Încuviinţare executare silită -insolvenţă

Decizie 831/LP/2017 -A din 02.02.2018


1. Tip document: Decizie

2. Număr document: 831/LP/2017 -A

3. Data elaborării documentului: 23 octombrie 2017

4. Obiect: încuviinţare executare silită

5. Domeniu asociat: insolvenţă

Conţinut speţă

Potrivit dispoziţiilor art. 632 Cod procedură civilă, ,,executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu….. constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare’’.

În conformitate cu dispoziţiile art. 666 alin. 1 Cod procedură civilă, ,,în termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 665, alin. 1 şi dovada achitării taxei judiciare de timbru’’.

Instanţa de apel a reţinut că în cauză Contractul linie de credit nr. 2900221055083/10.08.2016, a fost încheiat în conformitate cu dispoziţiile OG nr.85/2004 ca urmare a comenzii date de intimata I.R.L., prin care a solicitat apelantei un credit de 500 lei.

În urma completării datelor prevăzute în procedura de acordare a creditului, apelanta a comunicat intimatei mesajul de confirmare a aprobării creditului solicitat, iar suma împrumutată a  fost virată în contul intimatei la data de 10.08.2016, după cum reiese din documentul de plata anexat prezentei, fila 17 dosar, creditul fiind rambursabil pe o perioada de 2 luni.

Conform art 8 din OG nr. 85/2004, ,,Daca părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanţă privind serviciile financiare îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa”.

Instanţa apreciază că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 632, art. 663 şi art. 666 Cod procedură civilă, contrar celor reţinute de către instanţa de fond, având în vedere că Contractul linie de credit este titlu executoriu conform art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare.

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL B...

SECŢIA A II-A CIVILA 

 

DECIZIA CIVILĂ NR.  831/LP/2017 -A

Şedinţa publică din data de 23 octombrie 2017

Instanţa constituită  din:

PREŞEDINTE: ...

JUDECĂTOR:  ...

GREFIER: ... 

Pe rol fiind judecarea apelului formulat de apelanta SC M... IFN SA,  CIF 3....., J...., cu sediul în B...., str. B...., ..., parter, sector 3, în contradictoriu cu intimaţii IL, CNP ...., cu domiciliul în O...., str. S...., nr. ...,  judeţ B... şi  Biroul Executorului Judecătoresc G, cu sediul în O...., str. ..., , jud. B...  împotriva Încheierii nr. 2705/13.06.2017  pronunţată de Judecătoria O.... având ca obiect încuviinţarea executării silite.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care:

Constată că, fondul cauzei s-a dezbătut la data de 09.10.2017 mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă întocmită cu respectiva ocazie, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi prin care s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, instanţa având nevoie de timp pentru a delibera.

T R I B U N A L U L

D E L I B E R Â N D:

Asupra apelului de faţă, constată următoarele:

Prin Încheierea nr. 2705/13.06.2017  pronunţată de Judecătoria O.... a fost respinsă  ca neîntemeiată cererea formulată de petentul Biroul Executorului Judecătoresc G, privind încuviinţarea executării silite în dosarul execuţional nr. 115/2017, având ca obiect cererea de executare silită formulată de creditorul SC M... IFN SA,  împotriva debitoarei IL, în temeiul Contractului de credit nr. ..../10.08.2016.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că potrivit dispoziţiilor art. 632, alin. 1 Cod procedură civilă, ,,executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu’’.

Conform prevederilor art. 52 alin. 1 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, ,,contractele de credit încheiate de o instituţie financiară nebancară, precum şi garanţiile reale şi personale afectate garantării creditului constituie titluri executorii’’.

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 663 alin. 1 Cod procedură civilă, ,,executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă’’.

