Restituire

Hotărâre 3612 din 16.10.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub nr.15023/281/2017 la data de 18.07.2017, reclamanta P R, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Băicoi, prin primar şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Prahova, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtei Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar Băicoi să procedeze la punerea sa în posesie pentru suprafaţa de teren de 1.000 m.p., situată în Băicoi, str. Unirii, FN, lot 88, jud. Prahova, să-i elibereze procesul verbal de punere în posesie, să întocmească documentaţia necesară şi să o înainteze comisiei judeţene, în vederea emiterii titlului de proprietate pentru această suprafaţă de teren şi obligarea pârâtei Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Prahova la eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 1.000 m.p., situată în oraşul Băicoi, str. Unirii, FN, lot 88, jud. Prahova, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că, reclamanta este moştenitoarea defunctului său tată, G P C, iar în această calitate, a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile care au aparţinut autorului său, anterior cooperativizării, în termenele prevăzute de legile fondului funciar.

S-a mai susţinut că, prin Hotărârea Comisiei Judeţene Prahova nr.7755/25.06.2010, reclamantei i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1.000 m.p. teren situată în intravilanul oraşului Băicoi, jud. Prahova, în condiţiile în care, Comisia locală Băicoi de aplicare a legilor fondului funciar nu a finalizat actele de reconstituire.

Reclamanta a susţinut că a solicitat punerea în posesie pe vechiul amplasament, însă pârâta Comisia locală Băicoi i-a comunicat că suprafaţa de teren pentru care posedă acte de proprietate, începând cu anul 1948, aparţine domeniului privat al oraşului Băicoi.

La data de 24.03.2017, în urma unei ultime notificări pe care a adresat-o pârâtei, reclamanta a susţinut că i s-a propus o serie de alte amplasamente pe care s-ar putea efectua punerea sa în posesie, amplasamente care nu corespund caracteristicilor terenului pe care autorul său l-a deţinut în proprietate, pentru care a solicitat reconstituire, pe care l-a constatat liber, etc..

Precizează că, nu doreşte punerea în posesie pe niciunul dintre amplasamentele propuse, ci doreşte să intre în posesia terenului pe care autorul său l-a deţinut în proprietate şi pe care, dat fiind că este situat în centrul oraşului Băicoi, îl doresc alte persoane care ocupă funcţii publice la nivelul unităţii administrativ teritoriale, în speţă şi primarul actual.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.21 din Legea nr.10/2001, art.10 alin.(1) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobată prin HG nr.890/2005.

În susţinere, au fost depuse înscrisurile aflate la filele nr.7-19 din dosar.

La data de 14.09.2017, pârâta Comisia Locală de Aplicarea Legilor Fondului Funciar a Oraşului Băicoi a depus întâmpinare (f. 24-26) prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Ploieşti pentru soluţionarea prezentei cauze, faţă de faptul că terenul care face obiectul prezentului dosar se află pe raza U.A.T. Băicoi.

Pe fondul cauzei, arată că nu este de acord cu admiterea acţiunii.

În concret, s-a arătat că, terenul solicitat în acţiune aparţine o parte domeniului privat al Oraşului Băicoi şi o parte domeniului public al Oraşului Băicoi, conform H.C.L. nr.90/2015, H.C.L. 91/2015 şi pentru care s-au întocmit documentaţii cadastrale nr.26062 şi nr.26061, iar prin adresa nr.4340/2017, i s-au propus reclamantei mai multe amplasamente libere din punct de vedere juridic pentru terenul în suprafaţă de 0,10 ha.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.205 Cod procedură civilă.

În susţinere, au fost depuse înscrisurile aflate la filele nr.27-73 din dosar.

La data de 09.10.2017, reclamanta a depus răspuns la întâmpinare(f. 77-78) prin care arată că este de acord cu  admiterea excepţiei necompetenţei teritoriale  a Judecătoriei Ploieşti, apreciind că Judecătoria  Câmpina  este competentă  să judece cauza în primă instanţă.

Pe fondul cauzei  arată că  îşi menţine punctul de vedere  exoprimat în cuprinsul acţiunii.

Prin sentinţa civilă nr. 8/04.01.2018 ,instanţa  a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Ploieşti, şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea Judecătoriei Câmpina.

Astfel cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la 22.01.2018, sub acelaşi număr.

La data de  03.04.2018, pârâta Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Asupra Terenurilor Prahova a depus note scrise (f. 26-28) prin  solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Arătă  că reclamanta nu şi-a întemeiat în drept acţiunea ce formează obiectul prezentului dosar,solicitând a i se pune în vedere  acesteia să precizeze temeiul de drept al demersului său judiciar.

De asemenea precizează că în baza Legii nr.247/2005, prin cererea înregistrată la Comisia Locală de Fond Funciar Băicoi sub nr.243/12.09.2005, moştenitorilor def. C G P, respectiv P (C) R și C I, li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de 1000 mp - anexa 48 la Regulmentul aprobat prin H.G. nr.890/2005, modificat și completat, fiind adoptată HCJ nr.7755/25.06.2010.

Reconstituirea dreptului de proprietate s-a realizat în temeiul disp. art. 36 din Legea nr. 1/2000.Aşa cum rezultă din adresa nr.4340/17.03.2017 emisă de către Primăria oraşului Băicoi, anexată la dosarul cauzei, în vederea executării hotărârii comisiei judeţene, reclamantei i s-au propus trei amplasamente libere pentru suprafaţa de 1000 mp.

