicarea pedepsei, conform art. 80 alin. (2) lit. b) C. proc. pen.

In ceea ce priveste actiunea civilă formulată în cauză instanta constată că prejudiciul apreciat de partea civilă ca fiind cauzat de inculpat a fost în sumă de 6898,49 lei calculat în sistem pauşal pe o perioadă de 3 ani anterior depistării faptei.

In cursul cercetării judecătoresti s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice expertul concluzionând că folosirea unui circuit fraudulos pe o perioadă de un an anterior datei constatării inculpatul a consumat energie electrică în val. de 4052,28 lei.

Cât priveste sustragerea de energie electrică de către inculpat din materialul probator administrat în cauză a rezultat că acesta s-a racordat fără drept printr-o instalatie improvizată la reteaua de distributie a energiei electrice, sustrăgând energie electrică pe o perioadă de un an anterior datei depistării.

In consecinţă urmarea directă a infractiunii săvârşite constă în producerea unui prejudiciu ca urmare a consumului de energie electrică nefacturată în perioada susmentionată, aceasta constituind prejudiciul produs efectiv prin comiterea faptei.

Orice alte pretentii ale părtii civile care vizează perioade de timp anterioare sau ulterioare celei care vizează strict activitatea infractională a inculpatului nu pot fi analizate cu ocazia solutionării actiunii civile alăturată celei penale, întrucât nu reprezentă prejudicii comise prin comiterea faptei ce face obiectul judecăţii.

Asadar în raport de concluziile expertizei tehnice efectuate în cauză, instanta apreciază că prejudiciul cauzat părtii civile este în cuantum de 4052,28 lei reprezentând despăgubiri civile la care se adaugă c/val. prestării serviciilor respectiv suma de 144,68 lei.

 Astfel, in baza art. 25 rap. la art. 397 alin. 1 Cod de procedura penala admite in parte acţiunea civila formulata de ….. si obliga pe inculpat la plata sumei de 4052,28 lei reprezentând despăgubiri civile la care se adaugă c/val. prestării serviciilor respectiv suma de 144,68 lei.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. va obliga pe inculpat la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Domenii speta