Masura de protectie speciala - minori familie

Hotărâre *** din 06.07.2020


Schimbarea împrejurărilor care au dus Ia instituirea măsurii de protecţie specială - Legea nr. 272/2004

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la această instanţă sub numărul

, la data de 28.11.2019, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului în contradictoriu cu pârâţii, a solicitat reintegrarea in familia naturala a minorei CNP născută la data de in loc, jud, fiica lui

; redarea exerciţiului drepturilor si obligaţiilor părinteşti şi încetarea măsurii de plasament stabilita prin sentinţa civila nr. pronunţata de Tribunalul, în dosarul nr

În motivare petenta a arătat că minora născută la data de in loc.

, jud, fiica lui a rezultat din căsătoria pârâţilor Minora mai are o soră, aflată în prezent în grija părinţilor săi.

Potrivit raportului referitor la copil întocmit de către DGASPC, minora a crescut alături de ambii părinţi, într un mediu familial conflictual. Din conţinutul aceluiaşi raport rezultă că în data de 20.04.2019 DGASPC a fost sesizat de către Politia mun cu privire la abuzul suferit de către minora în cauză, abuz ce a determinat instituirea plasamentului în regim de urgenta la Complexul de servicii „„ aliat in subordinea DGASPC, potrivit dispoziţiei nr, emisa de către Directorul general al direcţiei.

La cererea DGASPC, Tribunalul a hotărât înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu măsură plasamentului Complexul de servicii „„

, potrivit sentinţei civile pronunţata de Tribunalul, în dosarul nr.

Potrivit înscrisurilor aflate la dosarul cauzei pe toată durata măsurii de plasament, mama minorei a menţinut constant legătură cu fiica sa atât telefonic cât şi prin vizite efectuate în cadrul centrului, reuşind în acest mod să refacă relaţia afectivă deteriorată anterior instituirii plasamentul în regim de urgenţă. De asemenea minora a fost învoită deseori pentru a şi petrece weekendul în familie, alături de părinţii şi sora sa.

Ca urmare a faptului că soţii au păstrat constant legătura cu fiica lor, depăşind momentul de criză în care se aflau la data instituiri măsurii de plasament, aceştia au solicitat reintegrarea în familie, potrivit cererilor înregistrate la dosar.

În acest sens Primăria mun a întocmit ancheta sociala nr. 40491/11.11.2019 din care reiese că soţii locuiesc într un apartament închiriat compus din

2 camere, dotate şi întreţinute corespunzător, situat in mun Aceştia prezintă garanţii morale, sunt angajaţi şi realizează venituri care permit creşterea si dezvoltarea armonioasa a copilului.

Se precizează că soţii au fost consiliaţi in vederea reintegrării minorei, iar rezultatul consilierii este consemnat in raportul anexat la dosar, din care rezultă că pârâţii sunt în măsură să exercite/îndeplinească drepturile si obligaţiile părinteşti fata de propria fiică.

Asa cum rezulta din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, minora a solicitat reintegrarea in familie. În prezent minora se află şi locuieşte efectiv in familia părinţilor săi.

Ţinând seama de împrejurările de fapt si in raport de probele administrate in cauza, se apreciază că motivele care au stat la baza instituirii măsurii plasamentului pentru minora” nu mai subzista.

În drept, reclamanta şi a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 72 şi următoarele raportat la art. 133 şi următoarele din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

În probaţiune, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri: raport referitor la copil; ancheta socială; cerere pârâţi; declaraţii; copii C.I.; adrese; cerere.

Analizând cererea petentei, în raport de înscrisurile anexate, instanţa reţine armatoarele împrejurări de fapt şi de drept:

Din Raportul referitor la copil nr. 40375 din 18.11.2019 coroborat cu celelalte înscrisuri aflate la dosar, reiese că minora provine dintr o familie legal constituită, cu 2

copii. Aceasta a crescut alături de părinţi într un mediu familial conflictual. În urma unor altercaţii intrafamiliale, minora a declarat dirigintei de la şcoală că a fost abuzată fizic de părinţi.

În data de 20.04.2019, reprezentanţii D.G.A.S.RC au fost sesizaţi de către IPJ

de faptul că în data de 19.04.2019 minora în cauză a declarat dirigintei că a fost agresată fizic de către părinţii săi, aceasta prezentând urme de violenţă pe corp. În urma audierii efectuate de către organele de poliţie şi un reprezentant al D.G.A.S.P.C, s a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă al acesteia, prin Dispoziţia nr. 38 din 25.04.2019 a Directorului General al

D.G.A.S.P.C la Complexul de Servicii, întrucât minora a refuzat să se întoarcă în familie cu mama sa.

Ulterior în data de 05.08.2019 s a înlocuit plasamentul în regim de urgenţă, cu măsura de protecţie a plasamentului rezidenţial la Complexul de Servicii „„ din, conform Sentinţei Civile nr

Minora a menţinut legătura cu bunica maternă şi cu mama prin convorbiri telefonice şi vizite la domiciliul acestora.

