Nulitate act juridic

Sentinţă civilă **** din 01.10.2019


Cod  ECLI:RO:X

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A-VI-A CIVILĂ

Dosar nr. Y

ÎNCHEIERE NR. X

Şedinţa publică de la X

Completul constituit din:

PREŞEDINTE X

Grefier  X

Pe rol judecarea cererii de intervenţie formulată de către intervenientul  X împotriva cererii de înregistrare menţiuni formulată de către petenta X SA

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de X, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta și când, Tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de X când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. X din data X pe rolul X s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerţului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: modificare durată mandat persoane împuternicite.

La data de X s-a depus cererea de intervenţie nr. X formulată de X, prin avocat X, solicitând admiterea cererii de intervenţie şi respingerea cererii de menţiuni nr. X.

Prin rezoluţia nr. X, pronunţată în dosarul nr. X din data de X de persoana desemnată conform OUG nr.116/2009 a fost transmis dosarul împreună cu cererea de intervenţie spre competentă soluţionare către Tribunalul Bucureşti în conformitate cu dispoziţiile art.71 alin.1 din OUG nr.116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.84/2010.

Pe rolul Tribunalului X - Secţia X cauza a fost înregistrată la data de X, sub nr. X.

La data de X intervenientul X a depus motivare a cererii de intervenţie.

În motivarea cererii, s-a arătat că Societatea X S.A. are ca acţionar unic X, are un capital social în valoare de X lei (ron) şi a fost constituită printr-un act sub semnătura privata cu toate că la constituire a primit cu titlu de aport social şi bunuri imobile.

Societatea X S.A. este o societate nulă întrucât, intre alte motive, in principal, pentru ca: (1) este constituita ca societate pe acţiuni cu un singur acţionar ce nu are personalitate juridica proprie respectiv X (entitate incapabila juridic fiind fără capacitate juridica derivata din lipsa personalității juridice) si pentru faptul ca (2) constituirea sa s-a făcut prin act sub semnătura privata deși capitalul social iniţial s-au aportat bunuri imobile pentru care se cerea îndeplinită forma autentică a actului de transferare a dreptului de proprietate respective cu încălcarea obligaţiilor legale privitoare la autentificarea actului în baza unui certificat fiscal prealabil şi a unui extras de carte funciară.

Aceste motive de nulitate sunt motive de nulitate legala prevăzute de dispoziţiile art. 56 alin. 1 lit. a) si b), art. 14 din Legea societăţilor nr. 31/1990. Aceasta procedura de constatare a nulităţii societăţii X S.A. face obiectul Dosarului nr. X aflat pe rolul acestei instanţe.

Astfel, cu incidenţa in soluţionarea prezentei cereri de intervenţie, urmează a se lua act de faptul ca, potrivit legii X nu avea şi nu are capacitatea juridică şi, pe cale de consecinţă, nu avea şi nu are capacitatea de a fi acţionar în cadrul unei Societăţi, potrivit art. 56 lit. h) coroborat cu art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 în forma în vigoare la data constituirii, 11.03.1999. Pe cale de consecinţa nu poate fi acţionar al petentei si nu poate dispune acte de natura societara (cu este cazul Hotărârii AGA ce face obiectul Menţiunii in litigiu).

Potrivit art. 14 din Legea nr. 31/1990, într-o societatea pe acţiuni poate dobândi calitatea de acţionar numai o persoană fizică sau o persoană juridică. De asemenea, potrivit art. 6 din Legea nr. 31/1990, "(1) Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile (...)".

Potrivit art. 82 din Legea nr. 215/2001, X este o autoritate deliberativă nepermanenta ce se constituie la convocare respectiv funcţionează şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute pentru consiliile locale, care se aplică în mod corespunzător, potrivit art. 121 alin. (2) din Constituţie, art. 1 alin. (2) lit. d), art. 23 alin. (1) şi art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001.

