Societăţi comerciale

Sentinţă civilă **** din 12.06.2018


R O M Â N I A

TRIBUNALUL X, SECŢIA X

Dosar nr. X

Sentinţa civilă nr. X

Şedinţa publică de la X

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: X

GREFIER: X

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind reclamanta X SRL şi pârâţii X, X şi X SRL, având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamanta, prin d-na avocat X, cu împuternicire la fila 4, şi pârâta X SRL, prin avocat X, cu împuternicire la fila 56, lipsind ceilalţi pârâţi.

Procedura de citare este nelegal îndeplinită cu pârâtul X, având în vedere că acesta nu a primit citaţia pentru acest termen de judecată întrucât nu mai lucrează la societatea indicată de reclamantă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă care învederează că la data de 06.06.2018 reclamanta a depus acte şi taxă judiciară de timbru, iar la data de 07.06.2018 pârâta X SRL a depus întâmpinare, după care:

Instanţa ia act de îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul cererii de chemare în judecată cu privire la denumirea reclamantei, conform art. 204 alin. 2 punctul 1 C.proc.civ., în sensul că denumirea corectă a reclamantei este X şi nu X astfel cum s-a menţionat iniţial în cererea de chemare în judecată, urmând a se efectua modificările necesare în aplicaţia Ecris.

Pârâta persoană juridică, prin avocat, învederează că în cuprinsul cererii de chemare în judecată s-a strecurat o eroare materială cu privire la denumirea sa, denumirea corectă fiind X şi nu X, astfel cum s-a indicat.

Reclamanta, prin avocat, solicită să se ia act şi de îndreptarea acestei erori materiale.

Instanţa ia act de îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul cererii de chemare în judecată cu privire la denumirea pârâtei persoană juridică, conform art. 204 alin. 2 punctul 1 C.proc.civ., în sensul că denumirea corectă a pârâtei persoană juridică este X şi nu X, astfel cum s-a cum s-a menţionat în cererea de chemare în judecată, urmând a se efectua modificările cu privire la denumirea acestei părţi în aplicaţia Ecris, potrivit celor arătate prin întâmpinare şi prin certificatul de furnizare informaţii emis de X. Se comunică reclamantei un exemplar al întâmpinării şi al înscrisurilor depuse de pârâta persoană juridică şi se pune în discuţie lipsa de procedură cu pârâtul X.

Pârâta X SRL, prin avocat, arată că lipsa de procedură se poate acoperi şi solicită strigarea cauzei în maxim o oră pentru a se asigura prezenţa pârâtului X care a fost angajat din nou la societatea pârâtă.

Reclamanta, prin avocat, arată că lasă la aprecierea instanţei neregularitatea în ceea ce priveşte procedura de citare a pârâtului X.

Instanţa, având în vedere cele învederate de d-l avocat X, respectiv împrejurarea că d-l Răcnea Daniel ar fi fost din nou angajat de către societatea pârâtă, precum şi posibilitatea prezentării acestuia într-un interval de maxim o oră de la acest, stabileşte ora 11,00 pentru apelarea cauzei.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la ora 11,00, se prezintă reclamanta, prin d-na avocat X, cu împuternicire la fila 4, şi pârâta X SRL, prin avocat X, cu împuternicire la fila 56, şi pârâtul X, personal.

Reclamanta, prin avocat, solicită îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul cererii de chemare în judecată cu privire la denumirea unuia dintre pârâţi, în sensul că denumirea corectă a pârâtului este X şi nu X, astfel cum s-a cum s-a menţionat în cererea de chemare în judecată, potrivit copiei CI şi a copiei de pe permisul de conducere depuse de către pârât.

Instanţa ia act de îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul cererii de chemare în judecată cu privire la denumirea unuia dintre pârâţi, conform art. 204 alin. 2 punctul 1 C.proc.civ., în sensul că denumirea corectă a pârâtului este X şi nu X, astfel cum s-a cum s-a menţionat în cererea de chemare în judecată, urmând a se efectua modificările cu privire la denumirea acestei părţi în aplicaţia Ecris.

