Fond funciar

Decizie 3880 din 21.04.2015


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECŢIA CIVILĂ

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 3185

DOSAR NR. .../.../2014

SENTINŢA CIVILĂ  NR. 3880/2015

Şedinţa publică din data de 21.04.2015

Instanţa constituită din:

PRESEDINTE : I. G.

GREFIER: M. M.

S-a luat în examinare cererea de chemare în judecată  formulată de către reclamanţii G. M., D. A. B., şi R. M. C., prin mandatar H. I. R., împotriva pârâţilor Municipiul ..., prin primar, Comisia Locală de Aplicare a Legii nr.18/1001 a mun. ..., Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ..., având ca obiect fond funciar.

Mersul dezbaterilor şi cuvântul pe fond au avut loc în şedinţa publică de la data de 07.04.2015, fiind consemnate în încheiere de şedinţă de la acea dată când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 14.04.2015 şi apoi pentru data de astăzi.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată, depusă pe rolul acestei instanţe la data de 09.07.2014  şi înregistrată sub nr. ... reclamanţii au solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Aplicare a Legii nr.18/1001 a mun. ..., Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor  ... să pronunţe o hotărâre prin care să dispună:  obligarea pârâtei de rândul 1 la elaborarea documentaţiei tehnice  în vederea emiterii unui titlu de proprietate în favoarea lor, în calitate de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate  asupra imobilelor – teren în compensare, după cum urmează: pentru imobilul teren în suprafaţă de 6100 mp, atribuirea în compensare a suprafeţei de 6100 mp, potrivit identificării cuprinse în raportul de expertiză efectuat de către expertul P. M. astfel: suprafaţa de 2120 mp, teren situat în mun. ..., partea de est a cartierului ... , Microraionul II, care se identifică cu o mică parte a nr. topo..., cu o parte din top... înscris în CF-urile ... , expropriate şi dezmembrate conform raportului de expertiză; suprafaţa de 3980 mp, situată în partea de sud-vest a b-dului ..., identificată ca fiind înscrisă în cf ..., parte din nr. cadastral ... ; obligarea pârâtei de rândul 2 la emiterea unui titlu de proprietate pe numele şi în favoarea reclamanţilor, în temeiul documentaţiei întocmită de către pârâta de rândul 1, cu cheltuieli de judecată, în caz de opunere.

În motivare au arătat reclamanţii, în esenţă, că prin Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul civil nr. ... , irevocabilă prin respingerea recursului, a fost obligată Comisia locală la atribuirea în favoarea reclamanţilor a unei suprafeţe de teren pentru terenul care nu a putut fi atribuit în proprietate şi care este înscris în cf ... , nr. topo  ... De asemenea a fost obligată pârâta Comisia judeţeană să elibereze titlu de proprietate asupra terenurilor cu privire la care urma să fie puşi în posesie.

După mai multe stăruinţe, sentinţa civilă a fost pusă parţial în executare, rămânând în discuţie terenurile înscrise în CF ..., cu nr. topo ..., terenuri pentru care pârâta de rândul 1 nu a făcut propuneri care să poată fi acceptate, întrucât terenurile propuse nu pot avea nicio utilitate în raport cu terenurile lor.

Au propus pârâtei de rândul 1 atribuirea acestor amplasamente uzând de calea medierii, însă acesta nu a dat curs invitaţiei lor.

Au mai arătat reclamanţii că potrivit dispoziţiilor art. 18 alin.3 din legea nr. 18/1991, terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, sau din domeniul privat al statului, din aceiaşi localitate sau din alte localităţi se pot restitui, la cerere, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora. Aşadar terenul în suprafaţă de 2120 mp şi 3980 mp, în total 6100 mp,  identificat de către expert, poate fi atribuit în compensare pentru suprafaţa de teren de 6100 mp din CF nr. ..., nr. topo ...

