Contract de mandat. pretentii

Decizie 487 din 27.05.2019


Asupra apelului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. X/30.01.2019, pronunţată în dosarul nr. X/311/2018, Judecătoria Slatina a respins cererea formulată de reclamantul Municipiul S prin primar în contradictoriu cu pârâţii Asociaţia de Proprietari nr. X şi R N, ca rămasă fără obiect.

A respins cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de pârâta Asociaţia de Proprietari nr. X, ca neîntemeiată.

Pentru se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că la data de 21.05.2010 Asociaţia de Proprietari nr. X a solicitat înscrierea asociaţiei în programul local de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

La data de 22.06.2010, între reclamant, în calitate de mandatar şi Asociaţia de Proprietari nr. X, în calitate de mandant, s-a încheiat contractul de mandat nr. X, în considerarea prevederilor art. 10 din OUG nr. 18/2009, prin care asociaţia de proprietari a mandatat coordonatorului local să stabilească si sa efectueze în numele şi pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile şi acţiunile ce se impun în condiţiile şi cu respectarea prevederilor OUG nr. 18/2009. 

Prin acest contract s-a prevăzut obligaţia mandantului să constituie suma necesară cofinanţării corespunzătoare cotei părţi prevăzute de O.U.G. nr. 18/2009 (.

Ulterior a fost încheiat actul adiţional nr. 1 la contractul de mandat prin care mandantul îl mandata pe mandatarul coordonator local Municipiul S să contracteze executarea lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe şi totodată lua act de cota parte ce îi revenea asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor, stabilindu-se că la fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari se constituie prin contribuţii ale proprietarilor proporţional cu cota indiviză deţinută suma necesară cofinanţării în cuantum de 20% din valoarea lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor de reabilitare termică a fost întocmit procesul-verbal de recepţie nr. X/01.02.2012 semnat de reprezentantul legal al pârâtei Asociaţia de Proprietari nr. X.

A reţinut instanţa că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. X/04.08.2009 s-a aprobat achitarea de la bugetul local a 15% din valoarea lucrărilor de intervenţie corespunzătoare asociaţiilor de proprietari/proprietarilor pentru imobilele incluse în programul privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuit. Potrivit art. 2 din acelaşi act normativ, sumele achitate potrivit art. 1 la care se va aplica dobânda de referita a BNR, vor fi recuperate intr-o perioada de maxim 10 ani de la asociaţiile de proprietari/proprietari.

Ulterior, hotărârea nr. X/04.08.2009 a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. X/08.12.2010 prin care a fost stabilită modalitatea de plată a contravalorii cotei de contribuţie aferentă asociaţiei de proprietari/proprietarilor ce fac parte din programul privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi modalitatea de recuperare a acestor sume stabilindu-se costul total al lucrării de reabilitare suportat de asociaţiile de proprietari/proprietari prin înmulţirea suprafeţei utile a apartamentului cu suma de 55 lei. Totodată s-a stabilit că avansul ce trebuie să fie achitat la recepţionarea lucrării se stabileşte prin aplicarea procentului de 25% asupra costului total al lucrării ce revine asociaţiei de proprietari/proprietarilor, avans ce va fi achitat în termen de maxim 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă a cuantumului acestuia, iar diferenţa de plată va fi recuperată de la asociaţiile de proprietari/proprietari într-o perioadă de maxim 10 ani, în rate anuale egale, la care se adaugă dobânda de referinţă a B.N.R. din ziua plăţii, rata anuală urmând a fi achitată până cel mai târziu la data de 15 decembrie.

Pârâtul Raliţa Ilie  face parte din Asociaţia de Proprietari nr. X, fiind proprietarul apartamentului nr.  din blocul Y şi a fost de acord cu reabilitarea termică a blocului (conform  tabelelor anexate de la f.  nr. 35).

Conform prevederilor articolului 973 din Vechiul cod civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante. De asemenea, în temeiul art. 1073-1077 Vechiul cod civil, rezultă că, în cazul neexecutării de bunăvoie la termen a obligaţiei, creditorul are dreptul de a solicita executarea întocmai a obligaţiei asumate de debitor.

