Pretenții – răspundere contractuală – lipsă calitate de parte contractantă

Sentinţă civilă 6200 din 30.05.2019


Dosar nr. ___/212/____

Pretenții – răspundere contractuală – lipsă calitate de parte contractantă

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANȚA

SECȚIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

SENTINȚA CIVILĂ NR. 6200

Ședința publică din data de 30 Mai 2019

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE : Ș.-A. T.

GREFIER : C. A.

Pe rol soluționarea cauzei civile având ca obiect acțiune in răspundere contractuala - pretenții, acțiune formulată de reclamantul C. I. în contradictoriu cu pârâtul C. Ș..

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședință publică din data de 16.05.2019, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, parte integrantă din prezenta când, având în vedere prevederile art. 396 alin. 1 și alin. 2 Cod procedură civilă, instanța a amânat consecutiv pronunțarea la data de 23.05.2019 și 30.05.2019, hotărând următoarele:

INSTANȚA:

Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 02.07.2018, reclamantul C. I. a solicitat obligarea pârâtului C. S. la plata sumei de 24.500 euro (echivalentul în lei a sumei de 114.016 lei la curs BNR de 4.6537), reprezentând echivalentul a ½ din prețul obținut din vânzarea imobilului situat în Năvodari, str. ____, lot ½ potrivit înțelegerii acestora.

În motivare, reclamantul a arătat că pârâtul este fratele acestuia. În virtutea relațiilor strânse dintre ei și a înțelegerii verbale, au hotărât în mai 2017 să cumpere pe numele pârâtului imobilul situat în Năvodari, str. ____ în suprafață de 484 mp, prețul aferent fiind suportat în cote egale, acesta fiind bun comun, conform extrasului de cont anexat, din care rezultă că i-a virat suma de 40.000 euro la data de 09.05.2017, din care 26.000 euro reprezentând partea sa din prețul imobilului.

Lotul a fost dezmembrat, suprafața de 216 mp fiind vândută numitului C. G. pentru suma de 35.000 euro, din care a primit jumătatea sa de 17.500 euro, potrivit înțelegerii lor.

Urma ca pe diferența de teren de 268 mp să construiască împreună, prin efort financiar comun, în cote egale, o nouă construcție. În acest sens, a fost încheiată promisiunea bilaterală de vânzare – cumpărare autentificată sub nr. 866/28.06.2017 la BNP P. L. prin care pârâtul, în calitate de proprietar, iar reclamantul în calitate de constructor, promiteau să vândă soților M. M. și M. I. imobilul format din teren în suprafață de 268 mp situat în Năvodari, str. ____ nr. ___, lot 1/2 și construcția viitoare, prețul vânzării fiind de 291.603 lei, echivalentul a 64.000 euro.

Promitenții cumpărători au achitat la data semnării promisiunii suma de 15.000 euro, din care a primit 7.500 euro la data de 13.07.2017. Suma de 9.000 euro urma să fie achitată la data de 31.08.2017, iar restul de 40.000 euro prin credit ipotecar în termen de 3 luni de la data prezentării încheierii de intabulare a construcției, pârâtul promițându-i că îi va da jumătate din preț ulterior.

Reclamantul a mai susținut că înțelegerea dintre părți a fost ca el să se ocupe de edificarea construcției, prețul aferent materialelor fiind suportat împreună, iar la final să împartă contravaloarea prețului obținut din vânzarea imobilului, în cote egale. Nu a considerat necesar să transpună înțelegerea în scris, în considerarea relațiilor strânse dintre frați. Tocmai de aceea a fost de acord cu radierea din cartea funciară a promisiunii, pentru ca pârâtul să poată încasa și diferența de preț.

La discuțiile dintre părți referitoare la convenția dintre aceștia au asistat și cumpărătorii M..

Reclamantul a mai învederat că în cauză sunt întrunite elementele răspunderii contractuale.

În drept, reclamantul s-a întemeiat pe prevederile art. 1350 și urm., art. 1516 și urm. C. civ..

