Art.585 Cpp.Modificari ale pedepsei, concurs, condamnari penale definitive, Vechiul Cod Penal

Sentinţă penală 73 din 08.02.2018


Dosar nr. 430/63/2018

RO M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

SENTINŢA PENALĂ NR. 73/2018

Şedinţa publică de la 08.02.2018

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: GC

GREFIER: CAM

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – Serviciul Teritorial Craiova a fost reprezentant de procuror DB

Pe rol se află judecarea cererii formulată de condamnatul SM, deţinut în Penitenciarul Craiova, având ca obiect alte modificări ale pedepsei (art. 585 Cpp).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru condamnata SM, apărătorul ales VM în baza împuternicirii avocaţiale aflată la dosarul cauzei (fila 4), lipsind condamnata SM (care a solicitat judecarea cauzei în lipsa sa).

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că a fost înaintată copia mandatului de executare a pedepsei închisorii cu privire la condamnata SM, precum şi copii de pe sentinţele penale pronunţate de Tribunalul Gorj şi Tribunalul Bucureşti însoţite de referatul întocmit de Biroul Executări Penale, după care:

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat ales VM pentru condamnata SM, având cuvântul, solicită aplicarea legii penale vechi apreciind că este favorabilă şi admiterea cererii de contopire formulată de condamnată, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzut de lege. Depune la dosarul cauzei copia sentinţei penale pronunţată de Tribunalul Dolj prin care s-a admis o cerere de contopire.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, apreciază că vechiul cod penal este lege mai favorabilă şi solicită admiterea cererii de contopire, apreciind că se impune şi pe cale de consecinţă raportat la natura şi gravitatea faptelor să dispună aplicarea unui spor de pedeapsă.

Dezbaterile fiind încheiate;

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei deduse judecaţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.01.2018 sub nr. 430/63/2018, condamnata SM a formulat o cerere de contopire a pedepselor pentru infracţiuni concurente la care a fost condamnată prin două hotărâri penale definitive, urmând să execute o singură pedeapsă.

În motivarea cererii, a arătat că prin două hotărâri penale definitive pronunţate de Curtea de Apel Craiova şi Curtea de Apel BUcureşti, ca instanţe de apel, a fost condamnată pentru două infracţiuni concurente.

Astfel, prin sentinţa penală nr. 71/21.04.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 4376/95/2015 a fost condamnată pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată fapta prevăzută şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp de la 1969 şi art. 5 alin. 1 Cp, a fost condamnată la o pedeapsă de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II – a, b şi c Cp de la 1969 ca pedeapsă complementară.

S-a reţinut că în perioada ianuarie 2004 – octombrie 2006 în calitate de administrator al SC C SRL care avea ca principal obiect de activitate colectarea şi valorificarea deşeurilor şi materialelor feroase şi neferoase a înregistrat în evidenţele contabile documente fictive de provenienţă a mărfurilor care atestau în mod nereal aprovizionarea cu cantităţi foarte mari de materiale feroase şi neferoase, documente fictive întocmite şi puse la dispoziţie de către inculpata Voinea Ana Simona, administrator la SC EI SRL Lupeni şi SC URIC SRL.

Prin înregistrarea în contabilitate a tuturor acestor cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni comerciale legale a avut ca rezultat diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Prejudiciul a fost de 3.569.222 lei plus accesoriile constând în penalităţi şi dobânzi.

Prin decizia penală nr. 1776/29.11.2016 a Curţii de Apel Craiova, în dosarul nr. 4376/95/2015, sentinţa Tribunalului Gorj a rămas definitivă şi irevocabilă.

A fost încarcerată în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova la data de 05.12.2016, iar din aprilie 2017 îşi execută pedeapsa la Secţia Exterioară Işalniţa din cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Craiova.

Prin sentinţa penală nr. 2252/30.09.2016 a Tribunalului Bucureşti a fost condamnată la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cp şi pedeapsa complementară de 2 ani fiind obligată la plata sumei de 880.315,10 lei cu titlu de daune materiale.

Prin decizia penală nr. 1800/A din 15.12.2017 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a -II – a Penală, pronunţată în dosarul nr. 36112/3/2015 i-a fost admis apelul şi a fost condamnată în baza art. 244 alin. 1 şi 2 Cp cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cp, fiind condamnată la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi doi ani pedeapsa complementară, iar latura civilă nu a fost modificată.

Activitatea infracţională reţinută este pe perioada anului 2008 producând prejudiciul lui SC ML IFN.

Cele două infracţiuni pentru care a fost condamnată sunt concurente.

În drept, cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 585 lit. a din Noul Cod de Procedură Penală şi art. 39 rap. la art. 40 din Noul Cod penal.

A solicitat admiterea cererii, contopirea celor două pedepse şi să se aprecieze că nu este cazul să i se acorde un spor de pedeapsă, pentru că faptele sunt comise pe legea veche, iar pedeapsa pe care o execută este mult mai mare decât pedeapsa care a rămas definitivă. A mai arătat că până în prezent a executat din pedeapsa de 5 ani perioada începând cu data de 05.12.2016 şi până în prezent, perioadă care urmează să-i fie scăzută din pedeapsa ce se va dispune să o execute.

