Anulare act

Sentinţă civilă 2 din 18.04.2019


Cod ECLI

Dosar nr. xx/222/2016 anulare act

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DOROHOI  JUDEŢUL BOTOŞANI

SENTINŢA CIVILĂ NR. xx

Şedinţa publică din data de xx 2018

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte:  xx

Grefier:  xx

La ordine judecarea acţiunii civile având ca obiect anulare act, formulată de reclamantul  xx, CNP: xx, cu domiciliul în xx, în contradictoriu cu pârâta Fundaţia xx, cu sediul  în comuna  xx, jud. Botoşani.

Dezbaterile în şedinţă publică au avut loc la termenul din xx 2018, când instanţa, acordând părţilor posibilitatea de a depune la dosar concluzii scrise, apoi din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea în data de xx 2018, apoi în data de xx 2018. Încheierea de şedinţă în care s-au consemnat aceste dezbateri face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA,

Asupra cererii de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dorohoi sub nr. xx/222/2016 în data de 06.09.2016, reclamantul xx, în contradictoriu cu pârâta Fundaţia xx, a solicitat instanţei anularea procesului verbal din data de 28.08.2016 întocmit de Adunarea generală a Fundaţiei xx şi a tabelului nominal anexat acestuia.

Reclamantul a arătat în susţinerea cererii sale, precizată ulterior, în esenţă, că în baza unei hotărâri a Adunării Generale din 11.09.2006, preconizată anticipat printr-o şedinţă convocată în 28.08.2016, s-a hotărât înlăturarea sa din funcţia de preşedinte al Consiliului Director, împotriva statutului Fundaţiei xx, cât şi a actului constitutiv.

În dovedirea cererii, s-au depus la dosar înscrisuri.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 23 alin. 2 din OG nr. 26/2000.

Cererea a fost legal timbrată.

Pârâta Fundaţia xx a depus întâmpinare la dosar (fila 55), solicitând respingerea acţiunii deoarece reclamantul nu a respectat procedura prev. de art. 23 din OG nr. 26/2000, iar prin notele de şedinţă depuse la fila 102 dosar, pârâta a invocat:

1. excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată şi, implicit, respingerea acţiunii ca inadmisibilă:

2. excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi respingerea acţiunii ca fiind introdusă de o persoană fără calitatea procesuală activă;

3. excepţia lipsei de interes în formularea cererii de chemare în judecată şi respingerea acţiunii ca fiind lipsită de interes.

4. anularea actului adiţional cuprins în anexa 2 autentificat sub nr. 3670/08.12.2006 şi a celorlalte documente subsecvente.

În dovedire, s-au depus înscrisuri la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că Fundaţia xx a fost înfiinţată prin Sentinţa nr. xx din xx.1999 a Tribunalului Botoşani, iar ulterior Statutul acestei fundaţii a fost modificat, în condiţiile Legii nr. 21/1924, prin actul adiţional nr. xx/xx.2013.

În prezent, fundaţia are membri fondatori desemnaţi prin acest act adiţional la statut.

Este de observat că în prezent activitatea acestei fundaţii este supusă reglementărilor OG nr. 26/2000, deoarece prin art. 83 din acest act normativ se prevede că fundaţiile îşi păstrează personalitatea juridică dobândită în condiţiile Legii nr. 21/1924, însă de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe activitatea fundaţiei este supusă regimului juridic stabilit prin aceasta.

Referitor la organizarea şi funcţionarea fundaţiei, este de observat că în cauză devin aplicabile prev. art. 28-32 din OG nr. 26/2000.

Din prev. art. 28 din acest act normativ rezultă că organele fundaţiei sunt consiliul director, cenzorul sau după caz, comisia de cenzori şi nu este prevăzută ca fiind organ al fundaţiei adunarea generală ca în cazul asociaţiilor ce sunt reglementate de art. 20-27 din aceeaşi ordonanţă.

Pe cale de consecinţă, pârâta în cauză nu are calitatea de organ al fundaţiei.

Referitor la competenţa organelor fundaţiei de a schimba consiliul director, este de observat că art. 30 din OG nr. 26/2000 prevede că aceştia sunt desemnaţi de fondator sau de fondatorii de la momentul constituirii fundaţiei şi, în cazuri excepţionale, pe parcursul funcţionării fundaţiei, dacă componenţa consiliului director nu se poate modifica în condiţiile stabilite de statut, instanţa prev. la art. 17 va desemna persoanele care vor intra în componenţa consiliului director.

Cum, în situaţia dedusă judecăţii, adunarea generală nu este prevăzută ca organ al fundaţiei, este evident că aceasta nu putea să existe şi, mai ales, să ia hotărâri de schimbare a membrilor consiliului director, ca şi în cazul asociaţiilor.

Pe cale de consecinţă, cum legea nu admite existenţa unui asemenea organ de conducere, instanţa va constatat nule absolut procesele verbale întocmite de aşa-zisa adunare generală şi, totodată, va respinge celelalte excepţii invocate în cauză, ca nefondate.

Văzând că acţiunea a fost legal timbrată,

 Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul  xx, CNP: xx, cu domiciliul în xx, în contradictoriu cu pârâta Fundaţia xx, cu sediul  în comuna  xx, jud. Botoşani.

Constată nule absolut procesele verbale întocmite în cadrul adunărilor generale din data de 28 august 2016, cât şi din data de 11 septembrie 2016 şi respinge celelalte excepţii invocate în cauză.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, xx 2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,