Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 25 din 10.02.2012


Dosar nr. …/317/2010* Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă Nr. 25/2012

Şedinţa publică de la 10 Ianuarie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE NMP

Grefier ER

Pe rol soluţionarea contestaţiei la executare formulată de contestatorii N.G.  şi N.V. ,domiciliaţi în …. , în contradictoriu cu intimaţii U. E. ,domiciliată în …. şi Biroul Executorului Judecătoresc D. Gh. , cu sediul în …..

La apelul nominal făcut  prezentă contestatoarea N.V.  ,asistată de avocat C.L. , prezentă intimata U. E. ,lipsă contestatorul N.G. , reprezentat de avocat C. L. , lipsă intimatul Biroul Executorului Judecătoresc D.Gh..

Procedura legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că se constată prin serviciul registratură a fost depusă recipisa de consemnare nr. 565870/1.

Apărătorul contestatorilor depune copia acţiunii înregistrate sub nr. 551/317/2009,copia unei citaţii,copia a patru cupoane de pensie şi recipisa de consemnare nr. 567606/1.

Intimata UE depune copia contestaţiei la executare.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat ,instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului cauzei.

Avocat C.L. , apărătorul contestatorilor ,solicită admiterea cererii de suspendare a executării silite ,întrucât a fost plătită cauţiunea în cuantumul stabilit de instanţă. Solicită admiterea contestaţiei la executare precizând  hotărârile puse în executare nu au stabilit obligaţii cu privire la ambii contestatori , ci doar pentru contestatorul N.G. ,precum şi stabilirea ca executarea creanţei invocate de  intimata creditoare ,să se realizeze prin poprire. Precizează că nu se poate impune obligarea acestora la plata cheltuielilor de executare ,deoarece şi-au îndeplinit de bunăvoie obligaţia.

Intimata U.E. , precizează că este de acord ca executarea creanţei să se realizeze prin poprire. Precizează însă că debitorii contestatori i-au lăsat terenul  în deplină proprietate şi liniştită posesie  ,doar după începerea executării silite.

INSTANŢA:

Prin acţiunea înregistrată la instanţă la data de 13.12.2010 contestatorii N.G. şi N.V.  au formulat în contradictoriu cu intimaţii U.E. şi Biroul Executorului Judecătoresc D. Gh., contestaţie la executare împotriva somaţiei  emise  la data de 16.11.2010 în dosarul  nr…/E/2010 de către  BEJ D. Gh., solicitând schimbarea  modalităţii  de executare în sensul  popririi asupra pensiei ce li se cuvine, ambii  fiind  pensionari  de stat.

In motivarea contestaţiei la executare contestatorii  au arătat  că în fapt, prin somaţia  menţionată  şi comunicată  pe data de 06.12.2010, li s-a pus  în vedere  să  achite  suma de 4294 lei, reprezentând  despăgubiri şi cheltuieli de  judecată la  acestea  adăugându-se  şi cheltuielile de executare  în cuantum  de 2625,7 lei.

Contestatorii  au arătat  că dosarul de executare  s-a întocmit  în baza hotărârilor  judecătoreşti şi  executarea  se poate  face prin reţinerea  în cota de 25% din veniturile  lor astfel că sumele datorate pot fi acordate în această modalitate.

Nu a fost indicat temeiul în drept al contestaţiei la executare.

Contestaţia a fost timbrată conform legii 146/1997.

Prin sentinţa civilă nr.949 din 30.03.2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. 5205/317/2010 a fost respinsă contestaţia la executare formulată de contestatorii N.G. şi N.V. în contradictoriu cu intimaţii u.e. şi Biroul Executorului Judecătoresc D.Gh..

Pentru a pronunţa această sentinţă, s-a reţinut că prin încheierea de şedinţă din data de 1.11.2010 pronunţată de Judecătoria Tg Cărbuneşti în dosar cu nr. 4490/317/2010 a fost încuviinţată executarea silită a dispoziţiilor din titlul executoriu decizia civilă cu nr. 1277/2010 privind pe creditoarea U.E. şi pe debitorul N.G., la solicitarea BEJ D.Gh., în urma solicitării executării silite în temeiul art. 373 alin 1 c.pr.civ de către creditorul U.E., că s-a fost format dosarul de executare cu nr. 73/E/2010.

