Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 181 din 17.04.2018


Prin cererea adresată acestei instanţe la data de  11.09.2017 şi înregistrată sub nr. 1274/179/2017 petenta G.D. – administrator  la SC A.P. SRL a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal  de constatare  şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr.0300748/31.08.2017 emis de  ANAF- D.R.F.P.Galaţi- Serviciul Fiscal Oraş Babadag.

În expunerea de motive  petenta a susţinut că  SC A.P. SRL  nu mai funcţionează din anul 2006, dar  până în anul 2016 a depus la ANAF  Babadag  toate  documentele conform legii ( bilanţ, balanţă, etc.), iar pentru ultima perioadă  nu s-au mai depus  documentele menţionate  mai sus fără ştiinţa sa , deoarece contabilul societăţii, în speţă doamna C.D. a plecat în străinătate ( Anglia)  fără să o informeze  pentru a putea lua  măsurile cuvenite.

A mai învederat petenta  că în acelaşi timp  nici ANAF Babadag  nu a notificat-o în această privinţă aşa cum prevede codul  fiscal, ea  primind  procesul verbal de amendă  din 31.08.2017 odată cu înştiinţarea din 04.09.2017, fără să aibă posibilitatea de a intra în legalitate prin depunerea documentelor cerute.

În probaţiune petenta a învederat că înţelege să se folosească  de probele cu martori, înscrisuri, expertiză, angajându-se  ca până  la data de 22.09.2017  să încheie  un nou  contract de servicii cu alt contabil şi să depună toată documentaţia  cerută de ANAF Babadag.

A depus copii  conform cu originalul de pe următoarele înscrisuri: procesul verbal  de constatare  şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr.0300748/31.08.2017, înştiinţare de plată  nr.346712/04.09.2017 emisă de  Serviciul Fiscal  Orăşenesc Babadag , carte de identitate seria TC nr.395957.

 La 22.09.2017 petenta prin precizările depuse la dosar a  învederat că  aşa  cum s-a angajat  în plângerea depusă la instanţă a încheiat  contractul de prestări servicii financiar contabile  nr.19/20.09.2017 cu SC  E.M. SRL  şi a depus la serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag  bilanţul  prescurtat  pentru anul 2016  aşa cum i s-a cerut, din care reiese  că societatea nu mai funcţionează.

Pentru anii din urmă, arată petenta  că ar fi trebuit  să se  adreseze Serviciului Fiscal Orăşenesc Babadag  pentru eliberarea unor copii dar nu  putea să se încadreze  în cele 10 zile  pentru depunerea  documentelor  aşa cum se stipulează în adresa instanţei.

 Petenta  a reiterat faptul că dacă  era notificată de Serviciul  Financiar orăşenesc Babadag  pentru depunerea documentelor  cerute, putea rezolva problema  fără să mai ajungă la amendă.

 Prin întâmpinarea depusă la dosar, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, sediul procesual ales in Municipiul Tulcea Str.Babadag, nr.163 Bis, jud Tulcea,  a solicitat instanţei respingerea acţiunii având ca obiect plângere contravenţionala, promovata de petenta G.D., administrator la S.C. Aido Prest S.R.L, prin care solicită anularea Procesului Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiilor, seria A/2009 nr. 0300748, încheiat la data de 31.08.2017, încheiat de către D.G.R.F.P. Galaţi -A.J.F.P. Tulcea -S.F.O. Babadag, prin care a fost aplicată amenda contravenţională în suma de 1.500 lei.

Faţă de plângerea contravenţională promovată ş motivată, conţinutul actului sancţionator ( Procesul Verbal de Constatare si Sancţionare a Contravenţiilor seria A/2009 nr. 0300748/31.08.2017) atacat şi dispoziţiilor legale incidente cauzei,  au fost supuse  atenţiei instanţei următoarele consideraţii prin care  se solicită  respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată.

In fapt, prin plângerea contravenţionala dedusă judecaţii petenta G.D. solicită anularea Procesului Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiilor, seria A/2009 nr. 0300748 încheiat la data de 31.08.2017, încheiat de către D.G.R.F.P. Galaţi -A.J.F.P. Tulcea -S.F.O. Babadag, ca fiind netemeinic şi nelegal.

