Evacuare

Sentinţă civilă 184 din 11.07.2019


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA Dosar nr.530/248/2018

ÎNTORSURA BUZĂULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR.184

Şedinţa publică de la 11 iulie 2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ...

GREFIER: ...

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza civilă privind pe reclamanta-pârâtă reconvenţional ...şi pe pârâta-reclamantă reconvenţional ..., având ca obiect „evacuare”.

Procedură, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Se constată depuse la dosar concluzii scrise şi chitanţe cu dovada cheltuielilor de judecată, de către pârâta reclamantă reconvenţional prin apărător ales.

Procedură, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Se constată că dezbaterile din cauza civilă de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 13.06.2019, iar conform celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen de judecată, care face parte integrantă din prezenta, instanţa, în temeiul art.396 alin.1 cod procedură civilă, a amânat pronunţarea pentru data de 27.06.2019, iar ulterior pentru data de astăzi, 11.07.2019.

Judecătoria, în urma deliberării, a pronunţat hotărârea de mai jos.

JUDECĂTORIA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr. de mai sus, astfel cum a fost precizată, reclamanta-pârâtă ...a solicitat, în contradictoriu cu pârâta-reclamantă ..., evacuarea pârâtei-reclamante din imobilul situat în ..., cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanta-pârâtă ...a arătat, în esenţă, că este proprietara imobilului respectiv, în temeiul unei sentinţe civile de partaj şi, întrucât pârâta-reclamantă ..., fiica ei care locuieşte împreună cu ea, în calitate de tolerată, îi tulbură liniştita folosire a locuinţei, doreşte ca aceasta să fie evacuate din locuinţă.

Prin întâmpinare, pârâta-reclamantă ... a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată, arătând, în esenţă, că cele menţionate de reclamanta-pârâtă nu sunt adevărate, iar, prin cerere reconvenţională, a solicitat constituirea unui drept de abitaţie asupra unei părţi din imobil şi obligarea reclamantei-pârâte la respectarea acestui drept, cu cheltuieli de judecată, arătând, în esenţă, că dintotdeauna a locuit în acel imobil, fiind fiica reclamantei-pârâte, ocupând o parte din imobil şi plătind taxe, impozite şi utilităţi, ceea ce dovedeşte că este un posesor al imobilului.

Prin întâmpinare la cererea reconvenţională, reclamanta-pârâtă ...a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtei-reclamante ... şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, iar pe fond a solicitat respingerea ca neîntemeiată a reconvenţionalei, arătând, în esenţă, că pârâta-reclamantă ... are doar calitatea de tolerat în imobilul proprietatea reclamantei-pârâte.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Prin întâmpinare la cererea reconvenţională, reclamanta-pârâtă ...a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtei-reclamante ... şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune.

Potrivit art.248 alin.1 C.Proc.Civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Excepţia inadmisibilităţii este o excepţie de procedură, absolută şi peremptorie, care tinde la împiedicarea judecăţii pe fond, astfel încât în situaţia admiterii sale nu mai poate fi examinat fondul cauzei dedusă judecăţii.

Instanţa constată că, în motivarea excepţiei inadmisibilităţii, reclamanta-pârâtă ...a arătat, în esenţă, că dreptul de abitaţie se poate constitui doar în temeiul unui act juridic sau prin alte moduri prevăzute de lege, or, în prezenta cauză nu există vreun astfel de temei.

Instanţa constată că stabilirea existenţei sau inexistenţei unui temei legal pentru constituirea unui drept de abitaţie constituie o problemă de fond şi, astfel, nu poate constitui un fine de neprimire al cererii.

În aceste condiţii, instanţa constată că excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, invocată de reclamanta-pârâtă ...este neîntemeiată, motiv pentru care va fi respinsă.

Excepţia lipsei calităţii procesuale active este o excepţie de fond, absolută şi peremptorie, care tinde la împiedicarea judecăţii pe fond, astfel încât în situaţia admiterii sale nu mai poate fi examinat fondul cauzei dedusă judecăţii.

Calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi cel care este titularul dreptului afirmat.

Instanţa constată că reclamanta-pârâtă ...susţine că pârâta-reclamantă ... are doar calitatea de tolerat în imobil, în vreme ce pârâta-reclamantă ... susţine că are calitatea de posesor al unei părţi din imobil şi, în această calitate, are dreptul de a i se constitui un drept de abitaţie.

