Cerere de suspendare a executarii hotarârii a.g.a. formulata în conditiile art.132 din Legea nr. 31/1990, republicata, judecata în sedinta publica cu încalcarea formelor de procedura. Invocarea din oficiu de catre instanta de judecata a exceptiei nul...

Decizie 264/COM din 28.09.2004


Cerere de suspendare a executarii hotarârii A.G.A. formulata în conditiile art.132 din Legea nr. 31/1990, republicata, judecata în sedinta publica cu încalcarea formelor de procedura. Invocarea din oficiu de catre instanta de judecata a exceptiei nulitatii absolute a hotarârii atacate .

Reclamanta S.I.F. „Transilvania” S.A. a solicitat instantei sa dispuna pe calea ordonantei presedintiale suspendarea executarii Hotarârii A.G.E.A. a S.C. „P. M.” S.A. din 31.03.2004, pâna la solutionarea actiunii în anularea acestei hotarâri.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca la 31.03.2004 A.G.E.A. a S.C. „P. M.” S.A. a adoptat o hotarâre privind „realizarea de investitii în Bucuresti, B-dul. Aerogarii nr.87, prin construirea unui hotel S + P + 7 E si garantarea creditului respectiv prin ipotecarea hotelului si restaurantului Majestic (teren + constructie)”.

Împotriva acestei hotarâri, reclamanta, actionar fiind, a formulat actiune în anulare.

În conditiile art.132 din Legea nr.31/1990, republicata, suspendarea executarii hotarârii atacate se poate dispune pe calea ordonantei presedintiale.

Reclamanta a sustinut ca sunt îndeplinite conditiile instituite de art.581 Cod procedura civila.

Urgenta, ca una dintre conditii, este motivata de împrejurarea ca Hotarârea A.G.A. publicata în Monitorul Oficial al României are forta executorie.

Punerea în executare si instituirea ipotecii asupra activului hotel si restaurant  implica riscul înstrainarii unui fond de comert, daca respectivul credit nu este restituit de tert si se va proceda la executarea silita prin valorificarea ipotecii.

Vremelnicia si neprejudecarea fondului sunt conditii îndeplinite, deoarece, prin dispozitia legii, masura de suspendare nu subzista decât pâna la solutionarea actiunii în anulare.

Pârâta  a formulat întâmpinare si a solicitat respingerea cererii de suspendare a executarii.

S-a sustinut de catre pârâta ca hotarârea a fost adoptata în conditiile legii, atât în ceea ce priveste cuantumul si majoritatea, cât si componentele adunarii generale extraordinare, precum si oportunitatea masurii dispuse prin efectul hotarârii.

Prin sentinta civila nr.4958/COM/31.05.2004 pronuntata de Tribunalul Constanta s-a respins cererea de suspendare a executarii Hotarârii A.G.A. nr. 6 din 31.03.2004 adoptata de actionarii paratei, formulata de reclamanta S.I.F. „Transilvania” S.A. Brasov.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut ca la 31.03.2004, A.G.E.A. din S.C. „P. M.” S.A. a adoptat o hotarâre, prin care a modificat Hotarârea A.G.E.A. din 23.03.2004, în sensul garantarii creditului aprobat prin ipotecarea unui complex hotelier (teren si constructii).

Hotarârea a fost atacata cu actiune în anulare, conform art.131 din Legea nr.31/1991, republicata.

Potrivit art.132 din Legea societatilor comerciale, odata cu intentarea actiunii în anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotarârii atacate.

Din interpretarea textului rezulta ca primirea cererii presupune îndeplinirea cumulativa a conditiei privind promovarea actiunii în anulare si a conditiilor speciale de admisibilitate a ordonantei presedintiale, respectiv urgenta masurii, vremelnicia si neprejudecarea fondului, aparenta dreptului favorabila reclamantei.

Urgenta masurii ce s-a solicitat a fi dispusa pe calea ordonantei presedintiale trebuie sa existe la momentul sesizarii si pe parcursul întregii perioade în care aceasta subzista.

Îndeplinirea conditiei presupune producerea sau, cel putin, iminenta producerii unui prejudiciu, prin punerea în executare a hotarârii atacate.

În cauza, reclamanta nu a facut dovada producerii unui prejudiciu iminent prin punerea în executare, aceasta fiind, dupa cum chiar reclamanta a aratat, eventual si în nici un caz imediat.

Astfel, executarea garantiei la care a consimtit A.G.A. prin adoptarea hotarârii este conditionata de neexecutarea obligatiei de restituire a creditului si plata dobânzii, eveniment care chiar daca s-ar produce, nu este de actualitate.

În aceste conditii, urgenta masurii suspendarii nu a fost dovedita, iar neîndeplinirea acesteia a fost sanctionata cu respingerea cererii, fata de disp.art.581 Cod procedura civila.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs reclamanta S.I.F. „Transilvania” S.A.Brasov, criticând solutia pronuntata, conform art.304 pct.9 Cod procedura civila, solicitând admiterea recursului, schimbarea în tot a hotarârii recurate, în sensul admiterii cererii de suspendare a executarii hotarârii adunarii generale a actionarilor pârâtei din 31.03.2004.

Instanta, din oficiu, la termenul din 29 iulie 2004, a pus în discutia partilor exceptia nulitatii absolute a hotarârii atacate, motivat de faptul ca hotarârea nu  s-a pronuntat în camera de consiliu.

Reprezentantul intimatei a precizat ca în cauza sunt îndeplinite conditiile art.304 pct.5 în referire la art.105 alin.2 Cod procedura civila, întrucât cererea a fost judecata în sedinta publica si nu în camera de consiliu, cum prevad disp.art.132 din Legea nr.31/1990, modificata.

Într-adevar, potrivit art.105 pct.2 Cod procedura civila, actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale... se vor declara nule, numai daca prin acestea s-a pricinuit partii o vatamare care nu se poate înlatura decât prin anularea lor.

În cazul nulitatilor prevazute anume de lege, vatamarea se presupune pâna la dovada contrarie.

În conformitate cu art.304 pct.5 Cod procedura civila, casarea unei hotarâri se poate cere când, prin hotarârea data, instanta a încalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art.102 alin.2.

Cererea de suspendare a fost judecata în sedinta publica din 31.05.2004, astfel ca sentinta civila nr.4958/COM/din aceeasi data, pronuntata de Tribunalul Constanta, a fost data cu încalcarea formelor de procedura.

În aceste împrejurari, Curtea a admis recursul si conform art.304 pct.5 Cod procedura civila, a casat sentinta recurata si trimis cauza spre rejudecare aceleeasi instante.

Decizia civila nr.264/COM/2004