S-a solicitat instanţei de judecata să aibă în vedere următoarele:

 În conformitate cu prevederile art. 41, pct. 2, lit. e din Legea nr. 82/1991, privind Legea Contabilităţii Republicată, cu modificările şi completările ulterioare constituie contravenţie:

..." întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile..."

De asemenea conform art. 42, alin. (1) si alin. (6) din Legea 821991, privind Legea Contabilităţii Republicata, cu modificările si completările ulterioare:

(1). Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: cele prevăzute la pct. 2 lit. e), Referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 si 30 de zile lucrătoare, şi cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare".

(6). Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) si (2) se suporta de persoanele vinovate.

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii societăţilor comerciale revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionarii entităţii respectiv conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea 82/1991, privind Legea Contabilităţii Republicată, cu modificările şi completările.

Astfel, pentru aspectele contestate de petenta G.D. în plângerea contravenţionala  s-a  arătat că:

1. Persoana responsabilă pentru organizarea şi conducerea contabilităţii societăţii revine administratorului acesteia, respectiv petentei G.D., ‚în calitate de administrator. Precizarea petentei că, C.D., contabilul societăţii nu a depus la organul fiscal competent de administrare situaţiile financiare anuale simplificate nu o exonerează  pe petenta G.D. de obligaţia de a asigura depunerea la ANAF a documentelor prevăzute de lege.

Referitor la precizarea petentei cu privire la faptul că nu a fost notificată cu privire la nedepunerea situaţiilor financiare anuale simplificate pentru anul 2016  s-a făcut menţiunea că Serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag a emis notificarea nr. 343449/29.06.2017 prin care se comunica depăşirea termenului legal de depunere a situaţiilor financiare anuale simplificate pentru S.C. A.P. S.R.L.

Corespondenţa a fost restituită de către factorul fiscal poştal cu menţiunea „expirat termenul de păstrare". Astfel, a fost întocmit, în  condiţiile art. 47 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 207/2015, anunţul colectiv prin care a fost efectuată comunicarea notificării nr. 34344/29.06.2017 prin publicarea pe site-ul ANAF -ului a acesteia.

Având în vedere că până la data de 31.08.2017, S.C. A.P. S.R.L., CUI 17315925 nu a depus situaţiile financiare anuale simplificate pentru anul 2016 organul fiscal competent de administrare prin agentul constatator a procedat la întocmirea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor A2009 nr. 0300748/31.08.2017, cu menţiunea că agentul economic a depus situaţiile financiare anuale simplificate pentru anul 2016 în data de 21.09.2017, înregistrata sub nr. 7479/21.09.2017.

Astfel, decizia agentului constatator de a aplica amenda contravenţionala a fost în concordanţă cu prevederile art. 21, alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, „ Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul - verbal", administratorului aplicându-i-se minimul amenzii prevăzută de art. 42, alin. (1) din Legea nr. 82/1991, respectiv 1.500 lei.

Pe cale de consecinţă  s-a solicitat instanţei respingerea plângerii contravenţionale promovată de petenta G.D. şi menţinerea Procesul Verbal de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiilor  ca fiind temeinic si legal.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 - 208 Cod Procedura Civilă

 În temeiul art. 223 alin. 3 Cod Procedură Civilă s-a solicitat judecata chiar şi în lipsa  lor.

 În probaţiune au fost depuse la dosar în copie : Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0300748/31.08.2017;înştiinţarea de plată nr. 34671/04.09.2017, confirmarea de primire din data de 06.09.2017;Notificare depăşire termen legal de depunere situaţii financiare anuale simplificate pentru anul 2016 nr. 343449/29.06,2017, plic corespondenta retur; Anunţ colectiv 345156/17.07.2017, confirmare publicare site ANAF; Istoric depunere situaţii si raportări financiare -FISCNET.

