Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Inadmisibilitatea cererii dacă aceasta prezintă elemente de contradictorialitate

Decizie 483/A din 27.09.2018


Prin sentinţa atacată în apel prima instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor şi a respins plângerea ca neîntemeiată, fără însă a pune în discuţie în ce măsură plângerea mai poate fi analizată în cadrul procesual dat. Apelanţii nu au criticat soluţia asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, aceasta intrând, astfel, în autoritatea de lucru judecat. Drept urmare, în calea de atac a apelului, cererea a rămas una pur necontencioasă, lipsind un pârât în contradictoriu cu care să fie opuse pretenţiile. Preliminar, instanţa subliniază că aceasta nu poate schimba în calea de atac a apelului natura cererii cu care a fost investită, transformându-o din una necontencioasă în una contencioasă, întrucât o atare măsură ar contraveni dispoziţiilor art. 478 C.proc.civ.

În continuare, Tribunalul reţine că cererea are un evident caracter contencios, fapt care ar fi impus chemarea în judecată în calitate de pârâtă a numitei PT. Conform art. 527 C.proc.civ. se soluţionează în procedură necontencioasă ,,Cererile pentru soluţionarea cărora este nevoie de intervenţia instanţei, fără însă a se urmări stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, precum sunt cele privitoare la darea autorizaţiilor judecătoreşti sau la luarea unor măsuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare, sunt supuse dispoziţiilor prezentei cărţi.” Dreptul este potrivnic faţă de o altă persoană atunci când acea persoană ar fi ţinută să respecte dreptul stabilit sau recunoscut prin hotărârea care îi este opozabilă. Nu are un astfel de caracter o cerere prin care se solicită stabilirea unui drept în raport cu un terţ sau încetarea dreptului unui terţ.”

(decizia nr. 483/A/27.09.2018, dosar nr. 2064/307/2017)

 

Constată că prin sentinţa civilă nr. 2818 din 02.11.2017 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei s-a respins plângerea formulată de petentul T C D, împotriva încheierii de reexaminare  nr. 6510/04.05.2017 dată de OCPI Maramureş-BCPI Sighetu Marmaţiei.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că prin acţiunea civilă înregistrată sub dosar nr 2064/307/2017  la data de 4 iulie 2017, reclamantul PI şi PI prin TCD, au formulat în contradictoriu cu OCPI Maramureş , plângere împotriva încheierii de reexaminare nr 6510 emisă de OCOI Maramureş prin BCPI Sighetu Marmaţiei în dosarul cu numărul 6510/04.05.2017 încheiere prin care intimatele au dispus admiterea cererii cu privire la:

-imobilul cu nr cadastral 50726 înscris în Cartea Funciară nr 50726 a unităţii administrativ teritoriale Săpânţa având proprietarii:ŞM în cota de 1/1 de sub B1

-se sistează prezenta carte funciară asupra A1 sub b 3 din Cartea Funciară nr 50726 a unităţii administrativ teritoriale Săpânţa

Solicită pe această cale admiterea prezentei plângeri, anularea ca netemeinică şi nelegală a încheierii atacate şi restabilirea în cartea funciară a situaţiei anterioare emiterii încheierii atacate.

Reclamanţii au demarat operaţiunile  specifice de întabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 4300 mp, situat în UAT Săpânţa, locul denumit Vadul Poienii şi identificat ca amplasament şi vecini conform procesului verbal de punere în posesie nr 23/23.11.2011 emis de Primăria Comunei Săpânţa prin Comisia Locală de Fund Funciar precum şi a titlului de proprietate nr 1914/79 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, după cum urmează:

-la nord SG

-la est PI(în fapt ŞI după soţ, actualmente după întabulare este vorba de CF nr 50360-ŞG).

-la sud PG

-la vest Pârâul S.

A procedat la ieşirea în teren împreună cu un inginer topograf autorizat, au efectuat măsurătorile şi au identificat reperele, conform celor menţionate atât de Comisia locală de fond funciar la momentul ieşirii în teren cât şi pe baza datelor privind amplasamentul şi vecinii  aşa cum rezultă din titlul de proprietate menţionat.