Debitorii au fost astfel somaţi potrivit înscrisului întocmit la data de 16.11.2010 să lase în deplină proprietate şi liniştita posesie terenul în suprafaţa de 600 m.p. şi să achite suma totală de 4294 lei reprezentând 1684,3 lei despăgubiri civile şi cheltuieli de judecată ce rezultă din sentinţele civile din care suma de 2625,7 lei constituie cheltuieli de executare onorariu executor, taxe de timbru şi cheltuieli prevăzute de HOT nr. 2/07 a UNEJR.

Că, desfăşurarea activităţii de executare silită este reglementată de un ansamblu de reguli care au drept scop să asigure realizarea drepturilor prevăzute în titlul executoriu, zădărnicind eventualele încercări de sustragere de la îndeplinirea obligaţiei înscrise în titlu dar asigurând în acelaşi timp pe de o parte apărarea de urmărire a unor anumite categorii  de bunuri iar pe de altă parte valorificarea bunurilor urmăribile în condiţiile cele mai avantajoase, pentru aceasta, organul de executare trebuie să îndeplinească în ordinea prevăzută de lege şi cu respectarea dispoziţiilor de ordin formal o serie de operaţii care sunt constatate prin acte scrise întocmite în scopul asigurării posibilităţii verificării legalităţii lor art 388 c.pr.civ.

În acord cu prevederile art 399 alin 2 c.pr.civ nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal. Orice persoană vătămată are dreptul să ceară anularea actului ilegal ori efectuarea operaţiei  omise iar pentru valorificarea acestui drept legea deschide calea contestaţiei la executare. În acest caz contestaţia vizează nemijlocit actul sau actele despre care se pretinde că au fost omise  ori au fost îndeplinite în mod nelegal.

În speţă s-a reţinut că prin încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată în contradictoriu cu debitorul s-a încuviinţat cererea formulată de creditor pentru executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă.

 Conform disp. art 373 indice 1 alin 1 şi 2 c.pr.civ cererea de executare silită se depune de către creditor la executorul judecătoresc, care o înaintează în copie împreună cu titlul executoriu instanţei de executare.

Cu privire la cererea de executare formulată de creditor U.E. instanţa a reţinut că aceasta solicită ca recuperarea cheltuielilor de executare să se facă prin poprire din pensia debitorilor.

 În condiţiile în care legea prevede orice formă de executare pentru recuperarea creditului mai ales în condiţiile în care până în prezent nu s-a trecut la valorificarea nici uneia dintre modalităţile de executare nu exista temei legal pentru ca instanţa să stabilească una din modalităţile de executare.

 Astfel potrivit disp. art 371 indice 1 alin 3 c.pr.civ executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege simultan sau succesiv până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin acesta precum şi a cheltuielilor de executare, astfel că alegerea modalităţile de executare aparţine exclusiv creditorului.

De reţinut este şi faptul că potrivit aceluiaşi articol  alin 1 obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie.

Regula este executarea de bunăvoie a creanţei şi nu executarea silită, astfel încât reaua credinţă a debitorilor contestatori manifestată prin refuzul de executare de bunăvoie nu se poate dubla şi cu alegerea de către aceştia a  modalităţii de executare silită.

Mai mult în dosarul de executare până în prezent nu s-a procedat la întocmirea actelor de executare ci numai s-a emis somaţia prin care debitorii sunt încunoştinţaţi să execute obligaţia stabilită prin titlul executoriu.

Împotriva sentinţei  au declarat recurs contestatorii N.G. şi N.V. ,  arătând că greşit s-a menţionat în somaţie că se va proceda la confiscarea bunurilor şi greşit instanţa a considerat că somaţia nu este act de executare silită , precum şi că în dosarul 1571/317/2009 N.V. nu a avut calitate procesuală şi nu poate fi parte în dosarul de executare .

Prin decizia civilă nr. 1991/19.09.2011 ,pronunţată de Tribunalul G. în dosarul nr. 520/317/2010 , a fost admis recursul declarat de recurenţii contestatori , fiind casată sentinţa civilă susmenţionată,iar cauza trimisă spre rejudecare instanţei de fond.

