Întoarcere executare

Sentinţă civilă 1878 din 02.10.2017


Acestaeste document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2017:001.001878

Dosar nr. X

R O M Â N I A

JUDECATORIA BÂRLAD

JUDB

Sentinta civila nr. 1878

Sedinta publicadin data de 02 octombrie 2017

InXta constituita din:

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata la data de 23.11.2016 sub nr. X reclamantul X X-Xa solicitat in contradictoriu cu pârâtaX SaRLintoarcerea executariisilite,prin hotarârea ce se va pronunta sase dispuna restabilirea situatiei anterioare executarii, in conformitate cu Decizia Civila nr.58/R/2016 pronuntata in sedinta publica din 12 iulie 2016 si ramasa definitiva, in sensul anularii executarilor silite, respectiv restituirea sumei totale de 1238,10 lei, suma achitata in baza proceselor verbale X (250 lei), X(543,10 lei), respectiv X(445 lei).

In motivare reclamantul a aratat ca in temeiul titlului executoriu dosarelor de executare silita nr. X inregistrat la BEJ X X X, a fost inceputa executarea silita impotriva acestuia.

Reclamantul a contestat formalitatile de executare, iar prin Decizia Civila nr. 58/R/2016 pronuntata in Sedinta Publica din 12 iulie 2016 si ramasa definitiva, s-au anulat actele de executare efectuate in dosarul de executare silita nr. Xinregistrat la BEJ X X X.

Arata reclamantul ca inXta a apreciat in mod corect faptul ca: dreptul de a obtine executarea silita in cauza este perimat, astfel prin decizia civila nr. 58/R/2016 din 12.07.2016 a anulat actele de executare efectuate in dosarul de executare silita nr. X inregistrat la BEJ X X X, dar nu a dispus restabilirea situatiei anterioare executarii.

In drept a invocat art. 722-725 C. proc. civ.

A atasat copie de pe inscrisuri ( f. 3-17).

La data de 27.04.2017 intimata a depus la dosarul cauzeiintâmpinareprin care a solicitat respingerea actiunii ca nelegala si neintemeiata.

Pe cale de exceptie a invocatnetimbrarea actiunii si anularea acesteia.

Pe fonda aratat ca, in ceea ce priveste cheltuielile de judecata solicitate de catre contestator, in mod ideal, cheltuielile de judecata din procesul civil ar trebui sa reprezinte dovada elocventa a faptului ca dreptul este arta binelui si a echitatii-jus est ars boni etaequi.

Prin simplul fapt al confirmarii argumentelor sale, partea ce a câstigat procesul primeste nu numai realizarea dreptului sau, ci si rambursarea cheltuielilor efectuate in acest scop, care vor reveni, spre viitoare „indreptare", in sarcina partii ce a cazut in pretentii. In practica, insa, nu de putine ori interpretarea si aplicarea normelor referitoare la cheltuielile de judecata, in general, si onorariile avocatiale, in special, comporta nuante diferite. Astfel, daca dispozitiile reglementarii anterioare presupuneau, prin formularea lapidara si desueta, interpretari tot mai abstracte, Noul Cod de procedura civila aduce binemeritate completari si lamuriri ce au menirea de a clarifica un subiect controversat.

Asadar, potrivit art. 451 C.pr.civ., in procesele civile, inXtele pot diminua cheltuielile de judecata constând in onorarii avocatiale, in mod justificat, atunci când onorariile respective sunt vadit disproportionate in raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata de avocat, tinând seama si de circumXtele cauzei.

Mentioneaza intimata ca, potrivit art. 723 C.pr.civ. „ in toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia". Din chiar continutul legal al art. 723 din CPC, reiese, cu titlu de principiu, ca aceasta procedura este doar la indemâna celui interesat. Asadar, chiar in situatia in care este formulata pe cale principala o cerere de intoarcere a executarii, inXta este obligata sa verifice daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru admiterea cererii, respectiv daca persoana care formuleaza cererea este indreptatita la restabilirea situatiei anterioare.

