Civil. Îndreptare eroare materială.

Decizie 742 A din 12.09.2019


Civil. Îndreptare eroare materială.

Având în vedere că îndreptarea erorii cu privire la menţiunea greşită a categoriei din care face parte terenul atribuit părţilor nu schimbă cu nimic fondul cauzei, loturile atribuite sub aspectul suprafeţei terenului şi al vecinătăţilor, este evident că eroarea reclamată se circumscrie situaţiilor reglementate de art.442 alin.1 cod procedură civilă.

(Tribunalul Ialomiţa  - decizia nr.742 A din 12.09.2019)

Prin Încheierea civilă din data de 06.02.2019, pronunţată de Judecătoria Slobozia s-a respins ca neîntemeiată cererea de îndreptare eroare materială formulată de către petenta IM. 

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut că prin cererea înregistrată s-a solicitat îndreptarea erorii materiale din sentinţa civilă nr.1046 din data de 28.04.2016, de la pagina 5 rândul 9 în sensul că Parcela 49 este teren arabil, nu vie, aşa cum eronat s-a menţionat în sentinţa civilă.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Analizând cererea formulată, instanţa de fond a constatat că în dosarul cu nr./2015, având ca obiect partaj judiciar, prin sentinţa civilă din data de 28.04.2016, s-a atribuit pârâtei IM Lotul nr.3 din care Tarlaua.., Parcela … cu suprafaţa de 600 mp  teren categoria „vie”. 

Instanţa de fond a reţinut că pentru partajarea terenului s-a întocmit Raportul de expertiză topografică aflat la filele nr. 60-62 din dosarul cauzei, raport întocmit de către expert BI care a stabilit că terenul cu suprafaţa de 600 mp este teren categoria ..vie”, acest Raport de expertiză fiind omologat de către instanţă. 

Conform prevederilor art.442 Cod Procedură Civilă -  (1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere.

Faţă de aceste dispoziţii legale, văzând şi sentinţa civilă nr./2016 pronunţată în dosarul cu nr./2015 al Judecătoriei Slobozia dar şi Raportul de Expertiză topografică întocmit de către expert BI în care s-a stabilit că terenul cu suprafaţa de 600 mp este teren categoria „vie,, instanţa a respins cererea petentei de îndreptare eroare materială ca neîntemeiată, neexistând o eroare materială conform art. 442 Cod Procedură Civilă, deoarece instanţa a consemnat în sentinţă categoria acestui teren conform expertizei întocmite în cauză şi faţă de care părţile nu au formulat obiecţiuni.

Împotriva acestei încheieri a formulat apel pârâta IM, solicitând ca în urma rejudecării să se  admită cererea de îndreptare eroare materiala așa cum a fost formulată. 

În motivarea cererii de apel  apelanta-pârâtă consideră că instanţa de fond în mod nedrept a respins cererea de îndreptare a erorii materiale formulată reţinând că în cauză nu există o eroare materială conform art. 442 C pr civ . 

Apreciază că în cauză există o eroare materială în sensul art 442 Cpc, iar prin îndreptarea erorii materiale în sensul solicitat nu se modifică conţinutul expertizei topografice întocmită în cauză sau substanţa sentinţei civile pronunţate, ci doar se corectează o greşeală materială strecurată în cuprinsul acestora privind categoria de folosinţă a unui teren şi punerea în acord cu TP nr…., existent la dosarul cauzei

Faţă de considerentele prezentate, solicită admiterea apelului formulat şi admiterea cererii de îndreptare a erorii materiale în sensul de a se consemna categoria "arabil" în privinţa terenului în suprafaţa de 0,0600 ha (600 mp).

În drept, invocă prevederile art.466 al 1 Cod proc.civ. iar în susținere solicită proba cu înscrisuri.

Tribunalul, analizând încheierea apelată în raport de motivele de apel invocate şi de probele administrate, văzând şi dispoziţiile art.476 cod procedură civilă, reţine următoarele:

Motivul de apel privind aprecierea greşită a probelor este fondat.

Potrivit art.442 alin.1 cod procedură civilă care reglementează îndreptarea hotărârii “Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere.” 

Nu pot face obiect al procedurii de îndreptare a erorilor materiale greşelile de judecată privind fondul litigiului.

În speţă se constată că eroarea reclamată de către apelată vizează categoria terenului în suprafaţă de 600 m.p., care i-a fost atribuit, fiind menţionată la categoria „vie”.

Or, în condiţiile în care obiectul partajului l-a constituit dreptul de proprietate asupra terenului reconstituit conform titlului de proprietate nr. emis la data de 10.07.2000 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor I iar în respectivul titlu suprafaţa totală de 1,7500 ha, inclusiv suprafaţa atribuită reclamantei este menţionată la categoria „arabil” şi nicio altă suprafaţă nu este menţionată la categoria „vii” este evident că menţionarea suprafeţei respective ca făcând parte din categoria „vie” este o eroare materială.

Argumentul instanţei de fond că această menţiune este trecută şi în raportul de expertiză nu este suficient şi nici viabil deoarece inclusiv menţiunea expertului este o eroare materială; atâta timp cât terenul de partajat se află în integralitatea sa în categoria „arabil” expertul nu putea să împartă şi să atribuie teren din altă categorie, respectiv „vie”.

Având în vedere că îndreptarea erorii cu privire la menţiunea greşită a categoriei din care face parte terenul atribuit părţilor nu schimbă cu nimic fondul cauzei, loturile atribuite sub aspectul suprafeţei terenului şi al vecinătăţilor, fiind evident că eroarea reclamată se circumscrie situaţiilor reglementate de art.442 alin.1 cod procedură civilă, cererea petentei este întemeiată.

Pentru considerentele  reţinute, tribunalul apreciază apelul ca fiind fondat, urmând să îl admită, să schimbe în tot Încheierea apelată şi rejudecând, să admită cererea de îndreptare a erorii materiale.

Văzând şi dispoziţiile art.446 cod procedură civilă