Instanţa de control judiciar a reţinut  că somaţia din dosarul de executare …/E/2010 este adresată atât lui N.V. , cât şi lui N.G. şi  priveşte titlul executoriu nr. 4481/2007 , nr. 707/2010  şi nr. 1277/2010.

Dacă sub aspectul cuantumului despăgubirilor menţionat în somaţie ,s-a reţinut  că acesta rezultă din însumarea despăgubirilor stabilite prin sentinţa civilă nr. 44/2007 şi decizia nr.1277/2010, în ceea ce priveşte persoanele obligate la despăgubiri prin cele două hotărâri , tribunalul constată că numai în sentinţa civilă 4481/2007 au avut calitatea de pârâţi atât N.V., cât şi N.G., iar în litigiul soluţionat prin decizia nr. 1277/2010 numai recurentul N.G. a fost obligat la 1000 lei cheltuieli de judecată, acest din urmă litigiu fiind pornit prin acţiunea formulată doar de N.G. , nu şi de  N.V..

Ca urmare , N.V. nu este debitoare pentru întreaga sumă de 1684,3 lei , ci implicit pentru cheltuielile de executare aferente .

Că prin încheierea de încuviinţare executare silită pronunţată la 1.11.2010 în dosarul 4490/317/2010 s-a încuviinţat executarea silită a dispoziţiilor din titlul executoriu –decizia nr. 1277/31.05.2010 pronunţată de Tribunalul G. .

La pronunţarea sentinţei nr. 949/2011 , instanţa nu a avut în vedere aceste aspecte, astfel că nu a fost cercetat fondul cauzei , fiind necesar ca în rejudecare să se clarifice în ce măsură  au fost respectate dispoziţiile art. 373 ind. 1 c.pr.civ. şi în ce măsură formele de executare au respectat încheierea de încuviinţare a executării silite .

În rejudecare , cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de  14.10.2011 , fiind citate părţile.

La data de 22.11.2011 ,pârâta U.E. a formulat note de şedinţă prin care a solicitat respingerea acţiunii, precizând că după un proces ce a durat aproximativ 8 ani de zile ,se impune ca  cei doi contestatori trebuie să plătească în solidar  suma de bani la care au fost obligaţi.

La data de 06.12.2011 , contestatorii au  solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare, precizând că o astfel de măsură se impune raportat la motivele de casare şi îndrumările instanţei de control judiciar.

Au fost depuse  recipisele de consemnare nr. 565870/1 din data de 06.12.2011 ,pentru suma de 420 lei şi  nr. 567606/1 din data de 22.12.2011 pentru suma de 10 lei ,prin care se face dovada consemnării cauţiunii în cuantum de 429,4 lei astfel cum a fost stabilită de instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului ,instanţa reţine următoarele:

 Prin sentinţa civilă nr. 4481/04.12.2007 ,pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. 4240/317/2006 (număr în format vechi7631/2006), contestatorii din prezenta cauză ,au fost obligaţi să lase în deplină proprietate  şi liniştită posesie reclamanţilor ,inclusiv intimatei din prezenta cauză ,un teren cu suprafaţa de 600 mp,situat pe raza comunei S. , fiind obligaţi şi la plata sumei de 334 lei reprezentând despăgubiri civile ,iar 350 lei cheltuieli de judecată.

Potrivit înscrisului de la fila 33 , sentinţa civilă a fost învestită cu formula executorie prevăzură de art. 269 alin 1 Cod de procedură civilă.

Prin decizia civilă nr. 883/26.03.2008 a fost respins recursul declarat de contestatorii din prezenta cauză ,fiind constatat nul recursul declarat de numita P.G..

Prin sentinţa civilă nr. 707/05.03.2010 , pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. 1571/317/2009 a fost respinsă excepţia autorităţii de lucru judecat ,fiind respinsă acţiunea formulată de contestatorul din prezenta cauză.

Prin decizia civilă nr. 1277/31.05.2010 , pronunţată de Tribunalul G. ,în dosarul nr. 1571/317/2009 a fost respins ca nefondat recursul declarat de contestatorul din prezenta cauză , acesta fiind obligat să plătească intimaţilor ,inclusiv intimatei din prezenta cauză ,suma de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Decizia civilă menţionată anterior a fost învestită cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin 1 Cod de procedură civilă.