Din sintagma „cel interesat" care poate solicita restabilirea situatiei anterioare executarii, rezulta o alta conditie ce trebuie indeplinita pentru restituirea bunurilor si anume ca plata efectuata in cadrul executarii silite sa nu fi fost datorata. O conditie esentiala ce nu este indeplinita in cauza, este aceea ca datoria in vederea careia s-a facut plata sa nu existe, din punct de vedere juridic, in raporturile dintre solvens si accipiens. Nu poate face obiectul restituirii un bun (respectiv sume de bani) care erau datorate si nu au fost platite ca urmare a relei-credinte si comportamentului culpabil ale debitorului. In caz contrar, ar insemna ca o simpla cerere de intoarcere a executarii sa duca doar la analiza formala a cerintei desfiintarii titlului executoriu, iar daca aceasta cerinta este indeplinita sa se procedeze la admiterea cererii.Aceasta ar presupune de fapt ca procedura intoarcerii executarii este una necontencioasa, ceea ce legiuitorul nu a urmarit. Ratiunea institutiei intoarcerii executarii silite este reprezentata de protejarea intereselor persoanelor care nu au calitatea de debitor in cadrul unui raport juridic obligational si impotriva carora s-a pornit executarea silita cu nerespectarea cerintelor legale.

Intimata mai mentioneaza ca, in situatia in care o persoana are calitatea de debitor, iar creditorul sau a obtinut un titlu executoriu care i-a dat dreptul sa porneasca executarea silita si sa isi recupereze sumele datorate, chiar daca titlul executoriu este ulterior desfiintat, debitorul nu poate fi repus automat in situatia anterioara pe acest simplu motiv. Inainte de demararea procedurii executarii silite, subscrisa X a incercat in nenumarate rânduri recuperarea creantei izvorâte din contractele de credit pe cale amiabila, prin intermediul notificarilor si contactarii telefonice a debitorilor.

Mai mult decât atât, considera intimata ca a dat dovada de toata bunavointa in a-i ajuta pe debitorii contestatori la achitarea debitului, oferind consiliere si chiar posibilitatea esalonarii debitului in rate lunare cu valoare mica, prin stabilirea unui angajament de plata si totusi debitorii, au continuat tergiversarea procedurilor. Având in vedere ca debitorul contestator nu si-a respectat obligatiile in acest sens, in conformitate cu prevederile contractuale, creditul acordat acestora a devenit scadent anticipat, rezultând astfel o creanta certa, lichida si exigibila.

De asemenea,sustine ca, X X-X, in calitatea de imprumutat al Bancii nu a restituit sumele datorate in temeiul contractului de credit incheiat, dar solicita in schimb concursul fortei coercitive a statului pentru a obtine modificarea nejustificata a obligatiilor asumate, urmarind prin aceasta cerere ruperea echilibrului contractual si incalcarea principiului pacta sunt servanda, fara a avea insa o motivatie legitima, ci exclusiv pentru a face imposibila creditorului recuperarea atât a capitalului imprumutat, cât si a spezelor aferente, solicitând practic inXtei, ca prin hotarârea pe care o va pronunta, sa legitimeze atitudinea lui culpabila in executarea contractului de credit.

Contestatorul X X-X a semnat un angajament de plata propus de X România S.R.L. in data de 21.02.2011. Relevanta acestui fapt este aceea ca desi debitorul recunoaste suma din angajamentul de plata primit de la X România S.R.L, recunoaste caracterul cert, lichid si exigibil al creantei detinute de creditor si declara ca este de acord cu achitarea acesteia in transe in cuantum de 100 lei/lunar, pe dosar. Ar trebui sa intelegem din atitudinea debitorului ca recunoaste suma, si-o asuma prin semnarea unui angajament de plata si implicit „negocierea" cuantumului, achita lunar sume de bani in contul creantei, iar apoi o contesta. Debitorul contestator a achitat aceste sume in mod voluntar si acest aspect reiese inclusiv din propunerea de angajament de plata al debitorului contestator.

In concluzie intimata solicita sa se constate nelegalitatea si netemeinicia cererii de intoarcere a executarii silite formulata de contestatorul X X-X, si pe cale de consecinta sa se respinga actiunea ce face obiectul acestui dosar, având in vedere ca nu invoca contestatorul si nu probeaza in niciun fel nelegalitatea actelor de executare.

