Fond funciar

Sentinţă civilă 869 din 12.10.2016


Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „fond funciar” formulată de reclamanţii ………….,  toţi cu domiciliul în ……………, în contradictoriu cu pârâtii P………….., cu domiciliul în ……………...

Dezbaterile şi prezenţa părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 13.01.2017, ce face parte integrantă din prezenta, dată la care, pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de 27.01.2016, dată la care având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de azi, dată la care, 

INSTANŢA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Ploieşti la data de …….. sub nr. …………. ………………….., au solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa sa dispună:

-  obligarea paratei …………………. in baza art.36 al.6 din Legea nr.18/1991 să întocmească documentaţia necesară emiterii ordinului prefectului pentru suprafaţa de circa 288 m.p. situat in ………………, pe numele defunctului …………. si al paratei …………… si sa înainteze aceasta documentaţie către parat Prefectul jud…………

- obligarea paratei ………………. la daune cominatorii in cuantum de 200 lei pe fiecare zi întârziere incepand de la data de 5 februarie 2014 si pana la îndeplinirea obligaţiei solicitate la primul punct.

- obligarea paratului ……………. ca, dupa primirea documentaţiei de la parata …………… sa emită ordinul de atribuire in proprietate a suprafeţei de circa 288 m.p. pe numele defunctului ……….. si al paratei …………..

In motivarea in fapt au arata ca defunctul ………… împreuna cu parata ……… au dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr………….. imobilul - casa de locuit- situat in ……….., şi, datorita reglementarilor legale in vigoare la data încheierii actului de vânzare-cumpărare prin care terenurile pe care erau situate construcţiile nu puteau fi înstrăinate, astfel ca, nici terenul in suprafaţa de 288 m.p., pe care era situata construcţia ce a format obiectul contractului de vânzare-cumpărare nr………. nu a fost dobândit de cumpărătorii ….. si parata ……….., cei doi având doar folosinţa acestuia, cf. Legii 30/1974.

Precizează că  ………. a decedat in anul 2007 , iar soţia acestuia-parata ………- a promovat pe rolul Judecătoriei ….. dos.nr…… privind  partajul averii succesorale de pe urma defunctului sau soţ,  obiectul partajului constituindu-l casa de locuit din contractul de vânzare-cumpărare …., terenul pe care este situata casa nefăcând obiectul judecaţii deoarece nu exista titlu de proprietate pentru acesta.

Mai arată ca moştenitorii legali ai defunctului …… sunt:

- parata ………, in calitate de soţie supravieţuitoare

- defunctul ………, in calitate de fiu, in prezent decedat, având ca moştenitori pe:-reclamanta …… , in calitate de soţie supravieţuitoare şi pe reclamanţii ……. si ……. in calitate de fii, aceştia având calitatea de părţi şi si in dos.nr………. in care este supusa împărţelii casa situata pe terenul de 288 m.p., din …………..

De asemenea arată că reclamanta …….. s-a adresat cu cerere pentru a se emite titlu de proprietate pentru terenul de 288 m.p.,întemeiata pe dispoziţiile Lg.18/1991 cu modificările ulterioare, respectiv art.36 alin.3 din actul normativ, iar prin  adresa nr……… Primăria Mun. …. a răspuns in esenţa ca nu se poate da curs solicitării deoarece, terenurile atribuite in folosinţa pe durata existentei construcţiilor dobânditorilor acestora ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, in condiţiile dispoziţiilor art.30 din Lg.58/1974 trec in proprietate actualilor titulari ai dreptului de folosinţa a terenului, proprietari ai locuinţelor, iar după finalizarea procesului de partaj - dos.nr.7610/281/2012 proprietarii locuinţei pot depune cerere la mun. … pentru obţinerea titlului de proprietate pentru terenul de 288 m.p.

Arată că  modalitatea in care parata …….., prin Direcţia de Gestiune Patrimoniu - Serviciul de Aplicare a legilor Proprietăţii a soluţionat cererea reclamantei ……….. de constituire a dreptului de proprietate este una nelegala deoarece terenul de 288 m.p. urmează regimul juridic al construcţiei ce a fost dobândita de defunct si soţia sa-parata ……, in sensul ca are regimul juridic al unui bun comun, şi, cum moştenitor al defunctului …… este si fiul sau - defunctul …….. si, pe cale de consecinţa- reclamanţii din prezenta cauza-ordinul prefectului trebuie emis pe numele defunctului si al soţiei sale.

