Modificare pensie de întreţinere copil minor

Decizie *** din 22.03.2017


Prin sentinţa civilă nr. .../ZZ.LL.2016 pronunţată în dosar cu nr.de mai sus, Judecătoria ... a admis cererea de majorare a pensiei de întreţinere formulată de reclamanta A domiciliată în ..., în contradictoriu cu pârâtul B domiciliat în ... şi a majorat cuantumul pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. ... din data de ZZ.LL.2013 pronunţată în dosarul nr. .../.../2013, de la suma de 175 lei la 230 lei şi obligă pârâtul să plătească minorei C, născută la data de ..., suma de 230,00 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data introducerii prezentei acţiuni, respectiv data de ZZ.LL.2016, până la momentul în care minora împlineşte vârsta majoratului de 18 ani sau până la noi dispoziţii ale instanţelor judecătoreşti.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că prin sentinţa civilă nr. ... din data de ZZ.LL.2013 pronunţată în dosarul nr. .../.../2013 al Judecătoriei ... (fila 5), pârâtul B a fost obligat, raportat la salariul minim net pe economie de la acea dată, la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 175,00 lei în favoarea minorei C, născută la data de ...

În drept, sunt incidente dispoziţiile art. 531 alin. (1) C.civ. privind modificarea pensiei de întreţinere, care prevăd că dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.

În speţă, instanţa a reţinut că, de la data pronunţării sentinţei civile nr. ... din data de ZZ.LL.2013 până la data formulării prezentei cereri de majorare a pensiei de întreţinere, au intervenit schimbări în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte. În considerentele acestei sentinţe, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere a fost avut în vedere cuantumul venitului minim pe economie de la acea dată, iar în prezent venitul minim pe economie este mai mare decât în anul 2013.

Art. 524 C.civ. prevede că are drept la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau din bunurile sale. În ceea ce priveşte contribuţia părinţilor la creşterea şi educarea copilului minor, instanţa ia în considerare prevederile art.527 alin 1 C.civ. Astfel, poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace. Potrivit alin. (2) al art. 527 C.civ., la stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora sau de celelalte obligaţii ale sale. În speţă, ambele părţi au posibilitatea de a-şi îndeplini obligaţia de întreţinere, nefiind făcută dovada contrară sub acest aspect.

Instanţa a luat în considerare nevoile minorei, dar şi posibilităţile materiale de care dispune tatăl acesteia în vederea asigurării întreţinerii, urmând a stabili pensia de întreţinere la un nivel echitabil pentru ambele părţi.

Instanţa a reţinut ca fiind neîntemeiată cererea reclamantei de stabilire a pensiei de întreţinere raportat la venitul minim pe economie din Anglia întrucât nu există o astfel de posibilitate legală, iar instanţa a avut în vedere, la pronunţare, salariul minim pe economie din România.

Raportat la data introducerii cererii, în cauză este incidentă Hotărârea Guvernului nr.1017/2015 care prevede că salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plată se stabileşte la 1.250,00 lei, începând cu data de 01.05.2016. În conformitate cu prevederile art. 529 alin. (2) C.civ. la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere se ia în considerare venitul lunar net, care, în speţă, după reţinerea tuturor taxelor şi impozitelor este de 925,00 lei. Astfel, în ceea ce priveşte cuantumul pensiei de întreţinere, instanţa a luat în considerare venitul minim pe economie, lunar net.

Cât priveşte durata pentru care se datorează pensia de întreţinere, potrivit art. 532 alin. (1) C.civ. coroborat cu art. 499 alin. (3) C.civ. pensia de întreţinere în cuantumul majorat se datorează începând cu data înregistrării cererii de chemare în judecată, iar obligaţia urmează să înceteze la împlinirea de către minor a vârstei majoratului, moment la care încetează starea de nevoie prezumată.

Faţă de cele expuse, apreciind asupra cuantumului solicitat de către reclamantă, instanţa a admis cererea reclamantei şi a obligat pârâtul să plătească minorei C, născută la data de ..., suma de 230,00 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data introducerii prezentei acţiuni, respectiv data de ZZ.LL.2016, până la momentul în care minora împlineşte vârsta majoratului de 18 ani sau până la noi dispoziţii ale instanţelor judecătoreşti.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta A (fostă D) solicitând admiterea apelului şi schimbarea în parte a hotărârii atacate, în sensul majorării pensiei de întreţinere stabilită pe seama minorei C, raportat la veniturile pe care le realizează intimatul B în Anglia, sau conform salariului minim pe economie din ţară.

În motivarea căii de atac exercitate, apelanta arată prin sentinţa civilă nr. .../2013 pronunţată de Judecătoria ... în dosar nr. .../.../2013, intimatul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 175 lei lunar pe seama minorei. De la data pronunţării acestei sentinţe, apelanta nu a mai solicitat majorarea pensiei de întreţinere.

Precizează că intimatul este angajat cu contract de muncă în Anglia, iar pentru a se putea stabili cuantumul pensiei de întreţinere se impune solicitarea adeverinţei de venit pe ultimele 6 luni.

Învederează că nu este de acord cu cuantumul acordat de prima instanţă, astfel că solicită stabilirea pensiei de întreţinere la ¼ din veniturile pe care le realizează intimatul sau ¼ din salariul minim pe economie, care în prezent este de 1450 lei.

Analizând apelul declarat prin prisma motivelor invocate cât și din oficiu tribunalul reține următoarele:

Apelanta consideră că instanța de fond trebuia să solicite  adeverinţa  de venit pe ultimele 6 luni,  precizând că intimatul este angajat cu contract de muncă în Anglia.

Instanța de fond are posibilitatea să solicite adeverințe de venit in situația în care apelanta ar fi putut indica în concret locul de muncă al intimatului  în străinătate ,în lipsa  dovedirii unui raport de muncă respectiv  lipsa dovezii obținerii unor venituri cu caracter de continuitate nu-l poate absolvi pe intimat de obligația sa legală de a asigura întreținerea copilului său minor C, născută la data de ...

 Conform  art. 529 Codul civil, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, iar atunci când întreţinerea este datorată de părinte pentru un copil, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.

Luând  în considerare nevoile minorei, vârsta acesteia, cheltuielile de crește și educare ale fetiței  dar şi mijloacele  materiale de care dispune intimatul tată, pensia de întreţinere așa cum a procedat și instanța de fond se va stabili la  nivelul salariului de baza minim garantat din România  de 1.450 lei, stabilit prin HG nr 1/2017, începând cu data de 1 februarie 2017.

Conform art. 530 alin 3 C.pr.civ pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere. Dispozițiile art. 529 alin 2 și 3 rămân aplicabile.

Raportat la  texte legale reținute  și luând în considerare cererea apelantei ca și modalitate de executare a întreținerii, tribunalul va stabili  cota procentuală de 25% din salariul minim net pe țară și nu din salariul minim brut  așa  cum a solicitat apelanta, întrucât dispozițiile legale ale  art. 529-533 C.pr.civ privind stabilirea și executarea obligației de întreținere se referă la venituri nete  fără a se distinge dacă este vorba de venituri concrete  sau se face raportarea în lipsa acestora la cuantumul salariului minim pe țară. 

Față de cele de mai sus tribunalul în baza art. 480 alin 2  C.pr.civ  va admite apelul declarat conform dispozitivului prezentei decizii în limitele criticilor de apel formulate, menținând restul dispozițiilor sentinței apelate .

Nu s-a solicitat cheltuieli  de judecată