Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 42 din 03.02.2020


Dosar nr. xxxxxx plângere contravenţională

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA …… – JUDEŢUL ……

Şedinţa publică de la xxxxxx

Instanţa constituită  din:

PREŞEDINTE ……

Grefier …..

SENTINŢA CIVILĂ NR. xxxxxx/xxxxxx

 Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe petent ...... şi pe intimat ......, având ca obiect plângere contravenţională – proces-verbal de contravenţie  nr. xxxxxx/18.09.2018.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din xxxxxx, susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru această dată.

INSTANŢA,

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin  plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xxxxxx, petenta ......, în contradictoriu cu intimatul ......, a contestat  procesul-verbal de contravenţie seria …… nr. xxxxxx din 18.08.2018, întocmit de către I.P.J. ...... - Poliția orașului ......,  solicitând anularea acestuia şi exonerarea sa de la plata amenzii contravenţionale, în cuantum de 1.000 lei, motivat de faptul că nu este vinovată de contravenţia reţinută în sarcina sa.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că, în urmă cu o lună şi jumătate s-a deplasat  la un nepot de soră, respectiv ......, pentru a-i solicitat să-i transporte cu căruţa nişte baloţi de fân, iar când a ajuns la poarta acestuia, a constatat că acesta se certa cu nişte vecini de-ai săi, respectiv ...... şi fiica sa. Întrucât nu avea timp să aştepte, i-a spus nepotului să lase cearta şi l-a trimis să aducă căruţa.

În timp ce îşi aştepta nepotul, a ajuns la poarta lor maşina poliţiei, care a întrebat-o cum se numeşte şi ce face, apoi a trimis-o să-l cheme pe ......, care i-a explicat agentului de poliţie motivul scandalului.

Cu toate că ea nu a avut nicio implicare în acel scandal, deoarece locuieşte în altă parte a satului faţă de ei, agentul de poliţie i-a atras atenţia să nu se mai certe cu acele persoane, iar după un timp, a primit procesul-verbal de contravenţie, prin care a fost sancţionată cu amendă în cuantum de  1.000 lei.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

În dovedire, petenta a depus la dosar copia procesului-verbal de contravenţie şi a precizat că nu poate propune martori.

Plângerea a fost legal timbrată, cu taxă judiciară de timbru, în cuantum de 20 lei(f.12).

Intimatul ...... a depus la dosar întâmpinare, la data de  07.01.2019, peste termenul legal, stabilit la 03.01.2019,  prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale şi menţinerea procesului-verbal de contravenţie cu toate măsurile dispuse prin acesta.

În motivare, s-a arătat că, în fapt, în ziua de 18.08.2018, în jurul orei 12; 34, agentul constatator se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiind sesizat prin intermediui SNUAU 112, de către numita ......, din Sat ......, cu privire la faptul că mai multe persoane provoacă scandal în drumul public din dreptul locuinţei mamei sale, .......

Agentul constatator s-a deplasat la faţa locului, unde cele sesizate s-au confirmat, identificând mai multe persoane care au participat la scandal, printre care şi numita ....... Prin urmare -s-a procedai la sancţionarea contravenţională a petentei, conform legii.

În dovedire,  s-a ataşat raportul agentului cnstatator, întocmit la 12.12.2018, originalul procesului-verbal de contravenţie şi dovada comunicării procesului-verbal.

La primul termen de judecată, respectiv xxxxxx, constatând că întâmpinarea formulată de intimat a fost depusă la dosar peste termenul legal,  instanţa a decăzut intimatul din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.

De asemenea, a lut act că petenta nu a solicitat administrarea de probe.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 18.08.2018, a fost întocmit de către Poliţia oraşului ...... procesul-verbal de contravenţie seria …… nr. xxxxxx, prin care petentei ...... i s-a aplicat o amendă în cuantum de 1000 lei, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art. 2 pct. 1, pct. 24 şi pct. 25  din Legea  nr. 61/1991 (şi sancţionate de art. 3 alin.1 lit. b din Legea  nr. 61/1991), constând în aceea că, în ziua de 18.08.2018, în jurul orelor 12.10, în timp ce se afla pe drumul public din faţa locuinţei numitei ...... din sat ......, comuna ......, judeţul ......, petenta a provocat scandal, a adresat injurii altor persoane cu care se certa şi a tulburat liniştea şi ordinea publică prin larmă şi strigăte.

 Procesul-verbal a fost întocmit în lipsa contravenientei, împrejurare atestată de către numitul ......, în calitate de martor asistent.

Procesul – verbal sus menţionat a fost comunicat prin poştă petentei ......, aceasta semnând de primire la data de 26.09.2018, conform dovezii de la fila 21 dosar.

Faţă de data comunicării procesului – verbal şi data formulării plângerii (08.10.2018 – conform plicului de la fila 6 dosar), instanţa constată că plângerea contravenţională a fost formulată în termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 al. 1 din O.G. nr. 2/2001.

În drept, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie, pronunţându-se, de asemenea, şi cu privire la proporţionalitatea sancţiunii aplicate de către agentul constatator prin acesta.

Astfel, sub aspectul legalităţii, instanţa constată că, potrivit art. 16 din O.G. 2/2001, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, transmis persoanelor sancţionate contravenţional pe suport de hârtie, este obligatoriu să conţină în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Potrivit art. 17 din aceleaşi act normativ „Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu”.

Verificând conţinutul exemplarului original al procesului – verbal ataşat la fila 23 din dosar, instanţa constată că procesul – verbal seria …… nr. xxxxxx, întocmit la data de 18.08.2018 de către agentul constatator din cadrul Poliţiei oraşului ......, nu poartă semnătura olografă a agentului constatator.

Pe cale de consecinţă, constatând că din procesul – verbal contestat  lipseşte semnătura olografă a agentului constatator, instanţa constată, din oficiu, că actul constatator este nul absolut, motiv pentru care urmează să dispună înlăturarea sancţiunilor aplicate prin acesta.

Faţă de împrejurarea constatată instanţa nu va mai analiza temeinicia procesului verbal de contravenţie şi  proporţionalitatea sancţiunii aplicate de către agentul constatator prin acesta şi nici motivele invocate de către petentă prin plângerea formulată.

În baza art. 453 alin. 1 C.p.c., instanţa va lua act că petenta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

  PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Admite plângerea contravenţională formulată de petenta ……, CNP xxxxxx, domiciliată în sat ……, comuna ……, judeţul ......, în contradictoriu cu intimatul ......, cu sediul în mun. ......, ….., judeţul ......, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției seria …… nr. xxxxxx din 18.08.2018.

 Constată nulitatea absolută a procesului - verbal seria …… nr. xxxxxx din 18.08.2018, întocmit de către I.P.J. ...... - Poliția orașului ......  şi înlătură sancţiunea aplicată prin acesta.

Ia act că petenta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, eventuala cerere de apel urmând a fi depusă la Judecătoria …….

Pronunţată azi, xxxxxx, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 

PREŞEDINTE,   GREFIER,