Fond funciar

Decizie 3080 din 30.12.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TURDA

Operator de date cu caracter personal nr. 3186

Prezentul document conţine date cu caracter personal aflate sub incidenţa Legii nr. 677/2001

Dosar nr. .../.../2009

Sentinţa Civilă  Nr. 3080/2013

Şedinţa publică de la 30 Decembrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE C. M. Ş.

Grefier Z. G.

Pe rol fiind judecarea cauzei privind pe reclamanţii M. C. şi M. V. şi pe pârâţii M.  E.  S., G. C., COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR DE FOND FUNCIAR  ..., COMISIA JUDEŢEANĂ DE APLICARE A LEGILOR DE FOND FUNCIAR  ...,  având ca obiect fond funciar REJUDECARE DOSAR ...

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 12 decembrie 2013, care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Deliberând asupra prezentei cauze, instanţa constată următoarele:

Prin actiunea civila inregistrata iniţial sub Dos. nr. ... , reclamantul M. A. domiciliat in sat ..., nr. ..., corn. ..., jud. ... a chemat in judecata pe paraţii M. G., domiciliat in ..., str. ..., nr. ...,  M. V., domiciliat in ..., str. ..., nr. ..., jud. ...; G. C., domiciliata in ..., Aleea ..., nr.  ..., ap. ..., COMISIA  LOCALA  DE  STABILIRE  A DREPTULUI  DE  PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR ... si COMISIA JUDEŢEANĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR ... pentru ca instanta  prin  sentinţa care  o  va pronunta :

-sa constate nulitatea absoluta parţiala a Titlului de proprietate nr.  ... prin care reclamantului  si paraţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate in baza legii nr.  18/1991 după defuncta M. M., respectiv pentru imobilele terenuri tarla I 6 parcela 20 in suprafaţa de 600 mp si tarla I 6, parcela 21 in suprafaţa de 1400 mp situate in intravilanul localităţii S.

-sa constate ca asupra acestor imobile reclamantul are  drept de proprietate cu titlu de lege ca bun propriu in baza disp. art. 23, 24 din Legea nr. 18/1991, aceste terenuri constituind curtea si gradina aferente casei de locuit a reclamantului .

-sa constate ca aceste terenuri se identifica in regim CF cu terenurile inscrise in cărţile funciare ce se vor identifica prin expertiza tehnica topo ce urmează a fi efectuata in cauza si sa dispuneţi dezmembrarea acestora din vechile CF si inscrierea lor intr-o noua CF cu intabularea dreptului meu de proprietate asupra acestora cu titlu de lege ca bun propriu

-sa constate ca pe acest teren subsemnatul reclamant am edificat o casa de locuit compusa din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 cămara, 1 antreu precum si anexe gospodăreşti grajd si sura si sa dispuneţi evidenţierea acestor construcţii in foaia A a CF cu intabularea dreptului meu de proprietate asupra acestora cu titlu de construire,

-cu cheltuieli de judecata fata de paraţii ce se vor opune admiterii acţiunii

In sustinerea actiunii se arata ca  reclamantul si paraţii sunte moştenitori in calitate de fii ai defunctei M. M., după care li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe totale de 6,94 ha teren situat in sat ..., corn. ... Mama lor fiind văduva si fara resurse reclamant a figurat in registrul agricol ca fiind cap al gospodăriei. In aceasta gospodărie ca terenuri intravilane erau incluse terenurile in suprafaţa de 2000 mp având destinaţia de curte si gradina.

Se mai precizează că din aceasta suprafaţa totală de 2000 mp, 700 mp teren i-au fost repartizaţi reclamantului iniţial de către fostul C. ... conform adeverinţei nr.  ... in vederea construirii casei si anexelor gospodăreşti care se afla in prezent edificate pe teren, construcţiile fiind realizate de către reclamant. In acest context raportat la prevederile art. 23 si 24 din legea 18/1991 coroborat cu art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 se consideră ca in mod nelegal imobilele identificate in petitul 1 al acţiunii au fost incluse in titlul de proprietate comun, intrucat potrivit legii aceste categorii de terenuri sunt si raman in proprietatea actualilor deţinători.