Instanţa prin rezoluţie a dispus citarea petentului la locul de deţinere, emiterea unei adrese către Baroul Dolj în vederea desemnării unui apărător din oficiu, precum şi emiterea unei adrese către Penitenciarul Craiova în vederea înaintării copiilor de pe mandatele de executare a pedepsei închisorii şi emiterea unor adrese în vederea înaintării sentinţelor penale de condamnare.

La data de 05.02.2018 Penitenciarul Craiova a înaintat declaraţia persoanei private de libertate SM prin care a solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc în lipsa sa, potrivit disp. art. 364 alin. 4 Cpp.

La data de 05.02.2018 Penitenciarul Craiova a înaintat copia mandatului de executare a pedepsei închisorii cu privire la condamnată şi de asemenea, Tribunalul Bucureşti a înaintat copia sentinţei penale nr. 2252/2016 însoţită de referatul întocmit de Biroul Executări Penale.

La data de 02.02.2018 Tribunalul Gorj a înaintat copia sentinţei penale nr. 71/21.04.2016 însoţită de referatul întocmit de Biroul Executări Penale.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 71/21.04.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 4376/95/2015, în baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp şi art. 5 alin. 1 Cp (580 acte materiale) a condamnat pe inculpata SM, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi g Cp.

A interzis inculpatei drepturile civile prevăzute de disp. art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi g Cp ca pedeapsă accesorie.

Împotriva acestei sentinţe penale a formulat apel condamnata SM, iar prin decizia penală nr. 1776/29.11.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova s-a admis apelul declarat de aceasta şi s-a făcut aplicarea art. 5 Cp.

În baza art. 386 Cpp s-a schimbat încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatei SM din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp, în infracţiunea de evaziune fiscaă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp de la 1969. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp de la 1969 şi art. 5 alin. 1 Cp a fost condamnată inculpata SM, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II – a, b şi c Cp penal de la 1969.

Prin sentinţa penală nr. 2252/F din data de 30.09.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 36112/3/2015 a condamnat pe inculpata SM la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru savarsirea infractiunii prev de art 244alin 1 si 2 cp cu aplic art 5 cp.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel inculpata, iar prin decizia penală nr. 180/15.12.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti a desfiinţat sentinţa penală atacată, iar în baza art. 244 alin. 1 şi 2 Cp cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cp a condamnat pe inculpata SM la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul apreciază că în conformitate cu dispoziţiile art. 585 C.proc.pen. pedeapsa pronunţata poate fi modificata daca la punerea în executare a  pedepsei sau în timpul executării se constată, pe baza unei alte  hotărâri definitive  existenta concursului de infracţiuni. Pentru a se dispune aplicarea prevederilor legale privind operaţiunea  contopirii pedepselor, conform art. 585  alin 1 lit. a  C.proc.pen. trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  existenta mai multor hotărâri de condamnare a aceleiaşi persoane, pronunţate pentru fapte concurente, în sensul prevederilor art. 33 lit. a C.pen. 1969, respectiv art. 38 C.pen., iar aceste hotărâri trebuie sa fie definitive, in caz contrar neputându-se proceda la operaţiunea de contopire, deoarece până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive  orice persoana  beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, conform art. 23 din Constitutie. 

Astfel, operaţiunea de contopire  trebuie sa formeze obiectul sesizării instanţei de judecata in timpul executării pedepsei, pana la executarea integrala sau considerarea ca executata,conditie indeplinita in cauza  .

Având în  vedere data săvârşirii faptelor( 17.10.2006 respectiv 21.03. 2008 ,  ) data rămânerii definitive a sentinţelor penale, instanţa  constată că  faptele pentru care aceasta a fost condamnata prin cele două sentinţe  au fost săvârşite înainte ca inculpata să fi fost condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele, fiind deci concurente conform dispoziţiilor  art.38 alin.1 NCP ( fostul art.33 lit.a  din vechiul C.pen.).

Având în vedere că infracţiunile pentru care petenta a fost condamnat prin cele două sentinţe au fost săvârşite  sub imperiul Codului penal din 1969, chiar dacă fiind judecate la date diferite pentru o parte din acestea au fost aplicate dispoziţiile noului cod penal, considerată ca lege penală mai favorabilă, soluţionarea cererii de contopire a pedepselor presupune o judecată distinctă de cea în care au fost aplicate respectivele pedepse, respectivele  pedepse intrând în puterea lucrului judecat. Prin urmare instanţa va aprecia la momentul acestei cereri caracterul mai favorabil al legii penale, pornind de la pedepsele aplicate şi nu de la mecanismul aplicării acestora.

Având în vedere faptul că potrivit noilor dispoziţii legale în cazul concursului de infracţiuni se aplică pe lângă pedeapsa cea mai grea, un spor obligatoriu de pedeapsă egal cu o treime din cuantumului celorlalte pedepse aplicate .în speţă acest spor obligatoriu fiind de 8 luni închisoare, instanţa apreciază că în cauză sunt mai favorabile dispoziţiile Codului penal anterior, care prevăd că aplicarea unui spor de până la 5 ani închisoare este facultativă.