Menţionează că, refuzând sa întocmească documentaţia în vederea emiterii ordinului prefectului in modalitatea sus menţionata parata …….. nu face altceva decât sa modifice regimul juridic al unui bun, in speţa terenul de 288 m.p., care fara putinţa de tăgada este bun comun al soţilor …….. si ………..

Totodată, arată că in măsura in care defunctul ….. era  încă  in viata atunci,  fără  probleme ordinul prefectului s-ar fi emis pe numele acestuia si al soţiei parate, iar daca decesul ar fi intervenit ulterior emiterii ordinului cota parte care ii revenea lui …….. - fiul lui ……………. s-ar fi transmis ulterior reclamanţilor.

Astfel, parata …… refuzând sa întocmească documentaţia in vederea emiterii ordinului in modalitatea solicitata le creează reclamanţilor un prejudiciu patrimonial, câtă vreme parata urmează sa întocmească aceasta documentaţie in sensul emiterii ordinului prefectului numai pe numele paratei .. căreia ii va fi atribuita in partaj locuinţa situata pe acest teren., or, câtă vreme acest teren de 288 m.p. a reprezentat bunul comun al soţilor ….. si ……, legal este ca o cota parte din dreptul de proprietate pentru acest teren- respectiv cota legala care i se cuvine defunctului ………….- autorul reclamanţilor - sa le revină reclamanţilor in calitate de moştenitori legali.

Precizează, de asemenea că, calitatea pretinsa de legiuitor de „actuali proprietari „ era luata in discuţie de la data intrării in vigoare a legii – 1991, şi cum, defunctul ………… a decedat in anul 2007, la data intrării in vigoare a Lg.18/1991 si pe parcursul modificărilor ulterioare ale acestei legi, defunctul era in viata, iar in virtutea disp.art.36alin.3 din actul normativ avea calitatea de proprietar al locuinţei - alături de soţia sa parata …………. - si deci, pe cale de consecinţa, si de proprietar al terenului de 288 m.p., in cota de 1/2, iar cota sa de 1/2 se transmitea ulterior fiului sau - in prezent decedat si mai departe, moştenitorilor acestuia, reclamanţii din cauza.

Practic dreptul defunctului de a solicita ……… constituirea dreptului de proprietate pentru terenul de 288 m.p. , drept consfinţit de disp.art.36alin.3 din Lg.18/1991 s-a transmis moştenitorilor acestuia, iar refuzul ………… de a întocmi documentaţia pentru a se emite ordin având ca titulari pe defunctul ….. si parata …….. a determinat ca suprafaţa de 288 m.p. sa nu poată fi inclusa , in cota de 1/2 , in procesul de partaj de pe urma defunctului …….

De asemenea, acelaşi refuz si, totodată, emiterea ulterioara ( după finalizarea procesului de partaj ) numai pe numele paratei …………. - aşa cum s-a răspuns prin adresa 2440/5.02.2014, ar deschide apoi calea unei acţiuni in nulitatea absoluta titlu de proprietate invocând exact acelaşi situaţii ca cele din prezenta cerere si anume :

- faptul ca parte in actul de vânzare-cumpărare a fost si defunctul ………… si prin urmare fiecare dintre moştenitorii acestuia trebuie sa beneficieze, in cota legala, si de o parte din teren ( sau contravaloarea acestuia ) si ca atare, trebuie ca defunctul ……….. să fie înscris ca titular.

Totodată  au solicitat daune cominatorii începând cu 5 februarie 2014 deoarece reclamanţii s-au adresat cu cerere de constituire a dreptului de proprietate la data de 5 februarie 2014.

In drept a invocat  art.36 alin.3 din Lg.18/1991, art.1528 C.civ.

În susţinerea cererii a anexat:acte stare civila, si anume certificat moştenitor ….., certificat ……., certificat căsătorie reclamanta ………….. cu defunctul …….. , certificat naştere …… , certificat naştere …….., copie CI. pentru reclamanţii ………., copie CI. defunctul Suflea Mircea, şi copie ECRIS - Judecătoria ….. privind existenta dos. nr. ……… având ca obiect partajul succesoral al averii defunctului …. (f. 15-27).

La data de 19.05.2016, pârâta …. a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii privind obligarea ….. la plata de daune cominatorii, ca inadmisibilă si respingerea acţiunii ca neîntemeiata cu privire la celelalte doua capete de cerere formulate, cu cheltuieli de judecată.

