Divort cu minori

Sentinţă civilă 456 din 18.04.2018


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MĂCIN JUDEŢUL TULCEA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 456

Şedinţa publică din 18 aprilie  2018

Instanţa constituită din:

Preşedinte: XX

Grefier: XX

S-a luat în examinare  acţiunea civilă având ca obiect  divorţ cu minori, formulată de reclamantul XX, CNP: XX în contradictoriu cu pârâta XX, CNP: XX.

 Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din 12 aprilie 2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 18 aprilie 2018, când în aceeaşi compunere a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A :

Asupra procesului civil de faţă;

Prin acţiunea civilă legal timbrată şi înregistrată la această instanţă sub nr. XX/253/2017 din 23.10.2017, reclamantul XX a chemat în judecată pe soţia sa, pârâta XX, solicitând desfacerea căsătoriei din vina  exclusivă a pârâtei, exercitarea autorităţii părinteşti faţă de minorul  XX de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei minorului la locuinţa pârâtei, pârâta să revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de „XX”, obligarea sa la plata unei pensii de întreţinere  în favoarea minorului.

În subsidiar, reclamantul a solicitat dreptul de a avea legături personale cu minorul  XX în următoarea modalitate: să-l ia pe minor la domiciliul său 2 week-end-uri din lună, de vineri ora 18,00 până duminică ora 18,00; să-l ia pe minor la domiciliul său o săptămână în vacanţa de iarnă; să-l ia pe minor la domiciliul său o lună în vacanţa de vară, respectiv luna august; să-l ia pe minor la domiciliul său a doua zi de Crăciun (de la ora 10,00 până la ora 18,00) şi a doua zi de Paşti (de la ora 10,00 până la ora 18,00) în fiecare an până la majorat.

Cererea a fost însoţită de copiile certificatului de căsătorie seria CD nr. 861329 eliberat de Primăria com. Greci, jud. Tulcea,  certificatul de naştere al minorului seria NH  nr.232107/23.03.2012, cărţii de identitate a reclamantului şi adeverinţa  nr. 570/23.10.2017 emisă de SC. Sewing Stitch SRL .

Instanţa reţine că din înscrisurile depuse la dosar rezultă că părţile s-au căsătorit la data de 01.03.2008, căsătoria acestora fiind înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei com. Greci, jud. Tulcea, la nr.4 din 01.03.2008,  iar din căsătoria acestora a rezultat minorul Pescar Florin, născut la data de 21.03.2012.

Cauza a fost soluţionată pe baza înscrisurilor depuse la dosar de către reclamant, părţile exprimându-şi în şedinţa publică din 12 aprilie 2018 dorinţa de a se dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor. Totodată, părţile s-au înţeles şi cu privire la cererile accesorii, în sensul ca pârâta să revină la numele avut anterior căsătoriei, exercitarea autorităţii părinteşti faţă de minorul  XX să se facă în comun de către ambii părinţi,  locuinţa minorului să fie stabilită la domiciliul mamei, reclamantul să fie obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului în  funcţie de venitul minim pe economia naţională şi de asemenea, reclamantul să aibă legăturile personale cu minorul  în  următoarea modalitate: să-l ia pe minor la domiciliul său 2 week-end-uri din lună, de vineri ora 18,00 până duminică ora 18,00; să-l ia pe minor la domiciliul său o săptămână în vacanţa de iarnă; să-l ia pe minor la domiciliul său o lună în vacanţa de vară, respectiv luna august; să-l ia pe minor la domiciliul său a doua zi de Crăciun (de la ora 10,00 până la ora 18,00) şi a doua zi de Paşti (de la ora 10,00 până la ora 18,00) în fiecare an până la majorat.

Examinând cererea de divorţ, instanţa reţine că sunt îndeplinite în cauză condiţiile cerute de dispoziţiile codului civil, după cum urmează:

Potrivit art. 373 lit. “a” cod civil divorţul poate avea loc atunci când soţii îşi dau acordul pentru desfacerea căsătoriei, părţile putându-se înţelege şi cu privire la cererile accesorii.

Potrivit prevederilor art. 383 cod civil instanţa va dispune ca pârâta  să  revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de “XX”.

Totodată ţinând seama de interesul minorului rezultat din căsătoria părţilor, instanţa va lua act de înţelegerea acestora şi  va dispune ca aceştia să exercite  în comun autoritatea părintească asupra minorului, dând curs regulii generale în acest sens, stabilind domiciliul acestuia la mamă.

În temeiul dispoziţiilor art.402 şi art. 499 cod civil instanţa va obliga reclamantul să-i plătească pârâtei  pensie de întreţinere în favoarea minorului în cuantum 25% din venitul net lunar, dar nu mai puţin de 25% din venitul minim pe economia naţională, cu începere de la data de 23.10.2017 şi până la majoratul minorului, respectiv, 21.03.2030.

În condiţiile în care părţile nu au convenit termenele la care va fi plătită pensia de întreţinere, în temeiul art. 533 cod civil, instanţa va stabili ca pensia să fie plătită lunar, până la sfârşitul ultimei zile din lună.

 De asemenea, va  încuviinţa ca reclamantul să aibă legături personale cu minorul, în următoarea modalitate, la domiciliul său:

-de două ori pe lună, de vineri orele 18:00 până duminică,la orele 18:00;

-pe perioada  vacanţei şcolare de iarnă o săptămână;

-pe perioada  vacanţei şcolare de vară, două săptămâni;

-într-una din zilele de Crăciun şi într-una din zilele de Paşti, de la orele 10:00, la orele 18:00.

În privinţa cheltuielilor de judecată instanţa va lua act că acestea nu au fost solicitate. 

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea civilă de divorţ aşa cum a fost modificată, formulată de reclamantul XX, CNP: XX, în contradictoriu cu pârâta XX, CNP: XX.

Declară desfăcută prin acord, căsătoria părţilor încheiată la data de 1 martie 2008, înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei com. Greci, jud. Tulcea sub nr.4 din  1 martie 2008.

Ia act de învoiala părţilor  cu privire la cererile accesorii, în condiţiile legii, după cum urmează:

Dispune ca pârâta să revină la numele avut înainte de căsătorie, acela de „XX”.

Dispune ca autoritatea părintească faţă de minorul XX, născut la data de 21.03.2012, să fie exercitată în comun de ambii părinţi, stabilind totodată locuinţa minorului la  mamă.

 Obligă tatăl-reclamant să-i plătească mamei pensie de întreţinere în  favoarea minorului în cuantum 25% din venitul net lunar, dar nu mai puţin de 25% din venitul minim pe economia naţională, cu începere de la data de 23.10.2017 şi până la majoratul minorului, respectiv, 21.03.2030.

Încuviinţează ca reclamantul să aibă legături personale cu minorul, în următoarea modalitate: la domiciliul său:

-de două ori pe lună, de vineri orele 18:00 până duminică,la orele 18:00;

-pe perioada  vacanţei şcolare de iarnă o săptămână;

-pe perioada  vacanţei şcolare de vară, două săptămâni;

-într-una din zilele de Crăciun şi într-una din zilele de Paşti, de la orele 10:00, la orele 18:00

 Fără cheltuieli de judecată.

Definitivă. 

Pronunţată  în şedinţă publică, astăzi, 18 aprilie 2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,

XX XX

Red./tehnored.XX

Ex. 2/16.05.2018

Domenii speta