În dovedire, reclamantul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatoriu, proba testimonială cu martorii M. M., M. I., notarul P. L., A. L. și D. L..

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 3.385,32 lei, conform art. 3 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 80/2013 (f. 36).

Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată și obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, pârâtul a arătat că reclamantul a mai formulat o cerere de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. ____/212/___ prin care solicita obligarea sa la plata sumei de 32.000 euro, reprezentând contravaloare construcții pentru imobilul din prezenta cauză. În cadrul acelui dosar, reclamantul evidențiază convenția părților, și anume obligația sa de a construi pe terenul pârâtului, în calitate de constructor, iar nu de proprietar.

Înțelegerea dintre părți a fost ca reclamantul să execute o lucrare pe terenul pârâtului, urmând ca acesta din urmă să îi plătească prețul muncii prestate. În acest sens, pârâtul i-a achitat suma de 22.500 euro reprezentând contravaloarea lucrărilor efectiv efectuate, reclamantul neîndeplinindu-și în totalitate obligațiile.

Pârâtul a mai susținut că sumele virate despre care reclamantul arată că reprezintă contravaloarea părții sale din imobil sunt de fapt împrumuturi ale pârâtului pe care pârâtul i-a solicitat să le restituie pentru a cumpăra bunul imobil situat în str. ____ și pentru care nu a existat un contract de împrumut între părți.

De asemenea, a arătat că nu înțelege care este imposibilitatea morală în situația încheierii unui contract de vânzare în formă autentică, atâta vreme cât reclamantul a fost prezent la notariat.

În dovedire, pârâtul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatoriu, proba testimonială cu martorii A. V. și C. M. L..

La termenul de judecată din data de 29.11.2018, instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisuri, proba cu interogatorii reciproce și proba testimonială cu 2 martori pentru fiecare parte. De asemenea, instanța a dispus emiterea unei adrese către BNP P. L. pentru a înainta dosarul notarial întocmit cu ocazia încheierii promisiunii bilaterale de vânzare autentificate sub nr. 866/28.06.2017.

La data de 22.01.2019, BIN P. L. a înaintat în copie certificată dosarul notarial solicitat de instanță.

La termenul de judecată din data de 07.02.2019 au fost administrate proba cu interogatoriile celor două părți, precum și proba testimonială cu martorii M. M., Ș. (fost A.) V. și C. M. – L..

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 737/09.05.2017 la BIN G. A. (f. 45 – 49), pârâtul C. Ș. a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren cu contracții în suprafață de 484 mp situat în Năvodari, str. ___ nr. ___, lot 1, jud. Constanța, înscris în cartea funciară a orașului Năvodari nr. ___, de la C. C., în schimbul unui preț în cuantum de 45.000 euro. Conform contractului, suma de 5.000 euro a fost achitată anterior autentificării contractului, iar diferența de 40.000 euro urma să se achite ulterior autentificării contractului, în aceeași zi.

Prin actul dezlipire autentificat sub nr. 799/16.06.2017, terenul situat în Năvodari, str. _____ nr. ___ a fost dezmembrat în două loturi, respectiv lotul 1/1 în suprafață de 216 mp și lotul ½ în suprafață de 268 mp (f. 10 – 11), operațiunea fiind reflectată și în cartea funciară (f. 18 ).

Ulterior dezmembrării, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1993/25.08.2017 (f. 12 – 13), pârâtul a vândut imobilul situat în  Năvodari, str. _____ nr. ___, lot 1/1, în suprafață de 216 mp, înscris în cartea funciară nr. ____ a UAT Năvodari, cumpărătoarei C. G. în schimbului sumei de 35.000 euro.

Cu privire la imobilul situat în Năvodari, str. ___ nr. __, lot 1/2, în suprafață de 268 mp, înscris în cartea funciară nr. ___ a UAT Năvodari, s-a încheiat promisiunea bilaterală de vânzare – cumpărare autentificată sub nr. 866/28.06.2017 la BIN P. L. (f. 14 – 17). Părțile acestui contract au fost pârâtul, în calitate de promitent – vânzător, reclamantul în calitate de constructor, M. M. și M. I., în calitate de promitenți  - cumpărători.

