Nulitate proces verbal de punere în posesie, lipsă interes reclamanţi.

Sentinţă civilă 1065 din 08.06.2016


Prin cererea înregistrată la data de 11.02.2013 sub nr. X/866/2013 pe rolul Judecătoriei Pașcani, reclamanţii MV, MA, DM au chemat în judecată pârâții SA, SI, ST, UE, CE, SD Comisia locală de fond funciar Stolniceni Prăjescu, solicitând instanței ca prin hotărârea ce va pronunța să constate nulitatea procesului verbal de punere în posesie nr. 235/ 12.05.1997 privind suprafața de 3300 mp situată în localitatea -, comuna Stolniceni Prăjescu, jud. Iași.

În motivarea acțiunii reclamanții arată că au cumpărat cu actul autentic nr. 2324/ 2002 de la defunctul DE suprafața de 1000 mp, iar prin antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2570/ 18.07.2011 au mai cumpărat suprafața de 2800 mp de la DM, ambele parcele arătate formând un singur trup. Terenurile au aparținut lui DP, dreptul acestuia fiind reconstituit în baza legii 18/1991 prin emiterea titlului de proprietate nr. 136384/ 17.06.2002, iar DE a fost moştenitorul acestuia. DE a decedat la 24.07.2006,  DM, soţia supravieţuitoare fiind singura moştenitoare a acestuia.

Mai arată reclamanții că justifică interesul și calitatea procesuală activă prin aspectul că o parte din terenul identificat în cele două convenții arătate a fost ocupat de pârâți prin mutarea gardului despărțitor, iar în acțiunea în revendicare și grănițuire judecată între aceleași părți apărarea esențială a pârâtului Spiridon Aurel s-a axat pe procesul verbal de punere în posesie nr. 235/ 12.05.1997.

Se mai învederează că procesul verbal de punere în posesie arătat este lovit de nulitate întrucât nu se regăsește și în arhiva Consiliului Local Stolniceni Prăjescu, nu apare în registrul de intrări-ieșiri al instituției arătate, nu are titlu de proprietate emis, iar acest act probabil a fost fabricat de pârâți.

În drept: art. III din Lg. 169/1997.

Alăturat acțiunii au fost depuse: certificat de moștenitor nr. 97/2011 după DP, certificat de moștenitor nr. 98/ 2011 după DE, certificat de moștenitor după DA, antecontract de vânzare-cumpărare nr. 2570/2011 pentru 2800 mp, contract de vânzare-cumpărare nr.2624/2002 pentru 1000 mp, TP nr. 136384/2002 – DE – 2,57 ha, proces verbal de constatare emis de Primăria St.-Prăjescu, adeverință teren SA, proces verbal de punere în posesie nr. 235/ 1997 (f.6-21).

Pârâta Comisia locală Stolniceni Prăjescu a formulat întâmpinare (f. 40-41) prin care a invocat excepția lipsei coparticipării procesuale pasive obligatorii (motivat de decesul pârâților SI, ST și UE și neindicarea moștenitorilor acestora), excepția prescripției dreptului material la acțiune față de obiectul cauzei – constatarea nulității absolute a procesului verbal - și excepția lipsei de interes a reclamanților motivat de faptul că antecontractul de vânzare-cumpărare nu dă dreptul reclamanților de a promova acțiunea, iar certificatele de moștenitor nu justifică de asemenea calitatea procesuală activă. Mai arată pârâta că suprafața de 1000 mp prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare a fost vândută la persoane diferite de două ori.

Alăturat întâmpinării au fost depuse: proces verbal de constatare privind nerespectarea distanței minime obligatorii de construire față de hat,  adresă justificativă pentru neemiterea TP pentru pârâți,  adresă nr. 1873/ 2012 privind neidentificarea procesului verbal în arhiva, schiță teren DP, proces verbal de punere în posesie DP (f. 43-48).