Deoarece terenul în cauză este traversat de un drum, conform regulamentului de cadastru şi memoriului tehnic, se impunea realizarea a două lucrări de cadastru pentru fiecare din cele două parcele delimitate de drum, o parcelă în suprafaţă de 3214 mp şi o parcelă de 1086 mp, motiv pentru care au depus cele două cereri de întabulare, respectiv cererea nr 15565/05.12.2016(anexa nr 3) şi 15567/05.12.2016(anexa nr 2). Terenul este retrocedat în baza titlului de proprietate nr 1914/79 în favoarea numitei ȘM, în baza legilor fondului funciar, s-a procedat la reconstituirea  dreptului de proprietate asupra terenului numit Vadul Poienii, în suprafaţă de 0 ha 4300 mp cu vecinii menţionaţi anterior şi de la care în baza actului de vânzare sub semnătură privată (anexa nr 1) a fost dobândit dreptul de proprietate de către numiţii PI şi PI, pe care îi reprezintă, întabularea titlului de  proprietate menţionat fiind necesară în vederea validării ulterioare pe cale judecătorească a actului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată indicat. Deşi terenul este în posesia şi proprietatea reclamanţilor, urmând a fi realizată doar procedura de întabulare în vederea asigurării publicităţii imobiliare, au fost informaţi la momentul depunerii cererii pentru prima întabulare că pe rolul intimatelor se afla o solicitare de întabulare pe exact acelaşi amplasament, formulată în baza titlului de proprietate nr 1914/29 emis pe numele SI, pentru terenul în suprafaţă de 1 ha şi 2200 mp, fâneţe, conform titlului de proprietate invocat, cu vecinii: la nord-AG; la est-ȘI(actualmente CF nr 50360 ȘG vecinul acestora de la est); la sud- HA; la vest-Pârâul S, motiv pentru care prin încheierea de respingere nr 15565/05.12.2016/17.01.2017 (anexa nr 3) a fost respinsă iniţial cererea nr 15565/05.12.2016, prin care solicită întabularea parcelei de 3214 mp pe motivul că există suprapunere cu o altă lucrare înregistrată sub nr 14551/08.11.2016 şi pentru care a fost deschisă cartea funciară nr 50705 , fiind însă admisă cererea de 15567/05.12.2016 pentru suprafaţa de 1086 mp.

Prin cererea de reexaminare din data de 29.12.2016(anexa nr 4)formulată de reclamanţi împotriva încheierii  nr 14551/08.11.2016, cu motivarea de fapt şi de drept aferentă, pe baza  actelor depuse la dosarul cererii de reexaminare intimatele şi-au însuşit  punctul de vedere al reclamantului cu privire la amplasarea corectă a terenului numitei ȘM cu vecini cerţi, motiv pentru care au emis încheierea de reexaminare nr 16588/29.12.2016/20.03.2017 (anexa nr 5)prin care s-a dispus sistarea colii funciare 50705 eronat deschisă în favoarea lui SI. Din motivarea cererii reclamanţilor s-a reţinut de către intimate faptul că vecinul de la est-P(Ș după soţ) I, actualmente Ș G CF 50360 , este singurul teren întabulat( CF nr 50360 pe numele Ș G –socrul numitei P I)şi care constituie reperul în identificarea şi poziţionarea corectă de către Comisia Locală de fond funciar şi acum de către expertul topograf a amplasamentului exact al terenului reclamanţilor, fără echivoc, deoarece terenul Vadu Poienii aflat în proprietatea reclamanţilor şi a cărui întabulare a solicitat-o provine din dezmembrarea unui teren de aproximativ 9000 mp din care 4300 mp le revine numiţilor PI şi PI, pe care îi reprezintă ,şi a cărui întabulare o solicită, iar diferenţa este favoarea numitului Ș G actualmente CF 50360 (tatăl soţului-socrul-numitei Ș-actualmente P I).Cele două loturi fiind în limbaj comun loturi frăţeşti, în sensul că Ș G şi soţul decedat al numitei ȘM au fost verişori primari, taţii lor fiind fraţi, cele două parcele având limita comună  în partea reclamanţilor estică, respectiv vestică pentru ȘI. Aşadar identificarea fizică a terenului nu a pus probleme nici la data ieşirii în teren cu Comisia locală de restituire a proprietăţilor nici la data identificării împreună cu expertul topograf, în acest sens stând dovada şi registrele de stare civilă, şi martorii, şi Comisia Locală de fond funciar dar şi înscrisurile. Pe cale de consecinţă, situaţia privind presupusa suprapunere a terenurilor în cauză fiind soluţionată, la data de 24.03.2017 reclamantul a formulat către intimate o nouă cerere, înregistrată sub  nr 4283 (anexa x) prin care, în baza documentaţiei cadastrale corect întocmite, au solicitat întabularea dreptului de proprietate asupra diferenţei de teren în suprafaţă de 3214 mp (acelaşi ca vecini , amplasament, suprafeţe cu cel din cererea iniţială nr 15565/05.12.2016). Intimatele pe baza probelor depuse au dat curs cererii reclamanţilor, motiv pentru care la data de 03.04.2017 prin încheierea nr 4283(anexa nr 6) au dispus întabularea dreptului de proprietate în favoarea numitei Ș M şi deschiderea colii funciare nr 50726.

