Revocare sau anularea suspendării executării pedepsei

Sentinţă penală 23 din 18.04.2019


Dosar nr.  xxx/222/2018  - revocare sau anularea suspendării executării pedepsei -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DOROHOI, JUDEŢUL BOTOŞANI

Sentinţa penală nr. xxx

Şedinţa publică din data de xxx 2018

Instanţa constituită din:

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: xxx

GREFIER: xxx

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi a fost reprezentat de procuror xxx

Pe rol, soluţionarea cererii de revocare sau anularea suspendării executării pedepsei (art. 585 NCPP), privind pe condamnatul-intimat xxx, fiul lui xxx, născut la data de xxx în municipiul xxx, jud. Botoşani, domiciliat în xxx jud. Botoşani, CNP: xxx, studii 7 clase, nu este căsătorit, nu are ocupaţie, cu antecedente penale.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică de la data de xxx 2018, iar susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face corp comun cu prezenta, când instanţa, în temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p., a fixat termen pentru pronunţare la data de xxx 2018.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Dorohoi la data de xxx.2017, sub nr. de dosar nr. xxx/222/2018, Serviciul de Probaţiune Botoşani a sesizat instanţa cu revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere privindu-l pe condamnatul intimat xxx

În motivarea cererii, s-a arătat că prin Sentinţa penală nr. xxx/xxx.2015 a Judecătoriei Dorohoi, pronunţată în dosarul cu nr. xxx/222/2014, rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Suceava nr. xxx/xxx.2016, intimatul xxx a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani. Pe durata termenului de supraveghere, s-a stabilit ca, în temeiul art. 93 alin. 1 C.proc.pen., intimatul să respecte următoarele măsuri: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) C.proc.pen. s-a stabilit ca intimatul să urmeze un curs de pregătire profesională ori de calificare profesională, precum şi să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 C.proc.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, intimatul a fost obligat la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii în cadrul Primăriei xxx, pe o perioadă de 80 de zile.

În cuprinsul referatului de evaluare s-a menţionat că persoana supravegheată, în vârstă de 26 de ani, întreţine o relaţie de concubinaj şi este plecată de mai multe luni în Franţa, aspect adus la cunoştinţă de către cumnata intimatului. S-a luat legătura telefonic cu intimatul, prin intermediul cumantei acestuia, ocazie cu care i s-a adus la cunoştinţă faptul că trebuie să se prezinte la Serviciul de Probaţiune.

Totodată, s-a arătat că de la data luării în evidenţă, persoana supravegheată nu s-a prezentat niciodată la Serviciul de Probaţiune, cu toate că i s-a atras atenţia cu privire la obligativitatea prezentării.

În urma verificăriii motivelor neîndeplinirii măsurilor de supraveghere, s-a reţinut că, de fiecare dată când consilierul de caz iniţia convorbirea cu intimatul, acesta motiva că nu se poate prezenta la Serviciul de Probaţiune Botoşani întrucât nu are timp şi nici bani, cu toate că, întrebat fiind, a arătat că lucrează pentru a-şi câştiga existenţa.

În vederea asigurării îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin sentinţa penală mai sus arătată, consilierul desemnat s-a deplasat la locuinţa persoanei supravegheate din municipiul xxx şi i-a înmânat, personal, cumnatei intimatului prima convocare scrisă prin care persoanei supravegheate i se punea în vedere să se prezinte la Serviciul de Probaţiune.

S-a învederat că, deşi persoana supravegheată a fost convocată de mai multe ori la Serviciul de Probaţiune Botoşani, de fiecare dată familia sa primind corespondenţa şi informându-l cu privire la obligativitatea prezentării, aceasta nu a dat curs solicitărilor, motiv pentru care, avându-se în vedere comportamentul condamnatului, prin prisma lipsei de motivaţie pentru schimbare, s-a apreciat că riscul comiterii de noi infracţiuni înregistrează un nivel ridicat şi s-a solicitat revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În drept s-au invocat dispoziţiile Legii nr. 253/2013 şi ale Legii nr. 252/2013.

S-a ataşat la prezenta cauză dosarul nr.xxx/222/2014 al Judecătoriei Dorohoi.

În cauză intimatul xxx a beneficiat de asistenţa juridică a apărătorului din oficiu av. xxx, potrivit delegaţiei nr. xxx/xxx.2018 (f. 20).

