Executare silită. Încuviinţare executare silită

Decizie 51/A din 13.02.2020


Motivele care le-au împiedicat pe debitoare să execute acest titlu executoriu nu interesează în procedura de faţă, faţă de dispoziţiile exprese mai sus menţionate. Astfel, procedura urmată de creditor implică analiza a trei condiţii: să existe un titlu executoriu pus în executare silită care priveşte o obligaţie de a face sau a nu face; obligaţia să nu poate fi îndeplinită decât de  debitor; acest titlu să nu fie executat. Fiind îndeplinite în cauză aceste condiţii legale, Tribunalul va da eficienţă art.906 alin.1, procedură care poate fi urmată doar după încuviinţarea executării silite

Prin încheierea civilă nr. 1268 din data de 27.11.2019 pronunţată de Judecătoria Târgu Lăpuş în dosarul nr. 1453/319/2019 s-a respins cererea formulată de către B.E.J.V. GH. în dosarul de executare silită nr. 287/2019, privind încuviinţarea executării silite solicitată de creditorul H.GHE. împotriva debitoarelor C.L.C. de aplicare a legilor fondului funciar cu sediul în Cerneşti şi C.J. pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Maramureş.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:

Creditorul H. GHE. a sesizat organul de executare competent, B.E.J.V.GHE., care a dispus prin încheierea din data de 25.11.2019, înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de executare silită nr. 287/2019 pentru executarea obligaţiei de a face, respectiv de a reconstitui dreptul de proprietate asupra terenului în natură forestier în suprafaţă de 2,26 ha situat în teritoriul localităţii Trestia, stabilită prin titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare ce vor fi stabilite în dosarul de executare silită.

La cererea de încuviinţare a executării silite cu care instanţa a fost învestită, executorul judecătoresc a anexat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, înscrisuri dintre cele prevăzute de art. 666 alin. 1, Cod procedură civilă.

Instanţa a reţinut că executarea silită se va efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 632 alin. 1, Cod procedură civilă.

Cu privire la executarea în natură a unor obligaţii de a face intuitu personae, instanţa  a reţinut că obligaţiile de a face sau de a nu face stabilite prin titluri executorii pot fi aduse la îndeplinire în natură în mod silit, dar numai în cazul în care nu constituie acte sau fapte strict personale care nu pot fi aduse la îndeplinire prin altcineva fie prin natura obligaţiei, fie prin efectul unei dispoziţii legale.

În speţă, creditoarea a invocat drept titlu executoriu Sentinţa civilă nr. 1613 din data de 21.10.2003 pronunţată de Judecătoria Târgu Lăpuş în dosarul nr. 1274/2003, definitivă la data de 24.01.2004 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea creditorului H.GHE. asupra terenului în natură forestier în suprafaţă de 2,26 ha situat în teritoriul localităţii Trestia.

Faţă de cele reţinute, instanţa a reţinut că sentinţa menţionată constituie titlu executoriu, însă nu în sensul cerut de creditor, deoarece în raport cu prevederile legii fondului funciar - art. 53 şi următoarele din Legea nr.18/1991, republicată în urma admiterii plângerii împotriva hotărârii comisiei judeţene instanţa este aceea care reconstituie sau constituie dreptul de proprietate, astfel că nu se poate reţine în sarcina vreuneia dintre comisii, locale sau judeţene vreo obligaţie în acest sens. Însă, odată fiind reconstituit dreptul de proprietate, în sarcina ambelor comisii, în raport cu prevederile art. 5 şi art. 6 din H.G. nr. 890/2005, se nasc noi obligaţii reglementate de legile fondului funciar, obligaţii concretizate în acte specifice fiecărei etape şi a căror legalitate poate fi analizată pe calea plângerii în instanţă, conform art. 53 din Legea nr. 18/1991 republicată.

Aşadar, eliberarea titlului de proprietate, punerea în posesie, etc. sunt atribuţii exclusive ale comisiei locale, prin primar, şi a comisiei judeţene, astfel cum sunt menţionate în legea fondului funciar şi H.G. nr. 890/2005, ele neputând fi aduse la îndeplinire de către executorul judecătoresc.

Totodată pentru neîndeplinirea acestor obligaţii, beneficiarul reconstituirii dreptului de proprietate  are calea acţiunilor în instanţă, în cauzele având ca obiect obligaţia de a face.

În concluzie, creditorul are la dispoziţie şi poate să urmeze procedura specială de executare a sentinţelor emise în materia fondului funciar, în caz de neexecutare existând posibilitatea aplicării de penalităţi, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 18/1991, republicată.

