Rectificare înscriere in cartea funciara

Decizie 506/A din 09.11.2021


Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:2021:.......

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ......

Completul de apel specializat în soluţionarea cauzelor

în materiile civil, litigii cu profesioniştii şi minori şi familie

DECIZIA CIVILĂ NR. 506/A

Şedinţa publică de la 09 noiembrie 2021

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : .............

JUDECĂTOR : ..................

GREFIER : ...............

Pe rol fiind pronunţarea asupra apelului declarat de apelanta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL ..... PRIN PRIMAR în contradictoriu cu intimaţii  B.ZS., J.J., J.R., T.SZ. şi SZ.T., SZ.G. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ...... PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN ............, PRIN PREŞEDINTE, PAROHIA UNITARĂ DIN .....  împotriva sentinţei civile nr. 505 din data de 22.03.2021, pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe.

Instanţa constată că dezbaterile asupra cauzei de faţă, au avut loc în şedinţa din 05 octombrie 2021, susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, în temeiul art. 396 alin. (1) Cod procedură civilă în vederea deliberării a amânat pronunţarea pentru data 19 octombrie, apoi pentru 02 noiembrie 2021, iar ulterior pentru astăzi, 09 noiembrie 2021.

T R I B U N A L U L

Prin sentinţa civilă nr. 505/22.03.2021 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe s-a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii SZ.E., având CNP ............. şi SZ.G., având CNP ..........., domiciliaţi în loc. ....., str. .........., în contradictoriu cu pârâţii B.ZS. J., având CNP ............., domiciliată in ....., str. ............., J.J., având CNP ............, domiciliată în loc. ....., ..........., J.R., având CNP ............., domiciliată în loc. ....., str. ..............., Parohia Unitariană din ....., prin reprezentant legal preot paroh ..........., având CIF 7650213, cu sediul în loc. ....., str. ..............., UAT judeţul Covasna, prin Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna T. S., prin, având CIF 4201988, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Piaţa Libertăţii nr. 4, jud. Covasna şi UAT oraşul ....., prin Primar L.K. B. A., având CIF 4404788, cu sediul în loc. ....., str. ....................

S-a dispus rectificarea suprafeţei de teren înscrisă în CF nr. 23807 ..... (CF vechi 2785-.....), nr. cadastral 23807, nr. top 1149/1/6, situat în loc. ....., str. ....., nr. 35,  de la suprafaţa înscrisă în prezent în CF de 250 mp la suprafaţa reală de 1276 mp, conform raportului de expertiză tehnică judiciară, întocmit de expertul tehnic judiciar N. A., raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii sunt proprietari ai imobilului înscris în CF nr. 23807 ..... (CF vechi 2785-.....), nr. cadastral 23807, nr. top 1149/1/6, situat în loc. ....., str. ...., nr. 35, cu o suprafaţa înscrisă în prezent în CF de 250 mp, categoria de folosință curți construcții (fila 8).

Potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară, întocmit de expertul tehnic judiciar N.A., suprafața imobilului cu nr. cadastral 23807 este de 1276 mp, suprafață în plus ce poate rezulta din cauza determinării eronate a suprafeței parcelei inițiale, schimbării în timp a traseului drumului – str. .... cu nr. cadastral 26299 (fila 126)

Astfel, expertul judiciar a stabilit că, în urma măsurătorilor, a rezultat că imobilul aflat în folosința reclamanților are o suprafață totală de 1276 mp, din care, categoria de folosință curți construcții în suprafață de 416 mp și arabil în suprafață de 860 mp, iar împrejmuirea existentă nu corespunde cu limita imobilului aflat în baza de date între punctele 2-4 și 5-12. Totodată, imobilul se învecinează cu: str. .... – nr. cadastral 26299 la Nord și la Est, B.ZS. – nr. top 1149/1/5 și Parohia Unitariană din ..... – nr. top. 1151/11 la Sud, DJ 131 – nr. cad. 26681 la Vest.

În cuprinsul raportului de expertiză s-a reținut că limita de folosință a imobilului cu nr. cadastral 23807 respectă limitele de proprietate ale imobilelor învecinate (în urma identificării cu limitele de proprietate ale imobilelor învecinate aflate în baza de date a OCPI Covasna): nr. cadastral 26299 – str. ...., nr. cadastral 26681 DJ 131 – nr. cadastral 26681.