Au fost invocate în continuare prevederile art. 10 ali.1 teza I din HG nr. 890/2005 respectiv art. 9 alin. 3 din acelaşi act normativ, potrivit cărora în cazul în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibilă, persoanele îndreptăţite vor fi compensate cu o suprafaţă de teren echivalentă valoric din terenurile intravilane sau extravilane, sau după caz, din terenul proprietate privată a comunei, oraşului sau a municipiului, acceptată de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora.

În final au arătat reclamanţii că instanţa de judecată, în calitate de organ cu jurisdicţie deplină, este în măsură să cenzureze modalitate în care comisiile locale şi cele judeţene îşi îndeplinesc atribuţiile, fiind invocată şi jurisprudenţa CEDO în acest sens ( cauza Glod contra României, cauza Crişan contra României). Deşi amplasamentul terenului este stabilit de către comisia locală, ceea ce presupune operaţiuni tehnice, conotaţiile de natură juridică referitoare la modalitatea de echivalare a acestora poate fi supusă controlului instanţei de judecată.

În ceea ce priveşte modul de identificare a terenurilor au arătat că în cauză sunt incidente prevederile art. 4 alin.5 din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005, potrivit cărora expertizele extrajudiciare prezentate de către părţi în cadrul proceselor funciare au aceeaşi valoare probantă ca şi expertizele ordonate de către instanţele de judecată, cu condiţia ca acestea să fie efectute de către experti autorizaţi de către Ministerul Justiţiei. În prezenta cauză această condiţie este îndeplinită.

În drept au fost invocate prevederile  legii nr. 18/1991.

În probaţiune a solicitat proba cu înscrisuri, şi a depus la dosar: extrase CF (f. 7-22), proces-verbal de mediere (f.23), procură specială (f.24), copie CI (f. 25), adrese emise către mun. ... (f.26-27), sentinaţ civilă nr. 2418/2012 (f.28-30), cerere de executare silită (f. 32), decizia nr.  ... (f. 39-44), sentinţa civilă nr. 3942 (f.45-46),  acte de fond funciar (f.47-73), raport de expertiză tehnică extrajudiciră (f.74-97).

Comisia judeţean pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului ... a depus la data de 30.07.2014 întâmpinare, prin care au invocat excepţia prematurităţii introducerii acţiunii, raportat la prevederile art. 7 din Legea nr. 165/2013 (f.109).

Pe fond au arătat că potrivit legii, ea are competenţa să elibereze titlurile de proprietate în urma documentaţiei şi a propunerilor făcute de către Comisia locală şi că nu se opune admiterii acţiunii dacă din materialul probatoriu administrat în cauză, pretenţiile reclamanţilor se dovedesc justificate.

Comisia locală de fond funciar ... a depus la dosar întâmpinare (f.114-115), prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamante, ca neîntemeiată.

În apărare a arătat, în esenţă, că în şedinţa de fond funciar din 23 februarie 2011 a fost analizată modalitatea de punere în executare a sentinţei civile nr. ... pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul civil nr. ..., iar comisia a hotărât includerea reclamanţilor în tabelul anexă nr. 29 cu suprafaţa de 15547 mp, teren înscris în CF nr. ... , cu nr. topo ... precum şi suprafaţa de 9038 mp, afrentă nr. topo ... , respectiv includerea acestora în anexa nr. 49 cu suprafaţa de 6100 mp, teren situat în zona cu denumirea toponimică „fânaţ la C. T.”, care să acordă la schimb pentru terenurile înscrise în CF nr. ..., nr. topo ... , soluţie comunicată reclamanţilor.

A mai arătat pârâta că sentinţa civilă nr. ... a fost pusă în executare  de către comisia locală  în sensul că pentru suprafaţa de 2.4585 mp a fost emis în favoarea reclamanţilor TP nr.  ... iar pentru suprafaţa de 0,61 ha a fost întocmită anexa nr. 23, raportat la refuzul reclamanţilor cu privire la cele două oferte comunicate potrivit art. 10 din HG nr. 890/2005.

