Ordin de protectie

Sentinţă civilă 2114 din 04.10.2018


Document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2018:001.002114

Dosar nr. 5860/189/2018

R O M A N I A

JUDECATORIA X

JUDB

SENTINTACIVILA Nr. 2114/2018

Sedinta dincamera de consiliu de la 04 Octombrie 2018

Instanta constituita din:

JUDECATORIA

Asupra cauzei de fata ;

Cu nr. X perolulJudecatorieiXs-a inregistratcererea prin carereclamanta X X X, a solicitat instantei in contradictoriu cuparatul XX, emiterea de catre instanta a unui ordin de protectie prin care sa se dispuna: obligarea paratului la pastrarea unei distante minime determinatefata de victimasifamiliaei; obligarea paratului la pastrarea unei distante minimedeterminate fata de copiivictimei saufata de alte rude aleacesteia;interdictiapentruparat deasedeplasa in anumitelocalitati sauzone determinatepecarevictima lefrecventeaza sauleviziteazaperiodic;interzicerea oricarui contact , inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;obligarea agresorului de a preda politieiarmele detinute.

In motivarea cererii reclamanta a aratat caparatuliiadreseazajigniri, oloveste, oameninta, o urmareste sipentruviolarededomiciliu.

Reclamantanuadepusinscrisuri in dovedireasustinerilor.

Latermenul din datade 03.10.2018,reclamanta aprecizatcerereadechemare in judecata, solicitandemitereaunuiordin deprotectie, princaresasedispuna :

- obligarea paratului la pastrarea unei distante minime determinatefata de victimasifamiliaei;

- obligarea paratului la pastrarea unei distante minimedeterminate fata de domiciliulsiloculdeei de munca, precizandcalucreazala SCX, dinX, zonaConfectii;

- interzicerea oricarui contact , inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima.

Incepriveste pct.VIIIlitgdincerereadechemare in judecata, reclamanta a aratat caparatulnudetinearme.

Prezentpersonal in instanta, paratul aaratatcanusuntadevaratemotiveleinvocatedereclamanta in cerere,sustinandcanuaamenintat-o sinualovit-oniciodatapereclamanta, nu aretimpsastea prea multcureclamanta deoarecemunceste si se vadfoarteputin din cand in cand. Reclamanta a fost la el in casa, alocuitla domiciliullui, nu doreste sasedesparta dereclamanta intrucat o iubeste, are un copil cu aceasta,fiind insarcinata, insanu suportaca mama ei sa o loveasca.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si probatestimoniala.

Analizand probele existente la dosarul cauzei,instanta retine urmatoarele:

Potrivit art.2 din Legea nr. 217/2003, republicata, protectia si promovarea drepturilor victimelor violentei in familie se realizeaza in conformitate cu urmatoarele principii:

a) principiul legalitatii;

b) principiul respectarii demnitatii umane;

c) principiul prevenirii savarsirii actelor de violenta in familie;

d) principiul celeritatii;

e) principiul parteneriatului;

f) principiul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;

g) principiul protectiei vietii si sigurantei victimei;

h) principiul respectarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;

i) principiul abordarii integrate."

In scopul realizarii acestor principii judecarea cauzei are loc de urgenta potrivit regulilor ordonantei presedintiale cu asigurarea asistentei juridice pentru parat. Totodata aceasta procedura speciala presupune existenta unei situatii faptice cu un grad sporit de pericol pentru victima, astfel incat ordinul de protectie prin el insusi sa aiba menirea de a inlatura starea de pericol. Inart. 23 al Legii nr. 217/2003 se prevede ca “persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri - obligatii sau interdictii:

a) evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;

c) limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;

c^1) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, si, dupa caz, a copiilor, intr-un centru de asistenta dintre cele prevazute la art. 17;

d) obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiti potrivit prevederilor art. 5, ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;

e) interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza ori le viziteaza periodic;

e^1) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;

f) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;

g) obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;

h) incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.

(1^1) Masura prevazuta la alin. (1) lit. e^1) se dispune daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) a fost dispusa una dintre masurile prevazute la alin. (1) lit. d) sau e);

b) atunci cand s-a dispus obligarea agresorului de a pastra o distanta minima fata de victima si, dupa caz, membrii familiei acesteia, persoanele protejate isi exprima acordul de a purta un sistem electronic de supraveghere care sa permita verificarea respectarii obligatiei agresorului.”