 În motivare arată că reclamanţii din prezenta cauza au mai formulat un demers similar înregistrat pe rolul ……, care le-a fost respins fiind pronunţata sentinţa civila nr. …… in dosarul nr. ….., dosar în care reclamanţii au indicat in mod greşit atât procedura prin care se dorea recunoaşterea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 288 mp, dar si părţile chemate in judecata in calitate de pârâte.

 Arată că potrivit contractului de vanzare-cumparare încheiat  la data de …….. si autentificat de Fostul Notariat de Stat …., ……….. si ….. ( decedat la 20.12.2007) au cumpărat o casa de locuit, o magazie si un chioşc situate pe terenul de 288 mp, teren care nu a făcut obiectul vânzării - cumpărării, fiind incidente dispoz. art. 30 din Legea 58/1974.

La data de 20.12.2007 a decedat …., iar la data de 25.01.2012 a decedat si fiul acestuia …., care are moştenitori pe reclamanţii din prezenta cauza, iar în timpul vieţii sale, …. nu a formulat cerere de constituire a dreptului de proprietate pentru terenul de 288 mp in discuţie, motiv pentru care, moştenitorii sai - nepoţii de fiu postdecedat ( nora nu are calitate de moştenitoare a socrului sau) nu pot sa formuleze o asemenea cerere in condiţiile in care titularul dreptului de constituire nu a făcut-o in timpul vieţii sale.

Dreptul de proprietate pentru terenul de 288 mp, teren aflat in folosinţa proprietarului construcţiei ia naştere in baza Ordinului Prefectului la propunerea Primăriilor făcuta pe baza verificărilor situaţiei juridice a terenului si nu de drept, ope legis., acesta având efect constitutiv si nu declarativ, prin recunoaşterea unui drept născut ca atare din norma juridica.

Alin 2 din art 36 -Legea 8/1991 prevede ca terenurile proprietate de stat trec la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor , in proprietatea acestora . Din analiza acestor texte de lege rezulta ca formularea cererii de constituire a dreptului de proprietate este situaţia premisa de natura sa conducă la efectul emiterii de către Prefect a Ordinului de atribuire in proprietate a respectivului teren.

Mai arată pârâta …………. , că este soţia supravieţuitoare a def. ………. si cumparatoarea din contractul de vanzare-cumparare din …., iar in urma procesului de partaj succesoral purtat in contradictoriu cu reclamanţii este şi  actuala si singura proprietara a locuinţei situata pe terenul de 288 mp in discuţie (dosar partaj nr…… decizia civ. ….. pronunţata de Tribunalul ….), motiv pentru care în baza acestei calităţi a formulat cerere de constituire a dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţa de teren de 288 mp aferenta locuinţei proprietatea sa exclusiva.

De asemenea arată că potrivit art 36 alin 3 din Legea 18/1991 terenurile atribuite in folosinţa pe durata existentei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, in condiţiile art. 30 din Legea 58/1974 trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţa a terenului, proprietari ai locuinţelor, acesta fiind si argumentul pentru care parata Primărie a Municipiului …. nu a procedat pana in prezent la intocmirea/inaitarea documentaţiei Prefectului in vederea emiterii Ordinului de constituire a dr. de proprietate.

Precizează că defunctul …… nu a formulat cerere de constituire a dreptului de proprietate pe numele sau in timpul vieţii sale, situaţie care nu poate fi suplinita de reclamanţi care nu au nici măcar vocaţia formulării unui asemenea demers,  actual proprietar exclusiv al locuinţei situata pe terenul de 288 mp fiind  ….. căreia urmează sa i se constituie dreptul de proprietate pt terenul de 288 mp aferent construcţiei.

In privinţa solicitării obligării …….. la plata de daune cominatorii in cuantum de 200 lei /fiecare zi de întârziere începând cu 05 .02 2014 si pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiei, aceasta cerere este INADMISIBILA întrucât nu poate fi obligata ….  la plata de daune cominatorii, ci numai Primarul, iar prevederile reglementatoare din materia daunelor cominatorii din legislaţia funciara au fost modificate prin arat. 19 din Legea 76/2012, fiind necesara  punerea in executare potrivit art. 906 Cod proc.civ.

