Evaziune fiscală. Necitarea părtii responsabile civilmente. Trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond.

Decizie 284/P din 01.03.2018


Având în vedere că judecata în faţa instanţei de fond a avut loc fără legala citare a părţii responsabile civilmente, instanţa de fond având obligaţia de a proceda la citarea acesteia începând cu primul termen ulterior depunerii în scris la dosar cererii de constituire de parte civilă la data de 20.12.2017, respectiv cu termenul din 16.01.2017, se constată că sunt aplicabile prevederile art.421 pct.2 lit.b) cod procedură penală, care impun trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond.

Rejudecarea cauzei va avea în vedere atât latura civilă, cât şi latura penală a cauzei, art.409 alin.1 lit.c) cod procedură penală prevâzând că partea civilă poate face apel sub ambele aspect, iar soluţia referitoare la latura penală influenţează şi latura civilă, atâtat timp cât la reţinerea stării de fapt şi implicit la încadrarea juridică dată faptei s-a reţinut un prejudiciu mai mic (79.866 lei) decât cel pentru s-a formulat constituirea de parte civilă (112.751,66 lei). 

Art. 20 alin.1 teza I cod procedură penală

Art. 21 alin.1 ?i 4 cod procedură penală

Art.353 alin.1 tezele I, II cod procedură penală

Art. 421 pct.2 lit.b) cod procedură penală

I.Hotărârea Tribunalului Constanţa:

Constată că prin sentinţa penală nr. 597 din data de 05.12.2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. …/118/2016 s-a hotărât:

In baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal:

Condamnă pe inculpatul [...], administrator al S.C. [...] S.R.L., la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Face aplicarea disp.art.76 al.3 c.pen.rap.la art.12 din Legea nr. 187/2013 privind pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.

În baza art.71 alin.1, 2, 3 c.pen rap. la art.12 din Legea nr.187/2013;

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) c.pen. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.86/1 C pen, în referire la art.5 n.c.pen;

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 4 ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate,la care se adaugă un interval de timp de doi ani calculat în condiţiile art.86/2 c.pen.

În baza art.86/3 c.pen; în referire la art.5 n.c.pen.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul se supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Constanţa;

b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui  de existenţă,

Desemnează ca organ de supraveghere Serviciul de Probaţiune Constanţa căruia i se comunică datele de la lit.a)-d).

În baza art.71 alin.5 c.pen în referire la art.5 .c.pen

Pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.86/4 c.pen.privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârşirii cu intenţie a unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

2. In baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal:

 Condamnă pe inculpata [...], în calitate de asociat unic la S.C. [...] S.R.L., la pedeapsa de 2 ani inchisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală,

Face aplicarea disp. art.76 alin.3 c.pen.rap.la art.12 din Legea nr.187/2013 privind pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.

 În baza art.71 alin.1, 2, 3 c.pen rap.la art.12 din Legea nr.187/2013;

 Interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) c.pen. pe durata executării pedepsei principale.

 În baza art.86/1 C pen, în referire la art.5 .c.pen;

 Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 4 ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adaugă un interval de timp de doi ani calculat în condiţiile art. 86/2 c.pen.

 În baza art.86/3 c.pen; în referire la art.5 n.c.pen

Pe durata termenului de încercare, inculpata se supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Constanţa;

b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui  de existenţă,

Desemnează ca organ de supraveghere Serviciul de Probaţiune Constanţa căruia i se comunică datele de la lit.a)-d).

În baza art.71 al.5 c.pen în referire la art.5 c.pen.

Pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art.86/4 c.pen. privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul săvârşirii cu intenţie a unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

În baza art.19 alin. 1, 2 şi 5 c.pr.pen.în referire la 99 c.pr.pen şi art.397 c.pr.pen.şi art.1349, art.1357 c.civ şi art..1381, art.1385-1386 c.civ;

Admite in parte acţiunea civilă formulată de partea civilă  Statul Român prin DGRFP Galaţi –AJFP Constanţa împotriva inculpaţilor.