În cauză, instanţa a constatat că nu există un înscris care să constituie titlu executoriu, deoarece înscrisul în temeiul căruia se solicită executarea silită, deşi s-a făcut menţiunea că este încheiat prin mijloace electronice, nu întruneşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Potrivit art. 5 din Legea nr. 455/2001, Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată, iar conform art. 7, În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

În situaţia de faţă, actului juridic încheiat în formă electronică nu i s-a ataşat, încorporat sau ataşat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii. Prin urmare, nu se poate reţine nici caracterul cert al creanţei rezultată din contractul de credit, de vreme ce nu s-a făcut dovada că debitorul a semnat acest contract.

Pentru aceste considerente, instanţa a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 632, art. 663 Cod procedură civilă şi de art. 5 şi 7 din Legea nr. 455/2011 privind semnătura electronică, astfel că va respinge cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul Biroul Executorului Judecătoresc G.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel apelanta  M... IFN S.A., solicitând admiterea apelului, schimbarea sentinţei apelate, în sensul admiterii cererii şi încuviinţarea executării silite a Contractului de linie de credit nr. .... din data de 10.08.2016 privind pe creditoarea M... IFN S.A.. împotriva debitorului IL.

În motivare, în esenţă, apelanta arată că prin hotărârea apelata, judecătorul fondului a respins cererea de încuviinţare a executării silite cu motivarea ca este in imposibilitate de a verifica daca titlul pretins de creditoarea M... IFN S.A. poate constitui temei pentru declanşarea executării silite împotriva debitorului IL, reţinând ca, la dosar nu ar fi fost depus Contractul de linie de credit nr. .... din data de 10.08.2016 („Contractul"], ci un contract tip fără număr şi care nu poarta semnătura debitorului IL.

S-a arătat că, prima instanţa a aplicat si a interpretat în mod eronat dispoziţiile legale aplicabile încheierii Contractului, pronunţând o hotărâre netemeinică şi nelegală, în raport de dispoziţiile art 638 alin. (1) pct 4 si art 640 din C. proc. civ., având in vedere ca acesta a fost încheiat în baza unei legislaţii speciale, care nu impunea existenta unei semnături olografe.

Totodată s-a arătat că, intimata IL. („debitor") a contractat un credit la distanta de la apelanta, M... IFN S.A. („creditoarea" sau „M..."), utilizând in acest sens mijloace electronice [ie., mecanismul de contractare instituit pe website-ul creditoarei, asşa cum va fi acesta descris in continuare).

De asemenea s-a arătat că, decizia debitorului de a contracta respectivul credit a venit dupa ce a analizat Informaţiile standard de credit oferite de creditoare, în speţa, apelanta, ce cuprind o serie de informaţii generale cu privire la contractele de credit oferite de apelantă, informaţii la care debitorul a avut acces in orice moment, având în vedere că erau disponibile în mod permanent pe website-ul M....

După ce, în urma analizei Informaţiilor standard de credit, debitorul a luat decizia de a contracta un credit, primul pas pe care a trebuit sa îl efectueze aceasta în acest sens a constat în înregistrarea unui cont propriu, de user, pe website-ul apelantei.

In continuare s-a arătat că, în cadrul procesului de înregistrare, debitorul a furnizat o serie de date de identificare [e.g. nume si prenume, cod numeric personal, email), înlăturându-se astfel orice dubiu cu privire Ia identitatea acestuia. De asemenea, odată cu înregistrarea pe website, debitorul a luat la cunoştinţa şi de Termenii si Condiţiile Generale ale creditului oferit de M... si le-a agreat, prin bifarea unei căsuţe specifice (ie „De acord cu termenii si condiţiile generale").

Ca urmării a bifării respectivei căsuţe, a fost emis un cod MD51, care identifica in mod irepetabil si neîndoielnic conţinutul Termenilor si Condiţiilor Generale asupra cărora debitorul îşi dă acordul. De altfel, codul MD5 este generat automat pe orice astfel de site2, creat cu acest scop, iar conţinutul documentului pus la dispoziţie este identic. Totodată, depune anexat împreuna cu prezenta cerere, pe suport informatic, respectiv, un cd, cu titlu de mijloc materia1 de proba, tocmai pentru a permite instanţei o facilă verificare a celor anterior precizate.