Una din condiţiile pentru aplicarea penalităţilor este începerea executării silite , textul vorbind de un termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării silite. Aşadar, in actuala reglementare aplicarea penalităţilor , adică a daunelor cominatorii din vechea reglementare, cum s-a solicitat de către reclamanţi prin cererea de chemare in judecata este inadmisibila.

In susţinerea cererii a anexat încheierea din data de 12.05.2015 pronunţată de Judecătoria ….i  în dosarul nr. …… şi sentinţa civilă nr. ……., pronunţată în acelaşi dosar (f. 39-41).

La data de 21.06.2016 pârâta ….. a formulat întâmpinare prin care a solicitat  respingerea acţiunii formulate ca neîntemeiata.

În motivare  a arătat că din verificările efectuate in evidentele instituţiei a fost identificata cererea nr. 2440/05.02.2014, formulata de d-na ……alia care a solicitat , in temeiul art. 36 din Legea nr. 18.1991, constituirea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafaţa de 288 mp, iar prin adresa nr. 2440/25.02.2014 , formulata ca răspuns la cererea anterior menţionata, s-a adus la cunoştinţa petentei ca nu se poate da curs solicitării întrucât pe rolul instanţei de judecata se afla un dosar având ca obiect partajul avarii ramase de pe urma defunctului ….. ( fost coproprietar al locuinţei din strada Titu Maiorescu ),iar potrivit art. 36 aliniat 3 Legea nr. 18/1991, republicata ,cu modificările si completările ulterioare « Terenurile atribuite in folosinţa pe durata existentei construcţiilor dobânditorilor acestora , ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor , in condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localităţilor urbane si rurale , trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţa a terenului, proprietari ai locuinţelor ».

Precizează că  instituţia pârâtă a adus la cunoştinţa petentei că după finalizarea procesului printr-o hotărâre judecătoreasca definitiva si irevocabila , proprietarii locuinţei din strada ……. vor putea depune o cerere la …… pentru atribuirea in proprietate a terenului din strada ……

Mai arată  ca pentru imobilul din …….nu au fost identificate cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005.

În susţinere a anexat un set de înscrisuri, în copie,  respectiv:cererea nr. 2440/05.02.2014 si răspunsul la cerere din 25.02.2014, contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ….., certificatul de deces …., certificatul de moştenitor nr. 69suplimentar din 2012, certificatul de moştenitor nr.46/2012, certificatul de moştenitor nr. 94/2010, adresa FN/ 21.02.2013, cartea de identitate ……. (f. 52-75).

In cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa retine următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …. de  Notariatul de Stat Judeţean ….., (f.14-17 ), parata ….. împreuna cu soţul sau ….., in prezent decedat, au dobândit proprietatea asupra imobilului construcţie situat în Mun. ..………,  cu suprafaţa construită de 121,45 mp şi pivniţă sub încăperea de lângă bucătărie, alipită o magazie din scândură şi separat un chioşc din material lemnos, situate pe un terne în suprafaţa de 288 mp ce nu a făcut obiectul vânzării.

In baza art.30 alin.2 din Legea 58/1974, in vigoare la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, terenul aferent construcţiei a trecut in proprietatea statului, proprietarii construcţiei dobândind un drept de folosinţa asupra acestuia.

Prin cererea adresata Comisiei Locale ….. şi  înregistrata sub nr. 2440 la data de 05.02.2014 (f. 55), reclamanta ….. a solicitat constituirea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafaţa de 288. m.p. situat în ….., constituirea dreptului de proprietate urmând să se efectueze  pe numele defunctului …. şi a soţiei supravieţuitoare a acestuia …….

Prin răspunsul la această cerere, din data de 25.02.2014, Direcţia de Gestiune Patrimoniu Serviciul Aplicarea Legilor Proprietăţii, i-a comunicat că nu poate da curs solicitării formulate, raportat la dispoz art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991,  motivat de faptul ca pe rolul instanţei de judecată se află dosarul având ca obiect partajul averii rămase de pe urma defunctului …. (fost coproprietar al locuinţei din str. ………), urmând ca după finalizarea  acestui dosar prin hotărâre judecătorească, proprietarii locuinţei să depună o cerere la Municipiul Ploieşti pentru atribuirea în proprietate a terenului.

Raportat la acest răspuns, reclamanţii au  formulat prezenta acţiune prin care solicită  obligarea Primăriei …..,  la întocmirea si înaintarea documentaţiei necesare emiterii ordinului prefectului pentru constituirea dreptului de proprietate.

