Fond funciar

Sentinţă civilă 7929/215/2018 din 19.12.2018


Deliberând asupra cauzei  civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 20.03.2018, sub dosar nr. 7929/215/2018, reclamantul IC în contradictoriu cu pârâtele IL, COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR AMĂRĂŞTII DE SUS şi COMISIA JUDEŢEANĂ DOLJ DE FOND FUNCIAR a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea parţială a titlului de proprietate nr. 1500-44787/25.03.1997 emis de Comisia Judeţeană Dolj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în sensul radierii din aceasta a numitei I. M. Ana; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că terenurile în litigiu cuprinse în TDP nr. 1500-44787/25.03.1997 emis de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, au aparţinut numitului, fiind înregistrate cu ele în Registrele Agricole ale comunei Amărăştii de Sus. Tot în Registrele Agricole ce au stat la baza reconstituirii dreptului de proprietate pe lângă capul de familie IM sunt trecuţi şi ceilalţi membri, respectiv I M. Ana în calitate de soţie şi I M. Constantin în calitate de fiu.

La data reconstituirii dreptului de proprietate numita I. M. Ana soţia numitului IM era predecedată.

Dintr-o eroare, s-a trecut în titlul de proprietate şi numita I M. Ana, persoana care era predecedată şi care nu putea avea astfel vocaţie succesorală la succesiunea viitoare a soţului său supravieţuitor IM.

A apreciat reclamantul că interesul în promovarea acestui demers judiciar constă în faptul că au acelaşi nume I M. Ana a fost purtat de o rudă îndepărtată, dar fără vocaţie la succesiunea lui IM şi deci neîndreptăţită să apară în titlul de proprietate contestat.Confuzia a plecat de la asemănarea acestei persoane cu cel l soţiei proprietarului înscris în Re4gistrele Agricole.

A menţionat că aşa cum rezultă din evidenţele Primăriei comunei Amărăştii de Sus, terţa persoană I M. Ana nu avea vocaţie la succesiunea autorului IM, neîncadrându-se în categoria succesibilor.

În realitate, terţa persoană I M. Ana era soţia lui IG.

A considerat că apare justificat interesul înlăturării din titlul de proprietate a numitei I M. Ana, întrucât acest nume naşte confuzii asupra persoanei la care se referă. Astfel, dacă I M. Ana trecută în titlul de proprietate a cărui anulare se solicită, este soţia lui IM, urmează a fi radiată din titlul de proprietate în condiţiile în care era predecedată şi nu putea să îl moştenească pe soţul său supravieţuitor.

În privinţa pârâtei SL, aceasta apare ca şi persoană chemată în judecată, dat fiind calitatea sa de fiică şi moştenitoare a numitei I M. Ana – soţia lui IG, în scopul opozabilităţii acestei hotărâri judecătoreşti faţă de o terţă persoană care, ar putea invoca un drept sprijinindu-se exclusiv pe o suprapunere de nume.

În lumina acestor considerente, a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

În drept, a invocat dispoziţiile art. III alin. (1) lit. a pct. (i) din Legea nr.169/1997.

În dovedirea cererii, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor şi orice alte probe necesare dezbaterii.

La data de 23.04.2018, pârâta I Gh. Letiţia-Victoria a formulat întâmpinare, prin care a menţionat că numele ei este I şi nu Sîrbu, aşa cum reiese din copia buletinului de identitate, pe care îl anexează prezentei; mama ei I A.M. Ana a decedat la 21.03.2013, anexează prezentei certificatul de deces.

Pârâta a arătat că nu a primit niciodată vreo înştiinţare nici ea şi nici mama ei şi nici cei trei fraţi ai ei, cum că a moştenit vreodată ceva din partea unchiului ei IM.

Prin urmare, a solicitat să se remedieze greşeala prin anularea TDP nr. 1500-44787/25.03.1997 acordat mamei ei I A.M. Ana. După cum se observă, numele mamei ei diferă de numele mătuşii ei I M. Ana prin iniţiala tatălui, moştenitorul de drept fiind vărul ei I M. Constantin.

A solicitat cheltuieli de judecată celui care a comis eroarea, nu ei.

Pârâta a menţionat că nici ea şi nici fraţii ei nu au vreo pretenţie asupra niciunei proprietăţi care a aparţinut unchiului său IM.

În dovedire, a depus acte de stare civilă: certificat de deces I A, B.I.,  I Letitia Victoria.

Urmare a adresei instanţei, OCPI Dolj a înaintat în copie certificată pentru conformitate cu originalul procesul verbal de punere în posesie premergător emiterii TDP nr. 1500-44787/25.03.1997, iar la data de 26.10.2018, Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Amărăştii de Sus a înaintat actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate în litigiu.