Pârâtul X învederează că nu solicită amânarea judecăţii, deşi nu a primit citaţia cu suficient timp înaintea termenului de judecată.

Instanţa procedează la desigilarea plicului de la fila 27 şi înmânează pârâtului X actele de procedură ce trebuiau să îi fie comunicate pentru acest termen de judecată.

Reclamanta, prin avocat, solicită amânarea cauzei pentru a formula răspuns la întâmpinare.

Pârâta X SRL, prin avocat, solicită respingerea cererii de amânare formulată de reclamantă, având în vedere dispoziţiilor art. 999 alin 1 C.proc.civ., potrivit cărora întâmpinarea nu este obligatorie.

Instanţa respinge cererea de amânare a cauzei formulată de reclamantă, având în vedere că, astfel cum s-a învederat de pârâta persoană juridică, întâmpinarea nu este obligatorie, iar răspunsul la întâmpinare nu este un act de procedură specific unei proceduri speciale şi pune în discuţie competenţa instanţei în soluţionarea prezentei cauze.

Părţile prezente arată că Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă, este competent general, material şi teritorial să soluţioneze pricina.

Instanţa, analizând competenţa de soluţionare a cauzei, conform art. 131 C.proc.civ., apreciază că Tribunalul X, Secţia a X este instanţa competentă material, teritorial şi funcţional să soluţioneze litigiul, în raport cu prevederile art. 998, art. 95 şi art. 107 C.proc.civ., având în vedere şi dispoziţiile speciale prevăzute de Legea nr. 11/1991. Pune în discuţie calificarea excepţiei inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată prin raportare la condiţiile ordonanţei preşedinţiale, excepţie invocată de pârâta persoană juridică, ca fiind o apărare de fond.

Pârâta X SRL, arată că excepţia invocată poate fi apreciată ca fiind o apărare de fond.

Reclamanta, prin avocat, solicită calificarea excepţiei inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată prin raportare la condiţiile ordonanţei preşedinţiale ca fiind o apărare de fond.

Instanţa califică excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată prin raportare la condiţiile ordonanţei preşedinţiale ca fiind o apărare de fond, avînd în vedere că aceasta a fost invocată în considerarea neîntrunirii condiţiilor cerute de lege pentru admiterea cererilor formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială.

Reclamanta, prin avocat, solicită amânarea cauzei pentru a depune înscrisuri pentru dovedirea calităţii de angajat a domnului X.

Pârâta X SRL, prin avocat, solicită respingerea cererii de amânare a cauzei formulată de partea adversă, arătând că aceasta trebuia să ataşeze cererii de chemare în judecată toate înscrisurile de care înţelege să se folosească în această procedură specială a ordonanţei preşedinţiale. Depune şi comunică reclamantei o adeverinţă emisă de X  prin care doreşte să dovedească că pârâtul X a lucrat la societatea reclamantă până în anul iunie 2015, după care  s-a angajat la o altă societate, iar ulterior, în august 2016, a fost angajat de către societatea pârâtă.

Cu privire la cererea de amânare a judecăţii formulată de reclamantă în vederea administrării de probe în dovedirea calităţii de angajat a domnului X, instanţa o respinge, apreciind că probele, în speţă, cele cu înscrisuri, trebuiau să fie depuse odată cu cererea de chemare în judecată, invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a unora dintre pârâţi neputând fi o chestiunea care să atragă incidenţa art. 254 alin. 2 punctul 2 C.proc.civ., respectiv a ipotezei în care nevoia administrării probei ar fi reieşit din cercetarea judecătorească şi partea nu ar fi putut să o prevadă, având în vedere că această excepţie este de ordine publică, priveşte cadrul procesual, iar reclamanta trebuie să cunoască modul de stabilire a cadrului procesual şi probele pe care aceasta sprijină încă de la data formulării acţiunii. Ia act de depunerea adeverinţei nr.61269/07.06.2018, eliberată de Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti de către pârâta persoană juridică, în două exemplare, un exemplar fiind comunicat reclamantei, prin avocat. Acordă cuvântul în dezbaterea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a pârâţilor persoane fizice, excepţie invocată de pârâta persoană juridică.

