Divorţ

Sentinţă civilă 889 din 18.02.2019


Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE –

GREFIER –

INSTANŢA

Constată că prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 14.03.2018 sub dosar  nr. 3…/271/2018, reclamanta V.M., în contradictoriu cu pârâtul V.A., a solicitat  desfacerea căsătoriei din culpa pârâtului și păstrarea  numelui dobândit prin căsătorie, cu cheltuieli de judecată în caz de opunere.

În măsura în care pârâtul îşi va da acordul, reclamanta şi-a manifestat consimţământul în sensul desfacerii căsătoriei prin acord.

Totodată, a solicitat ca exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la minorul V.Y.A.,  să fie realizată în mod exclusiv de mamă, stabilirea locuinţei acestuia la mamă, cu obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere conform înţelegerii părţilor, respectiv  în cuantum de 100 Euro/lunar, începând cu data introducerii cererii.

În motivarea în fapt a cererii, în esenţă, reclamanta a arătat că părţile s-au căsătorit în anul 2006, relaţie din care a rezultat minorul Y.A. Neînţelegerile dintre soţi au apărut în anul 2011, iar în prezent sunt separaţi în fapt, nemaifiind posibilă continuarea căsătoriei. Minorul se află în grija mamei, iar tata ia legătura foarte rar cu minorul. A ajuns la un acord cu pârâtul în sensul plăţii de către acesta a unei pensii de întreţinere în cuantum de 100 Euro pe lună.

Reclamanta a mai menţionat că doreşte păstrarea numelui dobândit prin căsătorie raportat la profesia acesteia şi pentru a avea acelaşi nume cu minorul.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 373 lit.a) şi b), art. 374, art. 379, art. 383, art. 398, art. 400, art. 529 şi art. 530 C.civ., art. 309-324, art. 451 - 453 şi art. 915 C.pr.civ.

În probaţiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri,  depunând în acest sens, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, certificat de căsătorie, certificat de naştere minor, certificate de înregistrare, diplome, (fl.8-26), adeverinţă de venit reclamantă.(fl.27), anchetă socială, precum şi a probei testimoniale.

S-a anexat cererii dovada achitării unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 280 lei, conform chitanţei de la fila 29.

La data de 08.10.2018 şi 31.01.2019, pârâtul a depus întâmpinare prin care a arătat că nu se opune admiterii cererii. Astfel, pârâtul a menţionat că este de acord cu desfacerea căsătoriei din culpa sa exclusivă ori prin acordul soţilor şi păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit prin căsătorie.  În privinţa situaţiei minorului, pârâtul a indicat că este de acord ca autoritatea părintească să aparţină exclusiv mamei, locuinţa acestuia să fie la mamă, cu obligarea sa la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 100 Euro/lună, aşa cum părţile s-au înţeles. (fl.56,respectiv fl.68-69)

La solicitarea instanţei, în cauză s-a efectuat anchetă psihosocială de către Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Oradea la locuinţa reclamantei. (fl.61-62)

La data de 06.02.2019,  în cameră de consiliu şi fără prezența părților, potrivit art. 264 C.civ. rap. la art. 226 C.pr.civ, instanța a procedat la ascultarea minorului, fiind întocmit în acest sens un proces-verbal. (fl.71)

La termenul din data de 07.02.2019, ambele părţi, reclamanta personal şi asistată de avocat ales, iar pârâtul prin reprezentant, faţă de poziţia pârâtului de neopunere, au solicitat admiterea cererii de chemare în judecată, fără motivarea hotărârii şi fără cheltuieli de judecată.

Sub aspect probator, în temeiul art.258 rap. la art.255 C.pr.civ., faţă de poziţia procesuală precizată de părţi, s-a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.S-a revenit asupra administrării probei testimoniale încuviinţate.

Analizând materialul probator administrat in cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, din cuprinsul certificatului de căsătorie depus la dosarul cauzei (fl.8), se constată că la data de .... a fost încheiată căsătoria între cele două părţi, aceasta fiind înregistrată sub numărul ............ în Registrul de stare civilă al Primăriei Municipiului Oradea. În urma căsătoriei, reclamanta a luat numele soţului.

De asemenea, din cuprinsul certificatului de naştere de la fila 9, instanţa reţine că din căsătoria părţilor a rezultat minorul V.Y.A.

În prezent soţii sunt separaţi în fapt, minorul locuind împreună cu mama – reclamanta unde beneficiază de condiţii optime de locuit. Minorul este înscris la şcoală.

În drept, potrivit art. 373 lit. b) C. civ. raportat la art. 934 alin. (1) și alin. (2) C.proc.civ., instanța poate desface căsătoria atunci când din dovezile administrate, reiese că din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Cu privire la capătul de cerere privind desfacerea căsătoriei, instanța reține că reclamanta solicită desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soțului, pârâtul neopunându-se acestei solicitări, asumându-şi astfel propria culpă în deteriorarea relaţiilor dintre soţi.

Conform art. 927 C.pr.civ., hotărârea prin care se pronunţă divorţul nu se va motiva, dacă ambele părţi solicită instanţei aceasta.