În drept, reclamantul s-a prevalat de disp. art. 23, 24 din Legea nr.18/1991, art. 8 din Decretul lege nr. 42/1990, art. 111, 274 C.pr.civ, Legea nr. 7/1996

Pârâtul M. V. a formulat întâmpinare de neopunere.

Prin intampinare paratii M. G., si G. C. au solicitat respingerea actiunii formulate.

În motivare se arată că terenurile în cauză au fost aduse în cooperativa de defuncta M. M., mama reclamantului si a pârâţilor.

Se apreciază că dacă reclamantul invocă un drept propriu al său asupra suprafeţelor de teren cuprinse în parcela 20 şi parcela 21, ambele din tarla I 6, potrivit dispoziţiilor art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 18/1991, invocând că suprafetele de teren solicitate reprezintă curtea si grădina casei de locuit, reclamantul trebuie să facă dovada că terenul aferent casei de locuit a fost adus în cooperativa de el.

Se învederează că reclamantul a încercat să facă dovada aparentei dreptului său, de a solicita anularea titlului de proprietate, invocând ca mod de dobândire al parcelelor de teren în litigiu un înscris numit "Dovadă", având nr. 43/04.02.1968, dar se arată că din cuprinsul căreia nu rezultă modul de dobândire al său privind suprafata de 0,07 ha teren în satul S. Dimpotrivă, se subliniază că din înscrisurile depuse la dosarul cauzei si constând în copiile registrelor agricole (care cuprind perioada anilor 1959-1975), depuse atât de subsemnata cât si de reclamant sau Primăria ..., rezultă că atât parcelele de teren în litigiu, cât si construcţiile identificate pe acestea, au aparţinut mamei lor M. M., în prezent decedată.

Se subliniază că în Anexa 3 cu membrii cooperatori decedaţi, care au adus pământ în cooperativizare, se află înscrisă antecesoarea părţilor M. M. (S.), cu o suprafaţă de 6,70 ha, iar din cuprinsul registrului agricol privind perioada anilor 1971-1975, rezultă că la poziţia de casă, capul familiei a fost M. M., în această perioadă exista casă de locuit si sură, casa de locuit fiind dată în folosinţă în anul 1964, iar autorizaţia de construire emisă în favoarea reclamantului datează din 5 aug. 1978.

Se arată că adeverinţa de mai sus nu a fost folosită de reclamant în vederea înscrierii suprafetei în registrul agricol ca poziţie pe numele exclusiv al său şi nici nu a fost prezentată la momentul formulării cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pe baza Legii nr. 18/1991, în vederea emiterii titlului de proprietate doar pe numele său, această dovadă sau adeverinţă a apărut doar în dosarul cauzei.

 Întrucât acţiunea reclamantului este motivată în drept pe dispoziţiile art. 23,24 din Legea nr. 18/1991, or potrivit dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 18/1991 - "Sunt şi rămân în proprietatea privată a membrilor cooperatori sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferentei casei de locuit si anexelor gospodăreşti,...", se arată că în realitate atât reclamantul cât si pârâţii sunt moştenitorii defunctei M. M., persoana care a adus terenul în cooperativizare. Raportat la prevederile cuprinse în Legea nr. 18/1991, reclamantul nu-si poate întemeia în drept acţiunea pe prevederile art. 23, astfel faţă de cele menţionate mai sus cu privire la dispoziţiile art. 23 din L. 18/1991, acţiunea reclamantului este inadmisibilă.

 Ulterior reclamantii au formulat completare de actiune prin care a solicitat instantei:

-sa constate  nulitatea absoluta a întregului T.P nr. ... emis pe numele si in favoarea  reclamantului si al paraţilor M. G., M.  V. si G. C. după  defuncta M. M. pentru suprafaţa de 7.600 mp

-sa oblige parata Comisia Locala de stabilire a dreptului de proprietate ... la întocmirea documentaţiei necesare in vederea eliberării T.P. pe numele si in favoarea reclamantului  pentru suprafaţa de 7.600 mp teren prin reconstituirea dreptului de proprietate după defuncta M. M.

