Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 943 din 13.06.2019


Obligarea Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA la negocierea preţului pentru lipsa de folosinţă a terenului. Obligarea pârâtei la sistarea lucrărilor până la încheierea unei convenţii asupra preţului lipsei de folosinţă.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeş la data de 05.11.2018 sub nr. 3997/208/2018, reclamanții  XXX şi XXY, în contradictoriu cu pârâta  Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA, au solicitat instanței ca prin hotărâre judecătorească  să dispună obligarea pârâtei  la negocierea prețului pentru  terenul situat în extravilanul localității Caransebes, în suprafață de 192 mp, categorie de folosință A; terenul de  situat în extravilanul localității Caransebes, în suprafață de 192 mp, categorie de folosință A  şi terenul de  situat în extravilanul localității Caransebes, în suprafață de 325 mp, identificat prin CF categorie de folosință A, care vor fi afectate de  lucrările de dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze natural pe coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria şi la plata unei prestații lunare, chirie, conform prețului de piață pentru lipsa de folosință a terenului, începând cu data începerii lucrărilor; obligarea pârâtei la sistarea lucrărilor pe terenul lor, până la ajungerea la un acord comun în vederea stabilirii cuantumului chiriei, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare au arătat că sunt proprietari tabulari ai terenurilor după cum urmează: terenul situat în extravilanul localităţii Caransebeş, în suprafaţa de 192 mp identificat prin CF, având, categoria de folosinţă A, terenul situat în extravilanul localităţii Caransebeş, în suprafaţa de 192 mp identificat prin CF, având categoria de folosinţă A şi terenul situat în extravilanul localităţii Caransebeş, în suprafaţa de 325 mp identificat prin CF, având categoria de folosinţă A, de care ne folosim şi care sunt producătoare de venituri, aflându-se ia data prezentei cultură de porumb.

Pârâta, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" S.A., le-a comunicat o notificare privind începerea executării lucrărilor pe terenul reclamanţilor, prin care le-a adus la cunoştinţă că lucrările care urmează să fie efectuate sunt de utilitate publică şi că pentru faptul terenul afectat vor primi o indemnizaţie lunară pentru întreaga execuţie a lucrărilor, pentru terenul efectiv ocupat care se va plăti o singură dată, în cuantum de 97.20 lei pentru o parcelă, 97.20 lei pentru o alta şi 164.53 lei pentru o alta.

Reclamanţii arată că  nu sunt de acord cu aceste sume de bani, care sunt infime raportat la suprafeţele de teren şi la locul situării acestora şi solicită pârâtei să fie dispusă la negocieri şi să respecte procedura legală.

Reclamanţii consideră că, în mod injust pârâta a stabilit această sumă de bani, fără a fi negociată cu proprietarii şi nu s-a avut în vedere preţul cu care \ se vând/închiriază imobilele din respectiva zonă.

Consideră, de asemenea, că le este îngrădit/restrâns dreptul de proprietate, un drept recunoscut de Constituţia României, art. 44,

Invocă Şi prevederile art. §55 NCC, unde este reglementat dreptul de proprietate şi se prevede că:„(l) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi '•dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege.(2) încondiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembraminte, după caz."

În drept, invocă art. 44 Constituţie, art. 194 NCPC, art. 555 NCC.

Pârâta Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA, a formulat întâmpinare (fila 27) prin care solicită respingerea a acţiunii civile.

În motivarea întâmpinării pârâta a invocat excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Caransebeş, invocând art.  94 din codul de procedură civilă care prevede la pct, 4) faptul că tribunalul judecă "orice alte cereri date prin lege în competenţa lor", precum şi art. 20 din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, stipulează faptul că "toate litigiile rezultate din nerespectarea drepturilor şi/sau neexecutarea obligaţiilor stabilite prin prezenta lege vor fi soluţionate de către tribunalul în a cărui rază teritorială este situat imobilul, conform prezentei proceduri."

Pe fondul cauzei, pârâta arată că S.N.T.G.N. Transgaz S.A. s-a înfiinţat prin H.G. nr. 334/2000, privind reorganizarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. având ca obiect principal de activitate transportul gazelor naturale prin SNT, activitate ce constituie serviciu public de interes naţional (art. 125 din Legea nr. 123/2012), este operatorul de transport gaze naturale, calitate în care răspunde de funcţionarea Sistemului Naţional de Transport gaze naturale (S.N.T.) în condiţii de siguranţă respectând reglementările, instrucţiunile şi prescripţiile tehnice în vigoare.