Faţă de aceste împrejurări şi având în vedere că părțile au solicitat să dispună nemotivarea hotărârii, poziție menținută și în fața instanței la termenul din data de 07.02.2019,  instanța apreciază că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 374 alin.1 C.civ.

În consecinţă,  în temeiul art. 932 alin. (3) rap. la art. 934 alin. (1) C.pr.civ., instanţa va dispune desfacerea căsătoriei ce a fost încheiată între cele două părți la data de ........ și înregistrată sub numărul .............. în Registrul de stare civilă al Primăriei Municipiului Oradea, din culpa pârâtului.

În ceea ce priveşte cererea accesorie privind numele soţilor după căsătorie, prin întâmpinarea depusă şi ulterior în faţa instanţei, pârâtul şi-a manifestat acordul în vederea păstrării de către reclamantă a numelui dobândit în urma căsătoriei. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 383 alin.1 C.civ., coroborate cu prevederile art. 919 alin.(1) lit. b) și art. 931 alin.(1) teza a II-a C.pr.civ., instanța va lua act de înţelegerea părţilor privind păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit prin căsătorie.

Referitor la capetele accesorii privind pe minorul V.Y.A:

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (4) din Legea nr. 272/2004, principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti, iar conform alin. (3) al aceluiaşi text legal, acest principiu este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului

Potrivit art. 36 alin. (1) şi alin. (6) in Legea nr. 272/2004, ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor. Un părinte nu poate renunţa la autoritatea părintească, dar se poate înţelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorităţii părinteşti, în condiţiile art. 506 C.civ.

Prin dispoziţiile art. 506 C.civ. se prevede că părinţii, cu încuviinţarea instanţei de tutelă, se pot înţelege cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, dacă este respectat interesul superior al copilului.

Prin întâmpinarea depusă, poziţie menţinută şi în cadrul şedinţei publice din data de 07.02.2019, pârâtul a menţionat că este de acord cu exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului exclusiv de mamă, stabilirea locuinţei la mamei şi obligarea sa la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 100 Euro lunar.

Prin concluziile raportului de anchetă psihosocială efectuat în cauză la locuinţa reclamantei, reprezentanţii Autorităţii Tutelare au propus stabilirea locuinţei minorului la mamă, aceasta oferindu-i condiţii optime de creştere şi educare. Ascultat în cameră de consiliu, minorul a arătat că este ataşat de mamă şi de rudele din partea mamei.

În consecinţă, faţă de poziţia părţilor şi faţă de concluziile raportului de anchetă psihosocială, împrejurări care respectă interesul superior al copilului, autoritatea părintească asupra minorului V.Y.A. va fi exercitată în mod exclusiv de către mamă.

De asemenea, în temeiul art. 400 alin. 1 şi art. 496 alin. 2 C.civ., în acord cu poziţia părţilor, şi constatând că această măsură este în interesul copilului, locuința minorului va fi stabilită la domiciliul mamei.

Referitor la plata unei pensii de întreţinere pentru creșterea și educarea minorei, instanţa are în vedere dispoziţiile art. 524 şi art. 525 C.civ. conform cărora minorul are dreptul la întreţinere atâta timp cât nu se poate întreţine din munca sa, aflându-se în stare de nevoie. În baza dispoziţiilor art. 529 alin 1 C.civ., cuantumul întreţinerii se stabileşte potrivit cu nevoia celui care o cere, în speţă minora, şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, respectiv petentul.

Conform art. 532 alin. 1 C.civ., întreţinerea se datorează de la momentul introducerii cererii de chemare în judecată.

În consecinţă, având în vedere poziţia procesuală a părţilor cu privire la acest capăt de cerere, în temeiul art. 524 și art. 525 rap. la art. 529 alin 1 şi 2 și art. 532 alin. 1  C.civ, instanţa va obliga pârâtul la plata lunară a unei pensii de întreţinere în favoarea minorului V.Y.A., în cuantum de 100 EURO lunar, începând cu data introducerii cererii, respectiv data de 14.03.2018, şi până la majoratul minorului sau alte dispoziţii.

În temeiul art. 453 alin. 1 C.pr.civ. şi al principiului disponibilităţii, se va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

 Admite cererea formulată de reclamanta V.M. în contradictoriu cu pârâtul V.A.

Desface căsătoria încheiată la data de ..... şi trecută în registrul de stare civilă al Primăriei Municipiului Oradea sub nr. .................. din culpa pârâtului.

Reclamanta va păstra numele dobândit prin căsătorie.

Autoritatea părintească asupra minorului V.Y.A, va fi exercitată în mod exclusiv de către mamă.

Stabileşte locuinţa minorului la domiciliul mamei.

Obligă pârâtul la plata lunară a unei pensii de întreţinere favoarea minorului în cuantum 100 EURO lunar, începând cu data introducerii cererii, respectiv data de 14.03.2018, şi până la majoratul minorului sau alte dispoziţii.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, ce se depune la Judecătoria Oradea.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.02.2019.