In drept, intimata invoca prevederile art. 197 CPC, art. 244 CPC, art. 383 CPC, art. 394 alin. (3) CPC, art. 13 alin. (3) CPC, art. 14 alin. (2) CPC, art. 197 CPC, art. 10 alin. (22) din O.U.G. nr. 80/2013, art. 32-33 din O.U.G. nr. 80/2013, Dec. Curtii Constitutionale nr. 82/1999, nr. 97/1999, nr. 47/2003.

Prin Incheierea din data de 28.06.2017 astfel cum a fost completata prin Incheierea din data de 29.08.2017 a fost respinsa exceptia netimbrarii actiunii.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si au fost atasate dosare de executare silita nr. X ale Biroului Executorului Judecatoresc X X X ( f. 47-100, f. 102-118, f. 121-148) .

Analizând actele si lucrarile dosarului inXta retine urmatoarele:

La data de 15.02.2012 pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc X X X a fost inregistrat dosarul de executare silita nr. X ca urmare a cererii de executare silita formulata de X SaRL pentru executarea silita a titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. X din data de 22.08.2008 emis de BRD Groupe Societe Generale, pâna la concurenta sumei de 4227,53 lei .

La data de 15.02.2012 pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc X X X a fost inregistrat dosarul de executare silita nr. X ca urmare a cererii de executare silita formulata de X SaRL pentru executarea silita a titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. X din data de 19.09.2008 emis de BRD Groupe Societe Generale, pâna la concurenta sumei de 3753,87 lei .

La data de 20.02.2012 pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc X X X a fost inregistrat dosarul de executare silita nr. Xca urmare a cererii de executare silita formulata de X SaRL pentru executarea silita a titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. X din data de 25.03.2008 emis de BRD Groupe Societe Generale, pâna la concurenta sumei de 10111,09 lei .

Prin Decizia civila nr. 58/R/2016 pronuntata de Tribunalul Vaslui la data de 12.07.2016 in dosarul nr. X a fost admis recursul declarat de recurentul X X-X impotriva sentintei civile nr. 57 din 14.01.2016 pronuntata de Judecatoria Bârlad, pe care a modificat-o in intregime in sensul ca:

A fost admisa contestatia la executare formulata de debitorul-recurent X X X-X in contradictoriu cu intimata-creditoare X S.a.r.l. si s-a constatat perimata executarea silita indreptata impotriva debitorului-recurent X X-X in dosarele de executare nr. X, nr. Xsi Xale BEJ X X X si in consecinta a fost anulata executarea silita indreptata impotriva debitorului-recurent X X-X in dosarele de executare nr. X, nr. Xsi Xale BEJ X X X.

Pentru a pronunta aceasta solutie Tribunalul a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Prin cererea inregistrata cu nr. 194/20.02.2012 la biroul executorului judecatoresc X X X din Bârlad, creditoarea X S.á.R.L. Luxemburg, prin mandatarul SC X International SRL Bucuresti, a solicitat punerea in executare a titlului executoriu constând in contractul de credit nr. X/25.03.2008 incheiat de BRD-Groupe Societe Generale cu debitorul X X X, in vederea recuperarii sumei de 10.111,09 lei ron, reprezentând: 7.652,72 lei, debit principal; 2.128,67 lei, dobânda; 172,20 lei, comision reXt; 157,50 lei, asigurare bancara, precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare. Prin cererea mentionata, s-a solicitat ca executarea sa se faca prin toate formele prevazute de lege.

Prin cererea inregistrata cu nr. 156/15.02.2012 la biroul executorului judecatoresc X X X din Bârlad, creditoarea X S.á.R.L. Luxemburg, prin mandatarulSC X International SRL Bucuresti, a solicitat punerea in executare a titlului executoriu constând in contractul de credit nr. X/22.08.2008 incheiat de BRD-Groupe Societe Generale cu debitorul X X X, in vederea recuperarii sumei de 4.227,53 lei ron, reprezentând: 3.074,88 lei, debit principal; 856,85 lei, dobânda; 138,30 lei, comision reXt; 157,50 lei, asigurare bancara, precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare. Prin cererea mentionata, s-a solicitat ca executarea sa se faca prin toate formele prevazute de lege.