Familia în calitate de părinţi a minorei, au solicitat în scris încetarea măsurii de protecţie şi reintegrarea fiicei în familie. S-a remarcat faptul că aceştia prezintă un comportament adecvat faţă de minoră, se interesează de situaţia şcolară şi starea de sănătate, menţinând permanent legătura prin vizite în cadrul centrului şi la domiciliu lor. M. şi a manifestat în scris dorinţa de încetare a măsurii de protecţie special şi de reintegrare în familie. La cererea M. începând cu luna octombrie, a fost învoită în familie, frecventând şi cursurile şcolare, Iară a mai acumula absenţe notabile.

Familia locuieşte într un apartament, închiriat în sistem privat, compus din două camere, branşat la utilităţi, mobilat cu bunuri de folosinţă îndelungată şi întreţinut din punct de vedere igienico sanitar.

Din ancheta socială nr. emisă de către Direcţia de Asistenţă Socială a

Municipiului, Compartimentul de Asistenţă Socială, reiese că locuinţa părinţilor poate oferi condiţii optime din punct de vedere locativ, ambient sigur pentru asigurarea sănătăţii şi dezvoltării armonioase a unui copil.

Minora şi a exprimat în scris acordul pentru reintegrarea în familie dezvoltând un puternic ataşament faţă de mamă de când este în centru, în urma vizitelor acesteia la centru şi în urma petrecerii weekendurilor şi a vacanţei în familia naturală.

Astfel, din probatoriul administrat în cauză rezultă că împrejurările care au dus la instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului asupra copilului au dispărut, acesta putând fi lăsat în prezent în grija părinţilor săi, astfel încât este în interesul superior al acesteia să fie reintegrată în familia naturală, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 72 al. 2 şi 73 al. 3 din Legea nr. 272/2004, având în vedere că plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar şi că la stabilirea obiectivelor planului individualizat de protecţie se acordă prioritate reintegrării copilului în familie.

Cererea apare ca fiind întemeiată şi prin prisma dispoziţiilor art. 262 al. 1 Cod civil în care se arată că copilul nu poate fi separat de părinţii săi fără încuviinţarea acestuia decât în cazurile prevăzute de lege şi prin prisma dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 272/2004.

De asemenea, art. 9 din Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului (ratificată de România prin Legea nr. 18/1990) instituie obligaţia statelor părţi de a „veghea ca niciun copil să nu fie separat de părinţii săi împotriva voinţei acestora, exceptând situaţia în care autorităţile competente decid, sub rezerva revizuirii judiciare şi cu respectarea legilor şi a procedurilor aplicabile, că această separare este în interesul superior al copilului”. Acest principiu consacrat convenţional este strâns legat de alte drepturi reglementate de Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului, precum: dreptul copilului de a şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit de aceştia, în măsura posibilului (art. 7); dreptul copilului de a şi păstra identitatea, inclusiv cetăţenia, numele şi relaţiile familiale (art. 8)(Noul Cod civil-Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Ed. Hamangiu 2012-Vol. I-pag. 339).

Din dispoziţiile art. 106 al. 1 Cod civil, rezultă că ocrotirea minorului se realizează prin părinţi, prin instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecţie specială anume prevăzute de lege.

Astfel cum se arată în art. 44 al. 1 din Legea nr. 272/2004, orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora are dreptul la protecţie alternativă, iar după cum rezultă din prevederile al. 2 din acelaşi text de lege, protecţia prevăzută la alin. (1) include instituirea tutelei, măsurile de protecţie specială prevăzute de prezenta lege, adopţia. În alegerea uneia dintre aceste soluţii, autoritatea competentă este obligată să ţină seama în mod corespunzător de necesitatea asigurării unei anumite continuităţi în educarea copilului, precum şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică.

După cum reiese din prevederile art. 72 al. 2 din Legea nr. 272/2004, în cazul în care împrejurările prevăzute la alin. (1) s au modificat, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz. instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii.

Având în vedere aceste împrejurări, tribunalul apreciază că aspectele care au stat la baza stabilirii măsurii de plasament la Complexul de servicii „„, s au modificat datorită faptului că există posibilitatea reintegrării copilului în familia naturală şi anume la părinţii săi” fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 73 al. 3 şi 74 din Legea nr.

272/2004 şi că este în interesul superior al acesteia, revocarea măsurii de plasament actuale şi reintegrarea minorei în familia naturală, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 62 al. 2 din lege.

În contextul tuturor celor arătate, tribunalul, în temeiul art. 133 şi următoarele din Legea nr. 272/2004 prin raportare la dispoziţiile art. 73 alin. 3 şi 74 din Legea nr. 272/2004, a admis cererea şi a revocat măsura de plasament dispusă pentru minora şi a dispus reintegrarea acesteia în familia naturală

A redat exerciţiul drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la persoana şi bunurile copilului, familiei naturale, respectiv pârâţilor