Ulterior, în data de 06.06.2016 intimatele au emis o nouă încheiere sub nr 6510/04.05.2017 , prin care la solicitarea de reexaminare a încheierii de carte funciară nr 4283/24.03.2017 formulată de petenta PT, încheiere prin care dispus sistarea cărţii funciare nr 50726 cu următoarea motivaţie:

-în baza referatului întocmit de inginerul şef al instituţiei dvs se dispune, prin încheiere”se sistează prezenta carte funciară asupra A.1 sub B.3 din Cartea Funciară nr 50726 a unităţii administrativ teritoriale Săpânţa.

Intimatul a depus dosarul privind încheierea de reexaminare nr 6510/04.05.2017 dată la dosar nr 6510/2017 şi copia cărţii funciare nr 50705 a unităţii administrativ teritoriale Săpânţa cu notarea plângerii în cartea funciară.

Intimatul OCPI Maramureş a depus întâmpinare. Pe rolul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei în dosar nr 1006/307/2017 instanţa de fond a admis plângerea formulată de către PT împotriva încheierii de carte funciară nr 16588/29.12.2016.

Drept urmare a admiterii plângerii petentei PT, instanţa de fond a  dispus anularea încheierii 16588/29.12.2016, respectiv respingerea cererii privind întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate a terenului din titlu de proprietate nr 1914/09.12.2009.

În această situaţie, admiţând plângerea petentului T C ajungem în aceeaşi situaţie, de suprapunere a celor două titluri de proprietate, suprapunere reală, pe o parte din terenul din cele două titluri de proprietate.

Pe cale de excepţie a invocat : excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Maramureş ,solicitând admiterea acesteia şi pe cale de consecinţă ,să respingă plângerea ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Tot pe cale de excepţie să admită excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu Marmaţiei .

Pe fondul cauzei solicită respingerea plângerii formulată împotriva încheierii de respingere nr 6510/04.05.2017  ca nefondată, şi în consecinţă să menţină încheierea de carte funciară ca fiind legal şi temeinic pronunţată.

În drept a invocat art. 205  şi următoarele Noul Cod de Procedură Civilă , legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr 7/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare, regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare, ordinul Directorului General al ANCPI nr 1445/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

La dosar a fost depus în copie  de către B.C.P.I. Sighetu Marmaţiei copie dosarului privind Încheierea de reexaminare nr. 6510/04,05,2017 şi copia cărţii funciare nr. 50705 a U.A.T. Săpânţa.

Analizând Încheierea de reexaminare nr 6510 emisă de OCPI Maramureş prin BCPI Sighetu Marmaţiei, în dosarul cu numărul 6510/04.05.2017, raportat la motivele invocate, prima instanţă a respins plângerea petenţilor formulată prin reprezentant TA  pentru următoarele considerente.

Încheierea de reexaminare nr. 6510/04.05.2017 emisă de OCPI Maramureş, este temeinică şi legală.  În cuprinsul acesteia nu se identifică elemente de fapt şi/sau de drept, apte să convingă instanţa că soluţia adoptată cu privire la plângerea formulată ar trebui desfiinţată.

Conform prevederilor art. 28 din Regulamentul de Avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum şi pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire la imobil.

Pe rolul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei în dosar nr 1006/307/2017, instanţa de fond a admis plângerea formulată de către PT împotriva încheierii de carte funciară nr 16588/29.12.2016, cu consecinţa anulării  încheierii 16588/29.12.2016, respectiv respingerea cererii privind întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate a terenului din titlu de proprietate nr. 1914/09.12.2009.

Petenţii invocă în susţinerea prezentei plăngeri dreptul de proprietate stabilit prin emiterea Titlului de proprietate nr. 1914/79 emis pe seama numitei ȘM.

Urmare a soluţiei la cere s-a făcut referire anterior, litigiul prefigurat de petenţi în prezenta plângere poartă asupra a două situaţii juridice determinate de emiterea celor două titluri de proprietate,  care aparent  se referă parţial la acelaşi teren. Prin urmare, în procedura consacrată soluţionării plângerii îndreptate împotriva Încheierii de reexaminare, obiect al analizei în prezenta cauză, raportat la situaţia juridică tocmai evocată, instanţa verifică temeinicia şi legalitatea Încheierii de reexaminare emise şi nu care dintre cele două titluri de proprietate ar putea fi considerat mai caracterizat pentru a stabili căruia dintre titularii acestor titluri i-ar reveni exclusiv dreptul de a-şi realiza dreptul de proprietate prin  înscriere  în cartea funciară.

