Fond funciar - plangere

Sentinţă civilă 193/2016 din 17.03.2016


Pe rol judecarea pronunţării cauzei civile privind pe reclamantul BV, şi pe pârâta COMISIA JUDEŢEANĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR VASLUI,  având ca obiect „fond funciar /plângere”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare,lipsesc părţile.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefier care arată că, dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 7 martie 2016, au fost consemnate în încheierea din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanţa,  din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea pentru termenul de astăzi.

Instanţa lasă cauza în pronunţare, după deliberare dându-se sentinţa de faţă.

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţă;

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 1796/244/2015 reclamantul BV, , a chemat în judecată pârâtele Comisia Locală Berezeni pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor şi Comisia Judeţeană Vaslui de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, solicitând instanţei ca, prin sentinţa pe care o va pronunţa în cauză să dispună anularea Hotărârii nr. 67/31.07.2015 emisă de pârâtă şi să oblige pârâta Comisia Judeţeană să-i emită titlul de proprietate pentru o suprafaţă de 899 mp teren aferent locuinţei sale.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că în fapt, la data de 11.08.2015 i-a fost comunicată Hotărârea nr. 67 emisă la data de 31.07.2015 de Comisia Judeţeană de Fond Funciar Vaslui. Prin această hotărâre a fost respinsă propunerea Comisiei Locale de Fond Funciar Berezeni privind atribuirea în proprietatea reclamantului a suprafeţei de 899 mp teren intravilan, aferent locuinţei pe care o are în Berezeni. În considerentele şi dispozitivul hotărârii se motivează faptul că documentele justificative anexate nu fac dovada dreptului de proprietate, aşa cum se prevede în art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991, republicată.

Situaţia de fapt este următoarea: după anul 1960 am primit de la părinţii lui o suprafaţă de circa 800 - 900 mp teren intravilan, situat în localitatea Berezeni, pentru a-şi construi o casă. Suprafaţa de teren de 800 mp a fost înscrisă în registrul agricol din anii 1964-1969 pe numele reclamantului, ulterior a ridicat pe acest teren şi o construcţie de locuit. A folosit până în prezent acest imobil (construcţie şi teren aferent) şi a plătit taxele corespunzătoare, fiind cunoscut ca proprietar. Terenul a fost îngrădit pe toate laturile, iar la măsurătoarea făcută de reprezentanţii comunei a ieşit o suprafaţă de 899 mp.

În drept, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 18/1991, republicată: „(1) Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate 1 potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.

(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie."

În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 23, 24, 53 al. 2 din Legea 18/1991. În dovedirea cererii, a solicitat proba cu înscrisuri şi proba testimonială.

Potrivit legii, prezenta cerere este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Pârâta Comisia Judeţeană Vaslui pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. A precizat că, în fapt, urmare a cererii reclamantului Brumă Vasile, înregistrată la primăria Berezeni sub nr. 6196/12.12.2014 prin care a solicitat emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 899 m.p. teren  intravilan aferent locuinţei sale, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) şi următoarele din H.G. 890/2005, Comisia Locală de Fond Funciar Berezeni, judeţul Vaslui, a preluat, a analizat cererea depusă de reclamant, respectiv a adoptat Hotărârea nr. 3/20.02.2015 privind propunerea de validare a cererii acestuia de atribuire în proprietate a suprafeţei de teren din intravilanul satului Satu Nou, comuna Berezeni, judeţul Vaslui, pentru ca în conformitate cu art. 5 lit. h) din cadrul aceluiaşi act normativ transmiţând-o spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive împreună cu documentaţia cu care a înţeles să  solicite atribuirea terenului (documentaţie care nu include dovada dreptului de proprietate anterior colectivizării, dovada calităţii de membru cooperator, a faptului că terenul în cauza a fost preluat de stat, etc.)

Comisia Locală de Fond Funciar Berezeni, judeţul Vaslui nu şi-a respectat în totalitate atribuţiile stabilite de art. 5 din H.G. 890/2005, respectiv nu a verificat în mod riguros îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 23 şi art. 24 din Legea 18/1991, respectiv a adoptat Hotărârea nr. 3/20.02.2015, fără a fi anexate de solicitant documente justificative privind dreptul de proprietate pentru suprafaţa de teren intravilan.

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. 890/2005, membrii Comisiei Judeţene Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în şedinţa de lucru din data de 30.06.2015, reluând în discuţie propunerea discutată în şedinţa ce a avut loc in data de 06.04.2015, respectiv adresa Comisiei locale de fond funciar Berezeni nr. 3204/2015, prin care se propune atribuirea în proprietate numitului B V, a suprafeţei de 899 m.p. teren intravilan, pe raza satului Satu Nou, comuna Berezeni, judeţul Vaslui, au hotărât respingerea propunerii Comisiei Locale de fond funciar a comunei Berezeni, întrucât documentele justificative anexate prin adresa nr. 3284/24.02.2015 a primăriei Berezeni, nu fac dovada dreptului de proprietate, aşa cum prevede art. 23 şi 24 din legea 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Pârâta a invocat în drept dispoziţiile art. 23 şi art. 24 din Legea 18/1991, art. 5 şi art. 7 din H.G. 890/2005, art. 8 din Dt.-Lege nr. 42/1990 şi art. 3 din Noul cod de procedură civilă şi a solicitat proba cu înscrisuri.