Mai mult, acordul debitorul cu privire la conţinutul Termenilor şi Condiţiilor Generale de contractare a creditului a fost exprimat si prinţi-o acţiune concretă si care nu lasă loc de interpretări in ceea ce priveşte intenţia debitorului de a contracta, respectiv prin virarea sumei de 0.5 lei din contul personal în centul creditoarei.

Apelanta arată că, în secţiunea din ordinul de plata aferenta scopului plaţii, debitorii a inserat următorul text: „Confirm înregistrarea şi Termenii şi Condiţiile Generale" şi a indicat, de asemenea codul MD5 aferent versiunii Termenilor si Condiţiilor Generale aplicabile debitorului si in conformitate cu care a agreat în mod expres sa contracteze creditul.

În opinia apelantei, prin efectuarea acestui transfer, debitorul: a confirmat identitatea sa având în vedere ca datele sale de identificare sunt menţionate în ordinul de plată confirmă consimţământul exprimat de intimată cu privire la Termenii şi Condiţiile Generale de care a luat cunoştinţa odată cu înregistrarea pe site-ul M....

S-a arătat că, ulterior acceptării Termenilor si Condiţiilor Generale, pasul imediat ulterior, ce a fost urmat de către debitor in vederea contractării creditului, a constat în logarea în contul creat pe website-ul creditoarei, precum si stabilirea în mod concreta detaliilor creditul pe care aceasta dorea sa îl contracteze [e.g. valoarea exacta a creditului, data primei plaţi), letalii in baza cărora s-au redactat Termenii si Condiţiile Speciale ale creditului.

In urma analizei întregului cuprins ai Termenilor si Condiţiilor Speciale ale creditului, debitorul a trebuit sa confirme încă o dată contractarea creditului în condiţiile prezentate in informaţiile standard, în Termenii si Condiţiile Generale ale creditului precum si în Termenii si Condiţiile Speciale ale creditului, sau dimpotrivă, a avut posibilitatea sa refuze contractarea unui astfel de credit

De asemenea s-a arătat că, dupa confirmarea încheierii Contractului de credit, a apărut pe ecran următorul mesaj: „împrumutul va fi transferat în contul dvs. bancar în câteva minute. Va mulţumim pentru ca ati utilizat serviciile M... IFN S.A. Termenii si condiţiile contractului pot fi accesaţi aici”.

Apelanta a arătat că, plata sumei reprezentând creditul a fost efectuată de M... la data de 10.08.2016, dupa cum reiese din documentul de plata anexat prezentei, creditul fiind rambursabil pe o perioada de 2 luni.

Totodată s-a arătat că, debitorul nu a înţeles, însa, să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, respectiv să plătească ratele de credit la termenele şi în condiţiile agreate in cadrul Termenilor si Condiţiilor Generale si Termenilor si Condiţiilor Speciale la Contract.

Astfel cu toate ca scadenta sa împlinit la data de 10.10.2016 si debitorul a fost notificat în repetate rânduri cu privire la neachitarea ratelor scadente, scadenţa ratei a fost depăşita în prezent cu mai mult de 9 luni.

Apelanta mai susţine că în cauză sunt îndeplinite condiţiile legale din perspectiva încheierii valabile a Contractului de linie de credit din data de 10.08.20l6.

Sub acest aspect s-a arătat că, distinct de cele reţinute de prima instanţa, contractul de linie de credit: nr. 29110221055033 din data de 10.08.2016 (numărul contractului de credit este reprezentat chiar cis CNP-ui debitorului), încheiat prin mijloace electronice, potrivit dovezilor anexate, între M... IFN S.A. (în calitate de creditor) si dna. IL (în calitate de debitor), cu domiciliul în Mun. O.... Jud. B... Str. S.... nr. .., CNP ...., având ca obiect acordarea unui credit în valoare plafonata de 2000 de lei, pentru o perioada nedeterminata, a fost încheiat in condiţiile prevăzute expres şi în legislaţia specială aplicabilă contractelor la distanţă privind serviciile financiare, încheiate cu consumatorii, si anume: Ordonanţa nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare („OG nr.85/2004*) si Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

În opinia apelantei, contractul respecta întru totul cerinţele prevăzute de actele normative menţionate anterior.