Referitor la regimul juridic al conductelor de transport gaze naturale si al instalaţiilor aferente acestora arătăm că acestea sunt parte componentă a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale, aparţin proprietăţii publice a statului conform, art. 125 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 -şi art. 861 din codul civil, motiv pentru care acestea sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Prin HG nr. 668/2002 a fost aprobat Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale (S.N.T.) şi a activităţii de operare a S.N.T., încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) în calitate de concedent şi S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, în calitate de concesionar.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în calitate de iniţiator al Proiectului de importanţă naţională „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze naturale pe coridorul Bulgaria -România - Ungaria - Austria", urmează să efectueze lucrarea, respectiv Proiectul BRUA, în baza Autorizaţiei de construcţie , emisă de Ministerul Energiei. Lucrările care se vor efectua pe terenul în litigiu, au caracter de utilitate publică, conform legii.

Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, stipulează la art. 5 alin. (3) şi alin. (4) următoarele:

„ (3) Pentru toate lucrările aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, exercitarea dreptului de servitute asupra imobilelor afectate de lucrări se realizează de drept, fără a necesita obţinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi sau activităţi desfăşurate în legătură cu imobilele ce ar urma să fie afectate de lucrări, cu condiţia îndeplinirii procedurii de notificare."

" (4) Accesul la imobilele afectate de executarea lucrărilor de construire nu este condiţionat de plata în prealabil a despăgubirilor şi indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1). „

Având în vedere că petitul doi al acţiunii se referă la sistarea lucrărilor pe terenurile proprietatea reclamanţilor vă solicităm să respingeţi această solicitare ca nelegală, ţinând cont şi de dispoziţiile art. 15 alin. (4) din legea nr. 185/2016 care prevăd în mod imperativ:

" (4) constituirea şi exercitarea drepturilor de uz şi de servitute precum şi lucrările privind edificarea întreţinerea şi /sau operarea conductei / conductelor ori funcţionarea acesteia/acestora nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor drepturi, pretenţii sau litigii privind detenţia, posesia, ori proprietatea imobilelor necesare implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale".

Pentru realizarea acestei lucrări, efectuată în baza Autorizaţiei de Construire Transgaz a transmis conform art. 6 din Legea nr. 185/2016 tuturor persoanelor îndreptăţite cu minim 10 zile înainte de data preconizată pentru accesul la imobilele afectate o notificare privind începerea executării lucrărilor respectând în acest fel dispoziţiile din Legea nr. 185/2016 care la art. 6 alin. (4) prevăd faptul că: "proprietarii terenurilor şi titularii de activităţi afectaţi de exercitarea dreptului de uz şi de servitute sunt obligaţi ca după o perioadă de 10 zile de la notificarea transmisă sau afişată să permită accesul pentru efectuarea lucrărilor aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale."

Transgaz şi-a îndeplinit obligaţia legală de a notifica deţinătorii de teren asupra începerii lucrărilor la Proiectul BRUA şi a notificat cu adrese faptul ca terenurile acestora din extravilanul localităţii Caransebeş şi terenul vor fi afectate de conducta de gaze şi că vor fi despăgubiţi cu sumele prevăzute pentru fiecare teren în parte, sume arătate în notificările comunicate.

La calcularea cuantumului despăgubirii se va ţine cont de:

a)suprafaţa imobilelor afectate de executarea lucrărilor;

b)valorile pentru producţiile existente sau, respectiv, producţiile estimate ale culturilor şi plantaţiilor afectate, inclusiv în ceea ce priveşte anul / anii calendaristic / calendaristici în care nu pot fi realizate lucrări de însămânţare sau alte plantaţii datorită efectuării lucrărilor, comunicate de organele agricole cu atribuţii în domeniu - camerele agricole, direcţiile pentru Agricultură, Institutul Naţional de Statistică sau bursa agricolă, precum şi pentru amenajările şi / sau facilităţile afectate de lucrări, cu luarea în considerare a pierderilor financiare în cazul suprafeţelor culturilor ori plantaţiilor care fac obiectul proiectelor cu finanţare din fonduri naţionale sau comunitare (finanţări şi subvenţii), conform datelor obţinute de organele agricole competente.

c)activităţile restrânse cu ocazia executării lucrărilor.

d)diferenţa de valoare dintre categoria de folosinţă vii / livezi şi categoria de folosinţă arabil, pentru suprafaţa afectată de zona de protecţie care împiedică folosinţa potrivit regimului iniţial.

Pentru accesarea indemnizaţiei şi / sau despăgubirilor (după caz) în calitate de proprietar al terenului afectat de realizarea lucrărilor este necesar formularea unei solicitări cu privire la încheierea unei Convenţii cu privire la indemnizaţie/despăgubiri.