Pârâta X SRL, solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului X, având în vedere că reclamanta nu a făcut dovada faptului că aceasta a fost angajat al societăţii reclamante, precum şi admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului X, deoarece aceasta a fost angajat al societăţii reclamante, însă anterior angajării sale în cadrul societăţii pârâte, acesta a lucrat la o societate terţă.

Reclamanta, prin avocat, solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a pârâţilor persoane fizice, arătând că pârâtul X este angajat la o societate din acelaşi domeniu în care activează şi reclamantă.

Instanţa, în temeiul art. 36 C.proc.civ., respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a domnilor X şi X, apreciind că legitimitatea procesuală pasivă este o condiţie esenţială pentru exercitarea acţiunii civile ce presupune existenţa unei identităţi între persoana chemată în judecată şi cea care are calitatea de pârât între persoana chemată în judecată şi cea care are calitatea de debitor în raportul juridic dedus judecăţii, ori reclamanta a afirmat că cei doi pârâţi au fost salariaţi ai acesteia, iar, în prezent, sunt salariaţi ai pârâtei persoană juridică, această împrejurare este suficientă pentru justificarea calităţii procesuale pasive, chestiunea probării efective a acestei calităţi urmând a fo valorificată cu ocazia analizării cererii de emitere a ordonanţei preşedinţiale şi neavând relevanţă pentru soluţionarea excepţiei. Prin urmare, în opinia instanţei, chestiunea de fapt a existenţei calităţii de salariat a domnilor X şi X, a reclamantei şi respectiv a pârâtei, într-un context care ar putea să determine promovarea unei acţiune în concurenţă neloială, este o chestiune ce vizează fondul cererii, iar nu excepţia propriu-zisă, urmând să se analizeze în raport cu înscrisurile depuse dacă acest aspect este sau nu întrunit, respectiv dacă le sunt imputabile celor două persoane fizice consecinţele faptei ilicite invocate de reclamantă. Acordă cuvântul în dezbaterea probelor.

Reclamanta, prin avocat, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Pârâta X SRL, prin avocat, solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile ataşate întâmpinării, depune un înscris reprezentând un extras de pe o reţea de socializare care prinde conţinutul conversaţiei purtate între reprezentantul legal al pârâtei persoană juridică şi o societate terţă cu privire la comanda unui banner publicitar şi arată că nu se opune probei solicitate de reclamantă.

Reclamanta, prin avocat, arată că nu se opune probelor solicitate de pârâta persoană juridică.

Pârâtul X arată că nu solicită probe.

Instanţa, în temeiul art. 255 şi art. 258 C.proc.civ., precum şi în condiţiile art. 254 alin. 2 punctul 4 C.proc.civ., în privinţa înscrisurilor depuse în şedinţă publică, încuviinţează ambelor părţi proba cu înscrisuri, considerând-o pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei. Constată cercetarea judecătorească terminată şi acordă cuvântul în dezbaterea fondului.

Reclamanta, prin avocat, solicită admiterea cererii de chemare în judecată, arătând că pârâţii se fac vinovaţi de concurenţă neloială. În momentul în care pârâţii persoane fizice au intrat în posesia unor informaţii, au plecat la societatea pârâtă care are acelaşi obiect de activitate şi acelaşi mod de promovare. Concurenţa neloială constă în publicitatea înşelătoare, având în vedere că clienţii reclamantei sunt induşi în eroare de pârâta persoană juridică. Şi Consiliul Concurenţei şi-a exprimat poziţia cu privire la activitatea pârâtei persoană juridică. Prin prezentul dosar se solicită o măsură provizorie până la soluţionarea dosarului de fond înregistrat sub nr. 18272/3/2018, având în vedere că din cauza concurenţei neloiale reclamanta a început să înregistreze pierderi. Învederează că solicită cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat în cuantum de 500 lei şi taxă judiciară de timbru.