Examinând cererea de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prin raportare la dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată următoarele:

În fapt, prin Sentinţa penală nr. xxx/xxx.2015 a Judecătoriei Dorohoi, pronunţată în dosarul cu nr. xxx/222/2014, rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Suceava nr. xxx/xxx.2016, intimatul xxx a fost condamnat pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 228, alin. 1, art. 229, alin. 1 lit. b, Cod penal, la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare şi de furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 228, alin. 1, art. 229, alin. 1 lit. b şi d, Cod penal, cu aplicarea disp. art. 35, Cod penal ( 8 acte materiale), la o pedeapsă de 2 ani şi şase luni închisoare.

În temeiul disp. art. 38, alin. 1 Cod penal, s-au contopit pedepsele principale, stabilindu-se ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi şase luni închisoare, la care, în conf. cu disp. art. 39, alin. 1, lit. b, Cod penal, s-a adăugat un spor de 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în total pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), d) C. pen. raportat la art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, s-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, pe o perioadă de 4 ani ce urmează a fi executată în condiţiile art. 68 alin. 1 lit) b Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, s-a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) C. pen. respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de  stat şi de a alege, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza disp. art. 91 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabilindu-se un termen de supraveghere de 4 (patru) ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. inculpatul a fost obligat ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. a), b C. pen., i s-a impus inculpatului xxx să execute următoarele obligaţii:

-  să urmeze un curs de pregătire profesională ori de calificare profesională;

- să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul a fost obligat la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii în cadrul Primăriei xxx, jud. Botoşani pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

Ulterior, prin Decizia nr. xxx din data de xxx.2016 a Curţii de Apel Suceava, s-a admis apelul  declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria  Dorohoi împotriva sentinţei penale nr. xxx din xxx 2015 pronunţată de Judecătoria  Dorohoi, în dosarul nr. xxx/222/2014 şi s-a desfiinţat, în parte, sentinţa penală apelată, iar în rejudecare s-au înlăturat dispoziţiile de aplicare a art. 396 al. 10 Cod procedură penală privitor la inculpaţii xxx, precum şi pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpaţilor mai sus menţionaţi, menţinându-se celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Instanţa reţine că potrivit art. 583 C.proc.pen., asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 C.pen., se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a serviciului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.

Raportat la aspectele învederate prin sesizarea Serviciului de Probaţiune Botoşani cu privire la neîndeplinirea de către condamnatul xxx, a obligaţiilor care i-au fost impuse prin Sentinţa penală nr. xxx/xxx.2015 a Judecătoriei Dorohoi, pronunţată în dosarul cu nr. xxx/222/2014, rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Suceava nr.xxx/xxx.2016, mai exact a următoarelor obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; să urmeze un curs de pregătire profesională ori de calificare profesională; să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, precum şi să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei xxx, jud. Botoşani pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare, instanţa constată incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 96 alin.1 C.pen. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau de neexecutare a obligaţiilor impuse sau stabilite de lege.

Analizând dispoziţiile art. 96 alin.1 C.pen. mai sus menţionate, instanţa reţine că legiuitorul a impus drept condiţie de bază a revocării în această situaţie, constatarea existenţei relei-credinţe a condamnatului care nu a respectat măsurile de supraveghere ori obligaţiile dispuse de instanţă.

Fiind vorba de o revocare obligatorie a suspendării executării pedepsei, prin instituirea căreia s-a urmărit o creştere a rolului instructiv-educativ al măsurilor de supraveghere, legiuitorul a limitat puterea de apreciere a instanţei doar la constatarea îndeplinirii sau nu a condiţiilor de revocare, astfel cum rezultă acestea din dispoziţiile art. 96 alin. 1 C.pen., fără a-i conferi acesteia posibilitatea de a se pronunţa cu privire la oportunitatea dispunerii revocării.

În raport de textul de lege amintit şi de consideraţiile făcute pe marginea acestuia, se poate observa că stabilirea existenţei relei-credinţe a condamnatului care nu s-a prezentat la organul însărcinat cu supravegherea lui şi nu a adus la îndeplinire obligaţiile impuse prin sentinţa de condamnare, nu poate fi realizată fără o cercetare prealabilă a motivelor pentru care a adoptat o astfel de conduită.

Astfel, pentru a se reţine reaua-credinţă în neîndeplinirea măsurilor de supraveghere şi neexecutarea obligaţiilor impuse de instanţă sau stabilite de lege, este necesar să se constate că persoană în cauză a avut o atitudine în mod voit contrară dispoziţiilor legale, fiind pe deplin conştientă atât cu privire la nerespectarea obligaţiei de prezentare la organul însărcinat cu supravegherea, cât şi cu privire la consecinţele conduitei sale.

Faţă de aceste considerente, se poate observa că legiuitorul a condiţionat dovedirea relei-credinţe a condamnatului care nu a respectat obligaţiile impuse, de cunoaşterea în fapt sau, altfel spus, de cunoaşterea efectivă de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor dispuse de instanţă.