În aceste condiţii, instanţa constată că pentru soluţionarea acestei excepţii trebuie să se stabilească în ce calitate a folosit pârâta-reclamantă ... imobilul respectiv şi, de asemenea, că de stabilirea acestei calităţi depinde şi soluţionarea cererii principale, motiv pentru care în continuare urmează a se stabili acest fapt.

Instanţa constată că, prin sentinţa civilă nr.32/30.01.2003, pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosarul nr.279/2002, definitivă, reclamantei-pârâte ..., în calitate de pârâtă în acea cauză, i s-a atribuit, în deplină proprietate şi liniştită, posesie imobilul situat în ..., compus din casă de locuit şi anexe gospodăreşti (filele 12-14).

În aceste condiţii, instanţa constată că este de necontestat că, în raporturile dintre părţi, reclamanta-pârâtă ...are calitatea de proprietar al imobilului şi că pârâta-reclamantă ..., fiica reclamantei-pârâte, a locuit în acest imobil de la naştere şi până în prezent.

Astfel, în prezenta cauză, instanţa constată că pârâta-reclamantă ... a ocupat imobilul in litigiu, în baza relaţiei de familie, fiind fiica reclamantei-pârâte ....

În aceste circumstanţe, instanţa constată că între părţi există un raport juridic privind folosinţa bunului, pârâta-reclamantă ... având dreptul de a folosi bunul în virtutea relaţiilor de familie şi reclamanta-pârâtă ...tolerând aceasta situaţie.

De regulă, folosinţa unei locuinţe fără a exista un contract de închiriere se face în baza relaţiilor de rudenie sau a relaţiilor de afinitate, însă între părţi se încheie totuşi o convenţie nescrisă în baza căreia se permite folosinţa locuinţei, pe un timp nedeterminat, iar, în aceste circumstanţe, persoana tolerată are statutul unui detentor precar şi, evident, obligaţia de a părăsi imobilul la solicitarea proprietarului, în ipoteza în care persoana tolerată nu dă curs solicitării, proprietarul având posibilitatea de a promova o acţiune în evacuare, specifică raporturilor de locaţiune.

În aceste condiţii, instanţa constată că pârâta-reclamantă ... are doar calitatea de tolerat în imobilul reclamantei-pârâte ...şi, astfel, este obligată să evacueze imobilul la solicitarea proprietarului, anume reclamanta-pârâtă ....

Având în vedere că s-a stabilit că pârâta-reclamantă ... are doar calitatea de tolerat în imobilul reclamantei-pârâte ..., neputându-se pune astfel în discuţie vreun drept real al pârâtei-reclamante, instanţa constată că excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtei-reclamante ... este întemeiată, motiv pentru care va fi admisă şi, în consecinţă, cererea  reconvenţională va fi respinsă.

Având în vedere aceste considerente, instanţa va respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, invocată de reclamanta-pârâtă ..., va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtei-reclamante ..., invocată de reclamanta-pârâtă ..., va admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta-pârâtă ...în contradictoriu cu pârâta-reclamantă ..., va dispune evacuarea pârâtei-reclamante ... din imobilul situat în ... şi va respinge ca introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă ... în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă ....

Având în vedere că pârâta-reclamantă ... este în culpă procesuală, instanţa o va obliga la plata către reclamanta-pârâtă ...a sumei de 2300 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu avocat ales (filele 7 şi 145).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale, invocată de reclamanta-pârâtă ....

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtei-reclamante ..., invocată de reclamanta-pârâtă ....

Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta-pârâtă ..., cu domiciliul în …, judeţul …, în contradictoriu cu pârâta-reclamantă ..., cu domiciliul în …, judeţul … şi domiciliul ales la Cabinet de avocat …, din …, judeţul ….

Dispune evacuarea pârâtei-reclamante ... din imobilul situat în ....

Respinge ca introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă ... în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă ....

Obligă pârâta-reclamantă ... la plata către reclamanta-pârâtă ...a sumei de 2300 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Întorsura Buzăului.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.07.2019.

PREŞEDINTE GREFIER

... ...

Redact.Jud…..

Tehnored…..

17.07.2019/4  ex.