Pârâtul SA a formulat întâmpinare (f. 53-55) prin care a invocat excepția lipsei capacității procesuale de folosință pentru pârâții decedați ST și UE. Solicită a se pune în vedere reclamanților să indice exact cu ce suprafață de teren sunt prejudiciați de actul atacat, mai ales în condițiile în care antecontractul de vânzare-cumpărare invocat nu este translativ de proprietate. Cu privire la litigiul amintit de reclamanți – revendicare și grănițuire – arată pârâtul că în cadrul respectivului dosar s-a reținut că Spiridon Aurel nu ocupa teren din proprietatea reclamanților și nici nu a existat vreun act de tulburare de posesie din partea pârâtului. Reclamanților le lipsesc 678 mp în posesie, dar acest teren nu este ocupat de pârâți în baza procesului verbal de punere în posesie, ci este deținută de vecinul de la latura de sud. Solicită respingerea acțiunii.

Alăturat întâmpinării au fost depuse: certificat de deces SI (f.58).

La solicitarea instanței au fost depuse certificatele de deces pentru ST și UE (f.67-68).

Reclamanții au formulat răspuns la întâmpinările pârâților (f.69-70) prin care solicită admiterea excepției lipsei capacității procesuale de folosință și respingerea a excepțiilor lipsei coparticipării procesuale pasive și lipsei calității procesuale active. Arată că pârâtul este moștenitor al defunctei UE și în această calitate are dreptul la suprafața de 0,27 ha și nu 3300 m.p. cât deține în fapt în baza procesului verbal de punere în posesie nr. 235/ 1997. Diferența de 600 m.p. se susține că ar proveni de la autorul pârâtului, defunctul ST, dar în registrul agricol acesta din urmă este înscris cu 800 m.p. ce au fost însă înstrăinați cu contractul de vânzare-cumpărare nr. 634/ 1972 soților IC și C  care la rândul lor l-au vândut numiților CE și V în anul 2008. De pe urma defunctului ST (căsătorit cu M ) a rămas casa de locuit și suprafața de 800 m.p. în vatra satului Cozmesti. Dacă pârâtul deține după măsurarea terenului peste 3200 m.p., diferența până la suprafața de 2700 m.p. reprezintă terenul proprietatea reclamanților. O dovadă în plus că procesul verbal de punere în posesie nr. 235/1997 este fabricat îl constituie formularul folosit care nu a fost legiferat decât în anul 2005. Solicită admiterea acțiunii.

Alăturat au fost depuse: certificat de moștenitor nr. 363/ 1971 după SM (f.71-72), contract de vânzare-cumpărare IC pentru 800 m.p. (f.73-74).

Din oficiu instanța a listat din ECRIS sentința civilă nr. 2089/ 2012 – ds. 4154/866/2011 al Judecătoriei Pașcani având ca obiect revendicare, grănițuire, menționat de  părți (f.82-84).

Din oficiu instanța a solicitat reclamanților schițele ambelor contracte invocate în acțiune, de la OCPI documentația ce a stat la baza emiterii TP nr. 136384/2002 – DP (f.118-120, 137-139) și pârâților indicarea actelor de reconstituire ce au stat la baza emiterii procesului verbal contestat, fiind depuse: adeverința tip 1702/ 1994- moșt. ST – 2,78 ha – HCJ nr. 4307/ 1994 poziția 219 (f.123), adeverința tip din 2012- moșt. UE- SA – 0,95 ha – HCJ nr. 4307/ 1994 poziția 245 (f.124), anexe de validare (f.125,126), rol agricol UE (f.127), rol agricol ST (f.128), rezoluție de neîncepere a urmăririi penale în ds. 2172/P/2012 (f.130-131), act de vânzare din 1939 (f.132-133) .

Prin încheierea de ședință din 17.06.2013 instanța a admis excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâților ST și UE, a respins excepția lipsei coparticipării procesuale pasive obligatorii și excepția prescripției dreptului la acțiune și a unit cu fondul excepția lipsei de interes a reclamanților în promovarea acțiunii (f.140-141).

De la comisia județeană Iași au fost solicitate documentațiile aferente reconstituirii Daj Pantelimon (hcj nr. 60/1991- anexa 2a poziția 109 –f.152-158) și HCJ nr. 4307/ 1994 pozițiile 219 și 245 pentru reconstituirile pârâților (f.159-164, 176-179) și HCJ nr. 60/1991 anexa 3 pozițiile 244/566 și 218/503 (f. 185-190).

Pentru soluționarea cauzei au fost încuviințate și administrate următoarele probe: înscrisuri – comunicare neîncepere urmărire penală 2172/P/2012 pentru fals intelectual și uz de fals (f.85), raport de expertiză în dosarul 4154/866/2011 (f.87-104) -,interogatoriu – SA (f.165-166), reclamanți (nu s-au prezentat pentru a răspunde –f.167-169), Comisia Locală (f.170-171, 191-192) -.