Prin adresele nr. ... a fost înaintată Comisiei judeţene propunerea de validare a anexei nr. 23 cu suprafaţa de 0,61 ha, însă aceasta a fost returnată în vederea soluţionării potrivit legii nr. 165/2014.

De asemenea, pârâta a mai arătat că valoarea terenurilor se stabileşte potrivit HG nr. 1546/2004 şi că intră în atribuţiile exclusive ale comisiilor locale posibilitatea de a stabili în concret terenul ce urmează a fi stabilit solicitantului în compensare. De asemenea, a mai arătat că deşi potrivit art. 9 alin. 3 din HG nr. 890/2003, reglementează că foştii proprietari sau moştenitorii acestora vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalent valoric din rezerva comisiei locale sau după caz, din terenurile proprietate privată a comunei, acceptate de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, apreciză că prin abrogarea art. 3 alin.1 din Legea nr. 1/2000, nu mai este posibilă reconstituirea dreptului de proprietate pe alte terenuri decât cele aflate la dispoziţia comisiei

În ceea ce priveşte terenurile solicitate, a arătat pârâta de rândul 1 că acestea fac parte din patrimoniul Mun. ..., şi nu a fost pus la dispoziţia Comisiei locale printr-un act de dispoziţie a puterii deliberatoare, nefăcând parte din rezerva Comisiei locale de fond funciar ....

Mai mult, amplasamentul nr.1, suprafaţa de 2120 mp, teren situat în mun. ..., partea de est a cartierului ..., Microraionul II, care se identifică cu o mică parte a nr. topo ... , cu o parte din top  ... Cluj înscris în CF-urile ... cuprinde terenuri care fac obiectul unor revendicări în baza legii nr. 10/2001, în curs de soluţionare şi anume terenul cu nr. topo ... , face obiectul dosarului nr. ... , iar terenul cu nr.  ... face obiectul dosarului cu nr. ... Totodată aceste terenuri fac parte din intravilanul domeniul public al mun. ... , aprobat prin HCL nr. 133/2005 şi HG nr. 193/2006, motiv pentru care acestea nu pot fi restituite în natură.

 Amplasamentul nr. 2, suprafaţa de 3980 mp, situată în partea de sud-vest a b-dului ..., identificată ca fiind înscrisă în cf ..., în suprafaţă de 7005 mp, localizat pe b-dul ... , situat în zona sensului giratoriu de la intrarea în magazinul ... , se află în proprietatea mun. ... Acest teren a fost cuprins în zona de agrement ..., aprobat prin HCL nr. 107/2011.

În probaţiune a depus în copie de pe hotărârile Consiliului local la care a făcut referire precum şi corespondenţa purtată cu reclamanţii (f. 71-136), cerere L. G. (f.137), sentinţa penală (f.139-141).

La data de 07.08.2014 s-a formulat de către reclamanţi extindere a cererii de chemare în judecată faţă de pârâtul Mun. ..., prin primar (f.146) în calitate de proprietar tabular a terenului înscris sub nr. cadastral  ... din CF nr. ...(f.146-167).

La data de 17.09.2014 s-a depus de către reclamanţi răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea în totalitate a întâmpinării comisiei locale şi să se reţină poziţia comisiei judeţene (f.190-193). A arătat că susţinerea comisiei locale potrivit căreia terenurile solicitate fac parte din domeniul privat al mun. ..., nu constituie un impediment în admiterea cererii, depunând în acest sens exemplu de caz în care s-a dispus prin HCL trecerea unui teren din proprietatea privată a municipiului în rezerva comisiei locale.

Au mai arătat reclamanţii că susţinerile pârâtei Comisia locală privind situaţia terenurilor solicitate nu sunt întemeiate, sau nu reprezintă un impediment în atribuirea acestora, existând numeroase precedente în sensul în care terenuri din proprietatea privată a municipiului au trecut în rezerva comisiei locale. A arătat de asemenea că nici proiectul ..., aprobat prin HCL nr. 107/2011 nu este viabil.