Prin cererea înregistrată sub nr. 73/E/2010 , intimata U.E. , a solicitat  executarea silită a titlurilor executorii reprezentate de sentinţele civile nr. 4481/2007 , 707/2010 , pronunţate de Judecătoria Tg. Cărbuneşti şi nr. 1277/2010 pronunţată de Tribunalul G..

Potrivit dispoziţiilor art. 373 1 alin 1 Cod  de procedură civilă  ,executorul judecătoresc este obligat să solicite încuviinţarea executării silite a titlului executoriu ,iar potrivit alin . 3 al aceluiaşi text de lege executarea silită poate începe numai în temeiul încheierii prin care s-a admis cererea de executare silită.

În consecinţă ,cererea de executare depusă la executorul judecătoresc competent şi încuviinţată de instanţa de executare la solicitarea acestuia ,declanşează procedura de executare silită.

Prin încheierea  de şedinţă din data de 01.11.2010 ,pronunţată de Judecători Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. 4490/317/2010 a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 1277/31.05.2010 , fiind respinsă cererea cu privire la celelalte titluri executorii , respectiv sentinţele civile nr. 4481/2007 şi 707/2010.

Încuviinţarea executării silite este o procedură necontencioasă prin care se exercită controlul judecătoresc al începerii executării silite ,constituind o garanţie a dreptului la un proces echitabil al tuturor părţilor implicate în procedura executării silite.

În această situaţie , fiind vorba de o normă juridică ce ocroteşte un interes particular, individual ,încălcarea acestei norme juridice de interes privat  se sancţionează cu nulitatea relativă , putând fi invocată numai de persoanele  ale căror interese au fost nesocotite.

Astfel , deşi nu a fost încuviinţată executarea silită şi pentru titlurile executorii reprezentate de sentinţele civile nr. 707/2010 şi nr. 4481/2007 , iar somaţia  a fost emisă şi cu privire la acestea ,  contestatorii  nu au solicitat anularea acesteia pentru  lipsa încuviinţării executării.

Cu privire la titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 1277/31.05.2010 , instanţa reţine că numai contestatorul N.G. are calitatea de debitor  pentru suma de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

În ceea ce priveşte titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 707/2010 , a fost respinsă acţiunea formulată de contestatorul N.G. , nefiind impusă contestatorului nicio obligaţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 372 1 Cod de procedură civilă ,”pot fi executate silit obligaţiile  al căror obiect constă în plata unei sume de bani ,predarea unui bun ori a folosinţei acestuia , desfiinţarea unei construcţii ,plantaţii ori a unei alte lucrări  sau luarea unei alte măsuri admise de lege”.

Înainte de a trece la executarea silită ,executorul judecătoresc trebuie să încunoştinţeze debitorii despre pornirea executării silite ,debitorul fiind somat  ca de bunăvoie să execute obligaţia.

În conformitate cu dispoziţiile art. 387 Cod de procedură civilă ,a fost emisă  somaţia din data de 16.11.2010 , în dosarul de executare silită nr. 73/E/2010 , ambii contestatori  fiind înştiinţaţi să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie  intimatei , suprafaţa de 600 mp  astfel cum a fost individualizată  prin sentinţa civilă  nr. 4481/2007 , să plătească intimatei suma de 1684,30 lei despăgubiri civile şi cheltuieli de judecată , conform hotărârilor judecătoreşti şi suma de 2625,70 lei cheltuieli de executare silită.

Analizând titlurile executorii ,instanţa reţine că prin sentinţa civilă , ambii contestatori au fost obligaţi lase în deplină proprietate şi liniştită posesie intimatei ,suprafaţa de teren de 600 mp şi să-i plătească acesteia suma de 344,30 lei şi 350 lei cheltuieli de judecată,iar prin decizia civilă nr. 1277/31.05.2010 , numai contestatorul N.G. a fost obligat să plătească intimatei suma de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu privire la sentinţa civilă nr. 707/2010,instanţa reţine că  nu  a stabilit  nicio obligaţie în sarcina debitorilor contestatori , iar un astfel de titlu executoriu nu poate fi executat silit.

În conformitate cu dispoziţiile art. 371 7  a fost emis procesul-verbal din data de 19.10.2010, fiind stabilite cheltuielile de executare.