Prin cererea inregistrata cu nr. 157/15.02.2012 la biroul executorului judecatoresc X X X din Bârlad, creditoarea X S.á.R.L. Luxemburg, prin mandatarul SC X International SRL Bucuresti, a solicitat punerea in executare a titlului executoriu constând in contractul de credit nr. X/19.09.2008 incheiat de BRD-Groupe Societe Generale cu debitorul X X X, in vederea recuperarii sumei de 3.753,87 lei ron, reprezentând: 2.526,60 lei, debit principal; 963,65 lei, dobânda; 106,12 lei, comision reXt; 157,50 lei, asigurare bancara, precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare. Prin cererea mentionata, s-a solicitat ca executarea sa se faca prin toate formele prevazute de lege.

Prin incheierea pronuntata la data de 22.02.2012 in dosarul civ. nr. Xal Judecatoriei Bârlad, a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulata de biroul executorului judecatoresc X X X si a fost incuviintata executarea silita a contractului de credit nr. X/22.08.2008, incheiat de BRD-Groupe Societe Generale cu debitorul X X X.

Prin incheierea pronuntata la data de 29.02.2012 in dosarul civ. nr. Xal Judecatoriei Bârlad, a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulata de biroul executorului judecatoresc X X X si a fost incuviintata executarea silita a contractului de credit nr. X/19.09.2008, incheiat de BRD-Groupe Societe Generale cu debitorul X X X.

Prin incheierea pronuntata la data de 6.03.2012 in dosarul civ. nr. X al Judecatoriei Bârlad, a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulata de biroul executorului judecatoresc X X X si a fost incuviintata executarea silita a contractului de credit nr. X/25.03.2008, incheiat de BRD-Groupe Societe Generale cu debitorul X X X.

Prin procesul-verbal nr.156/5.03.2012, executorul judecatoresc a stabilit ca cheltuielile de executare in dosarul de executare nr. X sunt in suma totala de605,10 lei.

Prin procesul-verbal nr.157/5.03.2012, executorul judecatoresc a stabilit ca cheltuielile de executare in dosarul de executare nr. Xsunt in suma totala de543,10 lei.

Prin procesul-verbal nr.194/14.03.2012,executorul judecatoresc a stabilit ca cheltuielile de executare in dosarul de executare nr.Xsunt in suma totala de 1.324,30 lei.

Prin somatia emisa la data de 5.03.2012 in dosarul de executare nr. X executorul judecatoresc l-a somat pe debitorul X X X la plata debitului in suma de 4.227,53 lei, datorat in baza contractului de credit nr. X/22.08.2008, precum si la plata cheltuielilor de executare in suma de 605,10 lei. Prin aceeasi somatie, s-a pus in vedere debitorului sa se prezinte la biroul executorului judecatoresc la data de 12.03.2012 pentru a indica bunurile sale proprii ce pot fi executate silit. Somatia mentionata a fost primita de catre debitor la data de 16.03.2012, acesta semnând de primire.

Prin somatia emisa la data de 5.03.2012 in dosarul de executare nr. Xexecutorul judecatoresc l-a somat pe debitorul X X X la plata debitului in suma de 3.753,87 lei, datorat in baza contractului de credit nr. X/19.09.2008, precum si la plata cheltuielilor de executare in suma de 543,10 lei. Prin aceeasi somatie, s-a pus in vedere debitorului sa se prezinte la biroul executorului judecatoresc la data de 12.03.2012 pentru a indica bunurile sale proprii ce pot fi executate silit. Somatia mentionata a fost primita de catre debitor la data de 16.03.2012, acesta semnând de primire

Prin somatia emisa la data de 14.03.2012 in dosarul de executare nr. Xexecutorul judecatoresc l-a somat pe debitorul X X X la plata debitului de 10.111,09 lei, datorat in baza contractului de credit nr. X/25.03.2008, precum si la plata cheltuielilor de executare in suma de 1.324,30 lei. Prin aceeasi somatie, s-a pus in vedere debitorului sa se prezinte la biroul executorului judecatoresc la data de 21.03.2012 pentru a indica bunurile sale proprii ce pot fi executate silit. Somatia mentionata a fost primita de catre debitor la data de 16.03.2012, acesta semnând de primire.