-sa oblige parata Comisia Judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate ... la eliberarea titlului de proprietate pe numele si in favoarea subsemnatului reclamant,asupra suprafeţei de 7.600 mp teren prin reconstituirea dreptului de proprietate după defuncta M. M.

In sustinere se arata ca dupa cum a rezultat din materialul probatoriu administrat in dosarul cauzei, reclamant a fost singurul care a formulat cerere in termen legal pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 7.600 mp teren situat in loc. ..., dupa defuncta M. M. Din acest considerent pe numele si in favoarea sa,  s-a eliberat Adeverinţa nr. ... Ulterior împlinirii termenului de înregistrare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, fara ştirea si acordul reclamantului iniţial, parata G. C. a inserat in cuprinsul cererii numele sau si al celorlalţi paraţi si a anexat cererii mele o alta cerere a paratului M. G. fara nr.de înregistrare.

Pârâţii M. G. şi G. C. au invocat excepţia tardivităţii completării de acţiune, în lumina art. 132 CPC, precum şi excepţia prescripţiei extinctive a acţiunii, nefiind respectat termenul de prescripţie de promovare a acţiunii,  şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii, nefiind atacată de către reclamantul iniţial hotărârea comisiei judeţene de fond funcair care a stat la baza titlului de proprietate în prezent contestat.

In sedinta publica din data de 28.03.2008 s-a dispus disjungerea capetelor de cerere avand ca obiect inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara asupra terenurilor din litigiu si inregistrarea constructiilor si intabularea dreptului in cartea funciara in favoarea reclamantului , s-a format dosar cu numar nou ... a carui solutionare  a fost suspendata pana la solutionarea definitiva a prezentei actiuni avnd ca obiect constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate.

Prin Sentinţa civilă nr. ... s-a soluţionat Dos. nr. ... , prin respingerea acţiunii introductive de instanţă.

Prin Decizia nr. ... a Tribunalului Cluj, Secţia civilă, s-a dispus casarea Sentinţei civile nr. ..., cauza fiind trimisă spre rejudecare, context în care s-a format prezentul Dos.nr. .../.../2009.

În temeiul art. 167 CPC 1865, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul părţilor, proba cu declaraţiile martorilor I. V., I. T., F. S., F. A., F. V., F. V., O. F., proba cu raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie întocmit de expert M. M. T.

Cu prioritate, instanţa reţine că faţă de acţiunea introductivă de instanţă de la fila 4 dos. iniţial, petitele 3 şi 4 au fost disjunse conform celor dispuse în acest sens în Încheierea de şedinţă din data de 28.03.2008 de la fila 146 dos. iniţial. Astfel, instanţa nu se va pronunţa asupra lor. Cât priveşte completarea de acţiune de la fila 195 dos.iniţial, cu privire la care s-a ridicat excepţia tardivităţii formulării, instanţa reţine că, într-adevăr, faţă de dispoziţiile art.132 CPC 1865, această completare apare ca tardivă, astfel încât instanţa nu se va pronunţa asupra acestor petite din completarea de acţiune. Mai mult, din concluziile scrise formulate de reclamanţi în rejudecare, se poate observa că aceştia nici nu mai susţin cele arătate în respectiva completare de acţiune, reclamanţii menţinându-şi pretenţiile pentru 2000 mp teren intravilan identificaţi cu tarla I6, parcela 20  de 600 mp, respectiv cu tarla I6, parcela 26 de 1400 mp.

Astfel,  petitele asupra căreia se va pronunţa instanţa sunt cel de nulitate titlu de proprietate pentru cei 2000 mp arătaţi mai sus, respectiv constatare îndreptăţire a reclamantului iniţial la cei 2000 mp arătaţi mai sus  în condiţiile art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Asupra excepţiei prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune invocată de pârâţii M. G. şi G. C.:

Acţiunea cu a cărei soluţionare a fost învestită instanţa în prezentul dosar este în principal o acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui titlu de proprietate.

Coroborând art. III din Legea nr.169/1997 cu art. 2 din Decretul nr.167/1958, instanţa reţine că acţiunea în constatarea nulităţii absolute a unui titlu de proprietate este imprescriptibilă extinctiv.