În probaţiune a depus anexele 1, 2, 3,4 (f.196-205).

La data de 28.11.2014, pârâta Comisia locală de fond funciar ..., a depus note de şedinţă (f.212), prin care în esenţă, a invocat faptul că s-a statuat cu putere de lucru judecat că terenul urmează să fie dat la schimb în compensare, din terenul aflat în rezerva comisiei.

La data de 28.11.2014 a fost depus la dosar cerere de introducere în cauză în calitatea de moştenitori ai reclamantei G. M., decedată la data de 22.09.2014 numiţii G. C.-P.şi G. M. A. (f.215). Au fost depuse la dosar în copie: certificat de deces (f.216), certificat de naştere (f.217,219), CI (f. 218), certificat de moştenitor (f.221).

La data de 14.01.2015 s-au depus note de şedinţă din partea reclamanţilor, prin care solicită respingerea excepţiei puterii de lucru judecat. Au fost reiterate cu acestă ocazie alegaţiile anterioare potrivit cărora, chiar dacă terenurile solicitate nu s-ar afla în rezerva comisiei locale, acest lucru nu constituie un impediment.

Pârâta Comisia locală a depus la data de 09.02.2015 note de şedinţă (f.241), prin care a învederat în esenţă că terenurile solicitate de către reclamanţi constituie proprietate publică şi privată a mun. ... şi nu fac parte din rezerva aflată la dispoziţia Comisiei locale.

Anexat notelor de şedinţă au fost depuse înscrisuri cu privire la natura bunurilor solicitate (f.243-254).

Pentru termenul din data de 07.04.2014 reclamanţii au depus şi note scrise (f.257-262).

Analizând actele cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

În ceea ce priveşte excepţia puterii de lucru judecat, instanţa arată că de fapt ceea ce  a invocat pârâta nu este excepţia procesuală (efectul negativ al  lucrului judecat), ci efectul pozitiv al lucrului judecat, ca prezumţie, mijloc de probă, motiv pentru care o va trata ca atare.

În fapt, prin Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul civil nr. ..., irevocabilă prin respingerea recursului, a fost obligată Comisia locală la atribuirea în favoarea reclamanţilor a unei suprafeţe de teren pentru terenul care nu a putut fi atribuit în proprietate şi care este înscris în cf ..., nr. topo ... De asemenea a fost obligată pârâta Comisia judeţeană să elibereze titlu de proprietate asupra terenurilor cu privire la care urma să fie puşi în posesie.

Sentinţa civilă a fost pusă parţial în executare, rămânând în discuţie terenurile înscrise în CF ..., cu nr. topo ... , în suprafaţă de 6100 mp.

Reclamanţii au solicitat să le fie atribuite în compensare suprafaţa de 2120 mp, teren situat în mun. ..., partea de est a cartierului ..., Microraionul II, care se identifică cu o mică parte a nr. topo ... , cu o parte din top  ... Cluj înscris în CF-urile ... şi suprafaţa de 3980 mp, situată în partea de sud-vest a b-dului ... , identificată ca fiind înscrisă în cf ..., în suprafaţă de 7005 mp, localizat pe b-dul ..., situat în zona sensului giratoriu de la intrarea în magazinul ..., se află în proprietatea mun. ... Aceste terenuri au fost identificate prin expertiza tehnică extrajudiciară întocmită de către expertul tehnic judiciar P. M. (f.74-97).

În executare a sentinţei civile nr. ... pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul civil nr. ..., comisia locală a oferit suprafaţa de 6100 mp, teren situat în zona cu denumirea toponimică „fânaţ la C.T.”, la schimb pentru terenurile înscrise în CF nr. ..., nr. topo ... , soluţie comunicată reclamanţilor. Acestă soluţie a fost refuzată de către reclamanţi. În acest sens au fost emise două oferte, ambele fiind refuzate de către reclamanţi (f. 129-133).