S-a arătat că, atât art. 4 din OG nr. 85/2004 cât şi art. 11 din OG nr. 50/2 010 instituie obligaţia furnizorului de servicii financiare (în speţa, M...) de a informa consumatorul (în spată debitorul) cu privire la o serie de elemente referitoare la identificare 1: a. în cazul de faţă, aceasta condiţie a fost îndeplinita de M..., în conformitate cu art. 11 alin. (4) din OUG nr. 50/2010, prin punerea la dispoziţia debitorului (prin afişare pe website-ul creditoarei, în condiţiile detaliate mai sus) a Informaţiilor Standard de Credit, redactate in conformitate cu formularul „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori".

Următorul pas prevăzut în mod expres de art. 7 din OG nr. 85/2004 pentru încheierea unui contract de credit consta în comunicarea către consumator a termenilor şi conditiilor contractuale, precum si a informaţiilor referitoare la obligaţiile contractuale ale consumatorului, pe orice suport durabil disponibil si accesibil consumatorului, în timp util, înainte ca acesta sa aibă obligaţii rezultate din semnarea unui contract la distanţă sau din acceptarea unei oferte a unui astfel de serviciu financiar la distanta.

Apelanta susţine că a îndeplinit aceasta obligaţie prin punerea la dispoziţie debitorului a Termenilor si Condiţiilor Generale ale creditului imediat după înregistrarea pe webs te-ul creditoarei, după cum a arătat mai sus. De asemenea, debitorul a avut şi are acces orice moment la respectivii Termeni si Condiţii, prin conectarea la cont.

Toate aceste cerinţe sunt îndeplinite în cazul de faţă, prin faptul ca Termenii si Condiţiile Generale sunt stocate pe website-ul creditoarei, debitorul având posibilitatea de a accesa în orice moment respectivii Termeni si Condiţii, prin logarea pe contul sau. De asemenea precizează ca acordarea unui cod MD5 unui document nu mai permite alterarea respectivului document fara a afecta codul MD5 generat iniţial.

In ceea ce priveşte momentul încheierii Contractului, art 8 din OG nr. 85/2004 apelanta arată că acest text de lege prevede ca, daca părţile nu au convenit altfel, un contract de credit la distanta privind serviciile financiare se încheie la momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa.

Având, în vedere aceste dispoziţii legale, în cazul aflat în discuţie, părţile au agreat în sensul în care Contractul se va încheia odată cu efectuarea de către debitor a plaţii, sumei de 0.5 RON, în condiţiile descrise mai sus, după cum se arata şi în dovezile anexate.

Astfel, confirmarea fermă a încheierii Contractului prin mijloace electronice consta în achitarea de către debitor în contul bancar al creditoarei a sumei de 0,5 RON debitorul menţionând totodată în mod expres în secţiunea corespunzătoare din ordinul de plată faptul că este de acord cu versiunea termenilor generali ai Contractului pentru care a fost generat cod MD5 unic

În ce priveşte netemeinicia şi nelegalitatea soluţiei pronunţate de instanţa de fond, apelanta arată că în privinţa celor reţinute de către instanţa de fond cu privire la lipsa unei semnături care să confirme consimţământul dat de debitor, pe de o parte, nu este necesară existenta unei semnături  în formă fizică fiind vorba de un contract încheiat la distanta, prin mijloace electronice, consimţământul acordându-se prin mijloace specifice după cum a arătat mai sus.

