Reabilitare de drept.

Sentinţă penală 226 din 19.09.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus, petentul M. C.-V., a formulat pe rolul instanţei o cerere de reabilitare cu privire la condamnările penale care îl privesc înscrise în cazierul judiciar.

În dovedirea cererii, a fost solicitatǎ proba cu înscrisuri, fiind invocate dispoziţiile art.86 C.pen. de la 1969.

În cursul cercetǎrii judecǎtoreşti, instanţa a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosarul cauzei fişa actualizată de cazier judiciar a petentului precum și sentinţele penale cu privire la care se solicită reabilitarea.

Analizând toate actele şi lucrǎrile dosarului, instanţa reţine în fapt şi în drept urmǎtoarele:

Prin sentinţa penalǎ nr.408 din data de 26.06.2015 pronunţată de Judecǎtoria Oneşti, în dosarul nr.8217/270/2014, rǎmasǎ definitivǎ prin neapelare la data de 31.07.2015, petentul M. C.-V. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei conform art.81 alin.1 și 2 C.pen. de la 1969 pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.86 alin.1 din OUG 195/2002, art.291, 292 C.pen. de la 1969, fiindu-i stabilit un termen de încercare de 3 ani și 2 luni, conform art.82 alin.1 din Codul penal de la 1969, care a început să curgă de la data rămânerii definitive a sentinței penale, respectiv de la data de 31.07.2015, cf. art.82 alin.3 C.pen. de la 1969.

De asemenea, aceluiaşi petent i-a mai fost stabilită o pedeapsă cu închisoarea prin s.p. nr.1803 din data de 19.08.2014 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosarul nr.6667/231/2014.

În drept, potrivit art. 133 alin. 1 din vechiul C.pen., reabilitarea face sǎ înceteze decǎderile şi interdicţiile, precum şi incapacitǎţile care rezultǎ din condamnarea penalǎ.

Astfel, reabilitarea este instituţia penalǎ prin care efectele unei condamnări penale (sau a mai multora) ce constau în interdicţii, incapacităţi şi decăderi, încetează pentru viitor, pentru fostul condamnat care, o perioadă de timp, a dovedit prin întreaga sa comportare cǎ s-a îndreptat şi cǎ este posibilă reintegrarea socială deplină a acestuia.

Cu privire la temeiul de drept al reabilitării instanța apreciază că sunt aplicabile dispozițiile speciale prevăzute de art. 86 ind.6 din vechiul C.pen., potrivit cărora dacǎ cel condamnat nu a sǎvârşit din nou o infracţiune înlǎuntrul termenului de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendǎrii executǎrii pedepsei în baza art. 83, art. 84 din vechiul C.pen., el este reabilitat de drept.

Analizând cu prioritate îndeplinirea în cauza dedusă judecăţii a condiţiei prevăzute de art. 86 ind.6 din vechiul C.pen., privind condiţia negativă ca petentul să nu fi săvârşit din nou o infracţiune înlăuntrul termenului de încercare, instanţa reţine că potrivit fişei de cazier actualizate a petentului rezultă că acesta nu a mai suferit alte condamnări penale, afară de cea înscrisă în cazierul judiciar.

În cazul condamnării la o pedeapsǎ suspendatǎ condiționat, termenul de încercare se calculează, potrivit 82 alin. 3 din vechiul C.pen., de la data rǎmânerii definitive a hotǎrârii de condamnare.

Astfel, raportat la data rămânerii definitive a sentinței penale nr.408 din data de 26.06.2015 pronunţată de Judecǎtoria Oneşti, în dosarul nr.8217/270/2014, respectiv 31.07.2015, termenul de încercare de 3 ani și 2 luni a început să curgă de la data menționată şi s-a împlinit la data de 30.09.2018.

Fiind îndeplinite condițiile privind reabilitarea de drept specială cu privire la sentința penală nr.408 din data de 26.06.2015 pronunţată de Judecǎtoria Oneşti, în dosarul nr.8217/270/2014, în temeiul art. 165 din C.pen. de la 1969, instanța va admite cererea de reabilitare de drept formulatǎ de către petentul M. C.-V. și în consecință în baza art. 86 C.pen. de la 1969 coroborat cu art. 82 alin. 1 şi 3 C.pen. de la 1969, va constata intervenitǎ reabilitarea de drept specialǎ a petentului cu privire la condamnarea penală înscrisă în cazierul judiciar actualizat, dispusă prin sentinţa penalǎ nr.408 din data de 26.06.2015 pronunţată de Judecǎtoria Oneşti, în dosarul nr.8217/270/2014, rǎmasǎ definitivǎ prin neapelare la data de 31.07.2015.

Referitor la s.p. nr.1803 din data de 19.08.2014 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosarul nr.6667/231/2014 instanţa constată că această sentinţă penală nu se referă la o soluţie de condamnare şi că în realitate, în această cauză a fost pronunţată o soluţie de amânare a aplicării pedepsei conform art.83 C.pen. raportat la art.396 alin.4 C.pr.pen.

Având în vedere că din conţinutul dispoziţiilor art.396 C.pr.pen. rezultă că soluţia de amânare a aplicării pedepsei este una diferită de soluţia de condamnare, raportat la faptul că potrivit dispoziţiilor art.165/166 C.pen. reabilitarea de drept sau judecătorească intervine doar în cazul soluţiilor de condamnare, instanţa constată ca nefiind prevăzută de legea penală posibilitatea reabilitării cu privire la pedeapsa închisorii pentru care s-a pronunţat o soluţie de amânare a aplicării pedepsei, motiv pentru care va respinge această solicitare ca inadmisibilă, urmând ca organele competente să scoată din evidenţa cazierului judiciar al petentului sentinţa penală pentru care nu se poate constata reabilitarea, conform dispoziţiilor legii cazierului judiciar.

În baza art. 537 C.proc.pen. coroborat cu art. 169 alin. 1 C.pen., dupǎ rǎmânerea definitivǎ a prezentei sentinţe penale, se vor efectua toate menţiunile necesare atât în fişa de cazier judiciar a petentului cât şi pe hotǎrârea prin care s-a pronunţat condamnarea.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., toate cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E :

În temeiul art. 165 din C.pen. de la 1969, admite în parte cererea de reabilitare de drept formulatǎ de către petentul M. C-V.

În baza art. 86 C.pen. de la 1969 coroborat cu art. 82 alin. 1 şi 3 C.pen. de la 1969, constatǎ intervenitǎ reabilitarea de drept specialǎ a petentului cu privire la condamnarea penală înscrisă în cazierul judiciar actualizat, dispusă prin sentinţa penalǎ nr.408 din data de 26.06.2015 pronunţată de Judecǎtoria Oneşti, în dosarul nr.8217/270/2014, rǎmasǎ definitivǎ prin neapelare la data de 31.07.2015.

Respinge cererea de reabilitare cu privire la s.p. nr.1803 din data de 19.08.2014 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosarul nr.6667/231/2014, ca inadmisibilă.

În baza art. 537 C.proc.pen. coroborat cu art. 169 alin. 1 C.pen., dupǎ rǎmânerea definitivǎ a prezentei sentinţe penale, se vor efectua toate menţiunile necesare atât în fişa de cazier judiciar a petentului cât şi pe hotǎrârea prin care s-a pronunţat condamnarea.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., toate cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare, conform art. 535 C.proc.pen.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.09.2019.

Preşedinte,

A. B.

Grefier,

A. P. I.