Prin acest antecontract s-a stabilit că prețul vânzării este de 291.603 lei, echivalentul a 64.000 euro, ce urma să fie plătit astfel: suma de 15.000 euro în termen de cel mult 48 de ore de la data autentificării promisiunii, din contul promitentului – cumpărător M. M. în contul promitentului – vânzător; suma de 9.000 euro, cel mai târziu la data de 31.08.2017 prin virament bancar; suma de 40.000 euro, în termen de 3 luni de la data prezentării încheierii de intabulare a construcției viitoare, prin credit ipotecar acordat promitentului – cumpărător M. M..

Încheierea contractului de vânzare – cumpărare trebuia să aibă loc până la data de 30.10.2017, cu drept de prelungire.

Reclamantul, în calitate de constructor, s-a obligat împreună cu pârâtul, în calitate de promitent – vânzător să predea promitenților  - cumpărători imobilul construcție în fază de execuție finală, reclamantul obligându-se să execute îmbunătățirile și finisajele indicate în cuprinsul antecontractului.

Prin actul adițional nr. 2 autentificat sub nr. 1697/21.12.2017 la BIN P. L. (f. 56 – 58) s-a prelungit termenul pentru finalizarea imobilului construcție până la data de 12.01.2018.

Contractul de vânzare cu privire la imobilul ce a făcut obiectul promisiunii de vânzare s-a încheiat la data de 13.06.2018, fiind autentificat sub nr. 639/13.06.2018 la BIN P. L., între pârât, în calitate de vânzător, și cumpărătorii M. M. și M. I. (f. 62 – 68).

În drept, conform art. 1350 C. civ., ,,(1) Orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat. (2) Atunci când, fără justificare, nu își îndeplinește această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părți și este obligată să repare acest prejudiciu, în condițiile legii. (3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părți nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.”

Potrivit art. 1516 ,,(1) Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligației. (2) Atunci când, fără justificare, debitorul nu își execută obligația și se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa și fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin: 1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligației; […].”

În conformitate cu art. 1548 C. civ., ,,Culpa debitorului unei obligații contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării.”

Întrucât reclamantul și-a fundamentat pretențiile pe instituția răspunderii contractuale, instanța va analiza în continuare condițiile pentru atragerea acestui tip de răspundere juridică. Astfel, din prevederile legale enunțate rezultă că, pentru a fi incidentă răspunderea contractuală, este necesar să fie îndeplinite mai multe condiții: 1) să existe un contract valabil încheiat; 2) să existe o neexecutare a unei obligații prevăzute în contract; 3) să existe un prejudiciu; 4) să existe raport de cauzalitate; 5) neexecutarea să fie imputabilă debitorului.

Sarcina de a proba îndeplinirea cerințelor răspunderii contractuale aparține reclamantului, conform art. 249 C. proc. civ..

În prezenta cauză, instanța reține că reclamantul nu a probat existența unui contract din care să rezulte obligația pârâtului de a-i plăti suma de 24.500 euro sau echivalentul de 114.016 lei.

Astfel, dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Năvodari, str. ___ nr. ___, lot 1, jud. Constanța a fost dobândit în mod exclusiv de pârât.

Chiar și dacă ar fi real că reclamantul i-ar fi plătit suma de 26.000 euro pârâtului pentru ca acesta să achite o parte din prețul de 45.000 euro, deși din extrasul de cont depus la dosar nu rezultă cauza juridică a plății (f. 20), și ignorând aspectul că 26.000 euro reprezintă mai mult de ½ din prețul plătit  de pârât, respectiv 45.000 euro, reclamantul nu putea să dobândească vreun drept cu privire la imobil, întrucât drepturile reale se dobândesc doar prin acte autentice, conform art. 1244 C. civ., înțelegerile verbale fiind lipsite de orice efect juridic. Reclamantul are cel mult un drept de creanță, în funcție de intenția cu care a fost virată suma de 26.000 euro, însă acest drept de creanță nu are ca izvor contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 737/09.05.2017 prin care a fost dobândit imobilul situat în Năvodari, str. ___ nr. ___, lot 1, jud. Constanța, ci eventual un contract de împrumut sau un alt tip de contract.