În raport de situaţia de fapt de mai sus, instanţa a reţinut că între reclamant şi pârâta Asociaţia de proprietari s-a născut un raport juridic ce este supus regulilor răspunderii civile contractuale.

Instanţa a constatat că la data de 23.11.2018 (f. 61) a fost achitat integral debitul pretins prin chitanţa eliberatoare nr. X, pârâtul şi-a îndeplinit obligaţia legală, sens în care a apreciat  că cererea de chemare în judecată a ca rămasă fără obiect.

În ceea ce priveşte cererea de acordare a cheltuielilor de judecată instanţa a constatat incidenţa dispoziţiilor art. 1032 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Împotriva acestei sentinţe, la data de 13 martie 2019 a declarat apel pârâta Asociaţia de Proprietari nr. X, criticând sentinţa doar sub aspectul cheltuielilor de judecată.

În motivarea apelului, a arătat că în cauză Asociaţia de Proprietari nr. X a făcut dovada cheltuielilor de judecată. Cererea de chemare în garanţie formulată de asociaţie trebuia admisă în ceea ce priveşte capătul de cerere privind cheltuielile de judecată, având în vedere culpa chematului în garanţei care a achitat debitul cu întârziere, după ce acţiunea a fost introdusă la instanţă.

A solicitat, admiterea apelului, schimbarea sentinţei în sensul acordării cheltuielilor de judecată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă.

Intimatul pârât Municipiul S prin primar a formulat întâmpinare la data de 04 aprilie 2019.

Motivând, a arătat că, în mod corect, instanţa de fond a respins cererea, ca rămasă fără obiect, reţinând că pârâtul din cauză a făcut dovada achitării debitului în integralitate.

Referitor la cheltuielile de judecată, de asemenea, în mod corect a fost respins acest capăt de cerere având în vedere că atât cererea principală de chemare în judecată cât şi cea de chemare în garanţie au fost respinse, ca rămase fără obiect.

În plus, trebuie reţinut că pârâtul a achitat debitul la 23.11.2018, înainte de primul termen de judecată acordat de 29.11.2018

A solicitat respingerea apelului, ca nefondat.

Examinând sentinţa apelată, prin prisma motivelor de apel, instanţa de apel a constată următoarele:

În speţă, este fără îndoială că procesul a fost declanşat din culpa părţii pârâte care  nu a achitat debitul restant reprezentând cota de contribuţie pentru lucrările de reabilitare termică aferente anilor 2016-2017 ,la imobilul aparţinând pârâtului R N în cuantum de 338,98 lei.

Din conţinutul art.453 alin.1 din Codul de procedură civilă reiese că fundamentul răspunderii pentru plata cheltuielilor de judecată se află în culpa procesuală a părţii.

Prima instanţă ,deşi a invocat greşit dispoziţiile art. 1032 alin.1 C.pr.civ , corect a respins cererea pârâtei de acordare a cheltuielilor de judecată.

Pârâtul R N a achitat debitul datorat ulterior învestirii primei instanţe (12.11.2018) respectiv la data de 23.11.2018. Respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect nu înseamnă că pretenţiile reclamantului au fost neîntemeiate şi că acesta este partea care a căzut în pretenţii ci că pârâţii au achiesat la pretenţiile reclamantului, prin achitarea debitului datorat.

Prin urmare ,nu are relevanţă că instanţa  nu a pronunţat o  soluţie pe fondul cererii, ci a constatat că acţiunea a rămas fără obiect, deoarece în momentul sesizării instanţei de judecată debitul era în fiinţă şi justifica pornirea procesului.Tribunalul conchide că nu există culpă procesuală a reclamantului ci a pârâţilor care nu au plătit debitul datorat prealabil pornirii  procesului şi astfel sunt ţinuţi să suporte cheltuielile ocazionate de desfăşurarea acestuia.

Faţă de considerentele ce preced, instanţa, în baza dispoziţiilor art. 480 C.p.c respinge  ca nefondat apelul, sentinţa apelată urmând a fi păstrată în totul.

Data publicarii pe portal: 08.07.2019