Potrivit disp.art.8 alin.1 din Legea 18/1991 republicata, stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se face prin reconstituirea sau constituirea acestui drept, in condiţiile legii speciale.

In speţa, cererii reclamantei de constituire a dreptului de proprietate ii sunt aplicabile dispoziţiile art.36 alin.3 din Legea 18/1991 republicata, potrivit cărora terenurile atribuite in folosinţa pe durata existentei construcţiilor dobânditorilor  acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale,  trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţa a terenurilor, proprietari ai locuinţelor.

 Atribuirea in proprietate a acestor terenuri se face la propunerea primăriilor, prin ordin al prefectului.

Propunerea primăriei are natura juridica a unui act administrativ-condiţie, nefiind un simplu fapt material, ci un act administrativ aparţinând administraţiei publice locale, ca autoritate distincta si cu atribuţiuni complet diferite de cele ce aparţin prefectului.

După cum rezulta din dispoziţiile art.36 din Legea 18/1991 republicata, aceasta propunere apare ca un act-condiţie, in absenta căruia prefectul nu poate emite decizia de atribuire in proprietate a terenului. Primăria reprezintă aşadar unica autoritate administrativa competenta a propune sau nu constituirea dreptului de proprietate, in urma analizei temeiniciei cererii solicitantului si a examinării situaţiei de fapt a terenului ce se vrea a fi restituit.

Aşadar, in analiza cererii de constituire a dreptului de proprietate, primăria poate înainta prefectului propunerea de restituire a terenului, sau poate respinge cererea solicitantului.

Este de reţinut ca prin acţiunea de fata reclamanta nu solicita instanţei sa oblige pirita Primăria Ploieşti  la a da o soluţie cererii sale, in raport de atribuţiile ce-i revin acestui organ administrativ, ci solicita obligarea acesteia la întocmirea si înaintarea documentaţiei necesare, cu alte cuvinte solicita obligarea primăriei la a propune prefectului restituirea terenului solicitat.

Pentru a putea fi obligata primăria la a elibera actul administrativ - propunere, conform dorinţei reclamantei, instanţa este nevoita a verifica ea însăşi temeinicia cererii formulate de constituire a dreptului de proprietate, ceea ce echivalează practic cu o soluţionare a acesteia in mod direct in fata instanţei.

Trebuie subliniat ca, in materia fondului funciar, competenta instanţei este delimitata strict de dispoziţiile art.53 - 54 din Legea 18/1991 republicata, si se limitează exclusiv la a exercita un control judecătoresc de legalitate si temeinicie a masurilor luate de organele administrative cu atribuţii de soluţionare a cererilor de constituire/reconstituire a dreptului de proprietate.

Obligarea primăriei la a emite propunerea de restituire nu se poate face aşadar dacit prin depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti, prin subrogarea acesteia in atribuţiile exclusive ale unui organ administrativ si prin eludarea procedurii speciale si obligatorii de constituire a dreptului de proprietate.

Din răspunsul, Direcţiei de Gestiune Patrimoniu Serviciul Aplicarea Legilor Proprietăţii, din data de 25.02.2014 reiese că nu s-a putut  da curs solicitării formulate, raportat la dispoz art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991,  motivat de faptul ca pe rolul instanţei de judecată se află dosarul având ca obiect partajul averii rămase de pe urma defunctului ……. (fost coproprietare al locuinţei din str. ………..), urmând ca după finalizarea  acestui dosar prin hotărâre judecătorească, proprietarii locuinţei să depună o cerere la Municipiul Ploieşti pentru atribuirea în proprietate a terenului, acest răspuns nu echivalează practic cu un refuz de constituire, ci mai mult o îndrumare cu privire la procedura speciala de urmat.

Astfel, conform răspunsului pârâtei, reclamanta avea obligaţia de a continua procedura speciala si obligatorie de constituire a dreptului de proprietate, având la dispoziţie calea procedurala reglementata de legea 18/1991.

Instanţa reţine totodată că, partea nemulţumita poate face plângere in condiţiile art.53 alin.2 împotriva ordinului prefectului sau împotriva oricărui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat propunerea de atribuire a terenului, si doar in cadrul acestei proceduri a plângerii, instanţa poate examina legalitatea si temeinicia modului de soluţionare a cererii reclamantei si, indirect a temeiniciei cererii de restituire a terenului.