Totodată, prin raportul de expertiză completat (fila 160), expertul a precizat că, în limita imobilului cu nr. cadastral 26681, înscris în CF ..... 26681 este cuprinsă și zona de siguranță a Drumului Județean 131, reglementată prin OG nr. 43/1997. În urma comparării amplasamentul zonei, în care se afla imobilul, cu amplasamentul parcelei cu nr. top 1146-1151 din schiţa de carte funciara, s-a constatat că parcelele cu nr. top iniţial 1146-1151 au suferit de-a lungul anilor dezlipiri succesive, parcele reprezentate pe schiţa de carte funciara grafic, fără să se țină cont de suprafeţele parcelelor, sa fie reprezentate cu dimensiunile corecte. Astfel, amplasamentul parcelei cu nr. top 1149/1/6 în folosita reclamanţilor corespunde cu amplasamentul conform schiţei de carte funciara, situat între drum - nr. top 1452, nr. top 1149/1/5 și nr. top 1151/11. În urma verificării parcelelor învecinate s-a constatat ca suprafaţa parcelelor în folosinţă nu corespunde cu suprafeţele înscrise în cartea funciară: de exemplu - parcela cu nr. top 1151/11 în proprietatea și folosinţa Parohiei Unitariana din ..... are suprafaţa identificată este de 3420 mp și nu 2196 mp, cum este înscris în cartea funciară (fila 160).

Acţiunea în rectificare este o acţiune în realizare de drepturi, întrucât reclamantul urmăreşte ca instanţa să dispună în contradictoriu cu pârâtul, îndreptarea cuprinsului cărţii funciare, fie în scopul restabilirii situaţiei tabulare anterioare înscrierii inexacte, fie în vederea înlocuirii unei înscrieri nevalabile sau inexacte cu o înscriere valabilă sau conformă situaţiei juridice reale. Prin urmare, acţiunea în rectificare presupune suprimarea din cartea funciară a drepturilor personale sau reale stinse prin oricare din modurile prevăzute de lege.

În drept, în privinţa dreptului material aplicabil în prezenta cauză, instanţa a constatat incidenţa prevederilor art. 77 din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit cărora, înscrierile în cartea funciară efectuate în temeiul unor acte sau fapte juridice încheiate sau, după caz, săvârșite ori produse anterior intrării în vigoare a Codului civil vor produce efectele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii acestor acte ori, după caz, la data săvârșirii sau producerii acestor fapte, chiar dacă aceste înscrieri sunt efectuate după data intrării în vigoare a Codului civil.

Astfel, având în vedere că reclamanții au fost înscriși în cartea funciară în anul 2010, anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil, în baza contractului de donație autentificat sub nr. 358 din 22.02.2010, Ordinul nr. 113 din 21.04.2010, emis de Prefectura Covasna, respectiv contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1616 din 23.07.2010, instanța a examinat prezenta acțiune din perspectiva dispozițiilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare.

Potrivit art. 33 din Legea nr. 7/1996, înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale.

Art. 109 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al OCPI nr. 700/2014 și modificat prin Ordinul 3442/2019, în vigoare începând cu data de 06.01.2020, prevede în mod expres că: modificarea în plus a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară peste procentele menţionate în prezentul capitol se poate realiza în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, în baza documentaţiei cadastrale. Astfel legiuitorul a stabilit un temei legal pentru modificarea suprafeţei imobilului înscrisă în cartea funciară prin hotărâre judecătorească în cazul depăşirii suprafeţei cu peste 5% în extravilan şi peste 15 % în intravilan, pe baza documentaţiei cadastrale.

De asemenea, art. 220 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară din 09.07.2014, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prevede că: (1) Prin modificarea de carte funciară se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului înscris asupra acelui imobil. (2) Modificarea de carte funciară se poate face doar la cererea titularului dreptului de proprietate, în baza actelor doveditoare. Modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciară nu este considerată o rectificare de carte funciară.

Într-adevăr, prevederile art. 41 din Legea nr. 7/1996, sub aspectul notării faptice asupra diferenței de suprafață, descriu o procedură administrativă de urmat în cazul în care suprafaţa din măsurători este mai mare, în proporţie de până la 15% inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, şi de până la 5% în cazul terenurilor din extravilan, însă, instanța a reținut că în virtutea liberului acces la o instanță de judecată, partea interesată poate deduce judecății o acțiune în contradictoriu cu proprietarii vecini, constând în identificarea întregului imobil folosit în fapt și modificarea suprafeței tabulare conform suprafeței de fapt posedate. 