Faţă de cele de mai sus, instanţa urmează a respinge excepţia prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune invocată de pârâţii M. G. şi G. C.

Asupra excepţiei inadmisibilităţii acţiunii invocate de pârâţii M. G. şi G. C.:

Văzând adeverinţa nr.  ... emisă de Primăria ... (fila 232 dos. iniţial), instanţa reţine că nu s-a comunicat către numitul M. A., cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  Hotărârea nr. ... a Comisiei Judeţene de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ...

Astfel, nesocotindu-se prevederile art. 53, alin.1 teza finală din Legea nr. 18/1991, nu s-a declanşat curgerea termenului de 30 de zile prevăzut de alin. 2 al aceluiaşi articol, termen care curge de la comunicarea hotărârii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Prin urmare, instanţa urmează a respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocate de pârâţii M. G. şi G. C.

Pe fondul cauzei:

Prin Titlul de proprietate nr. ... (fila 11 dos. iniţial), s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 6 ha 9400 mp în favoarea numiţilor M. G. A., M. G. V., M. G. G. şi G. G. C., toţi în calitate de moştenitori ai defunctei M. M. În suprafaţa totală anterior menţionată sunt incluse şi terenurile identificate cu tarla I6, parcela 20  de 600 mp, respectiv cu tarla I6, parcela 26 de 1400 mp, situate în intravilanul satului ...

Confruntând Titlul de proprietate nr. ... emis pentru suprafaţa de 6 ha 9400 mp cu suprafaţa validată prin Hotărârea Comisiei Judeţene de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ... în favoarea moştenitorilor defunctei M. M., se poate observa că deşi a fost solicitată suprafaţa de 6,74 ha şi tot atât s-a aprobat de către comisia judeţeană a fi reconstituit în proprietate, conform menţiunilor din respectiva anexă (fila 7, fila 37 faţă apoi verso dos.iniţial),  în titlul de proprietate a fost trecută în plus faţă de hotărârea comisiei judeţene suprafaţa de 2000 mp. Or, suprafaţa pe care reclamantul iniţial şi continuatorii acestuia au reclamat-o este de chiar 2000 mp.

Mai reţine instanţa şi că numita M. M. a adus în CAP o suprafaţă de 6,70 ha, aspect care rezultă din cererea de înscriere în GAC formulată de M. M. (fila 192 dos.iniţial), precum şi din scriptul de la fila 210 dos. Totodată, din analiza filelor de registru agricol pe numele M. M. depuse la filele 85 şi urm. dos.  rezultă că suprafaţa totală cea mai mare a terenurilor din gospodăria sa este de 6 ha 74 ari. Astfel, şi raportat la aceste probe suprafaţa reconstituită în proprietate în favoarea moştenitorilor defunctei M. M. prin titlul de proprietate dedus judecăţii apare ca fiind mai mare cu 2000 mp.

Faţă de toate cele de mai sus, văzând dispoziţiile art. 8 şi art.11 din Legea nr. 18/1991, instanţa apreciază că nu se poate reconstitui în proprietate nici mai mult decât s-a cerut şi nici mai mult decât s-a adus în cooperativa agricolă, în caz contrar fiind ignorat atât principiul reparaţiei in integrum (acordându-se mai mult), cât şi principiul conform căruia reconstituirea dreptului de proprietate se realizează pe bază de cerere formulată în acest sens, în limitele indicate în cererea respectivă (art. 8, alin.3 dinLegea nr. 18/1991). De asemenea, văzând dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 18/1991, dispoziţii preluate şi detaliate ulterior în HG nr. 1172/2001, iar mai apoi HG nr. 890/2005, instanţa concluzionează în sensul că titlul de proprietate trebuie emis în limitele în care reconstituirea dreptului de proprietate este validată de comisia judeţeană, neputându-se ca în mod legal un titlu de proprietate să adauge sau să diminueze suprafaţa astfel validată.