Obligă inculpaţii [...] si [...] să plătească părţii civile, in solidar, suma de 79.866 lei, reprezentand impozit pe profit cu titlu de despăgubiri civile, precum şi dobânzile şi penalităţile calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală la suma reprezentând despăgubiri civile, până la achitarea despăgubirilor .

În baza art.13 din Legea nr.241/2005;

Dispune ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti de condamnare, instanţa să comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului acesteia.

În baza art.404 alin.4 lit.c Cod.procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr. 241/2005, republicată,

Dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce vor fi identificate în proprietatea inculpatei [...].

Dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra autoturismului AUDI A6 si autoturismului Audi A8  cu care inculpatul [...] figurează in evidenţele fiscale ale Comunei Cuza Vodă, Judet Constanta, potrivit adresei acestei institutii .

  În baza art.274 alin.1 C.pr.pen rap.la art.398 c.pr.pen;

Obligă fiecare inculpat la plata sumei de 1100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului, din care 1500 lei la urmărire penală.”

II.ApreciereaTribunalului Constanţa:

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

La 11.06.2012 organele de poliţie din cadrul Poliţiei mun. Medgidia s-au sesizat din oficiu în legătură cu [...] care, în calitate de administrator al S.C.[...] S.R.L., nu ar fi înregistrat în contabilitate veniturile realizate din activitatea comercială derulată, sustrăgându-se în acest fel de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

În urma cercetărilor şi verificărilor efectuate, din corespondenţa purtată cu A.F.P. Medgidia, jud. Constanţa, s-a stabilit faptul că de la data înfiinţării societatea nu a depus declaraţiile fiscale obligatorii şi a avut cont bancar deschis la RAIFFEISEN BANK S.A.

Conform datelor comunicate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa societatea [...] a fost înfiinţată de inculpata [...] la data de 21.07.2008, fiind înregistrată cu nr. .113/2584/2008. cu sediul social în com. Cuza Vodă, jud. Constanţa, aceasta fiind asociat unic al societăţii. Încă de la înfiinţarea societăţii administrator a fost numit inculpatul [...], care a depus specimen de semnătură la bancă la data de 11.07.2008. Obiectul principal de activitate declarat a fost ,,comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor.

Potrivit documentelor bancare înaintate de RAIFFEISEN BANK S.A. care a comunicat fişele persoanelor împuternicite să desfăşoare activităţi prin contul bancar al societăţii, se observă că inculpaţii [...] şi [...] au avut drept de semnătură. Totodată, din rulajul contului deschis de S.C. [...] S.R.L., a rezultat că în perioada august - decembrie 2009 societatea a încasat prin contul bancar sume provenite de la trei societăţi comerciale respectiv de la S.C. X S.R.L., S.C. Y S.A. şi S.C. Z S.R.L.

Ulterior au fost predate de către primele două societăţi comerciale mai sus menţionate documentele de achiziţie şi de plată a mărfurilor livrate de către S.C. [...] S.R.L. şi în baza acestor documente precum şi a celor predate de către RAIFFEISEN BANK S.A. la data de 25.02.2016 a fost dispusă o constatare tehnico ştiinţifică financiar contabilă pentru stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Din concluziile la raportul de constatare a rezultat un prejudiciu calculat la suma de 112.751,66 lei reprezentând impozit pe profit aferent veniturilor impozabile realizate în perioada august - decembrie 2009 în sumă totală de 704.697,86 lei. Din suma totală încasată, inculpaţii [...] şi [...] au retras suma de 633.122 lei pentru achiziţii de fier vechi şi 66.066 lei pentru diverse alte plăţi.

Cu ocazia audierii, inculpata [...] a declarat că a înfiinţat ca asociat unic societatea [...] S.R.L. şi pentru că nu ştia carte l-ar fi cooptat în societate, ca administrator, pe nepotul său [...], care ştie să scrie şi să citească.

In legătură cu activitatea comercială a societăţii aceasta a declarat că s-a ocupat exclusiv ea, dar nu mai ştie cu ce societăţi a lucrat, precizând că a primit în contul bancar al societăţii sumele reprezentând contravaloarea fierului vechi vândut.