Pârâta Comisia Locală de Aplicarea Legilor Fondului Funciar a Oraşului Băicoi a depus înscrisuri (f.41-133), refacere expertiză ( f. 169-170).

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi expertiză de specialitate  topometrică întocmită de către expert  Boieroiu Tiberiu (f. 147-148) , refacere  expertiză (f.172-174).

Reclamanta P R a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate la data de 12.09.2015 de pe urma defunctului C P pentru suprafața de 1000 mp situată în Băicoi.Prin hotărârea Comisiei Județene Prahova privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr.7755/2010 a fost validată propunerea Comisiei Locale Băicoi privind reconstituirea dreptului de proprietate pe numele moștenitorilor numitului C P pentru suprafața de 0,10 ha conform procesului verbal din 20.07.1947. Reclamantei nu i s-a eliberat proces verbal de punere în posesie și titlu de proprietate.

Așa cum rezultă din răspunsul la notificarea nr.13/2017 (fila 99) Comisia Locală de fond Funciar Băicoi a propus reclamantei mai multe amplasamente libere pentru terenul în suprafață de 1000 mp reconstituit pe numele acesteia.

Instanța reține că potrivit art. 5 lit. c din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru aplicarea Legii nr. 18/1991, aprobată prin H.G. nr. 890/2005, modificată prin H.G. nr. 1120/2005, comisiile locale după delimitarea în teren, pun în posesie persoanele îndreptăţite să primească terenul, întocmind procesul-verbal de punere în posesie, iar pe baza documentaţiei întocmite de comisiile locale vor fi eliberate titlurile de proprietate de către Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 18/1991.

Conform art. 33 alin. 1 din H.G. nr. 890/2005, delimitarea şi parcelarea pe proprietari se face pe baza hărţilor şi planurilor de situaţie la zi din cadrul actualei unităţi administrativ-teritoriale, iar potrivit art. 27 din Legea nr. 18/1991, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit si întocmirea documentelor constatatoare prealabile.”

Ulterior pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, Comisia Judeţeană emite titlurile de proprietate (art. 36).

Instanța reține că în cauză reclamantă solicită punerea în posesie și eliberarea titlului de proprietate pe un anumit  amplasament, respectiv Băicoi, str.Unirii, FN, lot 88, jud.Prahova. Conform expertizei întocmită în cauză de către expert Popescu Dumitru terenul menționat nu este la dispoziția Comisiei Locale Băicoi și este inclus în domeniul public al localității Băicoi conform HCL nr.91/28.07.2015.

Din prevederile art. 2 alin. 1 din Legea nr. 1/2000, se desprinde ideea că legiuitorul a socotit ca fiind libere şi, prin urmare, apte de a fi restituite pe vechile amplasamente ale foştilor proprietari, acele terenuri care nu au fost atribuite legal altor persoane.

Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere, cu respectarea drepturilor dobândite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, care rămân valabile fără nicio altă confirmare, potrivit art. 2 din Legea nr. 1/2000. În acest scop, se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii nr. 169/1997 schiţa amplasamentului cu terenul deţinut sau orice alte informaţii din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat. Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol judeţene sau al municipiului Bucureşti, pe baza analizei documentaţiilor prezentate la alin. 2, stabilesc dacă vechiul amplasament este liber şi poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situaţie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000.

Instanța reține că în cauză așa cum rezultă din procesul verbala al ședinței Comisiei Județene Prahova din data de 25.06.2010 (fila 320) rezultă faptul că  reconstituirea pe numele defunctului C P se face pentru suprafața de 0,10 Ha fără a se menționa amplasamentul solicitat. Rezultă așadar că reconstituirea a avut în vedere doar suprafața iar nu și amplasamentul solicitat de către reclamantă. Instanța reține totodată că reclamanta nu a contestat hotărârea Comisiei Județene Prahova de validare a propuneri Comisiei Locale Băicoi în ceea ce privește menționarea amplasamentului , motiv pentru care instanța apreciază că nu a existat obligația comisiei locale de a emite titlul pentru amplasamentul respectiv.

Instanța are în vedere totodată faptul că potrivit dispozițiilor art.36 din Legea nr.1/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea nr.212/2008 persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, persoanelor îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apărării că au luptat pe front şi că îndeplineau condiţiile prevăzute de Legea nr. 187/1945 pentru a fi împroprietărite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, sau despăgubiri.

Totodată instanța constată că așa cum rezultă din raportul de expertiză întocmit în cauză de expert Popescu Dumitru terenul este inclus în domeniul public al localității Băicoi conform HCL nr.91/28.07.2015.Rezultă așadar că amplasamentul solicitat de către reclamantă nu este la dispoziția Comisiei Locale Băicoi, acesta făcând parte în prezent din domeniul public al orașului Băicoi.

Având în vedere aceste considerente instanța apreciază că deși reclamanta este îndreptățită la eliberarea titlului de proprietate pentru suprafața de 1000 mp nu există obligația pentru Comisia Locală Băicoi la întocmirea actelor de reconstituire pentru amplasamentul din Băicoi, str.Unirii, FN, lot 88, motiv pentru care va respinge prezenta cerere ca neîntemeiată.