Ordinul de protectie reprezinta un instrument complex care sa poata fi utilizat in regim de urgenta pentru a inlatura, de indata, expunerea la tratamentele agresive, fizice sau psihice, a victimelor violentei in familie.Scopul acestuia il reprezinta inlaturarea unui pericol la care victimele pot fi expuse, a unui risc de producere a unor situatii de comitere a unor infractiuni grave, prejudicii sau suferinte fizice, psihice, sexuale, emotionale ori psihologice si care, in cazul minorilor, sunt de natura sa afecteze dezvoltarea armonioasa a acestora.

Ordinul de protectie se poate emite daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa se constate comiterea de acte de violenta, care, conform art. 4 din Legea nr. 217/2003 poate fi, verbala (adresarea printr-un limbaj brutal), psihologica (provocarea unei stari de temere de suferinta psihica, de tensiune, etc.), fizica (vatamare a integritatii corporale ori a sanatatii prin lovire, imbrancire, trantire, etc.), sexuala (agresiune sexuala), economica (interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenta primara), sociala (izolarea de familie), spirituala.

b) actele de violenta sa fie de natura sa puna in pericol viata, integritatea sau libertatea victimei, pericolul sa fie iminent;

c) actele sa fie de violenta in familie (Legea nr. 217/2003 are in vedere prevenirea si combaterea violentei in familie), in sensul ca este comis de un membru de familie al victimei, in acceptiunea extinsa oferita de art. 5 din Legea nr. 217/2003.

Retinand materialul probator administrat, instanta constata ca nu a fost dovedita iminenta unui pericol pentru reclamanta si nici urgenta luarii unei masuri de protectie.

La solicitarea instantei, Politia mun. X, a comunicat adresa nr. 340844din data de 28.04.2017 prin care se arata ca , pentru perioada anului 2018, a rezultat ca, in evidentele acestei institutii se afla inregistrat dosarul penal cu numarul X30.09.2018, privind plangerea depusa la data de 30.09.2018, de catre numita X X X , pentru savarsirea infractiunii de amenintare, de catreXX, inprezentdosarulpenalfiind inlucrulaPolitiamun.X, urmandcalasolutionaresafieinaintatcupropuneri ParchetuluidepelangaJudecatoriaX.

Inceea ce priveste implicarea numitului XX in acte denatura contraventionala, seprecizeaza ca, raportat la perioada detimp mentionata mai sus, cel incauza nufigureazainevidenteleacesteiinstitutiicafiindsanctionatcontraventional.

Prin declaratia data in fata instantei martora XX, mamareclamanteiaaratatca, partileauavutorelatiepanasambataseara, deun ansiceva, nuauconvietuit , nuaulocuitimpreuna, doarieseaucate2-3ore seara. Nuaucopiiimpreuna. Reclamantai-aspusdimineatacaarfiinsarcinata. Nudorestenicicumcarelatiafiiceieicu paratul sa continue, cu copilulvavedea. Arata ca, sambataseara,paratul a terorizat-o pereclamantasa-i dea nistebani, baniilui. Reclamantaavrutsa plecedin apartament la02:00noaptea. Auintrebat-oundemerge, a spuscatrebuiesa deanistebani paratului sisa nu coboarecasedescurcaea, insaa mersdupaea, astrigat-o , reclamantaa auzit-o , dar paratulnu. Ei mergeaupestrada, iar paratuliidadeacupumnulinspate. Iivorbeaurat , ofaceaintoatefelurile. Nuapututsasteacamamasa vada acestelucruri, aintelescaelnuvoiasa-i deavoie sa mai vina acasa. Dupace ascosdepecardsii-a dat100lei, care-i maiavea, denervi aimpins-opereclamantasi i-aspussa mearga acasa. Inacelmomentparatul s-a ofensatcaoloveste. Asunat lajandarmerie anuntandcao mamaisi batefiica. Candavenitjandarmeria , a vazutin cehal era paratul, era beat, urinat pe el. Ceidelajamdarmerie i-auspusreclamantei” Maicopilaaltulinorasulastanuaigasit!”. Paratulstateain spatesi ii arata pumnul reclamantei. Aaflatde la reclamantacaaumai fost scene deviolenteintreei, chiar si mamaparatuluis-arfi mirat cum il suporta, pentru ca si eii-ar fi mancat zilele. Duminicaagasitacasa usasparta, nustiecineafost, ei erau la politiesa dea declaratie. Paratula fostlaeiacasa , deziualuiX, in04.01.2017, nu stie daca a fost si in lipsa sa. Reclamantaa mers laelacasa, darnu a locuitcu el. Prin oras nu puteamergedemana cu elpentruca einu eraudeacordsiiierateamasanufievazuta. Aanuntat lapolitieacesteaspecte.