În regimul de carte funciară, înscrierile materiale sunt simple înscrieri de fapt, întrucât regimul publicităţii imobiliare garantează doar existenţa dreptului, nu și întinderea sau vecinătatea imobilului (suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea etc.), care sunt identificate prin documentaţia cadastrală depusă la OCPI.

Astfel, instanța a reținut că pentru a se reţine că în cauză este vorba de o simplă modificare a suprafeţei înscrise în cartea funciară, este necesar să se stabilească cu prioritate faptul că prin modificarea solicitată nu este încălcat dreptul de proprietate al vecinilor.

În cauză, potrivit raportului de expertiză, limita de folosință a imobilului cu nr. cadastral 23807 respectă limitele de proprietate ale imobilelor învecinate, nu se suprapune cu imobilele cu nr. cad. 23299 str. .... și respectă limita de hotar a Drumului Județean 131 cu nr. cadastral 26681. De asemenea, instanța a constatat că deși pârâta UAT ..... a formulat întâmpinare prin a solicitat respingerea acțiunii, nu a formulat obiecțiuni față de raportul de expertiză. Totodată, pârâții B.ZS., J.J., J.R. și Parohia Unitariană din ..... au arătat că imobilul asupra căruia sunt proprietari este delimitat de imobilul reclamanților prin gard și construcție, iar prin rectificarea suprafeței tabulare a imobilului reclamanților, dreptul lor de proprietate nu este prejudiciat (filele 93-96).

Față de starea de fapt reținută și raportat la dispozițiile legale precizate, instanța a constatat că acțiunea în modificarea suprafeței înscrise în cartea funciară este întemeiată, întrucât urmărește stabilirea concordanţei între situaţia tabulară şi situaţia reală a imobilului, și urmează a fi admisă.

Pe cale de consecință, a dispus rectificarea suprafeţei de teren înscrisă în CF nr. 23807 ..... (CF vechi 2785-.....), nr. cadastral 23807, nr. top 1149/1/6, situat în loc. ....., str. ...., nr. 35,  de la suprafaţa înscrisă în prezent în CF de 250 mp la suprafaţa reală de 1276 mp, conform raportului de expertiză tehnică judiciară, întocmit de expertul tehnic judiciar N.A., raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a constatat că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat apel, la 20.05.2021, Unitatea Administrativ – Teritorială oraşul ....., prin Primar, şi a solicitat, în contradictoriu cu intimaţii (celelalte părţi de la fond), anularea sentinţei apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În motivare apelanta a arătat că prin sentinţa apelată s-a dispus rectificarea suprafeţei de teren din CF 23807 ..... nr. cadastral 23807, nr. top 1149/1/6, situat în ....., strada ...., nr. 35, de la suprafaţa de 250 mp la suprafaţa de 1276 mp. Pentru această suprafaţă, proprietarul tabular este Statul Român, oraşul ..... având drept de administrare operativa, ceea ce rezultă din istoricul CF 2552, fiind atribuită suprafaţa de 250 mp pentru construcţie în anul 1971.

Suprafaţa reală de 860 mp, ocupată voluntar prin împrejmuirea sa în anul 2019, nu justifică împroprietărirea celui care cu 2-3 ani în urmă a decis ocuparea acesteia. Legiuitorul a dorit să clarifice situaţia juridică a imobilului întrucât nu este exclus ca pe parcurs sa apară neconcordanţe sau modificări care necesită să fie tranşate.

Art. 907 C.civ. defineşte rectificarea. În Legea nr. 7/1996 este o diferenţă semnificativă la definiţie, în sensul că art. 35prevede „În cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde  în privinţa înscrierii cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia. Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară”.

Prin sintagma „corectarea oricărei înscrieri inexacte” s-a dorit o delimitare de operaţiunea juridică a îndreptării erorilor materiale.

Doctrina defineşte acţiunea în rectificare ca fiind aceea acţiune în justiţie prin care cere îndreptarea sau suprimarea unei înscrieri necorespunzătoare realităţii, făcută în cartea funciară, pentru a pune de acord  starea tabulară cu cea juridică reală a imobilului.

Conform art. 33 din Legea nr. 7/1996 în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde în privinţa înscrierii cu situaţia juridică reală se poale cere rectificarea sau modificarea, după caz.