În acest sens, instanţa apreciază că interpretarea dispoziţiilor art.96 alin.1 C.pen. trebuie să se realizeze şi prin raportare la prevederile art.14 din Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi la dispoziţiile Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.14 din Legea nr.253/2013, controlul executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor dispuse de instanţă se asigură de judecătorul delegat la compartimentul de executări penale de la instanţa de executare, direct sau prin intermediul consilierilor serviciului de probaţiune în circumscripţia căruia se află domiciliul, reşedinţa sau locuinţa persoanei condamnate.

Analizând dispoziţiile Legii nr.252/2013, care reglementează modul în care se realizează în concret activitatea de supraveghere, se constată că unul din documentele pe care trebuie să îl conţină dosarul de supraveghere este procesul-verbal de luare la cunoştinţă a măsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţă faţă de persoana condamnată, dispoziţiile art.54 prevăzând în mod expres obligaţia de informare a persoanei condamnate cu privire la măsurile de supraveghere şi obligaţiile pe care trebuie să le execute şi cu privire la consecinţele respectării sau nerespectării acestora.

Aşadar, dispoziţiile legale în materie de supraveghere prevăd în mod expres necesitatea cunoaşterii efective de către condamnat a măsurilor şi a obligaţiilor dispuse de instanţă, considerându-se astfel că simpla comunicare a unor documente, conţinând referiri la obligaţia respectării acestora, nu oferă certitudinea luării la cunoştinţă.

În contextul tuturor aspectelor la care s-a făcut referire în paragrafele de mai sus, în cauza care face obiectul prezentei judecăţi, din analiza documentelor existente la dosarul penal nr. xxx/222/2018 al Judecătoriei Dorohoi, se constată că intimatului i s-a comunicat atât minuta nr. xxx/2015 din data de xxx.2015, cât şi hotărârea nr. xxx/2015, prin afişarea înştiinţării la adresa de domiciliu, la datele de xxx.2015 şi xxx.2015, conform dovezilor ataşate la dosarul nr. xxx/222/2014 (f. 90, 113).

Ulterior, în urma apelării sentinţei nr. xxx/2015 din data de xxx.2015, instanţa de control judiciar a pronunţat Decizia nr. xxx/xxx.2016, prin care a dispus înlăturarea pedepselor complementare şi accesorii, precum şi aplicabilitatea dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen., menţinându-se în rest soluţia instanţei de fond, decizia fiind comunicată intimatului xxx, la data de xxx.2016, conform dovezii de comunicare depuse la fila 93 (ds.xxx/222/2014 – apel)

Or, aceste împrejurari atestă luarea la cunoştinţă de către intimat a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse în sarcina sa.

Odată cu punerea în executare în mod efectiv a Sentinţei penale nr. xxx/2015 din data de xxx2015, rămasă definitivă prin Decizia nr. xxx/xxx.2016 a Curţii de Apel Suceava, consilierul de caz desemnat cu supravegherea persoanei condamnate s-a deplasat la adresa condamnatului, ocazie cu care a înmânat numitei xxx, cumnata intimatului, convocarea scrisă, prin care persoana condamnată era informată cu privire la obligativitatea de a se prezenta la sediul Serviciului de Probaţiune Botoşani (f.35).

De asemenea, se reţine că potrivit notei telefonice nr. 1xxx/17.02.2017 (f.34), persoanei condamnate i s-a adus la cunoştinţă, cu prilejul liberării sale condiţionate din Penitenciarul Botoşani, obligaţia de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Botoşani, iar potrivit note telefonice întocmite la data de 21.11.2016, intimatul a fost liberat condiţionat din Penitenciarul Botoşani la data de 24.10.2016 (f.36).

Astfel, nu se poate reţine existenţa niciunui dubiu cu privire la cunoaşterea efectivă de către condamnatul xxx a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor care i-au fost impuse prin sentinţa penală la care s-a făcut referire anterior.

În condiţiile în care la dosarul cauzei există suficiente dovezi, mai mult decât evidente, cu privire la cunoaşterea de către condamnatul xxx a obligaţiilor care i-au fost impuse prin sentinţa penală, în continuare se impune a se verifica dacă, într-adevăr, acesta nu a înţeles să respecte obligaţiile şi măsurile stabilite prin sentinţa mai sus arătată, astfel cum rezultă din referatul Serviciului de Probaţiune Botoşani.

Reţine instanţa, în primul rând, faptul că intimatul a fost prezent la judecarea cauzei în fond, iar soluţia dispusă i s-a comunicat prin afişare la adresa de domiciliu indicată în cursul urmăririi penale.