Conform documentelor bancare rezultă că sumele primite în cont au fost retrase de cei doi cu motivaţia plăţii furnizorilor (achiziţii fier vechi) şi alte plăţi.

In legătură cu documentele contabile ale societăţii inculpata [...] a declarat că nu a cunoscut că este necesar să întocmească evidenţa contabilă, să declare veniturile realizate şi să plătească impozitele şi taxele datorate bugetului de stat.

Referitor la borderourile pe care aceasta le depunea în bancă susnumita a declarat că erau întocmite de şoferii cu care se deplasa dar nu îşi aminteşte numele acestora.

Fiind audiat, inculpatul [...] a declarat că a acceptat să se implice în activitatea societăţii la rugămintea inculpatei [...] care, fiind mătuşa sa, i-ar fi cerut să o ajute să înfiinţeze societatea, fără a desfăşura efectiv vreo activitate în cadrul societăţii.

Susţinerile acestuia sunt infirmate de datele rezultate din corespondenţa cu RAIFFEISEN BANK S.A. şi documentele înaintate de aceştia din conţinutul cărora rezultă că inculpatul [...] a retras sume de bani din contul societăţii la datele de 16.11.2009 şi de 03.12.2009. De asemenea, acesta apare menţionat ca reprezentant al S.C. [...] S.R.L. pe documentele privind operaţiunile comerciale transmise de S.C. X S.R.L.

Având în vedere faptul că inculpaţii [...], în calitatea sa de administrator al S.C. [...] S.R.L şi [...] în calitatea sa de asociat unic al aceleiaşi societăţi au fost implicaţi direct în activitatea societăţii, derulând activităţi comerciale şi retrăgând sume de bani din contul bancar, instanţa de fond a constatat că ambii se fac responsabili pentru nedeclararea veniturilor realizate şi pentru plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Deşi în apărarea lor inculpaţii au invocat necunoaşterea legii, acest fapt nu-i poate absolvi de răspundere fiind de notorietate faptul că orice activitate comercială derulată de o societate comercială este supusă impozitării.

S-a constatat că în fapt reprezentanţii S.C. [...] S.R.L. nu au condus evidenţa contabilă şi nu au declarat organelor fiscale veniturile realizate, acestea s-au stabilit pe baza documentelor bancare şi a reconstituirii acestora din evidenţele clienţilor societăţii.

A rezultat astfel, in urma verificărilor, că aceştia nu au efectuat nici o activitate concretă de ascundere a bunurilor sau sursei impozabile, fapta acestora constând în neevidenţierea în documentele contabile ale societăţii a operaţiunilor comerciale derulate şi a veniturile realizate, pasivitatea manifestată şi necunoaşterea obligaţiilor legale ce le reveneau neputând fi interpretate ca o ascundere a bunurilor sau a sursei impozabile sau taxabile.

 

III.Apeluri formulate

Împotriva sentinţei Tribunalului Constanţa menţionată mai sus a formulat apel partea civilă D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa.

IV.Motive de apel

Sentinţa Tribunalului Constanţa a fost criticată de către partea civilă D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa:

1. sub un aspect de nelegalitate, respectiv nepronunţarea asupra cererii de obligare a inculpaţilor în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. [...] S.R.L.,

2. sub un aspect de netemeinicie, solicitând acordarea în întregime a pretenţiilor civile menţionate în constituirea de parte civilă, respectiv suma de 112.751,66 lei, sumă stabilită prin Raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de inspectorul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

V. Procedura în faţa instanţei de apel

La primul termen de judecată din apel de la data de 22.02.2017 inculpaţii [...] şi [...] nu au dorit să dea declaraţie în faţa instanţei de apel, ambii inculpaţi precizând personal că uzează de dreptul la tăcere.

Pentru ambii inculpaţi au fost desemnaţi avocaţi din oficiu, delegaţiile acestora încetând de drept la termenul din 22.02.2018, când s-a prezentat în instanţă un avocat ales pentru ambii inculpaţi.

În cauză nu s-au formulat cereri sau excepţii de către inculpaţi, de către avocatul ales al celor 2 inculpaţi de către partea civilă, de către procurorul de şedinţă şi nici din oficiu de către instanţa de judecată.