Din schiţa anexată completării raportului de expertiză tehnică topografică expertul reţine că se poate observa schimbarea în timp a traseului drumului, care era, de fapt, hotarul terenului cu nr. top 1149/1/6, precizând şi faptul că „Conform verificării în limita imobilului cu nr. cadastral 26681, înscris în CF ..... nr. 26681 este cuprinsă şi zona de siguranţă a drumului judeţean DJ 131, reglementat prin OG 43/1997".

Reclamanţii au devenit proprietari asupra terenului 250 mp prin aplicarea art. 36 din Legea nr. 18/1991, fiindu-le atribuit în proprietate prin Ordinul Prefectului şi nu s-a atribuit suprafaţa de 860 mp.

Apelanta a mai arătat că de îndată ce a observat că reclamanţii an ocupat terenul, prin adresa nr. 2017/08.04.2019, i-a notificat asupra faptului că suprafaţa aparţine domeniului public al oraşului, solicitând să se prezinte la primărie în vederea clarificării situaţiei, însă nu a dat curs solicitării.

Suprafaţa de 1.026 mp a fost declarată spre impozitare doar la data de 14.01.2019, anterior reclamanţii figurând cu suprafeţe reduse, în evidenţa impozabilă.

Anterior anului 2019 această suprafaţă a cărei adăugire s-a solicitat nu era împrejmuită şi figura în zona verde a oraşului, ceea ce se desprinde şi din planşele foto listate de pe site – ul google maps. 

Astfel, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 34 din legea nr. 7/1996 pentru a fi admisibilă o acţiune în rectificarea înscrierilor în cartea funciară, neexistând nici o hotărâre judecătorească irevocabila prin care să se constate că înscrierea nu a fost valabil, dreptul înscris a fost greşit calificat, nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea şi înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului.

Imobilul a fost trecut în proprietatea Statului Român prin acte valabile, care nu au fost anulate sau desfiinţate printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă şi că înscrisurile din cartea funciară sunt în concordanţă cu situaţia reală a imobilului.

Nu există niciuna din situaţiile prevăzute de art. 34 din Legea nr. 7/1996 care să justifice rectificarea de carte funciară.

Din considerentele de fapt şi de drept care au stat la baza sentinţei apelate, rezultă că prima instanţă nu a cercetat fondul cauzei, limitându-se asupra probelor invocate de către reclamanţi.

În drept s-a invocat art. 471 si urm. C.proc.civ.

În dovedire s-a solicitat proba cu înscrisuri, probă testimonială, interogatoriul intimaţilor, contraexpertiză topografică şi s-au depus declaraţiile aferente anilor 1999, 2010 şi 2019 privind stabilirea impozitului pe clădiri şi pe teren.

În dovedire s-au depus înscrisuri.

Cererea de apel este scutită de obligaţia plăţii taxei judiciare de timbru conform art. 30 din OUG 80/2013.

Intimaţii SZ.E. şi SZ.G. au formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului şi menţinerea sentinţei apelate.

Au arătat că sediul materiei pentru modificarea menţiunilor din cartea funciara privind aspectele tehnice ale imobilelor se află în art. 914 NC.civ., care corespunde art. 33 al. l şi 3 din Legea nr. 7/l996, varianta de dinainte de modificarea din 01.10.2011. Art.76 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod civil instituie: „Dispoziţiile art. 876-915 din Codul civil privitoare la cazurile, condiţiile, efectele şi regimul înscrierilor în cartea funciară se aplică numai actelor şi faptelor juridice încheiate sau, după caz, săvârşite ori produse după intrarea în vigoare a Codului civil".

Art. 33 al. 1 din Legea nr. 7/1996, forma în vigoare înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, reglementează: „în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia". Alin. 3 defineşte modificarea: „Prin modificare se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate". Aceeaşi reglementare este preluată în art. 914 noul Cod civil: '”Proprietarul imobilului înscris în cartea funciară va putea cere oricând modificarea menţiunilor din cartea funciară privitoare la descrierea, destinaţia sau suprafaţa acestuia, în condiţiile legii" Modificarea menţiunii privind suprafaţa imobilului nu este considerată o veritabilă rectificare de carte funciara, sens in care art. 200 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciara, aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al Preşedintelui ANCPI prevede: "(l) Prin modificarea de carte funciară se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului înscris asupra acelui imobil. (2) Modificarea de carte funciară se poate face doar la cererea titularului dreptului de proprietate, în baza actelor doveditoare. Modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciară nu este considerată o rectificare de carte funciară".

