Anulare act de naștere - determinarea locului nașterii

Sentinţă civilă 4455 din 03.06.2019


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de __.__.____, reclamanta PRIMĂRIA X a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul A, anularea actului de naștere înregistrat la Registrul stării civile al X, sub numărul _ din data de __.__.____, și înscrierea anulării dispuse prin mențiune pe marginea actului de stare civilă corespunzător.

În motivare, reclamanta PRIMĂRIA X a arătat, în esență, că, prin pct. 1 din Planul cu măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților la oficiul de stare civilă din cadrul PRIMĂRIEI X, anexă la Raportul de control nr. _, din data de __.__.____, întocmit de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor XY, s-a stipulat introducerea unei acțiuni în instanță pentru anularea actului de naștere înregistrat la Registrul stării civile al X, sub numărul _ din data de __.__.____, întocmit cu încălcarea art. 127 alin. 1 lit. “b” din Metodologia din 26.01.2011, cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 51 alin. 1 și 2 din Legea nr. 119/1996, rep., cu privire la actele de stare civilă, și art. 127 alin. 1 lit. “b” din Metodologia din 26.01.2011, cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

În dovedire, reclamanta a anexat, în copie, certificatul medical constatator al născutului viu, nr. _/__.__.____, emis de Spitalul de Obstetrică Ginecologie Y, declarația pârâtului A, înregistrată la reclamanta PRIMĂRIA X sub nr. _/__.__.____, extrasul din registrul de naștere, pentru uz oficial, privind pe pârâtul AB, nr. _/__.__.____, procesul-verbal din data de __.__.____, înregistrat la reclamanta PRIMĂRIA X sub nr. _/__.__.____, Raportul de control nr. _, din data de __.__.____, întocmit de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor XY, Planul cu măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților la oficiul de stare civilă din cadrul PRIMĂRIEI X, anexă la Raportul de control nr. _, din data de __.__.____, adresa de înaintare a raportului de control și a planului de măsuri, procesul-verbal din data de __.__.____, înregistrat la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor XY - Serviciul de Stare Civilă sub nr. _/__.__.____, certificatele de naștere și cărțile de identitate ale pârâților A și B.

Acţiunea a fost timbrată cu suma de 20 lei, conform chitanței seria _, nr. _, din data de __.__.____ (fila nr. 6).

Pârâtul A nu a formulat întâmpinare dar s-a prezentat la termenele de judecată din datele de 31.01.2019 și 28.02.2019. Pârâta B nu a formulat întâmpinare nici nu s-a prezentat la termenele de judecată.

La termenul de judecată din data de 31.01.2019, s-a dispus introducerea în cauză a minorului AB, prin reprezentanţii legali, şi a numitei B, ambii în calitate de pârâți.

La solicitarea instanței, s-a depus la dosar adresa nr. _/__.__.____, emisă de Spitalul de Obstetrică Ginecologie Y.

La solicitarea instanței, privind verificările necesare în raport de prevederile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 119/1996, rep., Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor X2 a transmis la dosar adresa nr. _/ __.__.____, extrasul din registrul de naștere, pentru uz oficial, nr. _/ __.__.____, privind pe pârâtul A, și adresa nr. _/ __.__.____, cu rezultatul interogării Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor privind pe pârâtul AB.

Analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de _/__.__.____, s-a născut pârâtul minor AB, având ca mamă pe pârâta B, conform certificatului medical constatator al născutului viu, nr. _/__.__.____, emis de Spitalul de Obstetrică Ginecologie Y.

Nașterea pârâtului minor AB s-a desfășurat astfel: expulzia fătului a avut loc la domiciliul mamei sale, pârâta B, situat în com. X, sat X1, jud. XY, neasistată de personal medical calificat, iar delivrența placentei a avut loc la Blocul de Nașteri al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Y, situat în Y, jud. XY. Situația de fapt a fost reținută pe baza certificatului medical constatator al născutului viu, nr. _/__.__.____, emis de Spitalul de Obstetrică Ginecologie Y, care se coroborează cu adresa nr. _/ __.__.____, emisă de Spitalul de Obstetrică Ginecologie Y.

Pârâtul A a dat declarația înregistrată la reclamanta PRIMĂRIA X sub nr. _/__.__.____, prin care a recunoscut minorul pârât ca fiind copilul său și și-a manifestat acordul ca acesta să poarte numele său, declarația menționată fiind depusă la dosar de reclamantă.

Actul de naștere al pârâtului minor AB a fost întocmit de reclamanta PRIMĂRIA X și înregistrat la Registrul stării civile al X, sub numărul _ din data de __.__.____, după cum reiese din extrasul din registrul de naștere, pentru uz oficial, nr. _/ __.__.____.

Cu ocazia controlului efectuat la reclamanta PRIMĂRIA X, la data de __.__.____, de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor XY - Serviciul de Stare Civilă, s-a constatat că actul de naștere înregistrat la Registrul stării civile al X, sub numărul _ din data de __.__.____, a fost întocmit incorect, respectiv cu încălcarea art. 127 alin. 1 lit. “b” din Metodologia din 26.01.2011, cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, și s-a stabilit ca măsură pentru remedierea deficienței, introducerea unei acțiuni judiciare pentru anularea actului menționat, astfel cum reiese din procesul-verbal din data de __.__.____, înregistrat la reclamanta PRIMĂRIA X sub nr. _/__.__.____, Raportul de control nr. _, din data de __.__.____, întocmit de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor XY, și Planul cu măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților la oficiul de stare civilă din cadrul PRIMĂRIEI X, anexă la Raportul de control nr. _, din data de __.__.____.