Atâta timp cât proprietarul terenurilor afectate de conducta magistrală de gaz nu a formulat o solicitare de accesare a indemnizaţiei şi încheierea unei convenţii sumele datorate se vor consemna la CEC Bank pe numele Transgaz putând fi solicitate în termen de 5 ani pe baza documentelor care fac dovada calităţii de proprietar.

Instanţa, analizând probele administrate în cauză constată următoarea stare de fapt:

Reclamanţii sunt proprietarii unor terenuri extravilane plantate cu porumb.

Pârâta este concesionara conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale (SNT) şi a activităţilor de operare a S.N.T. În această calitate efectuează lucrările de instalare a conductelor magistrale pentru transportul gazului în subsolul terenului reclamanţilor, lucrări ce vor afecta suprafaţa ternului în sensul distrugerii culturilor existente.

Reclamanţii sunt nemulţumiţi de valoarea despăgubirilor acordate ca urmare a afectării suprafeţei terenului şi a culturilor existente.

Prin sentinţa civilă nr. 214/21.02.2019 Judecătoria Caransebeş, în baza art. 129 alin. 2 pct. 2 C.pr. civ, art. 20 in Legea nr. 185/2016 a admis  excepția de necompetență  materială a Judecătoriei Caransebeş şi în temeiul art. 132 alin. 1 C.pr. civ. a delcinat competenţa de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Caraş-Severin.

Pentru a hotărî astfel Judecătoria Caransebeş a reţinut că  reclamanţii au solicitat  instanţei să oblige pârâta Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA să oblige pârâta la negocierea preţului pentru suprafețele de teren proprietatea sa, obligarea pârâtei la sistarea lucrărilor pe terenul proprietatea  lor.

Ca urmare a intrării în vigoare a NCPC  tribunalul a devenit instanţa competentă de drept comun să judece orice cerere care nu este dată prin lege în competenţa altei instanţe.

Astfel, potrivit art. 95 pct.1.C.pr.c. tribunalul este competent să judece în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe.

Aceste dispoziţii legale se coroborează cu  prevederile  art. 20 din Legea nr. 185/2016 conform căruia „toate litigiile rezultate din nerespectarea drepturilor şi/sau neexecutarea obligațiilor stabilite prin prezenta lege vor fi soluționate de către  tribunalul în a cărui rază teritorială este situat imobilul”

Pentru considerentele expuse, litigiul în cauză  fiind un litigiu guvernat de Legea 186/2016, privind unele măsuri necesare pentru implementarea  proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale este de competenţa materială exclusivă în primă instanţă a Tribunalului.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Caraş-Severin la data de 25.03.2019 sub nr. 4262/208/218.

Tribunalul, cu privire la primul petit constată că este neîntemeiat, pentru următoarele considerente.

Conform art. 8 din Legea 185/2016, proprietarul terenului are dreptul la două forme cer despăgubire, constând într-o indemnizaţie lunară (plătită atâta timp cât durează lucrările), pentru limitarea dreptului de folosinţă asupra terenului şi despăgubiri  pentru eventualele pagube aduse culturilor existente pe teren.

Conform aceluiaşi text de lege despăgubirile pentru limitarea dreptului de folosinţă (indemnizaţia lunară) se determină în baza unui raport de evaluare, astfel că, atâta timp cât legea specială (Legea 185/2016) nu permite ca valoarea  prejudiciului  să fie stabilită printr-o negociere a preţului nici instanţa de judecată nu poate dispune în acest sens. Din analiza cererii de chemare în judecată şi a celor trei notificări efectuate de către pârâtă, instanţa constată că oferta pârâtei se referă doar la prima formă de despăgubire, indemnizaţia lunară pentru lipsa de folosinţă, prevăzută de art. 8 lit. a din Legea 185/2016, ofertă ce nu presupune existenţa unei negocieri prealabile.

Legea impune acordul părţilor doar pentru stabilirea celei de-a doua forme de despăgubire prevăzută de art. 8 lit. b din Legea 185/2016, despăgubire care nu formează obiectul unui petit din cererea de chemare în judecată analizată.

Tribunalul, cu privire la cel de-al doilea petit, constată că este neîntemeiat, întrucât art. 15 alin. 4 din LEGEA 185/2016 interzice suspendarea sau sistarea lucrărilor.

Pentru aceste considerente, tribunalul urmează să respingă  cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanţii XXX şi XXY împotriva Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A.

Domenii speta