Ordin de protectie

Sentinţă civilă 132 din 07.06.2019


Prin  adresa nr. 2604/III/13/2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a înaintat instanţei cererea de chemare în judecată având ca obiect ordin de protecţie formulată de victimele Z.G. şi Z.M., în contradictoriu cu pârâtul agresor  S.F.B..

S-a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să se emită un  ordin de protecţie  împotriva pârâtului S.F.B., cu caracter provizoriu pe o perioadă de 6 luni, prin care să se dispună următoarele obligaţii şi interdicţii:

- evacuarea temporară a pârâtului din locuinţă, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

- obligarea pârâtului S.F.B. să păstreze o distanta minimă fată de victima Z.G.;

- obligarea pârâtului S.F.B. să păstreze o distanta minimă fată de copilul  victimei, Z.M.;

- obligarea pârâtului S.F.B. să păstreze o distanta minimă fată de domiciliul, reşedinţa  din Caracal, str. I.N., Nr. 8, judeţul Olt;

- interzice pârâtului S.F.B. de a se deplasa la domiciliul,  reşedinţa sau  locul de muncă ( din Caracal str. I.N., Nr. 8, judeţul Olt)  al victimei  Z.G.;

- interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic , prin corespondenţă  sau în orice alt mod cu victima  Z.G.; 

 În motivarea cererii se arată că la data la data de 06.06.2019, orele 16, 00 persona vătămată  a sesizat  organele  de poliţie  prin SNAU 112, despre faptul că concubinul său S.F.B. a venit la domiciliul comun in stare de ebrietate, aducându-i  injurii şi ameninţării  cu moartea , fiindu-i creată  o puternică  stare  de temere, lovindu-l, de asemenea, pe fiul său Z.M..

Învederează  Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal  că  persoana vătămată  are  un  copil minor în vârstă de 7 ani care locuieşte cu aceasta, iar martori la agresiuni au fost tatal persoanei vătămate, respectiv Z.P..

In dovedirea cererii,  au fost anexate la dosar următoarele acte: ordin de protecţie provizoriu emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, formular de evaluare a riscului, declaraţii victimă şi  agresor, declaraţia  numitului  Sali Pardaian, fişe de intervenţie de eveniment din 06.06.2019.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Reţine  instanţa că victima  Z.G. se află în relatii de concubinaj cu agresorul S.F.B..

În seara zilei de 06.06.2019, orele 16, 00 persona vătămată  a sesizat  organele  de poliţie  prin SNAU 112, despre faptul că concubinul său S.F.B. a venit la domiciliul comun in stare de ebrietate, aducându-i  injurii şi ameninţării  cu moartea, fiindu-i creată  o puternică  stare  de temere, lovindu-l, de asemenea, pe fiul său Z.M..

Se reţine că persoana vătămată  are  un  copil minor în vârstă de 7 ani, Z.M., care locuieşte cu aceasta, iar martori la agresiuni a fost tatăl persoanei vătămate, respectiv Z.P..

Întrucât  agresorul S.F.B. a devenit agresiv, a fost sancţionat contravenţional.

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 217/2003, ,, persoana a cărei viaţă , integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei , poate solicita instanţei , ca în scopul înlăturării stării de pericol , să emită un ordin de protecţie , prin care să se dispună cu caracter provizoriu , una sau mai multe dintre următoarele măsuri sau obligaţii :a ) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei , indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate ; b) reintegrarea victimei şi , după caz a copiilor în locuinţa familiei ; c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima ; d c1) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într-un centru de asistenţă dintre cele prevăzute la art. 17; d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate; e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic; e1) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere; f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima; g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.”

Dispoziţiile aliniatul 1 ind.1 stabileşte că  Măsura prevăzută la alin. (1) lit. e1) se dispune dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) a fost dispusă una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. d) sau e); b) atunci când s-a dispus obligarea agresorului de a păstra o distanţă minimă faţă de victimă şi, după caz, membrii familiei acesteia, persoanele protejate îşi exprimă acordul de a purta un sistem electronic de supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei agresorului.

Aliniatul trei al aceluiaşi articol prevede că pe  lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Din analiza dispoziţiilor  legale , rezultă  că pentru a  se dispune  emiterea unui ordin de protecţie  este necesar  să se dovedească  existenta  unei stări de pericol pentru viata, integritatea  fizica sau psihica  ori libertatea unei persoane, stare de pericol care să  fie  creată printr-un  act de violentă din partea  unui membru al familiei.

Potrivit art. 5 alin.1 lit. a  prin membru de familie se înţelege ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude prin adopţie, potrivit legii;

Instanţa  constata că situaţia de fapt,  astfel , cum este reţinută în baza probelor administrate în cauză, poate duce cu certitudine la concluzia că în cauză există posibilitatea reală ca victima  Stancu Ileana să fie supusă în continuare unor violenţe fizice şi psihice din partea pârâtului agresor , având în vedere că acesta o ameninţă chiar cu moartea.

Pe cale de consecinţă, instanţa având în vedere scopul pentru care a fost instituit prin lege ordinul de protecţie, urmează să admită în parte cererea formulată şi să emită ordinul de protecţie, cu caracter provizoriu împotriva pârâtului şi instituie următoarele obligaţii în sarcina acestuia pe o perioada de 6 luni de la data emiterii ordinului:

- evacuarea temporară a pârâtului S.F.B. din locuinţă, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

- obligarea pârâtului S.F.B. să păstreze o distanta minimă de 100 metri fată de victima Z.G.;

- obligarea pârâtului S.F.B. să păstreze o distanta minimă de 100 metri faţă de copilul  victimei, Z.M.;

- obligarea pârâtului S.F.B. să păstreze o distanta minimă fată de domiciliul, reşedinţa  din Caracal, str. I.N., Nr. 8, judeţul Olt;

- interzice pârâtului S.F.B. de a se deplasa la domiciliul,  reşedinţa sau  locul de muncă ( din Caracal str. I.N., Nr. 8, judeţul Olt)  al victimei  Z.G.;

- interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic , prin corespondenţă  sau în orice alt mod cu victima  Z.G.; 

Instanţa urmează să dispună comunicarea de îndată a ordinului de protecţie structurilor Poliţiei Române - Poliţia Caracal şi Poliţia Corabia,  în a căror rază teritorială se află locuinţa victimelor şi a agresorului.

Onorariile avocaţilor din oficiu N.E. ( delegaţie nr. 1085/07.06.2019 ), în cuantum de 500 lei şi P. I.( delegaţie nr. 1084/07.06.2019 ), în cuantum de 500 lei, vor rămâne in sarcina statului.

Postat 25.06.2019