Fara titlu

Decizie 1 din 18.11.2005


SENTINŢA PENALĂ NR. 124 / 2004

PLÂNGERE – ART. 278 ind. 1 al. 8 lit. b

În consecinţă , instanţa consideră că se impune completarea urmăririi penale pentru a se stabili dacă arborii tăiaţi de petent făceau parte din fondul forestier naţional , definit conform art. 1 din Legea nr. 26 / 1996 , sau cel puţin din terenurile cu vegetaţie forestieră prevăzute în art. 6 din aceeaşi lege , după care , dacă este cazul , se va aprecia asupra celorlalte elementele constitutive ale infracţiunilor şi asupra gradului de pericol social concret al faptei .

În acest sens , organele de urmărire penală vor solicita relaţii de la Ocolul Silvic Aninoasa şi vor administra orice alte probe , pertinente şi utile , pentru lămurirea acestui aspect .

De asemenea , la soluţionarea cauzei se va avea în vedere şi faptul că în caz de scoatere de sub urmărire penală învinuitul nu poate fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat , concluzie impusă de interpretarea „ per a contrario ” a dispoziţiilor art. 192 al. 5 C.pr.pen. .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 174 / 2004

EŞALONARE AMENDĂ

Din cauza situaţiei materiale şi familiale precare a condamnatului , învederată în cerere şi dovedită cu înscrisurile depuse la dosar , instanţa constată că în prezent acesta se află în imposibilitate de a achita amenda în termenul prevăzut de art. 425 al. 1 C.pr.pen. .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 13 / 2004

REVIZUIRE – INADMISIBILITATE

De asemenea , împrejurarea că în dovedirea susţinerilor sale condamnatul propune audierea unor martori , nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 394 al. 1 lit. a C.pr.pen. , fiind inadmisibil ca pe calea revizuirii să se prelungească probaţiunea prin folosirea unor noi mijloace de probă pentru fapte stabilite anterior.

Cum motivele invocate de condamnat nu se încadrează în dispoziţiile art. 394 al. 1 lit. a C.pr.pen. şi nu vizează nici vreunul din celelalte cazuri de revizuire , instanţa constată că cererea de revizuire este inadmisibilă , motiv pentru care , în baza art. 403 al. 3 C.pr.pen. , o va respinge ca atare .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 29 / 2004

ART. 210 C.pen. – INEXISTENŢA FAPTEI

Luarea de către un soţ a bunurilor comune poate constitui infracţiunea prevăzută de art. 210 C.pen. numai în condiţiile în care făptuitorul acţionează cu intenţia univocă de a trece bunul în patrimoniul său exclusiv şi de a priva persoana vătămată de dreptul de proprietate comună .

În cauză nu s-a făcut dovada că inculpatul ar fi acţionat cu această intenţie , iar instanţa consideră că inculpatul a luat bunurile pentru a le folosi după despărţirea în fapt , în virtutea prerogativelor conferite de dreptul său .

Neînţelegerile dintre soţi cu privire la folosinţa bunurilor proprietate comună, concretizate în folosinţa exclusivă de către unul dintre ei , are implicaţii exclusiv civile şi nu constituie o faptă prevăzută de legea penală .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ  NR. 93 / 2004

PLÂNGERE – NETEMEINICIE

Plângerea este neîntemeiată .

Astfel situaţia de fapt reţinută în ordonanţa atacată este susţinută de mijloacele de probă administrate de procuror , respectiv declaraţiile părţii vătămate Moise Gheorghe – Sorin şi declaraţiile numiţilor Oancea Nicodim , Tudorache Ionuţ – Mihai , Ungureanu Sorin şi Florea Adrian .

În raport de conţinutul concret al faptelor pentru care petenta a fost sancţionată administrativ , cuantumul amenzii administrative a fost corect individualizat de procuror , ca o măsură necesara pentru determinarea acesteia la o atitudine pozitivă faţă de valorile sociale ocrotite de legea penală .