Pe de alta parte, nu este necesara nici existenta unei semnături electronice în sensul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică întrucât contractul a fost încheiat în conformitate cu legislaţia specială care guvernează încheierea contractelor de credit la distanta, respectiv Ordonanţa nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, respectiv Ordonanţa de urgenta nr. 50/2010.

De asemenea, s-a arătat că simplul acord de voinţa al părţilor pentru încheierea Contractului, exprimat in condiţiile prevăzute în legislaţia special aplicabila unor astfel de contracte încheiate la distanta, prin mijloace electronice, conferă contractului validitate si toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor.

Ori, Contractul de linie de credit nr. .... din data de 10.08.2016 este încheiat cu respectarea tuturor condiţiilor de validitate pentru încheierea contractelor prin mijloace electronic si este titlu executoriu, in acord cu prevederile art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, potrivit cărora: „(1) Contractele de credit încheiate de o instituţie financiara nebancara, precum si garanţiile reale si personale afectate garantării creditului constituie titluri executorii".

În opinia apelantei, încheierea Contractului respectă si condiţiile Codului civil, Codului de procedură civila precum si a altor acte normative aplicabile în cazul de faţă.

In speţa, legea speciala nu impune o alta formalitate sau procedura pentru încheierea valabila a contractului de credit, el existând în mod valid si producându-si efectele de la momentul încheierii sale in conformitate cu prevederea legala menţionata mai sus.

În opinia apelantei, Contractul este încheiat în mod valabil, având în vedere ca respectă întocmai dispoziţiile celor doua acte normative ce reprezintă dispoziţiile legale cu caracter special aplicabile in domeniu, este reiterată si prin dispoziţiile art 267 din C proc civilă, potrivit cărora „înscrisurile făcute în forma electronică sunt supuse dispoziţiilor legii speciale".

Apelanta mai arată că, chiar OG nr. 85/2004 prevede în mod expres, la art. 24 alin. (1), faptul că sarcina probei [...] existentei consimţământului consumatorului la încheierea contractului si, după caz, la executarea acestuia cad în sarcina furnizorului", în prezenta cauză aceasta fiind realizată prin manifestările exterioare ale debitorului, la care a făcut anterior referire, care demonstrează pe deplin consimţământul acesteia la încheierea contractului.

Apelanta arată că în cauză creanţa urmărită este certă, lichidă şi exigibilă fiind  îndeplinite şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile art 663 din C pr. civ..

Mai mult contractul de credit încheiat valabil de parti constituie titlu executoriu, dupa cum prevede art 120 din OUG 99/2006, potrivit căruia „Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reala sau personala, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii", cu consecinţa ca acestea pot fi puse in executare silita în mod direct, in privinţa creanţelor derivate din acesta.

In cazul de faţă, datele contractului sunt practic constituite de conţinutul cumulativ al următoarele documente înscrise pe suport informatic: (1) Informaţiile standard de credit, (ii) Termenii si Condiţiile Generale ale creditului, precum si (iii) Termenii si Condiţii  Speciale ale creditului, documente a căror încheiere valabilă şi în deplină concordanţă cu prevederile legale.

Pentru toate aceste motive, apelanta solicită admiterea apelului aşa cum a fost formulat.

lin drept: art 666 alin. (7), art 663 din C.proc.civ.

Deşi legal citată intimata nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare în cauză.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de apel invocate, precum şi ţinând seama de motivele de ordine publică ce pot fi ridicate din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 480 alin. (1) si (2) coroborat cu art. 479 alin. (1) C.proc.civ., Tribunalul apreciază că apelul promovat de apelantă este întemeiat, cu consecinţa admiterii acestuia si schimbarea în totalitate a hotărârii apelate, conform dispozitivului deciziei de fata. La baza soluţiei Tribunalului stau considerentele ce vor fi arătate în continuare.