Criticile sentinţei apelate sunt nefondate.

Se susţine ca ar fi îngrădit imobilul în anul 2019 şi, prin aceasta operaţie, ar fi modificat geometria imobilului. Aceasta susţinere este eronată. În anul 2019 a refăcut gardul pe vechiul  aliniament. S-au mutat în imobil în anul 1991 şi atunci gardul era pe limitele actuale de folosinţă. Anterior, în imobil a locuit bunicul ei şi gardul a fost mereu pe limitele actuale de hotar. Astfel cum a reţinut prima instanţă, în Raportul de expertiză judiciară efectuată se arată că „amplasamentul parcelei cu nr. top. 1149/1/6 în folosinţa reclamanţilor corespunde cu amplasamentul conform schiţei de carte funciară, situat între drum — nr. top. l452, nr. top. l149/1/5 si nr. top. 1151/11".

În speţă s-au realizat doua expertize topografice, una extrajudiciară, înainte de intentarea acţiunii, şi una judiciară. Ambele expertize au reliefat că imobilul are suprafaţa reală de 1276 mp. De asemenea, ambele expertize au reliefat că diferenţa dintre suprafaţa reală şi cea tabulară rezidă din faptul ca imobilul iniţial, din care au fost dezmembrate mai multe imobile cu suprafaţa formală de 250 mp pentru a fi date în folosinţă în vederea construirii de case, a avut suprafaţa reală mai mare decât cea tabulară, iar dezmembrările s-au realizat scriptic, fără măsurători exacte în teren si, ca urmare, toate aceste imobile au suprafaţa reală mai mare decât cea tabulară. În raportul de expertiză judiciară s-a reţinut, aspect preluat de către instanţa in considerentele sale, că "în urma verificării parcelelor învecinate s-a constatat ca suprafaţa parcelelor în folosinţă nu corespunde cu suprafeţele înscrise în cartea funciară: de exemplu - parcela cu nr. top. 1151/11 în proprietatea şi folosinţa Parohiei Unitariene din ..... are suprafaţa identificata de 3420 mp şi nu 2196 mp, cum este înscris în cartea funciară" ( pag.3 alin. l). Parohia Unitariană nu provine din acelaşi imobil din care a fost dezmembrat imobilul nostru, dar reflectă faptul că în zonă înscrierea suprafeţei imobilelor nu s-a realizat cu acurateţe”.

De asemenea, în considerentele sentinţei se arată: "În cuprinsul raportului de expertiză s-a reţinut că limita de folosinţa a imobilului cu nr. cadastral 23807 respectă limitele de proprietate ale imobilelor învecinate (în urma identificării cu limitele de proprietate ale imobilelor învecinate aflate în baza de date a OCPI Covasna nr. cadastral 26299 – str. ...., nr. cadastral 26681 DJ 131 - nr. cadastral 26681” pag. 2 alin. ultim).

Atât strada ...., aflată în proprietatea apelantei UAT ..... - CF nr.26299 nr. cad. 26299, cât şi Drumul Judeţean 131, aflat în proprietatea intimatei UAT Judeţul Covasna - CF nr. 26681, nr. cadastral 26681, au înscrisă în cartea funciară geometria imobilului.

Astfel, nu ar avea cum să încalce dreptul de proprietate al apelantei.

Cu privire la probele solicitate de către apelantă, se arată că nu sunt pertinente şi utile. Este nefondată solicitarea unei contraexpertize în condiţiile în care apelanta-pârâtă nu a formulat obiecţiuni la raportul de expertiza judiciară, nu a solicitat nici o contraexpertiză în fata primei instanţe. În cauza deja doua expertize, dintre care una judiciară, au reliefat suprafaţa reală a imobilului şi faptul că imobilele învecinate nu sunt prejudiciate prin rectificarea suprafeţei. De asemenea, dat fiind faptul ca apelanta are geometria înscrisă în cartea funciară, este neechivoc că aceasta nu poate fi afectată de aceasta operaţie.

Se mai arată că proba cu interogatoriul şi proba testimonială sunt neconcludente, deoarece nu suntem într-o acţiune de grăniţuire sau revendicare, geometria imobilului apelantei este înscrisă în cartea funciară, astfel încât modificarea menţiunii din cartea funciară cu privire la suprafaţa imobilului nu are cum să aibă impact asupra dreptului de proprietate al apelantei.