Nici antecontractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 866/28.06.2017 și nici contractul de vânzare autentificat sub nr. 639/13.06.2018 nu pot constitui izvorul juridic al pretențiilor reclamantului, întrucât doar pârâtul avea calitatea de proprietar al imobilului vândut, astfel că dreptul de a primi echivalentul valoric al dreptului înstrăinat aparținea doar acestuia. Deși reclamantul a participat la încheierea promisiunii de vânzare menționate, acesta a avut doar calitatea de constructor. În această calitate și-a asumat obligația de a construi pe terenul reclamantului un imobil construcție, fără însă a dobândi vreun drept, indiferent de natura acestuia.

Pârâtul a susținut că i-a achitat reclamantului suma totală de 22.500 euro, aspect recunoscut și de reclamant, singurul element cu privire la care părțile sunt în dezacord fiind legat de titlul cu care s-a făcut plata. Indiferent însă dacă această sumă i-a fost achitată cu titlu de restituire împrumut, așa cum pare să rezulte din detaliile operațiunilor de transfer (f. 21 – 22), cu titlu de remunerație pentru munca prestată la edificarea imobilului ce a făcut obiectul promisiunii de vânzare sau cu alt titlu, pârâtul nu are dreptul de a primi de la pârât suma de 24.500 euro reprezentând jumătate din diferența de preț în cuantum de 49.000 euro achitată de cumpărătorii M. M. și M. I. pârâtului în temeiul contractului de vânzare autentificat sub nr. 639/13.06.2018.

În calitatea sa de constructor, reclamantul are doar dreptul de a primi remunerația pentru munca prestată, în măsura în care pârâtul s-a obligat printr-un contract distinct, verbal sau în formă scrisă, la o asemenea prestație, validitatea unei asemenea convenții nefăcând obiectul prezentului dosar, față de obiectul și fundamentul juridic al acțiunii cu care a fost învestită instanța, însă nu și dreptul de a primi jumătate din diferența de preț în cuantum de 49.000 euro achitată de cumpărătorii M. M. și M. I. Ionela pârâtului. Doar proprietarul vânzător are dreptul de a primi de la cumpărători prețul reprezentând echivalentul valoric al dreptului de proprietate înstrăinat.

Având în vedere faptul că nu este îndeplinită prima condiție a răspunderii contractuale, instanța nu va mai analiza și celelalte cerințe.

Față de aceste considerente, instanța va respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul C. I., reprezentat convențional de avocat D. R., în contradictoriu cu pârâtul C. Ș., reprezentat convențional de avocat N. C. G. A., ca neîntemeiată.

Cu privire la cheltuielile de judecată, instanța reține că potrivit art. 453 alin. (1) C. proc. civ., ,,Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.”

Având în vedere că pârâtul a solicitat cheltuieli de judecată, dovedind plata unui onorariu de avocat în cuantum de 3.000 lei (f. 174 – 176), iar reclamantul se află în culpă procesuală, acțiunea sa urmând să fie respinsă, instanța va obliga reclamantul la plata către pârât a sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

 ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul C. I. în contradictoriu cu pârâtul C. Ș., ca neîntemeiată.

Obligă reclamantul să plătească pârâtului suma de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariul de avocat.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanța.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 396 alin. (1) și (2) C. proc. civ., astăzi, 30.05.2019.

 PREȘEDINTE GREFIER

 Ș.-A. T. C. A.

 

 Red.thred. Jud. T.S.A./01.07.2019

Tehnored. Gref.C.A./ 4ex/01.07.2019

Comunicări./2 ex/01.07.2019