Obiectul dedus judecăţii îl reprezintă cererea formulată de petentul Biroul Executorului Judecătoresc G, privind încuviinţarea executării silite în dosarul execuţional nr. 115/2017, având ca obiect cererea de executare silită formulată de creditorul SC M... IFN SA,  împotriva debitoarei IL, în temeiul Contractului de credit nr. ..../10.08.2016.

Critica adusă hotărârii apelate, este întemeiată.

Astfel, Contractul linie  de credit nr. ..../10.08.2016, a cărui executare silită a fost solicitată a fost încheiat în conformitate cu dispoziţiile OG nr.85/2004.

Conform art 8 din OG nr. 85/2004, ,,Daca părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanţă privind serviciile financiare îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa”.

Din actele de la dosar reiese că, Contractul linie de credit nr. ..../ 10.08.2016, a fost încheiat în conformitate cu dispoziţiile OG nr.85/2004 ca urmare a comenzii date de intimata IL, prin care a solicitat apelantei un credit de 500 lei.

În urma completării datelor prevăzute în procedura de acordare a creditului, apelanta a comunicat intimatei mesajul de confirmare a aprobării creditului solicitat, iar suma împrumutată a  fost virată în contul intimatei la data de 10.08.2016, după cum reiese din documentul de plata anexat prezentei, fila 17 dosar, creditul fiind rambursabil pe o perioada de 2 luni.

Cu toate că suma a fost încasată de către debitoarea intimată, şi scadenţa s-a împlinit la data de 10.10.2016, intimata nu a înţeles să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, respectiv să plătească ratele de credit la termenele şi în condiţiile agreate în cadrul Termenilor si Condiţiilor Generale si Termenilor si Condiţiilor Speciale la Contract.

Potrivit dispoziţiilor art. 632 alin. 1 Cod procedură civilă, ,,executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu’’.

Potrivit art. 632 alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă ,,constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare’’.

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art. 663 alin. 1 Cod procedură civilă, ,,executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă’’.

În conformitate cu dispoziţiile art. 666 alin. 1 Cod procedură civilă, ,,în termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 665, alin. 1 şi dovada achitării taxei judiciare de timbru’’.

Instanţa apreciază că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 632, art. 663 şi art. 666 Cod procedură civilă, contrar celor reţinute de către instanţa de fond, având în vedere că Contractul linie de credit nr. ..../ 10.08.2016 este titlu executoriu conform art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare.

Având în vedere că în cauză debitoarea intimată nu a achitat creditoarei suma împrumutată, în temeiul arat 480 NCPC va admite apelul formulat, va schimba în tot hotărârea apelată, în sensul că va admite ca întemeiată cererea de încuviinţare a executării silite conform dispozitivului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite ca fondat apelul introdus de apelanta SC M... IFN SA,  CIF 3....., J...., cu sediul în B...., str. B...., ..., parter, sector 3, în contradictoriu cu intimaţii IL, CNP ...., cu domiciliul în O...., str. S...., nr. ...,  judeţ B... şi  Biroul Executorului Judecătoresc G, cu sediul în O...., str. ..., nr. 11, ap. 2, jud. B...  împotriva Încheierii nr. 2705/13.06.2017  pronunţată de Judecătoria O.... având ca obiect încuviinţarea executării silite pe care o modifică în sensul că:

Admite cererea formulată de creditoarea SC M... IFN SA, CIF 3....., J...., cu sediul în B...., str. B...., ..., parter, sector 3 prin Biroul Executorului Judecătoresc G, cu sediul în O...., str. ..., nr. 11, ap. 2, jud. B..., şi în consecinţă:

Încuviinţează executarea silită în dosarul execuţional nr. nr. 115/2017 al Biroului Executorului Judecătoresc G, cu sediul în O.... având ca obiect cererea de executare silită formulată de creditorul urmăritor SC M... IFN SA împotriva debitoarei IL în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. ..../10.08.2016.

Fără cheltuieli de judecată.

Definitivă

Pronunţată în şedinţa publică azi 23.10.2017. 

 

PREŞEDINTE JUDECĂTOR GREFIER