Cu prilejul judecării căii de atac, legal citat la locul de deţinere, intimatul s-a prezentat în faţa instanţei ierarhic superioare, ulterior aducându-i-se la cunoştinţă şi decizia prin care s-a dispus admiterea apelului, cu consecinţa înlăturării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen., a pedepselor complementare şi a pedepselor accesorii aplicate inculpaţilor şi cu menţinerea în rest a soluţiei dispuse de instanţa de fond.

Instanţa reţine că într-adevăr, ulterior rămânerii definitive a soluţiei ce face obiectul prezentului dosar, intimatul s-a aflat sub măsura arestului preventiv din data de 14.07.2015, în dosarul cu nr. xxx/222/2015 a Judecătoriei Dorohoi, aspect ce rezultă din nota telefonică din data de 01.07.2016 (f.37), însă potrivit notei telefonice întocmite la data de 21.11.2016 (f.36), acesta a fost liberat condiţionat la data de 24.10.2016, ispăşind pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare conform sentinţei penale nr. xxx din data de xxx.2015 pronunţată în ds. cu nr. xxx/222/2015 a Judecătoriei Dorohoi, iar potrivit notei telefonice din data de 17.02.2017 (f.34), odată cu punerea sa în libertate, i s-a adus la cunoştinţă intimatului obligaţia de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Botoşani. Or, acesta nu a depus niciun fel de diligenţe pentru a se interesa de situaţia sa juridică.

Instanţa constată că, în vederea întocmirii şi semnării planului de supraveghere, consilierul desemnat cu supravegherea intimatului s-a deplasat la adresa acestuia, ocazie cu care i-a înmânat numitei xxx, cumnata acestuia, convocarea scrisă la Serviciul de Probaţiune Botoşani, conform adresei nr. 158/10.01.2017 (f.35).

Instanţa observă faptul că la data de 12.01.2018, în privinţa intimatului, s-a dispus emiterea primului avertisment pentru neprezentarea la sediul Serviciului de Probaţiune Botoşani la datele de 10.06.2016 şi 06.10.2017 (f.32), însă constată că la datele indicate acesta se afla în stare de detenţie. Cu toate acestea, instanţa reţine că, ulterior liberării condiţionate care a intervenit la data de 24.10.2016, deşi avea cunoştinţă despre obligaţia de se prezenta la sediul Serviciului de Probaţiune Botoşani şi de a comunica eventuala schimbare a locuinţei, acesta nu s-a conformat.

Instanţa reţine şi faptul că în privinţa intimatului s-a emis un al doilea avertisment, prin care i s-a pus în vedere să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani la data de 09 februarie 2018 (f.31), însă intimatul nu a dat curs nici acestei solicitări.

De asemenea, instanţa reţine că din informaţiile reţinute în raportul de evaluare, precum şi din datele obţinute ca urmare executării mandatului de aducere emis pe numele intimatului, rezultă că acesta în prezent este plecat în străinătate, în Franţa, fără a se cunoaşte locaţia exactă.

Având în vedere aspectele reţinute, rezultă astfel cu puterea evidenţei faptul că intimatul condamnat xxx cunoştea obligaţiile ce îi incumbă în baza sentinţei penale de condamnare de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Botoşani, precum şi de a anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi a celorlalte măsuri şi obligaţii stabilite prin sentinţa de condamnare.

În contextul cunoaşterii acestor măsuri şi obligaţii, înscrisurile aflate la dosarul de supraveghere relevă însă, în concret, neîndeplinirea de către condamnat a sarcinilor sale legale.

De asemenea, instanţa reţine că intimatul a fost citat pentru primul termen de judecată la adresa indicată în cursul urmăririi penale, citaţia fiind primită de o rudă a acestuia. Ulterior, în urma verificărilor, s-a stabilit că acesta figurează cu o nouă adresă, motiv pentru care s-a dispus emiterea unor mandate de aducere pe numele intimatului atât la adresa nou rezultată, cât şi la cea indicată în cusrul urmăririi penale. În urma executării mandatelor de aducere a rezultat că intimatul nu mai locuieşte la adresa din mun. xxx, iar în urma verificărilor efectuate la noua adresă, a reieşit că acesta a locuit o perioadă scurtă de timp la adresa respectivă, după care a plecat în străinătate, fără a se cunoaşte unde.

Totodată, instanţa reţine că în urma verificărilor în evidenţele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (f.66-67) a rezultat că intimatul nu figurează încarcerat în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar în urma verificărilor în evidenţele Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.G.P.R. - I.P.J. Botoşani, conform adresei nr. xxx din data de 31.05.2018 (f.68), a rezultat că intimatul nu figurează înregistrat în evidenţele Centrelor de reţinere şi arestare preventivă.