Prin declaratia data in fata instantei martoraXXaaratat ca este mamaparatului, partile aurelatiedeaproximativ2ani. Reclamantaveneaaproapein fiecarezi la eiacasa , stateacuparatul3-4ore. Eistateauimpreunaincamera, ieseauin orasamandoi. Paratulde4luni,decands-aangajat, a datbaniipecardla reclamanta. Nu i-avazutcertandu-se. Acasalaeaparatulnu a fostagresivcu reclamanta. Nu stiedacape strada a fost agresiv. Nuaucopiiimpreuna , insareclamantaesteinsarcinatain prezent. A merscuea lamedicinurmacu3luni, esteinsarcinatain4 luni. Paratulnuesteagresivinfamilie, nuaavutniciodataprobleme in familie. Credeca s-aajunsla formulareaacesteicereripentrucaparintiireclamanteinusuntdeacordcurelatia dintreceidoi, pentrucasunttigani. Nui-aspusreclamanteisaualtcuivacaaraveaviatagreacuparatulsi cai-amancatzilele sinicinuaintrebat-ocumdeilsuporta pe parat Eadoaraintrebat-opereclamanta candiiva spune mameieiadevarul.

In prezenta cauza reclamanta nu facut dovada starii de pericol iminent in care s-ar afla,astfel incat, instanta apreciaza ca solicitarea reclamantei nu indeplineste conditiile impuse de Legea nr. 213/2003, intrucat nu existaprobe din care sa rezulte ca seimpune luarea vreunei masuri dintre cele solicitatepe motiv caintegritatea fizica sau psihica ii este pusa in pericol, considerente pentru care cererea urmeaza sa fie respinsa .

Reclamanta a acceptat aceasta relatie cu paratul, a ascuns-o de familia sa, in plus din atitudinea ei exprimata la termenul din data de 03.10.2018 nu rezulta ca aceasta este convinsa ca vrea sa puna capat relatiei, ci , mai degraba ca este speriata de faptul ca parintii ei au aflat de aceasta relatie si ca a facut aceste demers la cererea parintilor.

Nu rezulta de asemenea, nici indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 in sensul ca prezenta procedura se aplica in situatia violentei domestice , adica atunci cand in victima este supusa actelor de violenta din partea unui membru al familiei . Membru de familie in acceptiunea prezentei legi , poate fi:

a) ascendentii si descendentii, fratii si surorile, sotii si copiii acestora, precum si persoanele devenite rude prin adoptie, potrivit legii;

b) sotul/sotia si/sau fostul sot/fosta sotie; fratii, parintii si copiii din alte relatii ai sotului/sotiei sau ai fostului sot/fostei sotii;

c) persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copii, actuali sau fosti parteneri, indiferent daca acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendentii si descendentii partenerei/partenerului, precum si fratii si surorile acestora;

d) tutorele sau alta persoana care exercita in fapt ori in drept drepturile fata de persoana copilului;

e) reprezentantul legal sau alta persoana care ingrijeste persoana cu boala psihica, dizabilitate intelectuala ori handicap fizic, cu exceptia celor care indeplinesc aceste atributii in exercitarea sarcinilor profesionale.

Desi cei doi au o relatie amoroasa aceasta nu poate fi asimilata unei vieti de familie, sau unor relatii asemanatoare dintre soti.

Prin urmare, apreciindca, nu sunt indeplinite conditiile emiterii unui ordin de protectie, nu au fost dovedite relatiile de familie si nici acte care sa fiede natura sa determine o stare de pericol iminent pentru viata, integritatea fizica sau psihica a reclamantei, care sa impuna luarea unor masuri pentru protectie imediata, instantaurmeazasarespingacaneintemeiata cererea reclamantei.

4

Domenii speta