Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 994 din 30.03.2009


SENTINŢACIVILĂ NR. 994

Din  30 Martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin plângerea introdusă pe rolul instanţei la data 9.02.2009 şi înregistrată sub numărul … petentul ………. a solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria … nr. 1386786 din data de 23.01.2009.

În motivarea plângerii, petentul a arătat în esenţă că în data de 23.01.2009, circula cu autoturismul proprietate personală cu nr. de înmatriculare ……, în direcţia ………., iar între localitatea ……., a fost depăşit de un autoturism neinscripţionat, iar când a ajuns în dreptul său a fost semnalizat de un poliţist ce se afla în dreapta conducătorului auto, cu o paletă reflectorizantă, scoasă pe geam, să tragă pe dreapta, ceea ce a şi făcut. La cererea poliţistului a prezentat documentele, respectiv - permis de conducere, certificate de înmatriculare, carte de identitate.

Petentul a mai precizat faptul că i s-a comunicat că a încălcat linia continuă, lucru care nu este adevărat întrucât pe traseul parcurs a depăşit o căruţă într-un loc cu vizibilitate şi linie discontinuă şi un autoturism de mare tonaj unde de asemenea, era linie discontinuă.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosarul cauzei în original procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CC nr. 1386786 din data de 23.01.2009 (f. 13).

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar conform dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 raportat la cele ale art. 15 lit. i din Legea nr.146/1997.

Intimata nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare, şi nu s-a prezentat la judecată, dar la solicitarea instanţei a depus la dosarul cauzei actele care au stat la baza întocmirii procesului verbal respectiv raport (f. 16), proces verbal seria nr. 1386786 din data de 23.01.2009 (f. 17), Buletin de verificare metrologică nr. ….din data de 29.08.2008 (f. 18), înregistrare video (f. 19).

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria …..nr. 1386786 încheiat la data de 23.01.2009 de către intimata …, petentul a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 240 de lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 120 alin. 1 lit. i din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 şi sancţionată conform art. 100 alin. 3 lit. e din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

S-a reţinut în sarcina petentului faptul că în data de 23.01.2009, ora 17, 49 a condus autoturismul marca Volkswagen cu nr. de înmatriculare …… pe DN 22 dinspre .a către . iar în dreptul km. 150 a depăşit pe marcajul continuu, în zona de acţiune a  indicatorului  „depăşirea interzisă”, autoturismele cu nr. de înmatriculare  …….

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentului i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 120 alin. 1 lit. i din Hotărârea nr. 1391/2006 şi art. 100 alin. 3 lit. e din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa apreciază că situaţia de fapt reţinută în procesul verbal atacat corespunde realităţii.

Instanţa reţine, pe de o parte, că potrivit art. 1169 Cod civil cel ce face o propunere în faţa instanţei trebuie să o dovedească, iar pe de altă parte, că procesul-verbal de constatare a contravenţiei face dovadă deplină cu privire la starea de fapt şi de drept reţinută însă până la proba contrară.

Instanţa reţine faptul că din înregistrarea video a contravenţiei (f. 19) rezultă faptul că autoturismul marca Volkswagen cu nr. de înmatriculare ., condus de petent, a efectuat manevra de depăşire a două autoturisme cu nr. de înmatriculare ……, încălcând marcajul continuu ce despărţea sensurile de mers.

Instanţa urmează a respinge ca neîntemeiate apărările petentului care a susţinut faptul că în înregistrarea video prezentată de către intimată, nu se vede nr. de înmatriculare al maşinii ce efectuează această depăşire, neexistând deci, vreo probă din care să rezultă că acel autoturism este cel condus de către el.

Astfel, din analiza înregistrării video aflată la dosarul cauzei (f. 19), rezultă faptul că un autoturism de culoare roşie, clasă medie, s-a angajat în depăşirea a două autoturisme, încălcând marcajul continuu ce despărţea sensurile de mers, această manevră fiind efectuată în curbă.

Într-adevăr, la ora şi minutul efectuării acestei manevre interzisă de lege, nr. de înmatriculare al autoturismului nu este vizibil datorită faptului că filmarea s-a realizat pe timp de noapte.

Cu toate acestea, instanţa reţine faptul că întrucât înregistrarea video este continuă, rezultă cu claritate faptul că s-a filmat de la ora 17.49 la ora 17.53 acelaşi autoturism marca Vokswagen cu nr. de înmatriculare ….., în cadrele filmate neapărând vreun alt autoturism care să fi  putut genera o stare de confuzie cu privire la nr. de înmatriculare al maşinii ce a efectuat manevra de depăşire ce contravine prevederilor legale.

Aşadar, instanţa reţine faptul că există identitate între autoturismul marca Vokswagen cu nr. de înmatriculare …., număr ce apare vizibil la ora 17. 52 şi autoturismul marca Vokswagen, ce la ora 17.49, a fost filmat efectuând manevra de depăşire a două autoturisme încălcând marcajul continuu.

Cu privire la măsura complementară a suspendării permisului de conducere, instanţa reţine că potrivit art. 100 alin. 3 lit. e din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 fapta contravenţională reţinută în sarcina petentului  se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul.

Astfel, aplicarea sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce se impune având în vedere faptul că petentul a efectuat manevra de depăşire într-o zonă în care această manevră era interzisă, generând o stare de pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic.

Având în vedere toate aceste considerente instanţa va respinge plângerea formulată de petentul …. în contradictoriu cu intimata ……., împotriva procesului verbal seria … nr. 1386786 din data de 23.01.2009, ca neîntemeiată.

- 1 -