În drept, conform art. 14 din Legea nr. 119/1996, rep., “întocmirea actului de naștere se face de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul ori, după caz, de către șeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră”.

În conformitate cu art. 127 alin. 1 din Metodologia din 26.01.2011, cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, text de lege aflat în Capitolul V (“Anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora”), “anularea se poate cere în cazul când: [...] b) actul nu trebuia întocmit la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale respective; […]”.

Potrivit art. 57 alin. 1 din Legea nr. 119/1996, rep., “anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile” (în același sens fiind și art. 125 alin. 1 din Metodologia din 26.01.2011, cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011), iar alin. 2 al aceluiași articol prevede că “în cazul anulării, completării și modificării actelor de stare civilă, sesizarea instanței judecătorești se face de către persoana interesată, de structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau județene de evidență a persoanelor ori de către parchet. Cererea se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor și a concluziilor procurorului” (în același sens fiind și art. 126 alin. 1 din Metodologia din 26.01.2011, cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011).

Conform art. 12 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 359/2012, privind criteriile de înregistrare şi declarare a nou-născutului, “în cazul în care naşterea completă (inclusiv expulzia placentei) are loc în afara unei unităţi sanitare, asistată sau nu de către personal medical, certificatul medical constatator al naşterii se eliberează de către medicul de familie al mamei. Dacă mama nu este înscrisă la un medic de familie, certificatul medical constatator al naşterii se eliberează de către spitalul pe raza căruia a avut loc naşterea”.

În cauză, nașterea pârâtului minor AB s-a desfășurat astfel: expulzia fătului a avut loc la domiciliul mamei sale, pârâta B, situat în com. X, sat X1, jud. XY, neasistată de personal medical calificat, iar delivrența placentei a avut loc la Blocul de Nașteri al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Y, situat în Y, jud. XY.

În certificatul medical constatator al născutului viu, nr. _/__.__.____, emis de Spitalul de Obstetrică Ginecologie Y, la rubrica locul naşterii s-a menţionat “Maternitate”, iar la rubrica desfăşurarea naşterii s-a menţionat “Naştere spontană la domiciliu”. Fiind solicitate explicaţii cu privire la întocmirea certificatului, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Y a arătat – prin adresa nr. _/ __.__.____ – că, la rubrica locul naşterii s-a menţionat “Maternitate”, întrucât actul nașterii, conform protocoalelor medicale, este finalizat după expulzia placentei și anexelor fetale, iar la rubrica desfăşurarea naşterii s-a menţionat “Naştere spontană la domiciliu”, întrucât expulzia fătului s-a produs la domiciliu, neasistată.

Argumentul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Y, în sensul că actul nașterii, conform protocoalelor medicale, este finalizat după expulzia placentei și anexelor fetale, este susținut și de art. 12 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 359/2012, privind criteriile de înregistrare şi declarare a nou-născutului, în cuprinsul căruia sintagma “naşterea completă” este explicitată ca incluzând expulzia placentei.

Or, având în vedere că, în cauză, delivrența asistată a placentei a avut loc la Blocul de Nașteri al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Y, situat în Y, jud. XY, și, conform art. 12 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 359/2012 și adresei nr. _/ __.__.____, emisă de acest spital, actul nașterii este finalizat după expulzia placentei, rezultă că locul nașterii, în sensul legii, este în Y, așa cum în mod corect s-a menționat în certificatul medical constatator al născutului viu, nr. _/__.__.____.

De aceea, competența de întocmire a actului de naștere al pârâtului minor AB revenea – conform art. 14 din Legea nr. 119/1996, rep.,– personalului cu atribuții de stare civilă din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Y, iar nu personalului cu atribuții de stare civilă din cadrul reclamantei, în același sens fiind și constatarea organelor control din cadrul Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor XY - Serviciul de Stare Civilă.

Faţă de cele arătate, în temeiul art. 57 alin. 1 și 2 din Legea nr. 119/1996, rep., și art. 125 alin. 1 și art. 126 alin. 1 din Metodologia din 26.01.2011, cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, instanţa urmează să admită cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta PRIMĂRIA X, în contradictoriu cu pârâții A, B şi AB, și, pe cale de consecință, să anuleze actul de naștere înregistrat la Registrul stării civile al X, sub numărul _ din data de __.__.____.

Nu este necesar ca instanța să dispună cu privire la modalitatea în care să se execute dispoziția de anulare a actului, deoarece executarea ei se face în baza legii (art. 127 alin. 1 din Metodologia din 26.01.2011, cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011), ca efect al hotărârii judecătorești definitive.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta PRIMĂRIA X, cu sediul în com. X, sat X, nr. _, jud. XY, în contradictoriu cu pârâții A, domiciliat în com. X, sat X1, nr. _, jud. XY, C.N.P. _, B, domiciliată în com. X, sat X1, nr. _, jud. XY, C.N.P. _, şi AB, domiciliat în com. X, sat X1, nr. _, jud. XY, C.N.P. _.

Anulează actul de naștere înregistrat la Registrul stării civile al X, sub numărul _ din data de __.__.____.

Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Y.

Pronunţată astăzi, 03.06.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Domenii speta