Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 12.06.2020

Ordonanţă preşedinţială

Decizie - 30.01.2020

Modificarea unor suprafețe de teren, situate în extravilanul localității, înscrise în cartea funciară, peste cota de 5% reglementată de art. 108 din Ordinul nr. 700/2014. Respingerea cererii în lipsa unor motive temeinice în acest sens

Decizie - 17.12.2019

Contract de vânzare cumpărare imobil teren încheiat în timpul căsătoriei prin mandatar fără reprezentare. Promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare verbală

Decizie - 17.12.2019

Înscriere în CF a dreptului Statului asupra unui imobil apartament preluat în baza Decretului 223/1974 și vândut chiriașilor în baza Legii 112/1995

Decizie - 03.10.2019

Lipsa motivelor pentru anularea parțială a unui contract de vânzare cumpărare autentificat. Neîndeplinirea condițiilor necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune tabulară

Decizie - 18.06.2019

Obligatie de a face

Sentinţă civilă - 13.06.2019

Prestaţie tabulară

Sentinţă civilă - 12.06.2019

Uzucapiune.Pentru posesia imobilelor situate în regimul de carte funciară, începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938, acţiunea în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune este reglementată de prevederile acestui decret chiar şi după d

Decizie - 22.05.2019

Uzucapiune. Irelevanţa aplicării dispoziţiilor legilor fondului funciar cât timp aceste legi nu exclud posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune

Sentinţă civilă - 19.04.2019

pretenţii - obligarea la întocmirea documentaţiei şi la plata despăgubirilor

Decizie - 29.03.2019

Radiere notare intenţie de expropriere din 21.01.1931. Notarea intenţiei de expropriere, nefinalizată din anul 1931. Efectele art. 907 alin 3 cod civil.

Decizie - 28.03.2019

Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă, urmare a decesului părţii reclamante

Sentinţă civilă - 27.02.2019

Acţiune în constatare

Sentinţă civilă - 20.11.2018

Decretul de naţionalizare 92/1950 neurmat de înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Statului Român. Prezumţie de proprietate. Frauda la lege in emiterea certificatului de moştenitor. înscrierea dreptului său de proprietate în CF con

Sentinţă civilă - 27.09.2018

Plângere împotriva încheierii de CF.

Decizie - 01.03.2018

Rectificare de carte funciară

Decizie - 05.02.2018

drept proprietate

Sentinţă civilă - 11.01.2018

Acţiune având ca obiect modificarea suprafeţei de teren înscrise în cartea funciară.

Hotărâre - 07.11.2017

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Hotărâre - 12.09.2017

Reclamantul a solicitat anularea incheirilor de carte funciara si intabularea dreptului de proprietate exclusivă asupra imobilului înscris in cartea funciară in temeiul unei hotărâri judecătoreşti pronunţate de un Tribunalul Districtual din Austria.