Prin sentinţa civilă nr. 3253/25.11.2013 instanţa a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului SI şi a respins acţiunea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii ST, SI şi UE ca fiind îndreptată împotriva unor persoane lipsite de capacitate procesuală de folosinţă.

De asemenea, a admis excepţia lipsei de interes a reclamanţilor, invocată de pârâta Comisia Locală de fond funciar Stolniceni Prăjescu şi a respins acţiunea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii SA, CE, SD şi Comisia locală Stolniceni Prăjescu ca fiind promovată de persoane lipsite de interes procesual.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii.

Prin decizia civilă nr. 1738/10.12.2014 Tribunalul Iaşi a admis recursul declarat şi a casat în parte sentinţa atacată, trimiţând spre soluţionare cererea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii SA, CE, SD şi Comisia locală Stolniceni Prăjescu.

În motivarea acestei decizii s-a reţinut că este necesar a se administra proba cu expertiza topo cadastrală în vederea determinării corecte a situaţiei care să fundamenteze opinia instanţei atât în soluţionarea excepţiei lipsei de interes a reclamanţilor, cât şi a fondului litigios ( în subsidiar).

În cel de-al doilea ciclu procesual, la data de 30.09.2015 a fost introdusă în cauză MM, moştenitoarea pârâtului SD, decedat în cursul judecăţii, respectiv la data de 19.05.2015.

La termenul din 28.10.2015 instanţa a dispus efectuarea unei expertize topografice în cauză având în vedere dispoziţiile instanţei de control judiciar.

La termenul din 03.02.2016 în cauză au fost introduşi moştenitorii pârâtului SA, decedat la data de 01.02.2016, respectiv SE, SA., SM, AM.

În cauză a fost întocmit un raport de expertiză topografică de către expertul Mangalagiu Ioan.

Analizând actele și lucrările dosarului, prin prisma dispozițiilor legale aplicabile, instanța reține următoarele:

Prin Hotărârea Comisiei Județene Iași nr. 60/1991 defunctului DP i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de 2,37 ha, din care 0,36 ha intravilan, acesta fiind înscris în anexa 2a la poziția 188 (f.154 dosar).

Prin procesul verbal de punere în posesie nr. 1204/ 26.11.1994 lui DP  i-au fost atribuiți 3800 mp intravilan (cu 200 mp în plus față de forma validării) sat  - comuna Stolniceni Prăjescu, jud. Iași.

Potrivit procesului verbal nr. 1204/1994 și schiței aferentă acestuia, terenul în suprafață de 3800 mp atribuit lui DP se învecinează în partea de nord cu terenul proprietatea SA (f.47 dosar).

Potrivit fișei suprafețelor primite în proprietate nr. 1804 DP a primit în proprietate suprafața totală de 4600 mp intravilan, din care 3800 mp în T 47 sat C . Conform acestei fișe terenul din T 47 are ca vecin la nord pe SA

La data de 17.06.2002 a fost eliberat titlul de proprietate nr. 136384 pe numele DP pentru suprafața de 2,57 ha, din care 4600 mp intravilan (3800 mp în T 47 cu vecin la nord SA) (f. 13 dosar).

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2624/ 06.06.2002 DP a vândut reclamanților MA și MV suprafața de 1000 mp din T 47 (”Cv ”47) cu vecinii: N- SA, S- M D., V- IC și E- ”restul proprietății vânzătorului” (f. 12 dosar).

Prin antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2570/ 18.07.2011 DM în calitate de moștenitor al lui DE, promite să vândă reclamanților MV și MA suprafața de 2800 mp din T 47, cu vecinii: N- SA, E- DE, S- M D și  V- I  C (f.11 dosar).

Comparând vecinătățile celor două terenuri rezultă că suprafața de 2800 mp este situată în partea de est a suprafeței de 1000 mp, făcând parte din ”restul proprietății vânzătorului”, iar vecinul de la nord este același: SA.

Important este de menționat și faptul că nici suprafața de 1000 mp și nici cea de 2800 mp nu au fost intabulate anterior perfectării actelor autentice indicate mai sus.