Pârâta persoană juridică, prin avocat, arată că cererea promovată de reclamantă este inadmisibilă, având în vedere dispoziţiile art. 997 C.proc.civ. Reclamanta confundă vremelnicia cu urgenţa, vremelnicia presupune provizorat, însă nu s-a făcut dovada existenţei provizoratului, mai ales că nu există nici o aparenţă de drept. Ar fi trebuit ca reclamanta să probeze că societatea pârâtă împreună cu pârâţii persoane fizice au sustras informaţii. Reclamanta nici măcar nu arată are sunt informaţiile pretinse a fi sustrase, acţiunea fiind una şicanatorie, deoarece societatea pârâtă are sediul pe Şoseaua Fundeni, iar clienţii s-au împărţit. X doar a sugerat reclamantei că se poate adresa instanţelor de judecată dacă consideră necesar, nedepunându-se documente care să arate că reclamanta are un drept de proprietate industrială sau de copyright. Textele folosite de societatea pârâtă sunt induse de către importatorul pe al cărui site aceasta apare ca fiind distribuitor autorizat, iar reclamanta nu a dovedit că acele texte îi aparţin. Informaţiile care se presupun că au fost sustrase nu sunt dovedite, nu s-au depus de către reclamantă contracte individuale de muncă cu privire la eventuale clauze de neconcurenţă şi nu s-a dovedit împrejurarea că pârâţii persoane fizice au urmat cursuri de specialitate organizate de reclamantă. Tendinţa societăţii reclamante este de a fi pe pierdere. În ceea ce priveşte urgenţa, reclamanta nu a făcut dovada dreptului sau a unui presupus faliment, condiţia de admisibilitatea a ordonanţei preşedinţiale fiind neprejudicierea fondului. Învederează că solicită cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat.

Pârâtul X arată că susţine concluziile avocatului care reprezintă societatea pârâtă.

Reclamanta, prin avocat, solicită cenzurarea cheltuielilor de judecată solicitate de pârâta persoană juridică. Arată că există probe în sensul că pârâţii au sustras ideea reclamantei, iar veniturile acesteia sunt mai mici din această cauză. X a arătat că este vorba despre o marcă înregistrată.

Pârâta persoană juridică, prin avocat, solicită respingerea solicitării reclamantei de cenzurare a cheltuielilor de judecată şi solicită a fi avută în vedere munca prestată de avocat, precum şi de faptul că societatea pârâtă nu are nicio culpă.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

I. Procedura

1. La data de 22.05.2018 reclamanta X SRL (în continuare X – n. red. X) a depus prin poştă o cerere de ordonanţă preşedinţială formulată împotriva pârâţilor X, X şi X SRL (în continuare X – n. red. X), pe care a completat-o şi îndreptat-o prin cererea înregistrată la data de X (f. 31) şi la termenul de judecată din data de X.

Cererea de chemare în judecată  a fost legal timbrată cu suma de X lei reprezentând taxă judiciară de timbru, conform art. 3 lit. c) din OUG nr. 80/2013 (f. 33).

2. Cererea a fost înregistrată la data de X pe rolul Tribunalului X, Secţia X, sub nr. X şi repartizată spre soluţionare aleatoriu, în sistem informatic, prin programul Ecris, conform art. 101 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. X, completului de judecată nr. X.

3. X a depus întâmpinare la data de X prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâţilor X şi X şi inadmisibilitatea cererii de emitere a ordonanţei preşedinţiale, iar în subsidiar a solicitat respingerea cererii ca nefondată (f. 39 - 41).

4. La termenul de judecată din X instanţa a calificat incidentul privind inadmisibilitatea cererii drept o apărare de fond, a respins excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâţilor X şi X şi a încuviinţat pentru X şi X proba cu acte. 