Analizând Încheierea de reexaminare nr. 6510/04.05.2017 emisă de OCPI Maramureş, sub criteriile enunţate anterior, prima instanţă nu a reţinut şi nici nu a identificat motive de nelegalitate sau neteminicie.

O eventuală eroare având ca izvor activitatea Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra Terenurilor Săpânţa, cu consecinţa ivirii situaţiei juridice litigioase prefigurată de obiectul comun al  plângerilor îndreptate împotriva Încheierilor emise de B.C.P.I Sighetu Marmaţiei, privind terenurile obiect la punerii în posesie în baza emiterii celor două titluri de proprietate, urmează a fi soluţionată pe calea dreptului comun, urmare a comparării titlurilor şi administrării de probe în contradictoriu, şi nu pe calea procedurii speciale privind plângerea împotriva Încheierilor emise de Registratorul şef.

Admiterea posibilităţii  lămuririi situaţiei litigioase creată cu privire la titularii celor două titluri de proprietate,  de către  registratorul de carte funciară,  ar conferi acestuia autoritate jurisdicţională privind soluţionarea litigiilor în materia fondului funciar prin emiterea unei încheieri de carte funciară,  prerogativă cu care  acesta nu este investit legal.

Conform disp. legii nr. 7/1996 art. 33: înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale.

În înţelesul  disp.  art.  907 cod civil, pentru a putea interveni asupra unei înscrieri făcută  în cartea funciară, registratorul de carte funciară trebuie să aibă dovada situaţiei juridice reale care, conform aceluiaşi articol trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii  prin act autentic notarial ori dintr-o hotărâre judecătorească. Aşadar, încă odată, şi pentru acest temei,  s-a reţinut de prima instanţă că situaţia litigioasă prefigurată de obiectul comun al  plângerilor îndreptate împotriva Încheierilor emise de B.C.P.I Sighetu Marmaţiei, privind terenurile obiect la punerii în posesie în baza emiterii celor două titluri de proprietate invocate de petenţi,  urmează a fi soluţionată pe calea dreptului comun, urmare a comparării titlurilor şi administrării de probe în contradictoriu cu autorul care a  emis actele pe baza cărora  s-a născut  această situaţie juridică, în fapt autorul menţionat fiind Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Săpânţa, şi nu pe calea procedurii speciale privind plângerea împotriva Încheierilor emise de Registratorul şef.

Analizând  excepţiile invocate, respectiv excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Maramureş şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a BCPI Sighetu Marmaţiei, prima instanţă le-a admis raportat la disp. art. 32 din legea nr. 7/1996 , lipsă de calitate procesuală care subzistă cu atât mai mult, raportat la considerentele pentru care instanţa în precedent a reţinut că instanţa de judecată şi nu registratorul de carte funciară, este investită respectiv nu este investit  cu soluţionarea litigiilor în materia fondului funciar.

Prin urmare, prima instanţă a respins plângerea formulată de petenţii PI şi PI prin reprezentant legal  TCD,  împotriva încheierii de reexaminare  nr. 6510/04.05.2017 dată de OCPI Maramureş-BCPI Sighetu Marmaţiei.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel petenţii PI şi PI prin reprezentant legal  TC D, care au solicitat admiterea apelului, anularea sentinţei atacate ca nelegală şi netemeinică şi trimiterea dosarului spre rejudecare la instanţa de fond, respectiv Judecătoria Sighetu Marmaţiei, cu solicitarea de a se pronunţa asupra tuturor aspectelor şi capetelor de cerere formulate.

În motivarea apelului, apelanţii au învederat că analizând motivarea sentinţei instanţei de fond au constata că aceasta fie nu a parcurs în amănunt motivele de fapt şi de drept invocate în plângerea formulată, fie nu a înţeles obiectul plângerii, aceasta înţelegând să se limiteze la o formulare generală şi evazivă, neînţelegând să se aplece asupra motivelor care au stat la baza formulării plângerii, respectiv nu a analizat prin prisma prevederilor legale aplicabile, legalitatea actelor care au stat la baza admiterii cererii de reexaminare formulate de numita PT împotriva încheierii nr. 4283/24.03.2017/03.05.2017, şi anume referatul inginerului sef al OCPI Maramureş.