In urma investigatiilor efectuate, la data de 2.10.2013 biroul executorului judecatoresc a emis, in dosarele de executare nr. X, nr. X, adrese de infiintare a popririi catre tertul poprit SC X SRL Bârlad, unde debitorul a fost identificat ca fiind angajat in munca; prin adresa de infiintare a popririi s-a solicitat infiintarea popririi:

- in dosarul de executare nr. X, pâna la concurenta sumei de 4.227,53 lei, datorata in baza contractului de credit nr. X/22.08.2008, pr4ecum si a sumei de 605,10 lei, reprezentând cheltuieli de executare;

- in dosarul de executare nr. X, pâna la concurenta sumei de 10.111,09 lei, datorata in baza contractului de credit nr. X/25.03.2008, precum si a sumei de 1.324,30 lei, reprezentând cheltuieli de executare.

Adresele de infiintare a popririi nu au fost puse in executare din cauza ca raporturile de munca ale debitorului cu SC X SRL incetasera in baza deciziei nr. 716/10.08.2013, prin demisia debitorului.

Ulterior, dupa trecea mai mult de 6 luni de la ultimele acte de executare datând din anul 2013, prin cererile din data de 12.10.2015, creditoarea X S.á.R.L. Luxemburg, prin mandatarul SC X România SRL Bucuresti, a solicitat biroului executorului judecatoresc X X X continuarea executarii silite in dosarele de executare nr. X, nr. X, in vederea recuperarii urmatoarelor debite:

- in dosarul de executare nr. X, debitul in suma de 5.487,63 lei, actualizat la data de 9.10.2015, precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare;

- in dosarul de executare nr. X, debitul in suma de 5.183,72 lei, actualizat la data de 9.10.2015, precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare;

- in dosarul de executare nr. X, debitul in suma de 13.084,99 lei, actualizat la data de 9.10.2015, precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare.

In continuare, in dosarul de executare nr. X a fost emisa somatia din data de 9.11.2015, prin care executorul judecatoresc l-a somat pe debitor la plata sumei de 5.487,63 lei, reprezentând debit actualizat la data de 9.10.2015, precum si la plata sumei de 605,10 lei, reprezentând cheltuieli de executare. Somatia mentionata a fost primita de catre debitor la data de 11.11.2015, acesta semnând de primire.

In dosarul de executare nr. Xa fost emisa somatia din data de 9.11.2015, prin care executorul judecatoresc l-a somat pe debitor la plata sumei de 5.183,72 lei, reprezentând debit actualizat la data de 9.10.2015, precum si la plata sumei de543,10 lei, reprezentând cheltuieli de executare. Somatia mentionata a fost primita de catre debitor la data de 11.11.2015, acesta semnând de primire.

In dosarul de executare nr. Xa fost emisa somatia din data de 9.11.2015, prin care executorul judecatoresc l-a somat pe debitor la plata sumei de 13.084,99 lei, reprezentând debit actualizat la data de 9.10.2015, precum si la plata sumei de 1.324,30 lei, reprezentând cheltuieli de executare. Somatia mentionata a fost primita de catre debitor la data de 11.11.2015, acesta semnând de primire.

Astfel, fata de data ultimului act de executare intocmit in fiecare dosar executional, respectiv data de 2.10.2013 când biroul executorului judecatoresc a emis, in dosarele de executare nr. X, nr. X, adrese de infiintare a popririi catre tertul poprit SC X SRL Bârlad, precum si data de 5.03.2012 când a fost emisa o somatie in dosarul de executare nr. Xcreditorul S.C. X S.a.R.L. a ramas in pasivitate lasând sa treaca mai mult de 6 luni fara sa fi urmat alte acte de urmarire indreptate impotriva contestatorului X X X, iesind din pasivitate dupa aproximativ 2 ani, la data 12.10.2015 formulând cereri adresate executorului judecatoresc de staruie in executarea silita, iar aceasta la data de 9.11.2015 indeplinind acte de urmarire silita in cele trei dosare executionale.