II. Situaţia de fapt

5. Reclamanta X este o societate cu răspundere limitată ce are drept obiect principal de activitate întreţinerea şi repararea autovehiculelor, astfel cum rezultă din actul său constitutiv actualizat la data de 12.12.2017 (f. 7 - 9).

La rândul său, pârâta X este o societate cu răspundere limitată ce are drept obiect principal de activitate întreţinerea şi repararea autovehiculelor, astfel cum rezultă din certificatul de furnizare de informaţii eliberat de X nr. X din X (f. 49 - 55). Aceasta deţine pagina de Internet www.fxauto.ro, al cărei index a fost creat de X SRL în anul 2018, astfel cum reiese din corespondenţa purtată prin poşta electronică şi din factura fiscală nr. X din 09.02.2018, anexate întâmpinării depuse de X (f. 45 - 47) şi a fost autorizată de X şi de importatorul X să monteze folii protectoare pe geamurile autoturismelor, obţinând diploma de „aplicator autorizat”, astfel cum rezultă din extrasul de pe pagina de Internet a X anexat întâmpinării (f. 47, verso).

6. Pârâtul X a fost angajat al reclamantei până în luna iunie X, iar începând cu luna august 2016 a fost angajat al pârâtei, astfel cum rezultă din adeverinţa nr. X din X eliberată de X, depusă de X (f. 60 - 62).

Pârâtul X este în prezent angajat al pârâtei X, însă reclamanta nu a probat că ar fi fost vreodată şi salariatul său.

7. Reclamanta X a trimis la X prin poşta electronică la începutul lunii aprilie 2018 o adresă prin care solicita intervenţia acestei instituţii în legătură cu posibila încălcare a prevederilor Legii nr. 11/1991 de către pârâta X ca urmare a atragerii a doi dintre angajaţii săi prin oferirea unor salarii mai mari şi prin folosirea unor panouri publicitare şi a paginii de Internet. X a răspuns la această adresă prin intermediul adresei nr. X din X semnate de purtătorul de cuvânt al instituţiei (f. 20 - 21). 

8. Conform susţinerilor reclamantei de la termenul de judecată din X, X a iniţiat împotriva pârâtei o acţiune în combaterea concurenţei neloiale pe calea dreptului comun ce a fost înregistrată sub nr. X. Reclamanta nu a probat însă înregistrarea acestei acţiuni.

III. Dreptul aplicabil: art. 7 alin. 3 din Legea nr. 11/1991 ce constituie norma specială aplicabilă în cazul faptelor de concurenţă neloială.

IV. Asupra cererii de emitere a ordonanţei preşedinţiale

9. Art. 7 alin. 3 din Legea nr. 11/1991 prevede posibilitatea instanţelor de a dispune în procedură de urgenţă, respectiv pe cale de ordonanţă preşedinţială, în vederea prevenirii unei pagube iminente, până la soluţionarea în fond a cauzei, încetarea, respectiv interzicerea practicilor comerciale neloiale, în cazul în care constată existenţa unor astfel de practici la o primă evaluare. 

Art. 997 C.proc.civ. prevede posibilitatea instanţei de a lua măsuri provizorii, în cazuri grabnice, pe calea specială a procedurii ordonanţei preşedinţiale, pentru păstrarea unui drept căruia i s-ar putea aduce atingere prin întârziere sau pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări, atunci când aparenţa dreptului este în favoarea părţii reclamante.

10. Prin cererea de chemare în judecată, X a solicitat obligarea pârâţilor la încetarea practicilor de concurenţă neloială constând în activităţi de publicitate înşelătoare şi publicitate comparativă, susţinând că printr-o astfel de conduită este posibil să îi fie cauzat falimentul.

Deşi X nu a probat înregistrarea dosarului ce are ca obiect acţiunea formulată împotriva X pe calea dreptului comun, în temeiul Legii nr. 11/1991, faţă de împrejurarea că pârâta nu a contestat existenţa acestuia, instanţa apreciază întrunită cerinţa caracterului vremelnic al măsurii solicitate de reclamantă.