În baza art.470 alin.4, art. 194 lit .e c.proc.civ. să se constate decăderea din dreptul de a solicita proba testimonială, dat fiind faptul ca nu s-a precizat numele martorilor.

În dovedire s-a solicitat proba cu înscrisuri.

S-a solicitat depunerea Ordinului prefectului emis la data de 26.04.2010, acesta fiind depus, împreună cu actele aferente (filele 64 – 74 fond).

Pe parcursul judecăţii a decedat SZ.E., la data de 20.08.2021, moştenitorii săi fiind indicaţi, la termenul din 21.09.2021, anume SZ.G., soţie supravieţuitoare şi copiii T.SZ. şi SZ.T. (fila 48). Moştenitorii au fost introduşi în cauză.

Analizând sentinţa atacată, în limitele investirii, prin raportare la actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că apelul este fondat, pentru următoarele considerente:

Prin ordinul Prefectului judeţului Covasna nr. 113/21.04.2010 s-a atribuit lui SZ.G., D. I. şi L. I., proprietare asupra locuinţei din CF 23807 ..... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 2785 .....) nr. Top 1149/1/6, terenul proprietate de stat din intravilanul oraşului ....., care a fost atribuit în folosinţă în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. Terenul care se atribuie în proprietate are suprafaţa de 250 mp  şi se identifică prin CF 23807 ..... (provenită din conversia de pe hârtie a CF 2785 .....) nr. Top 1149/1/6 şi plan de situaţie întocmit de ing. SZ.E.. Terenul identificat se atribuie proporţional cu cotele de proprietate deţinute de beneficiare asupra construcţiei şi înscrise în cartea funciară (fila 65 apel).

Potrivit procesului verbal de predare - primire a terenului aferent construcţiilor din ..... proprietate de stat, atribuit conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 prin Ordinul prefectului judeţului Covasna nr. 113/21.04.2010 pentru SZ.G., D. I. şi L. I., s-a predat terenul de 250 mp atribuit prin Ordinul prefectului sus – menţionat (fila 67 apel).

Ca urmare, asupra terenului din CF 23807 ..... nr. top 23807 teren de construcţie în suprafaţă de 250 mp sunt proprietari tabulari SZ.G. în cotă de 7/16 cu titlu de proprietate în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 (Ordinul Prefectului nr. 113/21.04.2010 – fila 69 apel şi fila 8 fond) şi SZ.E. împreună cu soţia SZ.G., bun comun, asupra cotei de 9/16 cu titlu de cumpărare prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 16161/23.07.2010. Porţiunea de 9/16 (18/32) cumpărată de cei doi soţ şi provine de la numitele L.I. şi D. I., care au dobândit-o în baza Ordinului prefectului nr. 113/21.04.2010 (fila 69 fond).

În expertiza topografică extrajudiciară depusă în cauză se reţine că limita de folosinţă a imobilului nr. Cadastral 23807 respectă limita de proprietate a imobilelor învecinate în urma identificării limitelor de proprietate ale acestora, aflate în baza de date OCPI, anume nr. Cad. 26299 strada ...., nr. Cad. 26681 DJ 131. Suprafaţa sa este de 1.276 mp şi se propune rectificarea CF, suprafaţa în plus în urma studierii parceleleor învecinate, a schiţei CF, se poate datora determinării eronate a suprafeţei parcelei iniţiale, schimbării în timp a traseului drumului – strada .... cu nr. cad. 26299 (fila 126 verso fond).

În expertiza judiciară efectuată în cauză se arată că în limita imobilului nr. cad. 26681 din CF 26681 ..... este cuprinsă şi zona de siguranţă a DJ 131, reglementată prin OG 43/1997. Schiţa de carte funciară este concretuală, în urma identificării imobilului şi a suprapunerii cu schiţa CF s-a constatat că nu se pot suprapune măsurătorile cu schiţa CF astfel ca în urma georeferenţierii, scara lăţimilor şi lungimilor să se suprapună identic. Nu se poate stabili un raport identic între lungimea şi lăţimea parcelelor din care să rezulte suprafeţele înscrise în CF (fila 160 fond).