Prin X, înalta Curte de Casaţie si Justiţie a stabilit faptul că "doar unitatea administrativ teritorială are (...) personalitate juridică, şi nu Consiliul Local sau Primăria, care nu sunt entităţi cu personalitate juridică, ci organ deliberativ, respectiv structură executivă a unităţii administrativ-teritoriale".

Mai mult decât atât, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. X, Curtea a reţinut faptul că: "(...) Consiliul local nu are personalitate juridică şi prin urmare nu poate avea patrimoniu propriu, astfel încât nu poate exercita drepturi şi obligaţii proprii în cadrul raporturilor juridice."

Pe de alta parte, tot in vederea soluţionării prezentei cereri de intervenţie la înscrierea in O.R.C. a menţiunii in litigiu, trebuie să se ţină cont de împrejurarea ce rezultă din întreg dosarul societar al petentei potrivit căreia la data constituirii societăţii petente X, în calitate de unic acţionar, nu a încheiat Actul constitutiv în formă autentică, potrivit art. 56 lit. a) coroborat cu art. 5 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 în forma în vigoare la data constituirii, 11.03.1999 cu toate ca in structura capitalul sau social in valoare de X lei (ron) au intrat si bunuri imobile, astfel cum rezultă din Anexa 1 la Protocolul de predare-preluare nr. 74415/03.12.1998.

Din dosarul societar al petentei rezulta faptul ca petenta X S.A. s-a constituit prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. X şi nr. X iar in capitalul social de constituire, potrivit Anexei 1 la Protocolul de predare-preluare nr. X, i-au fost transmise in proprietate bunuri imobile.

 Cu aceasta ocazie, Actul constitutiv al petentei a fost încheiat în forma înscrisului sub semnătură privată, contrar dispoziţiilor art. 5 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 potrivit cărora: "Actul constitutiv se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori şi se încheie în formă autentică". Inclusiv potrivit formei actuale a art. 5 din Legea nr. 31/1990, forma autentica a actului constitutiv continua sa reprezinte şi în prezent o condiţie de validitate a actului constitutiv în situaţia în care "printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil".

La termenul de judecată din X instanţa de judecată, în Dosarul nr. X, a dispus acordarea unui nou termen de judecata (la X) pentru ca parata Societatea X S.A., in temeiul art. 57 Legea societăţilor nr. 31/1990, sa realizeze procedurile de regularizare societara respectiv pentru acoperirea cauzelor de nulitate evocate in paragraful anterior.

Acesta este contextul in care a inteles sa formuleze prezenta cerere de intervenţie.

Scopul Menţiunii nr. X este acela de a prelungii mandatul membrilor Consiliului de Administraţie in baza deciziei unicului acţionar al societăţii, X, entitate fara personalitate juridica necesara in mod imperativ penru a emite un act juridic de natura hotărârii adunării generale a acţionarilor.

Solicită a se avea în vedere contextul in care se formulează Menţiunea nr. 433580/10.08.2018 respectiv caracterul ilicit al tuturor actelor generate de un acţionar fără personalitate juridica:

X, o entitate fără personalitate juridica, in calitate de unic acţionar al petentei SERVICE CICLOP SA, nu poate sa își manifesta "o voinţa juridica" (care sa fie apta sa genereze efecte juridice) de natura hotărârii adunării generale a acţionarilor data fiind lipsa personalităţii juridice a acţionarului unic împrejurare ce generează o nulitate absoluta a oricărui act emis de către acesta iar acest lucru se extinde si asupra Menţiunii nr. 433580/10.08.2018 inclusiv pentru faptul ca reprezentanţii paratei au fost desemnaţi in aceasta funcţie de către o persoana incapabila sa isi asume drepturi si obligaţii.