Comisia Locala de fond funciar a comunei Berezeni a formulat întâmpinare prin care a solicitat admiterea plângerii si modificarea Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 67/31.07.2015, în sensul de a i se constitui dreptul de proprietate asupra suprafeţei de teren de 899 mp situat in localitatea Berezeni, comuna Berezeni, judeţul Vaslui şi a depus la dosar copie după documentaţia care a stat la baza emiterii Hotărârii Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nr.67/31.07.2015.

Din analiza şi coroborarea înscrisurilor depuse la dosar, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantul Brumă Vasile a formulat cererea înregistrată la primăria Berezeni sub nr. 6196/12.12.2014 prin care a solicitat emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 899 m.p. teren  intravilan aferent locuinţei sale din intravilanul satului Satu Nou, comuna Berezeni, judeţul Vaslui.

 Comisia Locală de Fond Funciar Berezeni, judeţul Vaslui a adoptat Hotărârea nr. 3/20.02.2015 privind propunerea de validare a cererii reclamantului acestuia de atribuire în proprietate a suprafeţei de teren solicitate, apoi, în conformitate cu art. 5 lit. h din H.G. 890/2005 a transmis această hotărâre Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor spre aprobare şi validare.

Comisia Judeţeană Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a hotărât respingerea propunerii Comisiei Locale de fond funciar a comunei Berezeni, întrucât documentele justificative anexate prin adresa nr. 3284/24.02.2015 a primăriei Berezeni, nu fac dovada dreptului de proprietate, aşa cum prevede art. 23 şi 24 din Legea 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a emis în acest sens Hotărârea nr. 67 din data de 31.07.2015.

Instanţa apreciază că Hotărârea nr. 67 din data de 31.07.2015 a Comisiei Judeţene Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este legală.

Potrivit dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 18/1991: ,,sunt si rămân in proprietatea privata a cooperatorilor, sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodăreşti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea ţărănimii".

Textul de lege reglementează un mod de dobândire a dreptului de proprietate in virtutea legii, emiterea titlului de proprietate in temeiul legilor fondului funciar urmând sa aibă numai un caracter recognitiv, iar nu constitutiv. Dispoziţiile art. 23 sunt însa aplicabile numai pentru terenurile cu destinaţie de curţi-construcţii avute in proprietate de foştii cooperatori sau alte persoane anterior colectivizării. Or, reclamantul nu face dovada că terenul pe care a fost edificată construcţia a fost deţinut si anterior colectivizării. Dispoziţiile art. 23 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 se aplică doar membrilor cooperatori sau succesorilor acestora care sunt proprietari si deţinători actuali ai caselor si ai anexelor gospodăreşti, amplasate pe terenuri ce au fost proprietatea lor înainte de cooperativizare, iar reclamantul nu a făcut dovada că el sau autorii săi au fost membri cooperatori, că au predat suprafeţe de teren fostelor CAP-uri sau că au primit loturi in folosinţă de la CAP.

Conform art.13 din HG nr. 890 din  4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii cooperatori, în viaţă la momentul intrării în vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptăţite, iar pentru cooperatorii decedaţi, pe numele moştenitorilor.

Conform art. 9, 11 din HG nr. 890 din  4 august 2005, lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii membri ai cooperativelor agricole de producţie şi pentru celelalte persoane prevăzute de lege se desfăşoară de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz, luându-se în considerare suprafaţa terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, sau în orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafaţa adusă în cooperativă este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv declaraţii ale martorilor.

(2) În baza prevederilor art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul localităţilor pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti, se înscriu în proprietatea deţinătorilor actuali, în limita suprafeţelor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de producţie sau de la fostele consilii populare.

(3) Foştii proprietari sau moştenitorii acestora vor fi compensaţi cu o suprafaţă de teren echivalentă valoric din terenurile intravilane sau, în lipsă, extravilane, ce au aparţinut deţinătorilor prevăzuţi la alin. (1) sau ascendenţilor acestora, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, oraşului sau a municipiului, acceptată de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora.

Instanţa constată că reclamantul nu a făcut dovada că a fost membru cooperator, că a predat teren fostului CAP sau că i-a fost atribuit teren de fostele cooperative agricole de producţie sau de la fostele consilii populare şi nici că a depus în termen legal cerere la comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa constată că acţiunea reclamantului este neîntemeiată, motiv pentru care cererea va fi respinsă.

În baza art.453 cod pr. civilă, instanţa va lua act că pârâtele nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul B V, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală Berezeni pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor şi Comisia Judeţeană Vaslui de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor.

În baza art.453 cod pr. civilă, instanţa ia act că pârâtele nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu apel în 30 zile de la comunicare. În cazul declarării apelului, cererea se va introduce la Judecătoria Huşi.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 17.03.2016.

Domenii speta