Prin Hotărârea Comisiei Județene Iași cu nr. 60/ 1991 numitului SA i-a fost reconstituit dreptul de proprietate după doi autori: ST și UE

În calitate de moștenitor al defunctei UE, SA a obținut reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 0,95 ha, din care 0,27 ha intravilan, fiind înscris (singur) în anexa 3 la poziția 244/566 (f.189 dosar).

În calitate de moștenitori ai defunctului ST, numiţii SA, CE, SI și SD au obținut reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 2,55 ha, din care 0,06 ha intravilan, fiind înscrişi în anexa 3 la poziția 218/503 (f.190 dosar).

Prin procesul verbal de punere în posesie nr. 235/ 12.05.1997, SA, SI, SD și CE au fost puși în posesie cu suprafața de 3300 mp (0,27 ha + 0,06 ha) în T 47 intravilan sat -  comuna Stolniceni Prăjescu. Conform procesului verbal vecinul de la sud al suprafeței de 3300 mp proprietatea pârâților este DP (f.19 dosar), aspect ce se corelează cu situația indicată în procesul verbal al lui DP al cărui teren se învecinează la nord cu SA.

Reclamanții solicită să se constate nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie nr. 235/ 1997 motivat de faptul că terenul pe care îl dețin nu însumează 3800 mp cât apare înscris în contractul de vânzare-cumpărare și antecontractul de vânzare-cumpărare încheiate cu DE și DM, iar diferența de suprafață s-ar regăsi în posesia pârâților, posesie legitimată nelegal cu procesul verbal de punere în posesie atacat.

De asemenea, susțin reclamanții că au pierdut acțiunea în revendicare ce a  făcut obiectul dosarului nr. 4154/866/2011 al Judecătoriei Pașcani întrucât pârâtul s-a folosit de procesul verbal de punere în posesie nr. 235/ 1997 si în funcție de acest act a fost dată soluția de respingere a revendicării.

Prin raportul de expertiză întocmit în prezenta cauză expertul Mangalagiu Ioan a identificat suprafaţa de 3300 mp menţionată în procesul verbal de punere în posesie nr. 235/12.05.1997, suprafaţa de 1000 mp ce a făcut obiectul contratului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2624/06.06.2002 şi suprafaţa de 2800 mp ce a făcut obiectul antecontractului de vânzare cumpărare nr. 2570/18.07.2011 şi a stabilit că între suprafaţa de 3300 mp şi suprafaţa de 1000 mp şi între suprafaţa de 3300 mp şi suprafaţa de 2800 mp teren nu există suprapunere.

A mai precizat expertul că suprafaţa de 2800 mp nu a fost găsită în totalitate în teren la măsurători, fiind identificată dosar suprafaţa de 2038 mp ( lipsind 762 mp teren ce are amplasament conform schiţei parte a procesului verbal de punere în posesie nr. 593/02.02.2001 pe latura de sud şi est –la sud existând limită fără gard pe o porţiune, iar la est fiind retras gardul după taluz, vecinul de la est din acte fiind drumul de exploatare). De asemenea, a precizat expertul că limita de sud a suprafeţei de 3300 mp şi limita de nord a suprafeţei de 3038 mp conform realităţii din teren corespund cu limita veche din planul topo cadastral al localităţii.

Potrivit raportului de expertiză întocmit în dosarul de revendicare și grănițuire nr. 4154/866/2011 al Judecătoriei Pașcani, de către expert Grunzu Otonel, reclamanții MV, MAa DM dețin din suprafața de 3800 mp (conform contractului de vânzare-cumpărare și antecontractului de vânzare-cumpărare) mai puțin cu 678 mp. Expertul a identificat suprafața de teren la care au dreptul reclamanții în funcție de procesul verbal de punere în posesie nr. 593/ 2001 și titlul de proprietate nr. 136384/ 17.06.2002, ambele emise pe numele DP, concluzionând ” constat că limita proprietăţii cu pârâtul SA, respectiv între punctele 18-11 corespunde atât scriptic cât și fizic situației de la punerea în posesie”.