La 19 octombrie 2017 petenta  a depus răspuns la întâmpinare  prin care a învederat că aşa  cum reiese din documentele anexate la întimpinarea nr. 6540 / 09.10.2017 depusă de către A.N.A.F.către Judecătoria Babadag, Serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag a emis o notificare către S.C.A.P. S.R.L. pe data de 26.06.2017 care probabil ar fi trebuit să ajungă la ea - administrator la S.C.A.P.S.R.L., pe data de 28 sau 29 iunie 2017, dar în perioada 28,29,30 iunie 2017, a fost liberă, ( şi poate demonstra acest lucru prin cererea de informaţii la sediul central din Tulcea str. Babadag nr. 7 ) deoarece  estet angajata Loteriei Române, cu sediul in oraşul Babadag şi lucrează în ture.

A susţinut petenta că fiind sfârşit de săptămâna de obicei merge la Constanţa unde are  grijă de nepoţica sa în vârstă de 2 ani şi jumătate, ceea ce explică faptul că acest plic s-a întors la expeditor, nefiind semnat de primire.

Totodată comunicarea notificării s-a făcut de către A.N.A.F. prin anunţul colectiv pe site-ul acesteia pe care cred că Dumnezeu îl ştie, deoarece ea nu are calculator nici la birou, nici acasă şi nici nu ştie  să umble cu aşa ceva.

In acest context  a solicitat instanţei  să aibă în vedere faptul ca nu a fost înştiinţată de faptul că trebuie să depună aceste documente contabile, drept pentru care le-a depus la data de 21.09.2017 sub nr. 7479.

Având în vedere că nu a făcut această greşeală din rea voinţa ci din neştiinţă  a solicitat  instanţei a dispune  anularea procesului - verbal de contravenţie nr.300748 din data de  31.08.2017.

Urmare solicitării instanţei  G.D. a depus la dosar  raport anual nr.7479/21.09.2017 , raport administrator la  31.12.2016 , contract individual de muncă  nr.2/01.122008 , decizia nr. 2 /01.01.2013 , proces verbal  aprobare situaţii financiare  pe anul 2015.

Pentru a se respecta principiul  contradictorialităţii şi în vederea garantării dreptului la apărare instanţa a dispus comunicarea către intimată a înscrisurilor depuse de petentă cu menţiunea de a formula un punct de vedere.

La 02 aprilie 2018  Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, a formulat răspuns la completarea plângerii contravenţionale formulată de petenta G.D., administrator la S.C. A.P. S.R.L., prin  care  a reiterat  faptul că solicită  respingerea acţiunii având ca obiect plângere contravenţională, promovată de petenta G.D., împotriva Procesului Verbal de Constatare si Sancţionare a Contravenţiilor seria A/2009 nr. 0300748 din data de 31.08.2017, încheiat de către D.G.R.F.P. Galaţi -A.J.F.P. Tulcea -S.F.O. Babadag.

Referitor la contractul individual de muncă înregistrat cu nr. 02/01.01.2018, încheiat între S.C. A.P. S.R.L. şi d.na C.l.D.  a făcut cunoscut  instanţei  menţiunea ca acesta a produs efecte în perioada 01.12.2008 (data început) şi 03.01.2013 (dată încetare). Conform aplicaţiilor gestionate la nivel de organ fiscal de administrare S.C. A.P. S.R.L. figurează cu obligaţiile declarative pentru salarii şi contribuţii aferente (vector fiscal) închise începând cu 31.12.2012, respectiv fără declaraţii 112 depuse pentru perioada 01.01.2013 şi în prezent.

Conform informaţiilor extrase site FISCNET -REVISAL petenta nu figurează, la data prezentei cu contracte individuale de munca active.

S-a mai făcut menţiunea că la data încheierii contractului individual de munca al d-nei Culanov lonescu Doina respectiv încetarea contractului de muncă al petentei G.D. -lucrător comercial în data de 03.01.2013 (documente înaintate de petentă) persoana care semnează documentele respective este d-l Ghinescu Ion, în calitate de administrator/reprezentant legal, acesta deţinând în societate calitatea de asociat cu cota de participare 50% şi nu calitatea de administrator.

