Actiune –art. 8 din legea nr. 77/2016

Sentinţă civilă 2100 din 06.03.3017


Data publicare portal: 02.04.2018

Prin sentinţa civila nr. 2100/06.03.3017, pronuntata de J S, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtă.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul D.V., în contradictoriu cu pârâta A.F.A.U.I F.A.S., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul J.S. la data de 27.07.2016, sub nr. …, reclamantul D.V. a solicitat în contradictoriu cu pârâta A.F.A.U.I F.A.S.. ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit nr. ..... încheiat cu ......, în prezent A.F.A.U.I F.A.S..

În fapt, în esenţă, reclamantul a arătat că prin contractul de credit nr. ..... S.C. ,,...... (în faliment şi radiată la acest moment), prin administrator D.V.,  în calitate de garant, încheiat cu ...... pentru suma de 198.050 lei, a garantat cu ipoteca de rang II asupra imobilului apartament cu două camere şi dependinţe, situat în ....., având numărul cadastral ....., intabulat în cartea funciară nr. ..... a municipiului ......

Reclamantul a precizat că a aflat în timpul desfăşurării procedurilor conform legii nr. 77/2016 că imobilul locuinţă şi teren au fost vândute la licitaţie.

El a urmat procedura legii nr. 77/2016 şi a convocat la data de 04.07.2016 la Biroul notarului public RR, în intervalul orar 12:00-14:00, precum şi la data de 08.07.2016, în acelaşi loc şi în acelaşi interval orar, pentru încheierea actului translativ de proprietate prin care să se stingă orice datorie a debitorilor izvorând din contractul nr. ......

Pârâta nu s-a prezentat la niciuna dintre convocările reclamantului şi nici nu a formulat contestaţie împotriva notificării trimise de el, astfel încât a fost nevoit să se adreseze instanţei pentru pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul nr. ......

În dovedirea cererii de chemare în judecată reclamanţii au solicitat să se folosească de proba cu înscrisuri. Au fost ataşate la dosar înscrisuri (filele nr. 5-16).

În drept, au fost invocate prevederile art. 8 din legea nr. 77/2016.

La data de 16.11.2016, pârâta A.F.A.U.I F.A.S.. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată şi repunerea părţilor în situaţia anterioară formulării notificării şi obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, în esenţă, pârâta a arătat că între ...... şi ..... s-a încheiat contractul de credit nr. ..... prin care banca a pus la dispoziţia împrumutatului o facilitate de credit în cuantum de 198.050 lei.

Pârâta a precizat că în cauză nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 4 alin. 1 lit. a şi c din legea nr. 77/2016, nefiind admisibilă procedura dării în plată în vederea stingerii obligaţiilor izvorâte din contractul de credit deoarece calitatea de împrumutat în contractul de credit o are o persoană juridică ce a acţionat în cadrul sferei sale de activitate profesională, iar nu un consumator aşa cum este definit de legislaţie.

Prin urmare, în cauză nu este confirmată condiţia de admisibilitate prevăzută de art. 4 alin. 1 lit. a din legea nr. 77/2016, împrumutatul fiind o persoană juridică ce a acţionat în sfera activităţii profesionale.

Rezultă astfel fără echivoc că acest credit nu se poate încadra în sfera de aplicabilitate a legii nr. 77/2016 deoarece nu a fost accesat cu scopul de achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţia de locuinţă, ci de a finanţa activitatea economică curentă a societăţii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile legii nr. 77/2016.

În dovedire a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. A ataşat la dosar înscrisuri (filele nr. 37-54).

La data de 28.11.2016, reclamantul D.V. a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată.

Prin încheierea din data de 27.01.2017 instanţa i-a pus în vedere reclamantului să depună la dosar acte doveditoare din care să rezulte că pârâta este succesoarea în drepturi a ...... cea care a încheiat contractul de credit nr. .....  cu S.C. ,,...... (încheierea din data de 27.01.2016 – fila nr. 70).

La termenul din data de 24.02.2017 pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 18.09.2008, ...... a încheiat cu S.C. ,,...... contractul de facilitate credit nr. .....(filele nr. 8-11), garantat cu contractul de ipotecă autentificat prin încheierea de autentificare nr. 3982 din data de 19.08.2008 (filele nr. 12-15) şi contractul de fideiusiune din data de 19.09.2008 (fila nr. 16).

La data de 29.09.2009 ...... a cesionat creanţa din contractul de credit nr. ..... către …. (conform actului adiţional nr. 1 la contractul de cesiune de creanţă din data de 25.09.2009 – filele nr. 81-84).

În drept, având în vedere excepţia invocată, excepţie de fond, absolută şi peremptorie, instanţa urmează, în temeiul art. 248 din codul de procedură civilă, să se pronunţe mai întâi asupra excepţiei care poate face inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a procesului.

Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii (art. 36 din codul de procedură civilă).

Reclamantului îi incumbă obligaţia justificării atât a calităţii procesuale active cât şi a calităţii procesuale pasive întrucât cel ce face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească.

Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor (art. 1 alin. 1 din legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite). Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 1 alin. 2 din legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite).

Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. 1, astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială; b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit; c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă; d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi (art. 4 alin. 1 din legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite).

În vederea aplicării prevederilor legii nr. 77/2016, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii (art. 5 alin. 1 din legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite).

În termen de 10 zile de la data comunicării notificării emise în conformitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege (art. 7 alin. 1 din legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite). iar în termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, creditorul are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia (art. 7 alin. 6 din legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite).

Demersurile prevăzute la art. 5 şi art. 7 - 9 pot fi întreprinse şi de codebitori, precum şi de garanţii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor săi (art. 6 alin. 3 din legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite).

În situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor (art. 8 alin. 1 din legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite). Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului (art. 8 alin. 5 din legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite).

Din analiza acestor dispoziţii legale se constată că în cazul acţiunii întemeiată pe dispoziţiile art. 8 din legea nr. 77/2016 prin care se cere să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor calitate procesuală pasivă o are creditorul consumatorului din momentul formulării cererii de chemare în judecată, respectiv instituţia de credit sau instituţia financiară nebancară care a încheiat contractul de credit cu consumatorul sau cesionarul creanţei, în situaţia în care creditorul contractual a cesionat creanţa sa.

În cauza pendinte se constată că nu pârâta A.F.A.U.I F.A.S.. este creditorul cesionar al creanţei ce rezultă din contractul de credit nr. ....., creditorul cesionar actual al acestei creanţe fiind ……. (conform actului adiţional nr. 1 la contractul de cesiune de creanţă din data de 25.09.2009 – filele nr. 81-84).

Având în vedere că reclamanta, deşi i s-a pus în vedere în mod expres să facă dovada calităţii de creditor a pârâtei A.F.A.U.I F.A.S..,  nu a justificat în niciun mod calitatea procesuală pasivă a pârâtei instanţa urmează a admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, cererea urmând a fi respinsă ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată (art. 453 alin. 1 din codul de procedură civilă), iar partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei (art. 452 din codul de procedură civilă).

Reţinând culpa procesuală a reclamantului instanţa va respinge cererea acestuia de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.