Or, toate aceste aspecte confirmă instanţei că persoana condamnată xxx nu a îndeplinit măsurile şi obligaţiile impuse în sarcina sa, astfel s-a stabilit prin sentinţa penală de condamnare.

Rămâne de analizat motivaţia care a stat la baza adoptării acestei atitudini de către condamnat, cu alte cuvinte, poziţia subiectivă a acestuia faţă de obligaţia impusă, prin raportare la cerinţa relei-credinţe cuprinsă în art. 96 alin. 1 C.pen.

Privind din această perspectivă asupra situaţiei de fapt, înscrisurile aflate la dosarul de supraveghere întocmit de Serviciul de Probaţiune Botoşani relevă o atitudine de indiferenţă faţă de obligaţiile impuse de instanţă prin sentinţa de condamnare a intimatului care a optat pentru ignorarea dispoziţiilor sentinţei penale de condamnare, la acest moment acesta fiind şi imposibil de localizat.

Instanţa constată că Serviciul de Probaţiune Botoşani a încercat redresarea comportamentului acestuia prin aplicarea a două avertismente cu scopul de a-i atrage atenţia asupra consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse (f.31, 32). Cu toate acestea, condamnatul nu a înţeles să-şi ghideze conduita înspre obiectivul aducerii la îndeplinire a măsurilor şi obligaţiilor fixate prin sentinţa de condamnare.

În condiţiile date, având în vedere toate circumstanţele cauzei, de la lipsa unor motive plauzibile pentru care condamnatul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite prin sentinţa de condamnare, începând cu data de la care a avut efectiv această posibilitate, respectiv de la data de 24.10.2016, data liberării sale condiţionate, până la încercările consilierilor de probaţiune de a-l face pe condamnat să conştientizeze riscul la care se supune în cazul în care nu înţelege să se conformeze sentinţei penale, instanţa reţine reaua-credinţă a condamnatului xxx în neîndeplinirea acestor măsuri şi obligaţii.

Prin adoptarea acestei atitudini de ignorare a sentinţei de condamnare, persoana condamnată nu face altceva decât să ia în derâdere clemenţa instanţei care a crezut în şansele sale de reintegrare socială, apreciind că scopul preventiv-educativ al pedepsei poate fi atins şi fără executarea pedepsei în regim de detenţie.

În consecinţă, instanţa, pe baza aspectelor relevate de înscrisurile din dosarul de supraveghere, constată îndeplinirea condiţiei esenţiale cerute de art. 96 alin. 1 C.pen. pentru a se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, anume reaua-credinţă a persoanei condamnate.

În raport de toate aceste împrejurări, instanţa apreciind că solicitarea Serviciului de Probaţiune Botoşani este întemeiată, în temeiul art.583 C.proc.pen. raportat la art. 96 alin. 1 C.pen., va dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3(trei) ani închisoare, aplicată condamnatului xxx, fiul lui xxx, născut la data de xxx în mun. xxx jud. Botoşani şi xxx jud. Botoşani, C.N.P.xxx, necăsătorit, cu antecedente penale, cetăţenia română, fără ocupaţie, studii liceale - 7 clase, stagiu militar nesatisfăcut, prin Sentinţa penală nr. xxx/xxx.2015, pronunţată de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. xxx/222/2014, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. xxx/xxx.2016, şi va dispune executarea pedepsei principale de 3 ani închisoare în regim de detenţie.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, din care suma de 130 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu pentru intimat, dl. avocat Abduxx, potrivit delegaţiei nr. xxx/20.04.2018, va fi avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Botoşani.

Pentru considerentele mai sus arătate,

ÎN NUMELE LEGII,

D I S P U N E:

În temeiul art.583 C.proc.pen. raportat la art. 96 alin. 1 C.pen. revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 3(trei) ani închisoare, aplicată condamnatului xxx, fiul lui xxx, născut la data de xxx în mun. Dorohoi, cu domiciliul în xxx jud. Botoşani şi xxx jud. Botoşani, C.N.P.xxx, necăsătorit, cu antecedente penale, cetăţenia română, fără ocupaţie, studii liceale - 7 clase, stagiu militar nesatisfăcut, prin Sentinţa penală nr. xxx/xxx.2015, pronunţată de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. xxx/222/2014, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. xxx/xxx.2016, şi dispune executarea pedepsei principale de 3 ani închisoare în regim de detenţie.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, din care suma de 130 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu xxx, potrivit delegaţiei nr. xxx/20.04.2018, se va avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Botoşani.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, xxx.2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,