În cauză, a  fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine  următoarele:

Prin titlul de proprietate nr. 1500-44787/25.03.1997 (fila 8) emis pe numele I. ANA şi I. CONSTANTIN, s-a reconstituit dreptul de proprietate în calitate de moştenitori ai defunctului IM pentru suprafaţa de 7 ha şi 600 mp, pe teritoriul satului Amărăştii de Sus, comuna Amărăştii de Sus, jud. Dolj.

Reclamantul IC este singurul moştenitor legal al defunctului IM conform anexei 23 (fila 50).

Prin titlul de proprietate contestat, a fost trecută din eroare ca şi moştenitoare a defunctului IM, numita I. M. ANA, deşi, din anexa 23 rezultă că moştenitorul defunctului decedat la data de 2.07.1983 în Amărăştii de Sus, jud. Dolj, este reclamantul IC în calitate de fiu (filele 9 şi 50). Mai mult, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru defunctul I M a făcut doar reclamantul, aşa cum a susţinut Comisia Locală de fond funciar Amărăştii de Sus (fila 54).

În aceste condiţii, se constată că dreptul de proprietate al autorului reclamantului a fost reconstituit conform dispoziţiilor Legii nr. 18/1991, însă, din eroare, în titlul de proprietate nr. 1500-44787/25.03.1997 au fost trecuţi moştenitori reclamantul I M. CONSTANTIN dar şi numita I M. ANA (sora defunctului), în condiţiile în care I M. ANA nu este persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate în calitate de moştenitor al autorului I Miron.

Faţă de această stare de fapt, în speţă devin incidente dispoziţiile art. 34 alin. 1 din HG nr. 131/1991 pentru emiterea titlului de proprietate, potrivit cărora, "Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, comisia judeteana, dupa operatiunea de validare, emite titlul de proprietate, conform modelului ANEXA Nr. nr. 27".

Potrivit art. 35 alin. 1, "In baza titlului de proprietate eliberat pe baza optiunii exprimate in scris de catre fiecare proprietar, in conditiile art. 26 din lege, comisia comunala, oraseneasca sau municipala va proceda la delimitarea zonelor teritoriale in care urmeaza sa fie pusi in posesie titularii, tinind seama de conditiile concrete teritoriale (relief, calitatea solului, categoria de folosinta, distanta fata de localitate si caile publice de comunicatie, amenajarile pentru imbunatatiri funciare). Aceasta delimitare, precum si parcelarea pe proprietari, se fac pe planul de situatie al fiecarei localitati, in cadrul actualei organizari teritoriale".

De asemenea, art. 8 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, statuează că, “De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite”, iar, potrivit art. 13 alin. 1 din lege, „Calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii”.

Aşadar, numita I M. Ana, sora defunctului, nu poate să fie beneficiară a reconstituirii dreptului de proprietate pentru autorul I. Miron, deoarece nu are calitatea de moştenitor al acestuia. Confuzia creată a plecat de la identitatea de nume avute de I. M. Ana, sora defunctului trecută pe titlul de proprietate şi I. Ana, soţia defunctului şi mama reclamantului. Însă, aceasta din urmă nu putea să fie menţionată pe titlul de proprietate deoarece era decedată de la data de 31.10.1984 conform actului de deces nr. 56/1.11.1984 (fila 66). Iar I. M. Ana, persoana menţionată pe titlul de proprietate, şi autoarea pârâtei, a decedat la data de 20.03.2013 (certificat de deces nr. 33/21.03.2013 – fila 40).

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. III din Legea nr. 167/1997, "(1)Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991: a)actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt: (i)actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri".

Aşadar, prin menţionarea în calitate de titular a numitei I. M. ANA, titlul de proprietate nr. 150044787/ 25.03.1997 a fost emis cu nesocotirea dispoziţiilor legale în vigoare, fapt care atrage nulitatea absolute parţială a acestuia.

Pentru aceste considerente, cu respectarea dispoziţiilor mai-sus-menţionate şi ale art. 22 alin. 2 C.proc.civ., instanţa va admite cererea, va anula partial titlul de proprietate nr. 1219-150044787/ 25.03.1997 în sensul radierii titularului I. M. Ana şi va menţine în rest menţiunile din titlul de proprietate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamantul IC, în contradictoriu cu pârâtele IL, COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR AMĂRĂŞTII DE SUS, cu sediul în com. Amărăştii de Sus, jud. Dolj, şi COMISIA JUDEŢEANĂ DOLJ DE FOND FUNCIAR cu sediul în Craiova, str. Unirii, nr. 19, jud. Dolj, având ca obiect fond funciar.

Dispune anularea parţială a titlului de proprietate nr. 150044787/ 25.03.1997 în sensul radierii titularului I. M. Ana şi menţine în rest menţiunile din titlul de proprietate.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria Craiova.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 decembrie 2018.

Preşedinte, Grefier

Domenii speta