 Astfel fiind, Titlul de proprietate nr.  ... este nelegal emis pentru suprafaţa de 2000 mp cu cât se excede suprafaţa validată de comisia judeţeană, devenind incidente dispoziţiile art. III, alin.1, lit. a, pct. i şi ii din Legea nr. 167/1997 şi fiind atrasă sancţiunea nulităţii absolute a respectivului titlu de proprietate în limita celor 2000 mp.

Reclamantul iniţial şi continuatorii săi mai susţin şi faptul că, faţă de dispoziţiile art. 8, alin.3 din Legea nr. 18/1991, pârâta G. C. şi ceilalţi moştenitori ai defunctei M. M. cu excepţia reclamantului iniţial nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Într-adevăr, văzând cuprinsul dosarului de fond funciar care a stat la baza emiterii titlului contestat (filele 53-57 dos.iniţial), rezultă că au formulat cereri de reconstituire doar M. A. şi M. G. Se poate observa că marginal dreapta pe cererea formulată de M. A. au fost menţionate şi numele celorlalţi moştenitori ai defunctei M. M., dar cu un alt scris şi cu un alt instrument de scris decât cel utilizat la completarea iniţială a cererii. De altfel, răspunzând la întrebarea nr. 9 din interogatoriu (fila 139 dos.iniţial), pârâta G. C. recunoaşte că nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctei M. M., iar răspunzând la întrebarea nr. 11 din interogatoriu  (fila 139 dos.iniţial), pârâta G. C. recunoaşte că a inserat pe cererea formulată de M.  A. numele său şi al celorlalţi moştenitori ai defunctei.

Acest aspect nu conduce însă, în aprecierea instanţei, la lipsa unei cereri din partea celorlalţi moştenitori, întrucât atâta timp cât M. A. a avut cunoştinţă de aceste adăugiri şi nu a întreprins nicio măsură legală pentru a le înlătura efectele juridice, se poate aprecia că a acceptat ca cererea sa să folosească tuturor moştenitorilor, practic acceptând să acţioneze ca un mandatar (tacit) al acestora.

Ceea ce se impune a se determina în continuare pe baza probelor administrate în cauză este identitatea celor 2000 mp, cât şi în ce măsură cei 2000 mp se cuvin reclamantului iniţial M. A., în condiţiile art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 18/1991.

Pentru a-şi dovedi îndreptăţirea în baza art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 18/1991, reclamantul iniţial M. A. a arătat că a primit de la C. un lot de 0,07 ha în vatra satului pentru construcţia casei. În acest sens, a depus în probaţiune la dosarul cauzei Adeverinţa nr. ... care atestă acest aspect.

Nu este mai puţin adevărat că pârâta G. C. a contestat această adeverinţă, dar trebuie avut în vedere că, fie şi în ipoteza în care această adeverinţă ar fi înlăturată sub aspect probatoriu, există şi alte probe la dosarul cauzei care susţin teza reclamantului iniţial M. A. în sensul că a primit de la C. un lot de 0,07 ha în vatra satului pentru construcţia casei: răspunsurile date la întrebările 4 şi 5 din interogatoriu de pârâtul M. G. (fila 141 dos.iniţial), în condiţiile în care acesta a formulat poziţie de opunere faţă de acţiunea introductivă de instanţă, se coroborează cu poziţia de neopunere a pârâtului M. V. (fila 26 dos.iniţial) şi cu documentaţia pentru edificarea casei de către M. A. (filele 110-114 dos.iniţial). 

De asemenea, din concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie întocmit de expert M. M. T. rezultă că terenul în suprafaţă de 700 mp pe care M. A. l-a primit  de la C. pentru edificarea unei case se află sub  construcţiile din prezent în localitatea ..., actual nr. 9, fost nr. 99 (fila 205 dos.) şi se identifică în titlu de proprietate dedus judecăţii cu întreaga parcelă 20 curţi construcţii de 600 mp şi cu o parte din parcela 21 arabil de 1400 mp.