Cu privire la cheltuielile de executare silită ,instanţa reţine că au fost stabilite în conformitate cu dispoziţiile  Hotărârii nr. 2/2007 a Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti .

În ceea ce priveşte onorariul de executare , instanţa reţine că potrivit Ordinului 2550/2006 , pentru punerea în posesie sau predarea silită a bunurilor , onorariul maximal este de 2200 lei pentru debitor persoană fizică ,iar pentru recuperarea creanţelor ,în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege , onorariul  maxim este de 10 % ,  pentru creanţele de până la 50 000 lei.

Având în vedere faptul că s-a stabilit onorariul de executare în cuantum de 2200 lei ,  se poate reţine faptul că părţile au avut în vedere onorariile maximale  prevăzute de ordinul menţionat anterior.

În aceste condiţii ,contestatoarea N.V. , neavând calitatea de debitoare  pentru suma de 1000 lei , aşa cum  rezultă din decizia nr. 1277/2010 , nu  datorează nici cheltuieli de executare  pentru executarea acestei creanţe , onorariul maximal fiind de 100 lei.

 Contestatorii  nu au dovedit executarea obligaţiilor, stabilite prin hotărârile judecătoreşti , înainte de a se demara procedura executării silite , deşi doar în această situaţie ar fi putut evita plata cheltuielilor de executare silită.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare silită ,  potrivit dispoziţiilor art. 3731 alin 3 Cod de procedură civilă , executarea silită se poate face în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege ,astfel că executorul judecătoresc nu poate avea în vedere opţiunea debitorilor cu privire la modalitatea de executare silită.

Pentru considerentele menţionate anterior , văzând şi dispoziţiile art. 404 alin. 1 Cod de procedură civilă ,instanţa va admite în parte contestaţia la executare şi va  anula parţial somaţia  din data de 16.11.2010 , ,emisă în dosarul de executare nr. …/E/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc D.GH., respectiv  pentru suma de 1000 lei reprezentând despăgubiri civile şi 100 lei cheltuieli de executare ,faţă de intimata debitoare N.V. ,precum şi cu privire la titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.707/2010 ,pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti.

Va respinge celelalte cereri formulata de contestatori  ,urmând a fi menţinute restul  menţiunilor somaţiei contestate.

În ce priveşte cererea de suspendare a executării silite ,instanţa reţine că achitarea cauţiunii în cuantumul stabilit de instanţă nu reprezintă o condiţie suficientă pentru admiterea cererii ,iar suspendarea se dispune numai în situaţia în care îndeplinirea executării silite ar avea urmări grave pentru contestatorii debitori ,condiţii neîndeplinite în prezenta cauză.

Având în vedere modul de soluţionare a contestaţiei la executare,  precum şi faptul că  în dosarul de executare silită nr.73/E/2010 nu au fost întocmite alte acte de executare silită , iar potrivit art. 403 alin 1 Cod de procedură civilă momentul până la care s-ar putea dispune suspendarea ,este soluţionarea contestaţiei ,în speţă fiind  vorba de pronunţarea hotărârii în primă instanţă ,va fi respinsă cererea privind suspendarea executării silite .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte contestaţia la executare contestatorii N.G.  şi N.V. ,domiciliaţi în T-C,sat P. ,judeţul G. , în contradictoriu cu intimaţii U. E. ,domiciliată în com. S. , sat B.,judeţul G. şi Biroul Executorului Judecătoresc D.  Gh. , cu sediul în T. C. ,judeţul G..

Anulează parţial somaţia  din data de 16.11.2010 , ,emisă în dosarul de executare nr. 73/E/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc D.Gh., respectiv  pentru suma de 1000 lei reprezentând despăgubiri civile şi 100 lei cheltuieli de executare ,faţă de intimata debitoare N.V. ,precum şi cu privire la titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.707/2010 ,pronunţată de Judecătoria T-C.

Menţine celelalte dispoziţii ale somaţiei menţionate anterior .

Respinge celelalte cereri .

Respinge cererea privind suspendarea executării silite.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică azi 10.01.2012.

Preşedinte,

Grefier,

Red. tehn.N.M.P./

6 ex/ 19 Ianuarie 2012