Conform menţiunilor furnizate de ONRC Tulcea existente în dosarul fiscal {0} administratorul societăţii, de la înfiinţare şi până în prezent, este petenta G.D., având calitatea şi de asociat cu cota de participare 50%.

Conform art. 42, alin. (1) si alin. (6) din Legea nr. 82/1991 privind Legea contabilităţii Republicată, cu modificările si completările ulterioare:

(l).Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: cele prevăzute la pct. 2 lit. e"referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 si 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 si 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare...".

(6). Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) si (2) se suportă de persoanele vinovate.

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii societăţilor comerciale revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 privind Legea contabilităţii Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana responsabilă pentru organizarea şi conducerea contabilităţii societăţii este administratorul acesteia, respectiv petenta G.D.. La data săvârşirii faptei, respectiv la data întocmirii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0300748/31.08.2017, contractul individual de muncă al  doamnei  C.I.D.era încetat/încheiat, responsabilitatea pentru depunerea la ANAF a situaţiilor financiare anuale simplificate pentru 31.12.2016 fiind a petentei G.D. în calitate de administrator.

In temeiul art.223 alin.3 din C.proc.civ.  s-a solicitat judecata cauzei în lipsă.

În probaţiune  s-a depus la dosar  în copie : extras REVISAL-FISCNET, situaţia vector fiscal an 2012-2018; lista de verificare menţiuni ONRC - calitate administrator/asociat (2009, 2015); Declaraţia 010 nr. 50613/14.01.2013 (ieşire din evidenta salarii şi contribuţii aferente).

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine că

În fapt, prin procesul-verbal  de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, seria A/2009 nr. 0300748, încheiat la data de 31.08.2017 de  D.G.R.F.P. Galaţi -A.J.F.P. Tulcea -S.F.O. Babadag, petenta  G.D. a fost sancţionată  pentru  contravenţia  prevăzută de art. 41 alin.2 lit.e  din Legea 82/1991  întrucât  în calitate de reprezentant legal al societăţii  nu şi-a  îndeplinit obligaţiile prevăzute de art.41 pct.2 lit.e din Lg.82/1991 privind depunerea  bilanţului la 31.12.2016  cu termen de  depunere 30 mai 2017.

 În conformitate cu prevederile art.41 alin.2 lit.e din legea  82/1991- Legea contabilităţii constituie contravenţie nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile;

Conform art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (în continuare, O.G. nr. 2/2001), instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie, pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la sancţiunea aplicată de agentul constatator prin acesta.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal de contravenţie, instanţa va verifica îndeplinirea, pe de o parte, a cerinţelor legale în raport cu forma acestuia, iar pe de altă, parte, a cerinţelor legale în raport cu fondul acestuia.

Potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001, lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Examinând procesul-verbal de contravenţie seria A/2009 nr. 0300748, încheiat la data de 31.08.2017 de  D.G.R.F.P. Galaţi -A.J.F.P. Tulcea -S.F.O. Babadag prin prisma motivelor de nulitate absolută şi expresă ce pot fi reţinute de instanţă din oficiu, instanţa constată că acesta este legal, neidentificându-se niciuna dintre deficienţele procesului-verbal care să atragă ineficacitatea acestuia, în conformitate cu dispoziţia legală anterior citată. 

Referitor la condiţiile de fond, instanţa reţine că acestea se subsumează corectei încadrări juridice a faptelor, astfel cum au fost reţinute de agentul constatator.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contravenţie, instanţa va avea în vedere tipicitatea obiectivă şi subiectivă a faptei contravenţionale imputate petentului, precum şi individualizarea sancţiunilor aplicate.

Astfel, se reţine de către agentul constatator că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei constând în aceea că nu a depus la organul fiscal competent  de administrare  situaţiile financiare anuale simplificate.

