Conflict negativ de competenţă

Sentinţă civilă 152 din 16.05.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei X la data de 29.03.2019, sub numărul de dosar XXX/X/2019 petentul BEJ X a solicitat instanţei încuviinţarea executării silite, prin toate formele de executare, a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. X pronunţată de Judecătoria X în dosar nr. XXX, privind pe creditorul X şi pe debitoarea X.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.666  alin.1 C.proc.civ.

În dovedirea cererii, la dosarul cauzei au fost depuse în copie certificată pentru conformitate cu originalul următoarele înscrisuri: cererea creditorului privind solicitarea executării silite (f.3), sentinţa civilă  nr. X (f.4-6), încheierea executorului din data de 25.03.2019 (f.7-8).

Cererea a fost legal timbrată, achitându-se taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, conform art.10 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Prin încheierea nr. X pronunţată de Judecătoria X în dosar nr. XXX/208/2019 a fost admisă excepţia de necompetenţă teritoriala a Judecătoriei X şi declinată competenţa  de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Y.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Y la X sub nr. XXX/X/2019.

Analizând cu prioritate, conform dispozițiilor art. 248 C.proc.civ., excepția necompetenței teritoriale invocată din oficiu, instanța reține următoarele:

Conform art. 666 alin. 1 Cod procedură civilă, în termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare.

Potrivit art. 651 Cod procedură civilă, instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Competența stabilită de dispoziţiile legale anterioare este de ordine publică conform dispoziţiilor art. 129 alin. 2 pct. 3 Cod procedură civilă.

În speță, instanța constată faptul că domiciliul debitoarei astfel cum este indicat în cererea de executare silită şi cum apare consemnat şi în titlul executoriu ataşat la dosar este X, localitate aflată în circumscripţia Judecătoriei X.

În consecință, reținând că față de domiciliul debitoarei X instanţa de executare este Judecătoria X, în temeiul art. 132 alin 3 raportat la art. 651 şi art. 666 Cod de procedură civilă, instanţa va admite excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Y şi va declina competența de soluționare a prezentei cauze în favoarea Judecătoriei X.

În temeiul dispozițiilor art. 133 pct. 2 Cod procedură civilă potrivit cărora există conflict negativ de competență când două instanțe şi-au declinat reciproc competența, având în vedere că Judecătoria X s-a declarat necompetentă şi a declinat competența în favoarea Judecătoriei Y, va constata ivit conflictul negativ de competență.

În temeiul art. 134 coroborat cu art. 135 alin. 1 Cod procedură civilă, va suspenda din oficiu judecarea cauzei şi va înainta dosarul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanța imediat superioară şi comună instanțelor aflate în conflict, în vederea soluționării conflictului de competență.