Prin adresele nr. ... a fost înaintată Comisiei judeţene propunerea de validare a anexei nr. 23 cu suprafaţa de 0,61 ha, însă aceasta a fost returnată în vederea soluţionării potrivit legii nr. 165/2014.

După cum rezultă din actele depuse la dosar de către Comisia locală, cele două amplasamente solicitate de către reclamanţi nu fac parte din terenul aflat în rezerva comisiei. astfel, amplasamentul nr.1, în  suprafaţa de 2120 mp, teren situat în mun. ... , partea de est a cartierului ..., Microraionul II, care se identifică cu o mică parte a nr. topo  ... cu o parte din top ... înscris în CF-urile ... face parte din intravilanul domeniul public al mun. ..., aprobat prin HCL nr. 133/2005 şi HG nr. 193/2006 (f.116-120). Amplasamentul nr. 2, suprafaţa de 3980 mp, situată în partea de sud-vest a b-dului ..., identificată ca fiind înscrisă în cf ... , în suprafaţă de 7005 mp, localizat pe b-dul ..., situat în zona sensului giratoriu de la intrarea în magazinul ..., se află în proprietatea mun. ... Acest teren a fost cuprins în zona de agrement ..., aprobat prin HCL nr. 107/2011 (f.122).

În drept,  potrivit dispoziţiilor art.18 al.3 din Legea nr.18/1991, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.67/13.03.2010, Terenurile neatribuite, ramase la dispoziţia comisiei, sau din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate sau din alte localitatea, se pot restitui, la cerere, in condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora care au fost înscrişi in anexele privind despăgubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar.

In speţa dedusa judecaţii, instanţa reţine că prin Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul civil nr. ..., irevocabilă prin respingerea recursului, a fost obligată Comisia locală la atribuirea în favoarea reclamanţilor a unei suprafeţe de teren la schimb pentru terenul care este înscris în cf ..., nr. topo ... , din rezerva mun. ...

In ce priveşte alegerea amplasamentului terenului oferit de către comisia locala in compensare, aceasta a susţinut ca este atributul sau exclusiv conferit de art.10 din HG nr.890/2005 sa facă ofertele de teren către persoana validata, iar daca aceasta va refuza respectivele oferte, nu i se pot acorda decât despăgubiri. Cu privire la acest aspect, instanţa retine ca legile fondului funciar (Legea nr.18/1991, Legea nr.169/1997, Legea nr.1/2000 cu modificările aduse acestora prin Legea nr.247/2005) sunt legi de reparaţie, scopul lor fiind acela de a îndrepta abuzurile regimului comunist, plecând de la principiul restitutio in integrum, de regula in natura, iar in subsidiar in despăgubiri. Aceste legi au stabilit condiţiile in care terenurile preluate in principal de către cooperativa de producţie agricola se restituie foştilor proprietari, de regula foşti membrii cooperatori. Pentru verificarea acestor condiţii si aplicarea acestor legi s-au înfiinţat comisiile locale si cele judeţene (art.12 din Legea nr.18/1991). In prezent, atribuţiile acestor comisii sunt stabilite prin HG nr.890/2005 privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor.

Potrivit art. 10 alin.1 teza I din HG nr.890/2005 in situaţiile in care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibila, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va oferi, un alt amplasament situat in aceeaşi localitate sau intr-o localitate învecinata.