În dovedirea celor consemnate în procesul-verbal, se depune procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A/2009 nr. 0300748/31.08.2017;înştiinţarea de plată nr. 34671/04.09.2017, confirmarea de primire din data de 06.09.2017;Notificare depăşire termen legal de depunere situaţii financiare anuale simplificate pentru anul 2016 nr. 343449/29.06,2017, plic corespondenta retur; Anunţ colectiv 345156/17.07.2017, confirmare publicare site ANAF; Istoric depunere situaţii si raportări financiare –FISCNET, care confirmă situaţia descrisă în cuprinsul acestuia, respectiv faptul că petenta nu a depus  la organul fiscal competent  de administrare  situaţiile financiare anuale simplificate.

Instanţa reţine că intimata a făcut dovada comunicării notificărilor prin care solicita petentei să depună situaţia anuală financiară simplificată, faptul că petenta era plecată de la domiciliu în acea perioadă neputând fi imputată intimatei şi nefiind nici un argument în susţinerea faptului că nu a putut lua cunoştinţă de conţinutul notificării.

Totodată, instanţa reţine că această comunicare a fost făcută în data de 29.06.2017, iar sancţiunea aplicată prin procesul verbal de contravenţie datează din 31.08.2017, adică la aproape 2 luni de la momentul transmiterii notificării, în tot acest interval, petenta nefăcând niciun demers în sensul depunerii bilanţului simplificat.

De asemenea, intimata a făcut şi dovada publicării pe site a listei cu persoanele ce sunt obligate să depună situaţia financiară simplificată, iar susţinerea petentei că nu ştie să lucreze cu un calculator din nou nu poate fi primită de către instanţa, nefiind o situaţie imputabilă intimatei, ba mai mult petenta având obligaţia, în calitate de administrator, să efectueze toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate.

Nici faptul că ulterior sancţionării contravenţionale, petenta a încheiat un contract cu o altă firmă de contabilitate şi a îndeplinit obligaţiile trasate, nu este de natură să înlăture aplicarea sancţiunilor constatate prin procesul verbal contestat, acesta fiind legal întocmit şi întemeiat în raport de situaţia de fapt constatată la acel moment.

Faptul că persoana angajată pentru a ţine contabilitate firmei a părăsit locul de muncă fără o notificare prealabilă, de asemenea nu poate fi primit, petenta având obligaţia să depună diligenţele necesare în angajarea personalului şi verificarea acestuia, calitatea oamenilor angajaţi fiind strict responsabilitatea acesteia.

Nici faptul înstrăinării spaţiului comercial, nu are nicio relevanţă în aprecierea temeiniciei şi legalităţii procesului verbal, această situaţie fiind irelevantă în raport de obiectul sancţionat şi de faptul că societatea există în continuare, obligaţiile există, chiar dacă spaţiul fizic nu mai este în patrimoniul său.

Instanţa mai reţine că procesul-verbal de constatare a contravenţiei se bucură de o prezumţie de legalitate, autenticitate şi veridicitate, prezumţie care nu este însă irefragabilă, ci poate fi răsturnată prin dovedirea situaţiei contrare celei consemnate în cuprinsul său. 

Ori petenta nu a făcut în niciun fel dovada faptului că la momentul aplicării sancţiunii, procesul verbal ar fi fost nelegal întocmit sau neîntemeiat.  Nici susţinerile potrivit cărora nu a fost notificată de intimată nu pot fi primite, câtă vreme aceasta a procedat în conformitate cu prevederile legale şi a notificat petenta prin două modalităţi prevăzute de lege. Astfel cum am reiterat deja, îndeplinirea ulterioară a sarcinilor trasate, nu poate duce la anularea unor sancţiuni ce au fost în mod legal şi temeinic aplicate la un moment anterior.

Având în vedere considerentele anterior expuse, instanţa urmează să  respingă  ca neîntemeiată  plângerea contravenţională  formulată de petenta G.D. .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

 H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge plângerea contravenţională formulată de reclamanta G.D. în contradictoriu cu pârâta DGRFP Galaţi – AJFP Tulcea- SF Babadag, cu  sediul  procesual  ales  în Tulcea, str.Babadag, nr.163 Bis, judeţ Tulcea  privind anularea Procesului Verbal de constatare a contravenţiei seria A/2009, nr. 0300748 din data de 03.08.2017, ca neîntemeiată.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Babadag.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.04.2018.