Pentru admiterea înscrierii Menţiunii nr. 433580/10.08.2018 in registrul comerţului se cere in mod imperativ ca la documentaţia justificativa sa existe actul societar (hotărâre adunări generale a acționarilor) care sa provină si sa conţină voinţa societara a acţionarilor/asociaţilor societăţii or, in cauza de fata, acest înscris nu exista si nici nu îndeplinește aceasta cerinţa nefiind emis intr-o şedinţa A.G.A. de către acţionarul petentei, X. Documentul ataşat Menţiunii nr. X pentru a îndeplini funcţia hotărârii A.G.A. este semnat de 3 persoane fizice cărora le lipseşte mandatul special (nul absolut si acesta) din partea acţionarului unic Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Lipsa de la dosarul Menţiunii nr. X a actelor si a dovezilor calităţii de mandatar a persoanelor fizice pentru A.G.A. din X potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990 - mandat special pentru acea şedinţa A.G.A.; a constituirii dreptului de a semna sau de a sub-mandata pentru semnarea de către o persoana fizica ne-acționar a Actului constitutiv.

Pentru admiterea înscrierii Menţiunii nr. X in registrul comerţului se cere in mod imperativ ca la documentaţia justificativa sa fi existat Actul constitutiv actualizat al societăţii care sa cuprindă prevederile relative la prelungirea mandatului administratorilor.

Aceste lipsuri nu se mai pot complini în această fază procesuală, cererea de Menţiuni nr. X trebuia să fie completă la momentul depunerii acesteia la registrul comerţului; drept consecinţa cererea de intervenţie trebuie admisă şi pe cale de consecinţa cererea de menţiuni trebuie respinsa urmând ca societatea să depună o altă cerere completă.

Cererea de suspendare a judecării prezentei cauze

In considerarea faptului ca petenta X S.A. este o societate nulă, pentru motivele arătate (art. 56 alin. 1 lit. a) si b), art. 14 din Legea societăţilor nr. 31/1990) ce pot fi identificate, verificate si evaluate la nivel de aparenta si de către aceasta instanţa, solicită suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea Dosarului nr. X aflat pe rolul acestei instanţe.

Cererea de numire a unui curator

Dat fiind faptul ca societatea petenta nu are un reprezentant legal cu mandat valabil întrucât mandatul membrilor consiliului de administraţie a expirat de drept la data de 13.08.2018, solicită desemnarea unui curator care sa reprezinte petenta în prezenta cauză.

Petenta X S.A. este o companie ce se finanţează din bani publici, principalul acţionar fiind in prezent X, organ colegial neparmenent de interes public. în aceste condiţii, in calitatea mea de contribuabil al X sunt interesat in mod direct de legalitatea utilizării fondurilor publice chiar si atunci când acestea sunt transferate si utilizate prin intermediul unor societăţi comerciale, a modului în care aceste societăţi, cum este X S.A. se foloseşte de resursele materiale puse la dispoziţie din contribuţiile financiare colectate inclusiv de la intervenient.

În drept: dispoziţiile legale precitate sau invocate in cererea de intervenţie.

Analizând înscrisurile depuse la dosar, tribunalul reţine următoarea situaţie de fapt:

Drept consecinţă, pentru a asigura o judecată unitară a cauzei, art. 7 alin. 7 din O.U.G. nr. 116/ 2009 trebuie interpretat în sensul că odată formulată cererea de intervenţie, cauza se judecă, în ansamblul ei, de instanţă.

În speţa dedusă judecăţii, Tribunalul reține că petenta X SA a depus la Registrul Comerțului o cerere înregistrată sub nr.X prin care  a solicitat înregistrarea în registrul comerţului a hotărârii AGA nr. X referitoare mențiunilor referitoare la prelungirea mandatelor membilor actualului Consiliu de Administrație (filele X dosar ONRC).

Potrivit art. 183 alin. 1 şi 3 din NM aprobate prin Ordinul X, „în registrul comerţului se înregistrează orice acte sau fapte de comerţ prevăzute de lege, precum şi modificările referitoare la acestea şi ale menţiunilor înregistrate (...); pentru înregistrarea actelor şi faptelor prevăzute la alin. (1), solicitantul completează formularul-tip "Cerere de depunere şi menţionare acte”, la care ataşează înscrisurile doveditoare ale actelor şi faptelor de menţionat .

