Cerere de validare poprire

Sentinţă civilă 922 din 23.11.2016


Prin formularul de cerere înregistrat  la data de 14.10.2016 pe rolul Judecătoriei Sinaia şi înregistrată sub nr. dosar 1663/310/2016 creditoarea POB a solicitat în contradictoriu cu debitorul NG şi cu terţul poprit NG., ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună validarea popririi înfiinţate în data de 12.09.2016, până la concurenţa sumei de 1.180,00 lei.

 În fapt, creditoarea a arătat că prin adresa nr. 6119/12.09.2016, în baza titlului executoriu nr. ../29.05.2009, pentru o creanţă în valoare de 1.180,00 lei, prin Compartimentul venituri a înfiinţat poprirea asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporabile datorate debitorului ori deţinute în numele său de terţul poprit sau pe care acesta  din urmă i le va datora în viitor, în baza unor raporturi juridice.

S-a mai arătat de către creditoare că adresa a fost comunicată terţului poprit la data de 14.09.2016, însă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau pentru efectuarea popririi, respectiv de a consemna suma de bani în termen de 5 zile de la comunicare; de a plăti de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal suma reţinută şi cuvenită în contul indicat de organul de executare; de a indisponibiliza bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţând despre aceasta organul de executare. 

În baza disp. art. 789 alin. 9 C.pr.civ. s-a solicitat să se dispună amendarea terţului poprit cu o sumă cuprinsă între 2.000 lei şi 10.000 lei, întrucât cu rea credinţă a refuzat să îşi îndeplinească obligaţiile privind poprirea.

În drept,  s-au invocat disp. art. 789-791 C.pr.civ. 

În dovedirea acţiunii creditoarea a depus la dosar un set de înscrisuri (file 4-10).

Prin rezoluţia instanţei din data de 17.10.2016 s-a stabilit termen de judecată la data de 23 noiembrie 2016, cu citarea părţilor cu citarea părţilor, debitorul şi terţul poprit cu copia cererii de chemare în judecată şi a actelor anexate acesteia, cu menţiunea de a formula întâmpinare până la termenul acordat (fila 2 verso).

La termenul de judecată din data de 23.1104.2016, s-au prezentat debitorul NG care a depus la dosar înscrisuri doveditoare privind plata amenzilor de către  terţul poprit.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

In cadrul dosarului execuţional nr. 457/2009 al creditoarei POB s-a dispus înfiinţarea popririi prin adresa nr. 6119/12.09.2016 către terţul poprit sc – adresa fiind comunicata terţului poprit la data de 14.09.2016 -  pentru suma debit de 1180,00 lei fiind aceasta datoria debitorului NG din titluri executorii emise în anul 2015, nominalizate în adresa de înfiinţare a popririi - fila 7.

Se va retine ca societatea terţ poprit a confirmat raporturile de muncă şi a făcut, după introducerea cererii, o prima reţinere pentru suma de 584 lei din salariul pe noiembrie 2016.

Terţul poprit. SC a primit dispoziţia de poprire, astfel cum rezultă din recipisa de confirmare a scrisorii recomandate (f. 5).

Potrivit  disp. art. 790 alin.4 Cod proc.civilă, care prevăd că dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi, reţinând argumentele prezentate în cele ce preced, se va hotărî admiterea cererii, validarea popririi înfiinţată prin adresa nr. 6119/12.09.2016 până la concurenţa sumei de 1180,00 lei .

În conformitate cu prevederile art. 787 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ, ,,în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2.”.

 Prin raportare la aceste menţiuni, instanţa a constatat că terţul poprit S.C. nu a comunicat dovada îndeplinirii în termenul legal a dispoziţiilor prevăzute de art. 787 C.proc.civ.

Potrivit dispoziţiilor art. 789 C.proc.civ., ,,dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care îl va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi.

Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente.”

Astfel, instanţa a constatat că debitorul obţine venituri din partea terţului poprit, în baza raporturilor salariale desfăşurate între aceştia, iar terţului poprit s-a conformat dispoziţiei de înfiinţare a popririi când  a efectuat prima reţinere pentru suma de 584 lei din salariul pe noiembrie 2016

Având în vedere că din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează salariul lunar debitorului NG, faţă de disp. art. 790 alin.4 Cod proc. civilă, care prevăd că dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar alin.5 dispune dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, în acest ultim caz validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente, reţinând argumentele prezentate în cele ce preced, va fi admisă cererea creditoarei ... şi se va dispune validarea popririi şi obligarea terţului poprit SC  să-i plătească sumele de bani datorate lunar debitorului NG, cu limitele prev. de art. 729 Cod proc. civilă , în limita creanţei de 1180,00 lei, urmând a se lua act de renunţarea creditoarei la capătul de cerere privind sancţionarea cu amendă judiciară a terţului poprit, potrivit art. 790 alin.9 Cod proc .civilă.

Va fi respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea terţului poprit la plata cheltuielilor de judecată, având în vedere faptul că nu au fost dovedite existenţa şi întinderea acestor cheltuieli în condiţiile impuse de art. 452 Cod proc. civilă, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.