Intimatul OCPI Maramureş a formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea apelului ca nefondat, şi menţinerea hotărârii atacate ca fiind temeinică şi legală.

Intimatul a arătat că instanţa de fond a reţinut în mod corect starea de fapt, pe rolul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei în dosarul nr. 1006/307/2017 instanţa de fond a admis plângerea formulată de către petenta PT împotriva încheierii de carte funciară nr. 16588/29.12.2016.

Drept urmare a admiterii plângerii petentei PT, instanţa de fond a dispus anularea încheierii 16588/29.12.2016, respectiv respingerea cererii privind intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate a terenului din titlu de proprietate nr. 1914/09.12.2009.

Apelanţii PI şi PI prin reprezentant legal  TCD au depus răspuns la întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 13 septembrie 2018 instanţa a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii.

Analizând excepţia inadmisibilităţii, invocată, s-a constatat faptul că PI şi PI au încheiat cu ŞM o promisiune sinalagmatică de vânzare având ca obiect derivat, printre altele, suprafaţa de 0,43 ha teren fânaţ.

Încheierea atacată reprezintă modul de finalizare a unei situaţii de carte funciară ce a cunoscut multiple evoluţii şi exprimă o stare de fapt litigioasă între părţile din prezentul litigiu şi numita PT. În esenţă, în partea care interesează, prin încheierea nr. 4283/24.03.2017 OCPI au dispus intabularea dreptului de proprietate în favoarea numitei ŞM. Împotriva încheierii menţionate a formulat cerere de reexaminare numita PT, invocând,în esenţă, faptul că terenul intabulat prin încheierea 4283/24.03.2017 se suprapune în mod real peste terenul aferent Titlului de Proprietate nr. 1914/29. Cererea de reexaminare a fost admisă prin încheierea nr. 6510/04.05.2017, dedusă judecăţii în prezenta cauză, şi dispusă sistarea cărţii funciar.

Apelanţii au sesizat prima instanţă cu o cerere având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară nr. 6510/04.05.2017, chemând în judecată Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş şi Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu Marmaţiei.

Prin sentinţa atacată în apel prima instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor şi a respins plângerea ca neîntemeiată, fără însă a pune în discuţie în ce măsură plângerea mai poate fi analizată în cadrul procesual dat. Apelanţii nu au criticat soluţia asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, aceasta intrând, astfel, în autoritatea de lucru judecat. Drept urmare, în calea de atac a apelului, cererea a rămas una pur necontencioasă, lipsind un pârât în contradictoriu cu care să fie opuse pretenţiile. Preliminar, instanţa subliniază că aceasta nu poate schimba în calea de atac a apelului natura cererii cu care a fost investită, transformându-o din una necontencioasă în una contencioasă, întrucât o atare măsură ar contraveni dispoziţiilor art. 478 C. proc. civ.

În continuare, Tribunalul reţine că cererea are un evident caracter contencios, fapt care ar fi impus chemarea în judecată în calitate de pârâtă a numitei PT. Conform art. 527 C. proc. civ. se soluţionează în procedură necontencioasă ,,Cererile pentru soluţionarea cărora este nevoie de intervenţia instanţei, fără însă a se urmări stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, precum sunt cele privitoare la darea autorizaţiilor judecătoreşti sau la luarea unor măsuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare, sunt supuse dispoziţiilor prezentei cărţi.” Dreptul este potrivnic faţă de o altă persoană atunci când acea persoană ar fi ţinută să respecte dreptul stabilit sau recunoscut prin hotărârea care îi este opozabilă. Nu are un astfel de caracter o cerere prin care se solicită stabilirea unui drept în raport cu un terţ sau încetarea dreptului unui terţ.

Relativ la prezenta cauză, plângerea formulată de către apelanţi este îndreptată împotriva unei încheieri de carte funciară prin care s-a admis cererea de reexaminare formulată de către numita PT. Solicitând admiterea plângerii şi anularea încheierii, apelanţii solicită în fapt respingerea cererii de reexaminare şi aneantizarea dreptului invocat de către numita PT. Acest demers presupune o analiză pe fond a cererii de reexaminare formulate, analiză care nu poate fi efectuată decât într-un cadru procesual care să o cuprindă şi pe titulara cererii.

În plus, apelanţii contestă argumentele alegate în cererea de reexaminare, inclusiv existenţa suprapunerii. Analiza acestor argumente presupune compararea drepturilor afirmate, fapt ce, din nou, nu poate fi realizat decât într-un cadru procesual care să opună toţi titularii drepturilor conflictuale.