Conform art. 112 din NM, Modificările actelor constitutive ale persoanelor juridice înmatriculate în registrul comerţului sunt supuse controlului de legalitate al judecătorului-delegat.

Potrivit art. 18 din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul MJ nr. X „ (1) înregistrarea în registrul comerţului a actelor şi faptelor prevăzute de lege se realizează, după caz, la cererea persoanelor fizice şi/sau juridice supuse obligaţiei de înregistrare, a oricăror altor persoane interesate şi din oficiu. (2) Pentru persoanele juridice cererea se face de către fondator, asociat. administrator/membru al directoratului sau de către reprezentanţii acestora. precum şi de către orice altă persoană interesată. în condiţiile legii [...]”.

Relevante sunt în cauză și dispozițiile art. 1 din Legea nr. 26/1990, dispoziții care stabilesc că, pot face obiectul înscrierilor în registrul comerţului menţiunile privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, iar art. 5 prevede că ,,înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data efectuării lor în registrul comerţului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicaţie, acolo unde legea dispune astfel. (2) Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu poate opune terţilor actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceştia”.

Prevederile legale menţionate se circumscriu principiului legalităţii şi necesităţii respectării securităţii raporturilor juridice, înregistrarea/menționarea în registrul comerţului asigurând opozabilitatea faţă de terţi a actelor şi faptelor comercianţilor. 

Prin urmare, pentru a putea fi înregistrate/menționate în registrul comerţului, hotărârile comercianţilor trebuie să beneficieze de o prezumţie de validitate, impunându-se efectuarea doar a unui control formal de legalitate, în opinia Tribunalului. 

În ceea ce privește cererea de intervenție formulată, Tribunalul constată că intervenientul a invocat, în esență următoarele critici ” X, o entitate fără personalitate juridica, in calitate de unic acţionar al petentei X SA, nu poate sa își manifesta "o voinţa juridica" (care sa fie apta sa genereze efecte juridice) de natura hotărârii adunării generale a acţionarilor data fiind lipsa personalităţii juridice a acţionarului unic împrejurare ce generează o nulitate absoluta a oricărui act emis de către; pentru admiterea înscrierii Menţiunii nr. 433580/10.08.2018 in registrul comerţului se cere in mod imperativ ca la documentaţia justificativa sa existe actul societar (hotărâre adunări generale a acționarilor) care sa provină si sa conţină voinţa societara a acţionarilor/asociaţilor societăţii or, in cauza de fata, acest înscris nu exista si nici nu îndeplinește aceasta cerinţa nefiind emis intr-o şedinţa A.G.A. de către acţionarul petentei, X; documentul ataşat Menţiunii nr. X pentru a îndeplini funcţia hotărârii A.G.A. este semnat de 3 persoane fizice cărora le lipseşte mandatul special (nul absolut si acesta) din partea acţionarului unic X; lipsa de la dosarul Menţiunii nr. X a actelor si a dovezilor calităţii de mandatar a persoanelor fizice pentru A.G.A. din X potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990 - mandat special pentru acea şedinţa A.G.A.; a constituirii dreptului de a semna sau de a sub-mandata pentru semnarea de către o persoana fizica ne-acționar a Actului constitutiv; pentru admiterea înscrierii Menţiunii nr. X in registrul comerţului se cere in mod imperativ ca la documentaţia justificativa sa fi existat Actul constitutiv actualizat al societăţii care sa cuprindă prevederile relative la prelungirea mandatului administratorilor.

Având în vedere motivele invocate de intervenient în susținerea cererii formulate, Tribunalul consideră că aceasta este lipsită de fundament legal în condițiile în care intervenientul invocă motive ce ține de legalitatea adoptării unei hotărâri AGA, de nulitatea societății constituite,  motive care nu pot fi analizate în procedura administrativă derulată la oficiul registrului comerţului, aceasta neavând caracter contradictoriu, după cum nici o cerere incidentală formulată în cadrul acestei proceduri nu poate avea caracter contencios. În această situație, Tribunalul apreciază că lipsa unui mandat special nu poate fi analizată în cadrul procedurii necontencioase, pentru că o astfel de analiză poate fi făcută doar în cadrul unei acțiuni ce vizează fondul cauzei.