Pentru aceste considerente, instanţa a respins cererea de încuviinţare a executării silite în temeiul art. 666 alin. 5 pct. 7 Cod procedură civilă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel în termenul legal apelantul H. GHE., solicitând  admiterea apelului, schimbarea hotărârii atacate în sensul de a se admite cererea formulată de către B.E.J. V.GHE. privind încuviinţarea executării silite solicitate de către apelant împotriva debitoarelor C.L.C. de aplicare a legilor fondului funciar cu sediul în Cerneşti şi C.J. pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Maramureş a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. 1613 din data de 21.10.2003, pronunţată de Judecătoria Târgu Lăpuş în dosarul nr. 1274/2003.

Hotărârea atacată este vădit nelegală, încălcând dispoziţiile art. 666 alin. (5) Cod procedură civilă. Conform acestor prevederi legale:

„(5)Instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:

1.cererea de executare silita este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;

2.hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu 

3.înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege sau alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege;

4.creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;

5.debitorul se bucură de imunitate de executare;

6.titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silita;

7.există alte impedimente prevăzute de lege."

În opinia apelantului aceste motive de respingere a cererii de încuviinţare sunt expres şi limitativ prevăzute de către lege printr-o normă imperativă, iar în speţa, nu este incident niciunul.

Ba mai mult, prin dispoziţiile art. 906 alin. (1) Cod procedură civilă legiuitorul a înţeles să prevadă o procedură specială de executare silită obligaţiilor de a face ca nu pot fi îndeplinite prin alte persoane, prin constrângerea debitorului obligaţiei prin aplicarea unor penalităţi de către instanţa de executare. Însă aceasta procedură nu poate fi urmată decât după încuviinţarea executării silite.

Aşadar, este eronată reţinerea instanţei că nu pot fi executate obligaţiile de a face intuitu personae câtă vreme legea prevede o procedură specială de aducere la îndeplinire a acestora prin aplicarea de penalităţi de către instanţa de executare.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate în memoriul de apel şi a dispoziţiilor legale incidente, instanţa reţine că acesta este întemeiat.

Astfel, conform dispoziţiilor art.906 din codul de procedură civilă

(1)Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării debitorul nu execută obligaţia de a face sau de a nu face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalităţi, de către instanţa de executare.

(2) Când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

(3) Atunci când obligaţia are un obiect evaluabil în bani, penalitatea prevăzută la alin. (2) poate fi stabilită de instanţă între 0,1% şi 1% pe zi de întârziere, procentaj calculat din valoarea obiectului obligaţiei.

 (4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalităţii debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părţilor.

(5) Penalitatea va putea fi înlăturată ori redusă, pe calea contestaţiei la executare, dacă debitorul execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu şi dovedeşte existenţa unor motive temeinice care au justificat întârzierea executării.

(6) Încheierea dată în condiţiile alin. (4) este executorie”.

Tribunalul reţine incidenţa în cauză a acestor dispoziţii legale, respectiv art.906 alin.1 din acest act normativ.

Astfel, în speţă prin sentinţa civilă nr. 1613 pronunţată la data de 21.10.2003 de către Judecătoria Târgu Lăpuş în dosarul nr. 1274/2003 s-a admis plângerea formulată de petentul H.GHE. şi au fost obligate intimatele C.L.C. de aplicare a legii fondului funciar şi C.J. Maramureş să reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului în natură forestier în suprafaţă de 2,26 ha situat pe teritoriul localităţii Trestia.

Creditorul H.GHE. a sesizat organul de executare competent, B.E.J.V.GH., care a dispus prin încheierea din data de 25.11.2019, înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de executare silită nr. 287/2019 pentru executarea obligaţiei de a face, respectiv de a reconstitui dreptul de proprietate asupra terenului în natură forestier în suprafaţă de 2,26 ha situat în teritoriul localităţii Trestia, stabilită prin titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare ce vor fi stabilite în dosarul de executare silită.

Titlul executoriu reprezentant de sentinţa civilă nr. 1613/2003 nu a fost executat până la data prezentei decizii.

Motivele care le-au împiedicat pe debitoare să execute acest titlu executoriu nu interesează în procedura de faţă, faţă de dispoziţiile exprese mai sus menţionate. Astfel, procedura urmată de creditor implică analiza a trei condiţii: să existe un titlu executoriu pus în executare silită care priveşte o obligaţie de a face sau a nu face; obligaţia să nu poate fi îndeplinită decât de  debitor; acest titlu să nu fie executat. Fiind îndeplinite în cauză aceste condiţii legale, Tribunalul va da eficienţă art.906 alin.1, procedură care poate fi urmată doar după încuviinţarea executării silite.

Pe de altă parte nu este îndeplinită nicio ipoteză conform art. 666 alin. 5 cod procedură civilă care să conducă la respingerea încuviinţării executării silite.

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 480 alin. 2 din Codul de procedură civilă, instanţa va admite apelul, cu consecinţa schimbării în tot a sentinţei apelate.