In acest sens instanţa retine ca împotriva refuzului de a propune restituirea terenului, legea oferea posibilitatea solicitantului de a formula plângere la instanţa.

Instanţa constantă că aplicare strică a dispoz. Lg. 18/1991 ar fi excesivă,  iar situaţia  in care instanţa nu s-ar pronunţa cu privire la fondul dreptului dedus judecăţii şi ar dispune măsuri în consecinţă, in lipsa formulării plângerii, în condiţiile in care se invocă tocmai  pasivitatea primăriei de întocmire şi înaintare a documentaţie cadastrale, înseamnă a-i supune pe reclamanţi la o procedură excesivă.

Prin dezlegarea fondului dreptului,  instanţa stabileşte în primul rând existenţa ori inexistenţa dreptului, adică îndreptăţirea reclamanţilor de a solicita constituirea dreptului de proprietate, respectiv temeinicia cererii nr. 2440/05.02.2014, formulată de reclamanta ……...

Prin prezenta cerere reclamanţii  solicită  obligarea paratei sa întocmească  documentaţia  cadastrală şi să o înainteze  prefectului,  pentru emiterea ordinului in vederea constituii dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de teren de 288 mp..

Cererea de constituire a fost formulată de reclamanta ……… la data de 06.0.2014 solicitând constituirea dreptului de proprietate pe numele defunctului …… şi a soţiei supravieţuitore ………….

Legea prevede că sunt îndreptăţiţi la constituirea dreptului de proprietate, proprietarii actuali ai locuinţelor, categorie ce include persoanele cărora li s-a atribuit terenul în folosinţă, cât  şi cele care au dobândit ulterior, dreptul de proprietate asupra locuinţei şi implicit dreptul de folosinţă asupra terenului.

Instanţa reţine că potrivit dispoz. art. 36 alin. 3 din legea 18/1981 pentru a putea solicita constituirea dreptului de proprietate trebuie să fie îndeplinite două condiţii, cumulative,  expres prev. de lege, respectiv sa fii proprietarul locuinţei şi să ai folosinţa acesteia.

De asemenea este necesară formularea unei cereri, potrivit procedurii prevăzute de lege,  pentru a se obţine dreptul de proprietare asupra terenului solicitat.

Astfel dispoz. art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 R, reglementează situaţia juridică a terenurilor  aflate in folosinţa celor care au dobândit dreptul de proprietate asupra construcţiilor, ca efect al aplicării dispoz. art. 30 din Legea nr. 58/1974 şi reprezintă un beneficiu constitutiv de drept real în patrimoniul proprietarilor locuinţelor, opţional, condiţionat, de cererea formulată de  potrivit Legii nr. 18/1991.

Prin urmare, dreptul de proprietate pentru terenurile  ce face obiectul dispoz. art. 36 alin. 3 din Legea 18/1991, ia naştere în baza ordinului prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor şi nu de drept, ope legis, ordinul prefectului având efect constitutiv şi nu declarativ.

Dacă proprietarul locuinţei  nu face cerere, el rămâne în continuare  titular al unui drept real de folosinţă asupra terenului.

Astfel, constituirea dreptului de proprietate  asupra terenului se realizează faţă de actual titular al dreptului de folosinţă asupra terenului, proprietar al locuinţei, care poate fi diferit de primul, de exemplul in cazul un dobânditor cu titlu oneros al locuinţei etc.

……… a decedat la data de 20.12.2007, astfel cum reiese din certificatul de moştenitor aflat la fila 61 în dosar.

Din probele administrate in cauză, rezultă că acesta nu a formulat, in timpul vieţii,  cerere de constituire a dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de teren de 288 mp, astfel încât, acesta a avut doar un drept de folosinţă cu privire la suprafaţa de teren anterior menţionată, iar nu un drept de proprietate asupra acestuia.

 Reţine totodată că in situaţia în care acesta nu şi-a exercitat  prerogativa prevăzuta de lege, respectiv de a solicita, în timpul vieţii, constituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de teren,  şi a neglijat să facă cererea  potrivit procedurii prevăzută de Legea 18/1991, acest fapt nu  poate fi interpretat  in sensul că moştenitorii acestuia pot formula o astfel de cerere de constituire  in numele, său, urmând a se  constitui in mod retroactiv dreptul de proprietate cu privire  la suprafaţa de teren  pe numele defunctului.