Pe cale de consecinţă, apreciind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 585 Cpp, va admite cererea de contopire formulată de condamna SM.

În continuare, în temeiul art. 36 alin 2 C.pen rap. la art.33, art.34 alin.1 lit.b , art.35 alin 2 C.pen de la 1968 şi art.5 din NCP, instanţa va contopi pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art .66 alin 1 lit a si b. N C.pen. ca pedeapsă complementară şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit a b, N.C.pen. aplicata prin sp nr 2252/30 09 2016 a Tribunalului Bucuresti ,definitiva prin dp 1800/A/15 12 2017 a Curtii de Apel Bucuresti , cu pedeapsa de 5 ani inchisoare aplicata prin sp 71/2016 a Tribunalului Gorj ,definitiva prin dp 1776/29 11 2016 a Curtii de Apel Craiova , in pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza aIIa lit.b ,c C.pen.de la 1968 ca pedeapsă complementară şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.pen.de la 1968 ca pedeapsă accesorie la care se adauga un spor de 6 luni inchisoare, urmand ca in final petenta condamnata sa execute pedeapsa rezultanta 5 ani si 6 luni inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza aIIa lit.b ,c C.pen.de la 1968 ca pedeapsă complementară şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.pen.de la 1968 ca pedeapsă accesorie.

Aplicarea sporului de 6 luni închisoare se justifică prin situaţia pluralităţii infracţiunilor sub forma concursului real de infracţiuni, şi prin prisma naturii infraţiunilor care au format obiectul condamnărilor.

În procedura de aplicare a pedepsei rezultante a concursului de infracţiuni, urmare a contopirii juridice a pedepselor stabilite pentru fiecare infracţiune comisă, conform art. 34 Cp de la 1969 se apreciază ansamblul activităţii infracţionale desfăşurat de cel vinovat, iar pedeapsa rezultantă reflectă de această dată periculozitatea infractorului pusă în evidentă prin comiterea tuturor infracţiunilor concurente.

Justificarea legală a sporului trebuie privit prin prisma necesităţii stabilirii unui echivalent al pedepselor care nu se mai execută, fiind contopite în pedeapsa cea mai mare, aplicată în urma cumulului juridic al tuturor pedepselor.

Având în vedere menţiunile din cuprinsul cazierelor judiciare şi al sentinţelor penale de condamnare, astfel cum s-a reţinut mai sus va deduce din pedeapsa aplicată perioada efectiv executată de la 5. 12. 2016 la zi şi va menţine starea de arest a condamnatei.

Va anula mandatele de executare nr 96 /5.12.2016 emis de Tribunalul Gorj şi mandatul nr.6278 /2016 din 15 .12. 2017 emis de Tribunalul Bucuresti Sectia I Penală şi va dispune emiterea unui nou mandat corespunzător prezentei hotărâri.

Totodată, va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţelor prin care au fost aplicate pedepsele contopite.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de contopire formulată de condamna SM,  în prezent deţinută în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, secţia Işalniţa, judeţ Dolj.

 În baza art. 36 alin 2 C.pen rap. la art.33, art.34 alin.1 lit.b , art.35 alin 2 C.pen de la 1968 şi art.5 din NCP

 Contopeşte pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art .66 alin 1 lit a si b. N C.pen. ca pedeapsă complementară şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit a b, N.C.pen. aplicata prin sp nr 2252/30 09 2016 a Tribunalului Bucuresti ,definitiva prin dp 1800/A/15 12 2017 a Curtii de Apel Bucuresti , cu pedeapsa de 5 ani inchisoare aplicata prin sp 71/2016 a Tribunalului Gorj ,definitiva prin dp 1776/29 11 2016 a Curtii de Apel Craiova , in pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza aIIa lit.b ,c C.pen.de la 1968 ca pedeapsă complementară şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.pen.de la 1968 ca pedeapsă accesorie la care se adauga un spor de 6 luni inchisoare, urmand ca in final petenta condamnata sa execute pedeapsa rezultanta 5 ani si 6 luni inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza aIIa lit.b ,c C.pen.de la 1968 ca pedeapsă complementară şi interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c C.pen.de la 1968 ca pedeapsă accesorie.

 Deduce din pedeapsa aplicată perioada efectiv executată de la 5. 12. 2016 la zi şi menţine starea de arest a condamnatei.

 Anulează mandatele de executare nr 96 /5.12.2016 emis de Tribunalul Gorj şi mandatul nr.6278 /2016 din 15 .12. 2017 emis de Tribunalul Bucuresti Sectia I Penala

 Dispune emiterea unui nou mandat corespunzător prezentei hotărâri.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţelor prin care au fost aplicate pedepsele contopite.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 8 02 2018

Preşedinte, Grefier,

 GC CAM

Red. Jud. G.C./22.02.2017

Tehnored. C.A.M../ 2 ex.