Se mai arată că în urma comparării amplasamentului zonei în care se află imobilul cu amplasamentul parcelei top 1146 – 1151, din schiţa CF s-a constatat că parcelele cu top iniţial 1146 – 1151 au suferit de-a lungul anilor dezlipiri succesive, parcele reprezentate pe schiţa de carte funciară grafic, fără să ţină cont de suprafeţele parcelelelor, să fie reprezentate cu dimensiuni corecte. Amplasamentul parcelei top 1149/1/6 în folosinţa reclamanţilor corespunde cu amplasamentul conform schiţei CF situat între drum – top 1152, top 1149/1/5 şi nr. top 1151/11. În urma verificării parcelelor învecinate s-a constatat că suprafaţa parcelelor în folosinţă nu corespund cu suprafeţele înscrise în CF (Parohia Unitariană din ..... are înscris 2.196 mp şi în realitate s-a identificat 3.420 mp).

Coroborând toate aceste date, Tribunalul constată că reclamanţilor le-a fost atribuit în proprietate teren în suprafaţă de 250 mp, în baza art. 36 din legea nr. 18/1991, prin ordinul Prefectului nr. 113/21.04.2010, predându-li-se în folosinţă cei 250 mp conform procesului verbal de predare primire a terenului atribuit prin ordinul prefectului.

În baza acestui Ordin al prefectului reclamanţii sunt întabulaţi în CF asupra terenului de 250 mp, cu menţiunea că asupra cotei de 7/16 figurează atribuirea prin ordinul prefectului, iar asupra cotrei de 9/16 figurează cumpărarea, dar rezultă că autorii vânzători sunt tot beneficiarele atribuirii prin acelaşi ordin al prefectului.

Ca urmare, se poate reţine că reclamanţii sunt întabulaţi în CF asupra terenului de 250 mp în baza ordinului prefectului sus – menţionat.

Rectificarea CF presupune, potrivit art. 33 al. 1 - 5 din Legea nr. 7/1996 (în forma în vigoare la data întabulării reclamanţilor în anul 2020, în baza Ordinului prefectului nr. 113/2010), următoarea situaţie: “(1) În cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia. (2) Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară. (3) Prin modificare se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate. (4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (5) Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu”.

Rezultă că  modificarea de suprafaţă nu presupune modificarea hotarului existent, nici esenţa dreptului care poartă asupra imobilului.

În speţă, prin modificarea suprafeţei topograficului nr. 1149/1/6, de la 250 mp (cum figurează în actul de atribuire a proprietăţii asupra terenului de sub nr. top 1149/1/6, adică în ordinul prefectului nr. 113/2010) la 1.276 mp, se încalcă cerinţa textului legal de a nu se afecta esenţa dreptului care poartă asupra acelui imobil.

Dreptul de proprietate asupra terenului de 250 mp este atribuit prin Ordinul prefectului nr. 113/2010 şi proces verbal de predare – primire, unde se stipulează clar suprafaţa de 250 mp a topograficului 1149/1/6, ca urmare atâta timp cât acest act este valabil, nu se poate dispune modificarea în CF a suprafeţei topograficului 1149/1/6 la alte valori decât cei 250 mp.

Mai mult, Tribunalul observă că justificarea modificării suprafeţei de către expertul extrajudiciar şi cel judiciar a avut la bază un raţionament bazat pe o schiţă CF concretuală, pe baza căreia totuşi s-a concluzionat că amplasamentul identificat corespunde celui din schiţa CF, deşi se ştie că schiţa concretuală nu permite suprapunerea, neavând dimensiunile reale ale topograficului, ci doar unele concretuale (ale formei). Totodată, altă justificare a  fost că parcelele iniţiale din care s-au dezmembrat loturile atribuite în folosinţă anterior anilor 1990, cu top iniţial 1146 – 1151, au suferit de-a lungul anilor dezlipiri succesive, parcele reprezentate pe schiţa de carte funciară grafic, fără să ţină cont de suprafeţele parcelelelor, să fie reprezentate cu dimensiuni corecte şi s-a dat pildă o parcelă vecină (a Parohiei Unitariene din .....) care are în folosinţă mai mult decât în CF.

Un astfel de raţionament nu poate justifica modificarea de suprafaţă în speţă deoarece nu se cunoaşte titlul cu care Parohia Unitariană din  ..... figurează în CF, în cazul reclamanţilor fiind un ordin al Prefectului care menţionează expres suprafaţa de 250 mp atribuită în proprietate, coroborat cu procesul verbal de predare – primire.