În concluzie, tribunalul reţine că motivele din cererii de intervenţie trebuie analizate în cuprinsul unei alte acțiuni, astfel încât se impune respingerea cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul X ca nefondată.

Pe cale de consecință, va admite cererea formulată de petenta X SA, şi înaintată se competentă soluţionare de ONR la data de X şi, în consecinţă,

Va admite cererea de înregistrare nr.X din data de X formulată de petenta X SA.

Și va dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a hotărârii AGA nr.X.

În drept, au fost avute în vedere dispoziţiile art. 7 alin. 7 din OUG nr. 116/2009, art. 161 din Normele Metodologice aprobate prin ordinul MJ nr. X. 

În ceea ce privește solicitarea făcută de petentă la termenul de judecată din data de 0310.2018 potrivit căreia trebuie înregistrată hotărârea AGA nr.X, Tribunalul reamintește părților dispozițiile art.1 și art.2 alin.1 din OUG nr.116/2009, dispoziții care stabilesc că ” prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi, după caz, a altor cereri aflate în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat aparţine, până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului efectuată de registratori comerciali, directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Art.2 (1) Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi soluţionate, potrivit art. 1, de către directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau de către persoana sau persoanele desemnate, urmând a fi avute în vedere şi termenele de soluţionare anterior acordate”.

În raport de cele două texte legale menționate, Tribunalul apreciază că nu se poate substitui atribuțiilor directorului ONRC/persoanei desemnate de acesta, astfel că solicitarea petentei nu are suport legal.

Mai mult decât atât, intervenția instanței judecătorești are loc doar în situația în care la ONRC se formulează o cerere de intervenție sau când împotriva rezoluției persoanei desemnate se formulează plângere, dispozițiile OUG nr.116/2009 fiind clare în acest sens.

Pentru considerentele anterior reținute, în temeiul art.1 cu referire la art.7 si urm. din OUG nr.116/2009 va înainta la ONRC hotărârea AGA nr.X precum şi certificatele de cazier fiscale pentru membrii CA al căror mandat se prelungeşte, acte depuse în copie, conforme cu originalul la termenul de judecată din data de X spre competentă soluţionare, limitele investirii instanței fiind clare în acest sens.

În privința solicitărilor intervenientului de suspendare a cauzei și de numire a unui curator, având în vedere că acesta nu a mai insistat în susținerea acestor două cereri, Tribunalul nu va mai proceda la analiza lor, analiza fiind făcută cu respectarea art.9 C.proc.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul X, având CNP X, cu domiciliul ales la SC.A. X, cu sediul profesional în X, ca nefondată.

Admite cererea formulată de petenta X SA, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. X, CUI X, cu sediul în X şi cu sediul ales în X şi înaintată se competentă soluţionare de ONR la data de X şi, în consecinţă,

Admite cererea de înregistrare nr.X din data de X formulată de petenta X SA.

Dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a hotărârii AGA nr.X.

În temeiul art.1 cu referire la art.7 si urm. din OUG nr.116/2009 înaintează la ONRC hotărârea AGA nr.X precum şi certificatele de cazier fiscale pentru membrii CA al căror mandat se prelungeşte, acte depuse în copie, conforme cu originalul la termenul de judecată din data de X spre competentă soluţionare.

Cu apel în termen de 30 de zile de la pronunţare pentru cei de faţă şi de la comunicarea pentru cei care au lipsit.

Apelul se depune la Tribunalul X – Secţia X.

Pronunţată în şedinţă publică, X.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.jud. X./XXXXXXXX 2018

Dactilo. X./X ex./XXXXXX.2018

Comunicat …………………..

Ex. …………………..