Încuviinţare executare silită – titlul executoriu constând în contract de credit

Hotărâre . din 17.12.2019


Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înaintată instanţei de petentul Biroul Executorului Judecătoresc .., privind pe creditoarea .. şi pe formulată de petentul Biroul Executorului Judecătoresc .., privind pe creditoarea … şi pe debitorii .., în cadrul dosarului de executare nr. ../2019, instrumentat de biroul anterior menţionat, s-a solicitat încuviinţarea executării silite prin toate modalităţile prevăzute de lege, la cererea creditoarei …, în baza titlului executoriu constând în contract de credit nr. .. din data de 04.08.2004, până la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, la care se adaugă cheltuielile de executare. 

Cererea a fost legal timbrată.

La dosar au fost anexate înscrisuri.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 632 din Cod de procedură civilă, executarea silită se va efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Constituie titluri executorii: hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Conform art. 666 alin. 5 Cod procedură civilă instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă: 1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat; 2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu; 3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege sau alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege; 4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă; 5. debitorul se bucură de imunitate de executare; 6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită; 7. există alte impedimente prevăzute de lege.

În cauză, instanţa constată că cererea de executare silită depusă la data de 22.08.2019 în dosarul de executare nr. ../2019 a fost deja analizată de instanţă prin încheierea din data de 03.10.2019 pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti în dosarul nr. ../303/2019, respingându-se cererea de încuviinţare a executării silite.

Sub acest aspect, instanţa constată că, prin Decizia nr. 19/2018 publicată în M. Of. nr. 510 din 21 iunie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în par. 56 că instanța de executare este cea care analizează legalitatea și temeinicia cererii de executare silită formulate de creditor (încuviințând sau respingând cererea de încuviințare a executării silite), cerere care numai i-a fost înaintată de executorul judecătoresc, pe calea solicitării de încuviințare a executării silite.

În consecinţă, instanţa de executare analizează cererea de executare silită formulată de către creditor, cererea depusă de către executorul judecătoresc neavând o existenţă de sine stătătoare, ci doar un rol de intermediere.

În cauză, având în vedere că cererea de executare silită nu a fost reiterată, ci s-a solicitat din nou încuviinţarea executării silite în baza aceleiaşi cereri de executare silită, instanţa constată că nu poate fi analizată de două ori exact aceeaşi cerere.

Instanţa constată că o astfel de interpretare se impune a fi reţinută şi prin prisma efectului întreruptiv al curgerii termenului prescripţiei dreptului de a cere executarea silită recunoscut de dispoziţiile art. 709 alin. 1 pct. 2 NCPC.

Potrivit acestor dispoziţii legale, cursul prescripţiei se întrerupe pe data depunerii cererii de executare silită, iar potrivit art. 709 alin. 3 NCPC, prescripţia nu e întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă.

A accepta ipoteza în care cererea de executare silită nu trebuie să fie reiterată în vederea obţinerii încuviinţării executării silite după ce instanţa a respins încuviinţarea executării silite ar lipsi de efecte, inclusiv din perspectiva prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, respingerea de către instanţă a primei cereri de executare silită.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge cererea formulată de petentul Biroul Executorului Judecătoresc …, privind pe creditoarea .. şi pe debitorii ….

Cu drept de apel pentru creditor în termen de 15 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 17.12.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.