Martorii I. V. şi I. T. mai precizează că au contribuit la edificarea casei actuale de către M. A. şi soţia acestuia, martorul I. T. arătând că actuala construcţie „a fost edificată în locul unei construcţii vechi deteriorate care a fost demolată în întregime şi pe locul căreia s-a ridicat construcţia în litigiu”. În sensul celor declarate de martorul I.T. sunt şi cele declarate de martorul F. S., dar şi cele declarate de martorii F. V. şi F. V. Declaraţiile martorilor converg în a susţine ipoteza demolării construcţiei vechi şi a edificării construcţiei care există în prezent; noua construcţie a fost edificată de M. A., ceea ce nu exclude contribuţia cu titlu de ajutor a altor membri din familia acestuia, fără însă ca aceasta să îl lipsească pe reclamantul iniţial ipso facto de beneficiile conferite de art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 18/1991.

Faţă de cele de mai sus, instanţa apreciază ca incidente în privinţa celor 2000 mp intravilan şi în privinţa reclamantului iniţial M. A. dispoziţiile art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 18/1991. Cu privire la faptul că terenul intravilan în cauză a fost anterior colectivizării al părinţilor lui M. A., instanţa va avea în vedere cu precădere dispoziţiile art. 24, alin.1 teza finală care conferă prioritate celui care a primit teren de la C. pentru edificarea unei construcţii pe care a şi edificat-o  în detrimentul foştilor proprietari. Aceştia din urmă vor fi compensaţi în condiţiile art. 24, alin. 2 din Legea nr. 18/1991.

Raportat la toate considerentele mai sus expuse, instanţa urmează a admite acţiunea formulată, potrivit dispozitivului prezentei hotărâri.

Mai reţine instanţa, sub aspectul cheltuielilor de judecată, că reclamanţii au solicitat obligarea doar a pârâtei G. C. la plata cheltuielilor de judecată, văzând dispoziţiile art. 274 CPC 1865. Astfel, reţinând că pârâta se află în culpă procesuală şi este căzută în pretenţii, instanţa o va obliga la suportarea în parte a cheltuielilor de judecată ocazionate reclamanţilor de prezentul litigiu, în concret suma de  1133 lei reprezentând parte din onorariul avocaţial şi onorariul de expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune invocată de pârâţii G. C. şi pârâtul iniţial M. G. decedat, al cărui continuator a fost iniţial pârâtul M. A., decedat şi el, a cărui continuatoare este pârâta G. C.;

Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocate de pârâţii G. C. şi pârâtul iniţial M. G., decedat, al cărui continuator a fost iniţial pârâtul M. A., decedat şi el, a cărui continuatoare este pârâta G. C.;

Admite acţiunea formulată de către reclamantul iniţial M. A., decedat, şi continuată de moştenitorii acestuia M. C., dom. în com. ..., sat ..., nr.  ..., jud. ...,  şi M. V., dom. in ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., ap. ..., sector ...,  în contradictoriu cu pârâţii: G. C., în nume propriu şi în calitate de continuatoare a pârâtului iniţial M. G., respectiv al pârâtului ulterior M. A., ambii decedaţi în timpul procesului, cu dom. in ..., Aleea ..., nr. ..., bl. ..., ap. ..., jud. ..., M. E. S., în calitate de continuatoare a pârâtului iniţial M. V., decedat în timpul procesului, cu dom. in ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., Comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ..., cu sediul în com. ..., jud. ..., Comisia Judeţeană pentru reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ..., cu sediul în ..., B-dul ..., nr. ..., jud. ..., şi în consecinţă:

Constată nulitatea absoluta parţială a Titlului de proprietate nr.  ... pentru imobilele terenuri identificate cu tarla I 6 parcela 20 in suprafaţa de 600 mp si cu tarla I 6, parcela 21 in suprafaţa de 1400 mp situate in intravilanul localităţii ...;

Constată că asupra acestor imobile numitul M. A. are  drept de proprietate cu titlu de lege ca bun propriu în baza dispoziţiilor art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 18/1991, aceste terenuri constituind curtea si gradina aferente casei de locuit a numitului M. A.

Obligă pârâta G. C. la plata către reclamanţi a sumei de  1133 lei  cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 30.12.2013.

Preşedinte, Grefier,

C. M. Ş. (fosta M.) Z. G.

Red/dact CMŞ/CMŞ