Fata de cele de mai sus, constatând indeplinite conditiile art. 389 alin. 1 Cod procedura civila, constata perimata executarea silita inceputa deintimata X S.á.R.L. Luxemburg, prin mandatarul SC X România SRL impotriva contestatorului X X X in baza titlurilor executorii reprezentate de contractele de credit nr. X/22.08.2008, nr. X/25.03.2008 si nr. X/19.09.2008, incheiate de BRD -Groupe Societe Generale, prin Agentia Bârlad, cu debitorul X X X.

De asemenea, fata de dispozitiile 391 Cod procedura civila, conform carora incalcarea dispozitiilor art. 389 atrage anularea executari, inXta va anula toate actele de executare efectuate in dosarele de executare nr. X, nr. Xsi nr. Xale biroului executorului judecatoresc X X X.

In procesul-verbal nr. X intocmit de Biroul Executorului Judecatoresc X X X la data de 08.06.2015s-a consemnat faptul ca debitorul X X-X a achitat suma de 543,10 lei reprezentând debit partial in dosarul de executare nr. Xin baza titlului executoriu Contract de credit nr. X/19.09.2008, suma ce a fost retinuta cu titlu de onorariu si cheltuieli de executare conform procesului verbal nr. Xdin 05.03.2012.

In procesul-verbal nr. Xintocmit de Biroul Executorului Judecatoresc X X X la data de 06.07.2015s-a consemnat faptul ca debitorul X X-X a achitat suma de 445,00 lei reprezentând debit partial in dosarul de executare nr. X, suma ce a fost retinuta cu titlu de onorariu si cheltuieli de executare conform procesului verbal din 14.03.2012.

In procesul-verbal nr. X intocmit de Biroul Executorului Judecatoresc X X X la data de 08.06.2015s-a consemnat faptul ca debitorul X X-X a achitat suma de 250 lei reprezentând debit partial in dosarul de executare nr. X in baza titlului executoriu Contract de credit nr. X/22.08.2008, suma ce a fost retinuta cu titlu de onorariu si cheltuieli de executare conform procesului verbal nr. Xdin 02.10.2013.

Interpelat la termenul din data de 20.09.2017 cu privire la modul cum au fost efectuate platile consemnate in cuprinsul proceselor verbale mai sus amintite, acesta a aratat ca executorul judecatoresc i-a oprit din banii pe care ii avea de incasat, in calitate de creditor, in cadrul altui dosar de executare de la SC X Bârlad SA.

Potrivit art. 723 alin 1 C. proc. civ.(1) In toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate ramân in sarcina creditorului.

Potrivit art. 622 alin 1 si 2 C. proc. civ.(1) Obligatia stabilita prin hotarârea unei inXte sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie.

(2) In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, care incepe odata cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozitiilor prezentei carti, daca prin lege speciala nu se prevede altfel.

Raportând dispozitiile legale citate mai sus la situatiaretinuta in dosarele de executare se observa ca, desi impotriva debitorului era initiata executarea silita pentru neplata creantelor datorate potrivit titlurilor executorii, executare silita care nu putea fi realizata, la datele de 08.06.2015 si 06.07.2015 acesta a inteles sa faca o plata de bunavoie.

Astfel, având in vedere ca procesele verbale nr. X din 08.06.2015 X din 08.06.2015 si X din 08.06.2015 nu sunt acte de executare silita , ci acte prin care s-a consemnat o plata benevola, care nu a facut obiectul dosarului Xsi nici nu fost anulata, inXta apreciaza ca cererea formulata de reclamant este neintemeiata, astfel ca o va respinge .

Pe cale de consecinta va fi respinsa si cerere de rambursare a cheltuielilor de judecata.

Red. E.G.

Tehnored. C.V.T../11.12.2017/4ex.comunicari 2 /

6