Din cererea aflată la dosar la fila 55 rezultă că  reclamanta ……….. a formulat cerere de constituire, nu in calitate de proprietar al locuinţei sau al unei cote părţi determinate din aceasta, ci a solicitat ca dreptul de proprietate să fie constituit pe numele defunctului ……. şi al soţiei acesteia ……..

De asemenea, reţine că la data formulării cererii de constituire pe rolul Judecătoriei …se aflat dosarul de partaj nr. ….., obiectul acestuia reprezentându-l cota de ½ din imobilul construcţie, situat in ……….., aparţinând defunctului, astfel că, in mod corect primăria a refuzat să dea curs solicitării formulate de reclamanta, aceasta având posibilitatea de a formula cerere de constituire, in nume propriu, pentru a i se constitui  dreptul de proprietate cu privire la teren, iar nu in numele defunctului, in situaţia in care îndeplinea cele două cerinţe, să fie proprietarul imobilului construcţie sau a unei cote părţi determinate din acesta,  precum şi folosinţa acestuia.

Instanţa nu va reţine susţinerea reclamantei în sensul că terenul de sub casă are calitatea de bun comun, având în vedere că niciunul din titularii dreptului de proprietate asupra construcţiei, respectiv ……… şi ……. nu au formulat cerere de constituire a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţa de 288 mp, in timpul căsătoriei celor doi.

Mai mult decât atât prin constituirea dreptului de proprietate pe numele proprietarului actual al imobilului teren, proprietar ce are şi folosinţa asupra acestuia, nu  li s-ar aduce nici un prejudiciu moştenitorilor defunctului …… având în vedere că acest bun  nu a făcut niciodată parate din patrimoniul defunctului, acesta având doar un drept de folosinţă cu privire la suprafaţa de teren, pe toată durata vieţii, iar nu un drept de proprietate cu privire la suprafaţa  de teren de 288 mp, motiv pentru care această suprafaţă nu a intrat niciodată în masa succesorală a defunctului.

Astfel, faţă de motivele de fapt şi de drept mai sus reţinute urmează a respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta ….., având în vedere că cererea de constituire  dreptului de proprietate formulată de aceasta  nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea 18/1981R.

In ceea ce priveşte capătul de cerere privind  obligarea pârâtei ………, la plata daunelor cominatorii instanţa reţine că acesta are caracterul unei cererii accesorii, şi cum, in cauza a fost respins capătul de cerere privind obligarea  pârâtei la întocmirea documentaţiei cadastrale  necesară emiterii ordinului prefectului, având în vedere că accessorium sequitur principale urmează a o respinge.

Totodată instanţa reţine că, în cazul de faţă s-a solicitat aplicarea  de daune cominatorii în baza  dispoziţiilor legilor fondului funciar, în cuantum de 200 lei pe fiecare zi de întârziere începând  de la data de 05.02.2014 şi până la îndeplinirea obligaţiei solicitate la pct. 1, ca urmare a refuzului primăriei de a întocmi  documentaţia pentru a se emite ordinul

Daunele  cominatorii  solicitate conform  legilor speciale în materia fondului funciar  nu pot  fi acordate raportat la dispoziţiile  art. 11  din Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a codului de procedură civilă, în noua reglementare regăsindu-se  dispoziţii cu privire la acordarea de daune interese aspect ce nu a fost solicitat în prezenta cauză.

Potrivit dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 76/2012 "dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinită de altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 894 C. proc. civ.".

Având în vedere că acţiunea reclamantei a fost înregistrată la Judecătoria …. la data de 27.04.2016,deci după intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, instanţa retine că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile acestui articol din interpretarea cărora rezultă că nu se mai acordă daunele cominatorii prevăzute de legea specială, respectiv Legea nr. 18/1991 ci sunt aplicabile dispoziţiile art. 905 C. proc. civ. care prevăd obligarea debitorului la amendă civilă – daune interese.

Cu privire la cheltuielile de judecată, raportat la dispoz. art. 453 Cod proc. civ., având in vedere că reclamanţii sunt cei care au pierdut procesul, va dispune obligarea acestora la plata către pârâta …… a sumei de 1000 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat (chitanţa fila 37).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii ……, toţi cu domiciliul în ……………., in contradictoriu cu paraţii ……, cu sediul în ……. şi ……………., ca neîntemeiată.

Respinge capătul de cerere privind acordarea daunelor cominatorii.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Ploieşti.

  Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.02.2017.

PREŞEDINTE, GREFIER,