Expertul a mai arătat în acel raport că și pârâții dețin mai puțin decât 3300 mp, dar mai ales a arătat că aceștia nu dețin teren din proprietatea DP transmisă ulterior decesului acestuia reclamanților, precum şi faptul că diferența de 678 mp ce le lipsește reclamanților este deținută de numitul TC, în partea de sud a proprietății reclamanților. Astfel, expertul observă că ” imobilul deținut de MA și V nu este împrejmuit pe latura de sud (…) M nu confirmă o limită certă. Limita proprietății lui DP în titlu de proprietate (…) are evidențiată pe partea de vest, vecin cu IC o întindere de 30 m.l. În teren se confirmă doar 21,99 m.l. Diferența de 8,01 m.l. este motivată de faptul că ar fi a lui TC. Pe latura de sud, conform punerii în posesie, proprietatea lui DP ar fi trebuit să fie vecină cu MD. Între proprietatea lui MD (…)și schița aferentă (…) rămâne o suprafață de teren pe care MV nu o confirmă ca fiind proprietatea DP și care este deținută de TC. Nu am o confirmare certă pentru acest proprietar (…) interpus între MD și moștenitorii DP”.

În prezenta cauză expertul a stabilit că nu există suprapunere între terenul din procesul verbal de punere în posesie contestat şi terenul din contractul de vânzare cumpărare şi antecontractul de vânzare cumpărare, terenul reclamanţilor nefiind găsit la măsurători, expertul precizând faptul că pe una dintre laturi nu există gard. Concluziile expertului care a efectuat expertiza în prezenta cauză confirmă cel puţin în parte concluziile expertului care a efectuat lucrarea în dosarul de revendicare şi grăniţuire. Expertul arată că gardul de pe latura de est a proprietăţii reclamanţilor este retras după taluz, deşi potrivit actelor vecinul din este drumul de exploatare, astfel că cel mai probabil între taluz şi drumul de exploatare se regăseşte o parte din terenul reclamanţilor, iar diferenţa de teren lipsă din proprietatea reclamanţilor  nu se poate regăsi decât în partea de sud a proprietăţii acestora ( aceasta în situaţia în care nu lipseşte efectiv fizic în teren, fiind numeroase situaţiile în care se constată că titlurile de proprietate sunt emise pe suprafeţe mai mari decât cele care se regăsesc fizic în teren motivat de faptul că cele mai multe dintre titluri au fost emise fără o măsurarea prealabilă în teren sau pe baza unor măsurători empirice).

În contextul în care terenul deținut de pârâți şi menţionat în procesul verbal de punere în posesie contestat nu face parte din terenul proprietatea reclamanților, instanța constată că anularea procesului verbal de punere în posesie nr. 235/ 1997 nu ar aduce nici un avantaj, nici în fapt și nici în drept reclamanților.

Pentru a justifica interesul procesual reclamanții trebuie să facă dovada că ar avea un câștig real, palpabil și efectiv ca urmare a admiterii acțiunii promovate.

În cauza de faţă nu s-a dovedit faptul că între proprietatea reclamanţilor şi terenul deţinut de către pârâţi în baza procesului verbal de punere în posesie contestat ar exista vreo suprapunere şi nici faptul că pârâţii ar ocupa vreo porţiune din terenul reclamanţilor, astfel că aceştia din urmă nu îşi justifică interesul.

În consecinţă, având în vedere cele reţinute, instanţa va admite excepţia lipsei de interes invocată de pârâta Comisia locală Stolniceni Prăjescu, iar acţiunea reclamanţilor va fi respinsă ca fiind introdusă de persoane lipsite de interes.

În baza dispoziţiilor art. 274 cod proc. civ. reclamanţii vor fi obligaţi să plătească pârâţilor SE, SA, SA, AM suma de 2000 lei reprezentând cheltuieli de judecată ( onorariu de avocat achitat de către autorul acestora, pârâtul SA decedat în cursul judecăţii).

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia lipsei de interes invocată de pârâta Comisia locală Stolniceni Prăjescu.

Respinge acţiunea formulată de reclamanţii MV, MA,  DM, în contradictoriu cu pârâţii Comisia locală Stolniceni Prăjescu, CE, CD, şi continuată în contradictoriu cu moştenitoarea acestuia, respectiv MM,  SA,  şi continuată în contradictoriu cu moştenitorii acestuia, respectiv SE, SA, SM AM,  ca fiind introdusă de persoane lipsite de interes.

Obligă pe reclamanţi să plătească pârâţilor  SA, SA, SM, AM suma de 2000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi,  .

Domenii speta