Articolul 9 alin.3 din acelaşi act normativ stabileşte ca foştii proprietari sau moştenitorii acestora vor fi compensaţi cu o suprafaţa de teren echivalenta valoric din terenurile intravilane sau in lipsa, extravilane, ce au aparţinut  destinatorilor sau ascendenţilor acestora, din rezerva comisiei locale sau după caz din terenul proprietatea privata a comunei, oraşului sau a municipiului, acceptata de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora. Comisia locala este o autoritate publica cu activitate administrativa, iar comisia judeţeana este autoritate publica cu autoritate administrativ-jurisdicţionala (art.52 alin.1 din Legea nr.18/1991), atribuţiile acestora fiind detaliat enumerate in art. 5 si 6 din HG nr.890/2005. Astfel, potrivit art. 5 lit. c comisia locala stabileşte mărimea si amplasamentul suprafeţei de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente si consemnează in scris acceptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia pentru punerea in posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit in mod legal altor persoane.

Deşi instanţa de judecata este competenta sa verifice modalitatea in care Comisia Locala ... a făcut propunerile cu privire la acordarea unor terenuri in compensare, sa verifice daca aceste propuneri sunt legale si contribuie la atingerea scopului legii - reparaţia abuzurilor comuniste -, întrucât lăsarea la aprecierea exclusiva a comisiilor administrative a stabilirii amplasamentului terenurilor atribuite in temeiul Legii nr.18/1991  este de natura a încălca art. 6 par. 1 din Convetia Europeana a Drepturilor Omului, conventie care potrivit art. 20 din Constitutia Romania are prioritate fata de reglementarile interne, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile,  totuşi instanţa nu poate să nu respecte ceea ce s-a dezlegat definitiv şi irevocabil printr-o altă hotărâre judecătorească.

Astfel, după cum a statuat ICCJ prin decizia civilă nr. 995/2009, autoritatea de lucru judecat cunoaște două manifestări procesuale, aceea de excepție procesuală (conform art. 431 C. proc. civ.) și aceea de prezumție, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură cu raporturile juridice dintre părți (conform art. 328 C. proc. civilă). Dacă în manifestarea sa de excepție procesuală (care corespunde unui efect negativ, extinctiv, de natură să oprească a doua judecată), autoritatea de lucru judecat presupune tripla identitate de elemente prevăzută de art. 431 C. proc. civ. (obiect, părți, cauză), nu tot astfel se întâmplă atunci când acest efect important al hotărârii se manifestă pozitiv, demonstrând modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase în raporturile dintre părți, fără posibilitatea de a se statua diferit. Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune  într-un al doilea proces care are legătură cu chestiunea litigioasă dezlegată anterior, fără posibilitatea de a mai fi contrazis. Această reglementare a autorității de lucru judecat în forma prezumției vine să asigure, din nevoia de ordine și stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între considerentele hotărârii judecătorești. Principiul autorității de lucru judecat corespunde necesității de stabilitate juridică și ordine socială, fiind interzisă readucerea în fața instanțelor a chestiunii litigioase deja rezolvate și nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din CEDO, deoarece dreptul de acces la justiție nu este unul absolut, el poate cunoaște limitări, decurgând din aplicarea altor principii.

Aşa fiind, instanţa reţine că, faţă de cele statuate în Sentinţa civilă nr. ... pronunţată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul civil nr. ..., instanţa nu poate obliga comisia locală la atribuirea în compensare reclamanţilor un alt teren decât din terenul aflat în rezerva de teren aflată la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar a mun. ... Cum terenurile solicitate de către reclamanţi nu fac parte din rezerva de teren aflată la dispoziţia comisiei, cererea va fi respinsă ca neîntemeiată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanţii G. C.-P., G. M. A., D. A. B. şi R. M. C., toţi cu domicilul procesual ales în ..., str. ..., nr. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., jud.  ... in contradictoriu cu paratele COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR ... cu sediul in ..., str. ... nr. ... jud. ..., si COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR  ... cu sediul in ... , Bld. ..., nr. ..., jud.  ..., şi Mun. ..., prin primar, cu sediul in ..., str. ... nr. ...,  jud. ...

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.04.2015.

Preşedinte   Grefier

I. G. M. M.

Red./Dact/4 ex.  I.G./I.G./

 03.05.2015