Ordin de protecție

Sentinţă civilă 10585 din 11.06.2020


Deliberând asupra prezentei cereri de emitere a unui ordin de protecţie constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploiești sub nr. de mai sus, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești a solicitat emiterea unui ordin de protecție în favoarea doamnei Marcu Elena și împotriva lui Niţă Ion prin care instanța sa dispună evacuarea acestuia din locuință și păstrarea unei distanțe de 100 m a acestuia din urmă față de Marcu Elena.

În motivare s-a reținut că doamna Marcu Elena a fost agresată de către fostul său soț, Niță Ion, acest fapt fiind probat cu plângerea penală înregistrată de persoana vătămată Marcu Elena prin care aceasta sesiza un act de violență din data de 16.05.2020, orele 08.30. De asemenea, tot în motivarea regăsită în referatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești rezultă că pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești există mai multe plângeri înregistrate în urma sesizărilor persoanei vătămate.

In drept, cererea a fost motivata, invocându-se disp. art. 25 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 217/2003.

Legal citat, pârâtul a formulat întâmpinare, solciitând în esență respingerea cererii de emitere a unui ordin de protecție.

La termenul din data de 11.06.2020 Marcu Elena și-a însușit cererea de emitere a unui ordin de protecție astfel cum a fost formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

În temeiul dispoziţiilor art. 27 alin. 4 din acelaşi act normativ, s-a dispus numirea unui apărător din oficiu pentru pârât.

În  cauză instanța a încuviințat și a administrat pentru ambele părți proba cu înscrisuri, si pentru pârât proba testimonială.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

In fapt, instanța retine, din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, ca pe rolul Parchetului de pe lângă Judecatoria Ploiești se afla înregistrate dosarele penale nr. 8045/P/2016, 6953/P/2017 si 844/P/2020 in cadrul cărora se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violeta in familie, amenințare si furt. De asemenea, la data de 28.01.2020 a fost emis un ordin de protecție provizoriu de către Politia Orașului Boldești Săceni, ca urmare a plângerii formulate de către reclamanta împotriva paratului, prin care acesta a arătat ca paratul a agresat-o fizic si a amenințat-o cu moartea, iar la data de 17.02.2020 a fost emis de către Judecătoria Ploiești un ordin de protecție pentru o perioadă de 6 luni.

In drept, potrivit art. 3 din Legea nr. 217/2003, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

Violenţa în familie se poate manifesta sub mai multe forme, respectiv violenţa verbală, violenţa psihologică, violenţa fizică, violenţa sexuală, violenţa economică, violenţa socială, violenţa spirituală.

Ca urmare, potrivit art. 23 din lege, persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii: a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei; e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic; f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;

Instanța constată că prezenta acțiune este admisibilă în raport de relațiile dintre părţi, aceștia fiind foști soți.

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, rezultă că exista trei dosare penale in cadrul cărora se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea de către parat împotriva reclamantei a infracțiunilor de violeta in familie si amenințare dosare in cadrul cărora nu au fost încă finalizate cercetările.

Martorul Carstea Dan George, audiat în faţa instanţei a relatat că nu are cunoștință despre existenta unor conflicte intre părți. 

Deşi reclamanta a pretins că paratul exercita violente asupra sa, nu a produs nicio dovadă care să îi confirme această alegație, deși sarcina probei îi incumbă (potrivit art. 249 C. pr. civ.), iar instanța a încuviințat administrarea tuturor probelor pe care le-a propus.

În acest sens, că reclamanta s-a rezumat la propunerea probei cu înscrisuri si a depus înscrisuri din care rezultă că aceasta este proprietar asupra imobilului din com Lipănești sat Sipotu nr. 454.

Pe de altă parte, mai trebuie notat că în virtutea rolului activ al judecătorului în materie probatorie, instanța este obligată să administreze din oficiu orice probă pe care o apreciază necesară (chiar dacă părţile se împotrivesc) numai în situația în care pe baza probelor propuse de părţi nu se poate pronunța nicio soluție în cauză.

Instanța apreciază că procedura emiterii unui ordin de protecţie în baza Legii nr. 217/2003 trebuie înţeleasă şi folosită astfel cum a fost destinată, ca o procedură extraordinară care să se aplice atunci când pârâtul, prin perseverență în acte violente faţă de victimă sau prin atitudinea manifestată creează o stare de pericol iminent la adresa vieţii, integrităţii fizice sau psihice ori libertăţii acesteia.

În emiterea ordinului de protecţie trebuie avut în vedere un echilibru între valoarea ocrotită şi restrângerea libertăţii inerentă acestei proceduri.

Pronunțându-se cu prioritate asupra excepției autorității de lucru judecat, instanța o va respinge, întrucât chiar dacă prin sentința nr. 698/17.02.2020 instanța s-a pronunțat deja asupra evacuării pârâtului, totuși actul de violență invocat de către reclamantă este cel din data de 16.05.2020 și, pe cale de consecință nu se poate reține identitate de părți, obiect și cauză.

In ceea ce privește capătul de cerere referitor la evacuarea paratului din locuință instanța retine ca în cauză nu s-a dovedit existenta unui pericol pentru viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea reclamantei pentru a se dispune evacuarea paratului din locuință.

In ceea ce privește capătul de cerere referitor la păstrarea unei distanțe de 100 m a pârâtului față de reclamantă,  instanța apreciază ca înscrisurile depuse de către reclamanta nu sunt suficiente pentru a forma convingerea instanței ca reclamanta se află într-o stare de tensiune, care pune pericol integritatea fizică şi psihică a acesteia având in vedere că simpla formulare unor plângeri penale nu este suficientă pentru a justifica aceste susțineri, fără a se aduce un minim de probatoriu în susținerea celor solictate. Mai mult decât atât, deși presupusele fapte de violență s-au petrecut în data de 16.05.2020, orele 08.30, reclamanta a depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești după 2 săptămâni, adică în data de 09.06.2020.

Potrivit art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, „partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuielile de judecată.” Având în vedere soluția pronunțată, instanța o va oblige pe reclamanta Marcu Elena la plata cheltuielilor de judecată avansate de pârât, anume 1000 de lei, reprezentând onorariu avocațial dovedit cu chitanța nr. 47/11.06.2020.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești și însușită decătre reclamanta MARCU ELENA, CNP 2570518290451, cu domiciliul în comuna Lipăneşti, sat Şipotu, nr. 454, judeţ Prahova, în contradictoriu cu pârâtul NIŢĂ ION, cu domiciliul în comuna Lipăneşti, sat Şipotu, nr. 454, judeţ Prahova.

Obligă reclamanta la plata sumei de 1000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată către pârâtul Niță Ion.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Ploieşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.06.2020.