În apel nu s-au administrat mijloace de probă noi.

VI. Aprecierea instanţei de apel

Examinând sentinţa apelată în raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că apelul formulat de către partea civilă D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa este fondat raportat la primul motiv de apel invocat, aspect care determină trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond.

În acest sens, Curtea reţine că la data de 20.12.2016 persoana vătămată D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa a depus la dosarul primei instanţe cererea de constituire de parte civilă pentru suma de 112.751,66 lei cu titlu de prejudiciu adus bugetului de stat.

Curtea constată că această constituire de parte civilă a fost legal formulată înainte de începerea cercetării judecătoreşti, care a avut loc la termenul din 06.02.2017, fiind respectate astfel dispoziţiile art.20 alin.1 cod procedură penală.

Curtea mai reţine că în constituirea de parte civilă s-a efectuat menţiunea expresă că se solicită „reţinerea calităţii de parte responsabilă civilmente a SC [...] SRL pentru inculpaţi” (f.13 par. penultim f.13 dosar primă instanţă).

Cu toate acestea, la nici unul dintre termenele ulterioare din faţa primei instanţe, începând din 16.01.2017 până la 30.10.2017 când au avut loc dezbaterile în fond, partea responsabilă civilmente SC [...] SRL nu a fost citată.

Dispoziţiile legale aplicabile:

Art. 20 alin.1 teza I cod procedură penală: „Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti.”

Art. 21 alin.1 cod procedură penală: „Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea părţii îndreptăţite potrivit legii civile, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1)”.

Art.21 alin.4 cod procedură penală:  „Partea responsabilă civilmente are, în ceea ce priveşte acţiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat.”

Art.32 alin.1,2 cod procedură penală:

„(1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.

(2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.”

Art.353 alin.1 tezele I,II cod procedură penală: „(1) Judecata poate avea loc numai dacă persoana vătămată şi părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinită. Inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente şi, după caz, reprezentanţii legali ai acestora se citează din oficiu de către instanţă”

Art. 421 pct.2 lit.b) cod procedură penală: „Instanţa, judecând apelul, pronunţă una dintre următoarele soluţii:

....

2. admite apelul şi:

...  b) desfiinţează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată pentru motivul că judecarea cauzei la acea instanţă a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate”.

Prin urmare, având în vedere că judecata în faţa instanţei de fond a avut loc fără legala citare a părţii responsabile civilmente SC [...] SRL, instanţa de fond având obligaţia de a proceda la citarea acesteia începând cu primul termen ulterior depunerii în scris la dosar cererii de constituire de parte civilă la data de 20.12.2017, respectiv cu termenul din 16.01.2017,  Curtea constată că sunt aplicabile prevederile art.421pct.2 lit. b) cod procedură penală care impun trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond.

Rejudecarea cauzei va avea în vedere atât latura civilă cât şi latura penală a cauzei, art.409 alin.1 lit. c) cod procedură penală prevăzând că partea civilă poate face apel sub ambele aspecte iar Curtea reţine că soluţia referitoare la latura penală influenţează şi latura civilă, atâta timp cât la reţinerea stării de fapt şi implicit la încadrarea juridică dată faptei s-a reţinut un prejudiciu mai mic (79.866 lei) decât cel pentru s-a formulat constituirea de parte civilă (112.751,66 lei). 

Faţă de această soluţie, Curtea constată că nu se mai impune examinarea celui de al doilea motiv de apel, aspectele criticate urmând a fi avute în vedere de instanţa de fond cu ocazia rejudecării.

În consecinţă, în baza art. 421 pct.1 lit. b) cod procedură penală, Curtea va admite apelul formulat de către partea civilă D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa, desfiinţează sentinţa penală nr. 597/05.12.2017 a Tribunalului Constanţa şi va dispune rejudecarea cauzei de către Tribunalul Constanţa.

În baza art.424 alin.4 cod procedură penală, Curtea va desfiinţa toate actele procedurale efectuate de către instanţa de fond ulterior termenului din data de 16.01.2017.