 

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 456 / 2004

LATURĂ CIVILĂ – PREJUDICIU

Deşi răspunderea civilă delictuală presupune acoperirea de către cel vinovat , atât a prejudiciului efectiv , cât şi a folosului nerealizat ( „ damnum emergens ” şi  „ lucrum cessans ” ) suma de 48.995.633 lei solicitată de partea civilă , reprezentând penalităţi de întârziere pentru neplata preţului contractului , nu poate fi avută în vedere de instanţa , întrucât reprezintă pretenţii care îşi au izvorul într-un contract comercial , nefiind urmarea directă a infracţiunii care formează obiectul prezentei cauze .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 261 / 2004

ART. 205 C.pen. – LIPSA INTENŢIEI

Analizând cuprinsul petiţiei , instanţa consideră că aceasta se înscrie în limitele exerciţiului dreptului de petiţionare . Faptul că inculpata abordează într-o manieră subiectivă şi supune unei critici severe aspectele prezentate , este firesc , în condiţiile în care se referea la situaţia fiului său .

Prin urmare , nu se poate reţine că inculpata a acţionat cu intenţia de a aduce stingere onoarei şi reputaţiei părţii vătămate .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 219 / 2004

ACHITARE – ART. 10 lit. b ind. 1 C.pr.pen.

Faţă de situaţia de fapt , astfel cum a fost reţinută , instanţa consideră că fapta inculpatului este lipsită de pericol social al infracţiunii . În acest sens are în vedere criteriile prevăzute de art. 18 ind. 1 al. 2 C.pen. : modul şi mijloacele de săvârşire a faptei , scopul urmărit şi împrejurările comiterii faptei , urmarea produsă sau care  s-ar fi putut produce , precum şi persoana şi conduita făptuitorului . Astfel , fapta , constând într-o acţiune violentă , a fost săvârşită în condiţiile în care inculpatul a văzut că partea vătămată o strângea de gât pe sora sa , astfel încât intervenţia sa a avut ca scop acordarea unui ajutor acesteia , iar nu cauzarea de leziuni traumatice părţii vătămate . Totodată , inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei , având o atitudine sinceră şi nu este cunoscut cu antecedente penale , fiind la prima abatere de acest fel , după cum rezultă din fişa de cazier judiciar .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 563 / 2004

CRITERII GENERALE DE INDIVIDUALIZARE

Prin urmare , instanţa va condamna inculpatul pentru infracţiunea săvârşită iar la individualizarea pedepsei se va ţine seama de criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 C.pen. . În acest context , se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei , agresivitatea deosebită manifestată de inculpat asupra unei persoane care – în condiţiile vârstei înaintate şi a stării precare a sănătăţii – era lipsită de orice posibilitate de apărare , atitudinea nesinceră a inculpatului şi de faptul că acesta este cunoscut cu antecedente penale , fiind condamnat anterior la o pedeapsă rezultantă de 27.000.000 lei amendă penală pentru infracţiunile prevăzute de art. 205 , 193 şi 180 al. 2 C.pen. .

**************************************************

**************************************************

**************************************************

SENTINŢA PENALĂ NR. 290 / 2004

ART. 220 C.pen.  ELEMENTE CONSTITUTIVE

Se observă că inculpaţii nu au ocupat fără drept imobilul aflat în posesia părţii vătămate , din moment ce eliberarea casei a avut loc în cadrul operaţiunilor legale de executare silită imobiliară , cu concursul executorului judecătoresc şi al organelor de poliţie . În plus , din moment ce inculpaţii au ajutat , la cererea acestora , la executarea silită şi la punerea în posesie a inculpatei Murgoci Magdalena asupra bunurilor atribuite prin sentinţă definitivă şi irevocabilă , ei nu au acţionat cu intenţie , în scopul de a ocupa abuziv imobilele respective .

Domenii speta

Gaj