11. X nu a indicat însă în cererea de chemare în judecată în ce constă publicitatea realizată de X cu concursul persoanelor fizice chemate în judecată care, în opinia reclamantei, ar fi ilicită. În absenţa unor astfel de precizări, nu se cunosc măsurile a căror luare a fost solicitată de reclamantă.

12. Pe de altă parte, din cuprinsul cererii de chemare în judecată, rezultă că X a solicitat pronunţarea unei hotărâri pe calea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale pentru a preveni intrarea sa în faliment

În opinia instanţei, pentru a formula o cerere de luare a unor măsuri pe calea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale, reclamantul trebuie să argumenteze şi să probeze că prin luarea măsurilor solicitate se poate preveni lezarea unui drept sau producerea unei pagube care nu s-ar mai putea repara.

Cum o astfel de probă nu a fost făcută în cauză, instanţa apreciază că nu este îndeplinită cerinţa urgenţei. 

13. În plus, în cauză, aparenţa dreptului nu este în favoarea părţii reclamante.

X nu a probat că pârâtul X a fost vreodată salariatul său, iar pârâtul X a fost angajat al reclamantei până în luna iunie 2015, respectiv până în urmă cu trei ani, fiind puţin probabil ca acesta să cunoască secrete comerciale actuale ale reclamantei. În plus, reclamanta nu a indicat în cererea de chemare în judecată care sunt secretele comerciale pe care cei doi pârâţi le-au folosit pentru deturnarea clientelei.

De asemenea, nu a indicat în ce constau acţiunile pârâtei X de publicitate înşelătoare şi de publicitate comparativă pe care le consideră contrare intereselor proprii. Cu atât mai mult, nu a făcut proba unei astfel de conduite.

14. Înscrisul ce emană de la X, înregistrat în evidenţele acestei instituţii sub nr. 4574/09.05.2018 de care s-a prevalat reclamanta (f. 20 - 21) nu are forţă probantă împotriva pârâţilor, fiind o simplă adresă emisă de purtătorul de cuvânt al instituţiei prin care reclamantei i se sugerează posibile direcţii de acţiune pentru valorificarea drepturilor prevăzute de lege, iar nu o decizie adoptată în condiţiile art. 32 din Legea nr. 11/1991.

15. Faţă de cele expuse, considerînd că nu sunt întrunite cerinţele prevăzute de lege pentru luarea unor măsuri pe calea procedurală a ordonanţei preşedinţiale, instanţa apreciază neîntemeiată cererea reclamantei şi urmează să o respingă.

16. În temeiul art. 453 alin. 1 C.proc.civ. va obliga reclamanta să plătească pârâtei X SRL suma de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariul achitat de aceasta avocatului ce a reprezentat-o în primă instanţă, apreciind că această sumă nu este vădit disproporţionată faţă de complexitatea cauzei – o acţiune întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 11/1991 ce atrage competenţa secţiei specializate a tribunalului, şi de munca realizată de avocat, acesta întocmind întâmpinare şi asigurând reprezentarea pârâtei la singurul termen de judecată acordat în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

 ÎN NUMELE LEGII

 HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta X SRL, JX/X/X, CUI X, cu sediul în municipiul X, bd. X nr. X, parter, sector X în contradictoriu cu pârâţii X SRL, JX/X/X, CUI X, cu sediul în municipiul X, str. X nr. 36, sector X, X şi X, ambii citaţi la adresa locului de muncă din municipiul X, Calea X nr. X, sector X.

Obligă reclamanta să plătească pârâtei X SRL suma de X lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare.

Apelul se depune la Tribunalul X– Secţia a X.

Hotărârea a fost pronunţată în şedinţă publică la data de X.

PREŞEDINTE GREFIER

Red. X/Thred. X

Ex. X/X

Comunicat....................

Ex............................