Nu au relevanţă nici dezlipirile anterioare din parcelele de bază, anume dacă aceste dezlipiri au avut sau nu diomeniunile corecte în CF, de vreme ce reclamanţii au primit cei 250 mp atribuiţi prin ordinul prefectului, independent de orice dezlipire anterioară.

Admiterea acţiunii reclamanţilor a avut în vedere că lor le-ar fi fost atribuită în folosinţă, în realitate, o suprafaţă mai mare de 250 mp anterior anilor 1990 (deşi oraşul ..... susţine că reclamanţii au îngrădit voluntar suprafaţa în plus de 860 mp în anii 2017), astfel mărirea suprafeţei atribuite prin ordinul prefectului ar fi întemeiată pe calea rectificării CF.

Tribunalul constată că acest raţionament este neîntemeiat, prin prezenta acţiune neputându-se schimba esenţa dreptului de proprietate pentru cei doar 250 mp, aşa cum a fost atribuit prin ordinul prefectului, act valabil şi în vigoare.

Mai mult, potrivit schiţei CF de întabulare a reclamanţilor în baza Ordinului prefectului (fila 10 fond), se observă limitele imobilului în suprafaţă de 250 mp, măsurat şi preluat ca atare în sistemul cărţii funciare. Aceste limite de proprietate ale imobilului nu sunt însă identice în expertiza extrajudiciară efectuată (fila 19), unde hotarul nu mai trece prin spatele clădirii ci ocoleşte cu mult spatele acesteia. La fel este situaţia şi în expertiza judiciară efectuată (fila 162 fond).

Or rectificarea suprafeţei presupune modificarea acesteia dar în aceleaşi limite hotar, fără modifcarea lor.

Faţă de toate aceste considerente, se constată că apelul oraşului ..... este întemeiat.

Însă totodată Tribunalul reţine că instanţa de fond s-a pronunţat asupra fondului, analizând concluziile expertizeie efectuate în cauză şi pronunţând o sentinţă pe fond, astfel cererea de anularea sentinţei şi de trimitere a cauzei în rejudecare aceleiaşi instanţe este neîntemeiată.

În baza art. 480 C.proc.civ. va admite apelul formulat de unitatea administrativ – terittorială oraşul ....., prin primar şi va schimba în tot sentinţa apelată, în sensul că va respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanţi pentru rectificarea suprafeţei de teren înscrisă în CF nr. 23807 ..... (CF vechi 2785 .....), nr. cadastral 23807, nr. top 1149/1/6, situat în loc. ....., str. ...., nr. 35,  de la suprafaţa înscrisă în prezent în CF de 250 mp, la suprafaţa reală de 1276 mp.

Fără cheltuieli de judecată la fond şi în apel, intimata – apelantă nesolicitând.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul formulat de apelanta unitatea administrativ - teritorială oraşul ....., prin primar, cu sediul în oraşul ....., strada Libertăţii, nr. 2, judeţul Covasna, CIF 4404788, în contradictoriu cu intimaţii SZ.G., CNP .........., domiciliată în oraşul ....., strada ...., nr. 35, judeţul Covasna, T.SZ., domiciliată în ..............., SZ.T., domiciliat în oraşul ....., strada ...., nr. 35, judeţul Covasna, B.ZS. J., CNP ..............., domiciliată în oraşul ....., strada ...., nr. 33, judeţul Covasna, J.J., CNP ..............., domiciliată în oraşul ....., strada ..................., J.R., CNP ..................., domiciliată în oraşul ....., strada ............., Parohia Unitariană din ....., prin reprezentant legal preot paroh ..........., având CIF 7650213, cu sediul în oraşul ....., strada ...., nr. ..., judeţul Covasna, unitatea administrativ – teritorială judeţul Covasna, prin preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, CIF 4201988, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Piaţa Libertăţii, nr. 4, judeţul Covasna, împotriva sentinţei civile nr. 505/22.03.2021 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pe care o schimbă în tot în sensul că:

Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanţii SZ.E. (decedat la data de 20.08.2021, ai cărui moştenitori sunt SZ.G., T.SZ. şi SZ.T.) şi SZ.G., în contradictoriu cu pârâţii unitatea administrativ - teritorială oraşul ....., B.ZS. J., J.J., J.R., Parohia Unitariană din ....., unitatea administrativ – teritorială judeţul Covasna.

Fără cheltuieli de judecată la fond şi în apel.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 9 noiembrie 2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Preşedinte Judecător  Grefier