1.Dobândirea dreptului de proprietate în temeiul prevederilor art. 23 din legea nr. 18/1991

Decizie 600 din 10.10.2019


Index tematic: Fond funciar

Legislație relevantă: art. 23 alin. 1 din legea nr. 18/1991

Rezumatul problemei de drept:

De reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul prevederilor art. 23 din legea nr. 18/1991 beneficiază membrii cooperatori sau succesorii acestora care sunt proprietari ai caselor şi ai anexelor gospodăreşti, care sunt amplasate pe terenuri care au fost proprietatea lor, înainte de cooperativizare, terenuri care, după cooperativizare, au fost atribuite de regulă ca lot de folosinţă către foştii proprietari. Obiect al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate îl constituie terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, cu condiţia ca acest teren să fi fost proprietatea fostului membru cooperator, teren ce a fost preluat de către cooperativa agricolă de producţie în orice mod şi care a fost atribuit ca lot de folosinţă acestui membru cooperator, care este proprietarul casei şi anexelor gospodărești.

Şi dacă autoarea părţilor ar fi omis să solicite eliberarea titlului de proprietate pentru terenul aferent casei şi anexelor de locuit pe care le-a edificat şi unde a locuit efectiv împreună cu defunctul ei soţ, în nici un caz omisiunea acesteia nu ar fi avut ca efect înlăturarea dreptului celor doi proprietari ai casei şi anexelor de locuit – şi ulterior a moştenitorilor acestora - cu privire la terenul afferent întrucât dreptul de proprietate cu privire la acest teren operează ope legis, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi, iar titlul de proprietate eliberat pentru acest teren are caracter recognitiv şi constatator.

Prin dec. civ. nr. 600/10.10.2019 pronunţată în dosar nr. 6157/231/2017 s-a respins ca nefondat apelul declarant.

În fapt, prin cererea înregistrată la Judecătoria Focşani la data de 27.04.2017 sub nr. 6157/231/2017 petentul ..., în contradictoriu cu intimatele ..., ... şi ...şi Comisia Locală ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor şi Comisia Județeană ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a solicitat să se  constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 139550/iunie 2007 în sensul completării acestuia cu mențiunea că reconstituirea se face de pe urma def. ... pentru moştenitorii: ..., ... şi ....

Prin încheierea de şedinţă din data de 14.02.2019 Judecătoria Focşani a respins ca neîntemeiată  excepția lipsei de interes invocată de intimata ..., iar prin sent. civ. nr. 2488/05.04.2019 sa admis în parte acţiunea şi a dispus completarea titlului de proprietate nr. 139550/2007 emis pe numele ... şi cu numele defunctului ..., în calitate de titular alături de ....

La soluţionarea excepției lipsei de interes în sensul precizat in...ţa de fond a avut în vedere că petentul a solicitat să se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 139550/iunie 2007 şi  completarea acestuia cu mențiunea că reconstituirea se face de pe urma def. ... pentru moştenitorii: ..., ... şi ..., cu motivarea că terenurile au aparținut defunctului ..., că pentru a fi parte într-o procedurã judiciarã se impun a fi îndeplinite anumite condiţii, reclamantul trebuind sã facã dovada, printre altele, cã are un interes juridic, recunoscut şi ocrotit de lege, nãscut şi actual, personal şi direct, că din acest punct de vedere cercul persoanelor care pot cere constatarea nulităţii se restrânge în raport de condiţiile evocate, necesar a fi întrunite sub aspectul folosului practic urmărit, că în cauză, cercetarea existenţei interesului trebuie să pornească de la obiectul cererii de chemare în judecată, iar îndeplinirea acestei condiţii va trebui să se raporteze la finalitatea ipotezei admiterii acestei cereri, având în vedere şi natura dreptului părţilor în legătură cu obiectul actului juridic a cărei nulitate se cere, că în ipoteza admiterii cererii formulate, petentul  s-ar fi regăsit în situaţia de fapt similară celei anterioare emiterii titlului de proprietate, în care dreptul de proprietate transmis intimatelor de către defunct nu ar exista, că susţinerea intimatei ... în sensul că petentul nu are un interes personal şi legitim se impune a fi înlăturată de in...ţă întrucât prin promovarea prezentei acțiuni ce are ca obiect constatarea nulității absolute a titlului de proprietate nr. 139550/2007 emis pe numele def. ... , mama părţilor, fiind vorba de o nulitate absolută, aceasta poate fi invocată de orice persoană care are un interes legitim, că dreptul legitim izvorăște din calitatea de moştenitor al petentului şi din motivele invocate, respectiv că terenurile reconstituite în titlul de proprietate provin de la tatăl lor ... şi nicidecum de la ... şi că în cauză s-au făcut anumite renunțări la succesiune ce urmează a fi analizate de in...ţa în faza de cercetare judecătoreasca ca urmare a administrării de probatorii.

Pentru a pronunța soluţia pe fondul cauzei prima in...ță a reţinut că prin titlul de proprietate nr. 139550/iunie 2007 emis pentru numita ..., în prezent decedată, s-a reconstituit dreptul de proprietate  pentru suprafața de 2067 mp teren  situat în intravilan  com. ..., T 58, P 1833, 1834, că potrivit adresei nr 36/2018 emisă de Primăria com. ..., ca urmare a verificării registrelor agricole din anii 1956-1970 privind pe defuncții ... şi ... reiese că def. ... figurează cu rol deschis din anul 1966, fără a fi vreo mențiune în ceea ce priveşte modul de dobândire a terenului sau de la cine a fost dobândit, că în registrul agricol din perioada 2015-2019 figurează înscrisă def. Sava  Maria cu moștenitorii acesteia, că pentru egalitate de tratament şi pentru a înlătura orice suspiciune din partea moștenitorilor cu privire la modul de dobândire a terenului în litigiu şi de la proveniența acestora de pe urma autorilor, mamei sau a tatălui, având în vedere că nu s-a dovedit de nicio parte de la cine provine terenul, se reţine că terenul este dobândit în cote comune, de către ambii soți,astfel că se impune să fie consideraţi coproprietari ambii soţi, mai ales că a fost dobândit în timpul căsătoriei, figurând la rolul agricol şi că astfel în temeiul Lg.18/1991, art. 58, se impune admiterea în parte a acţiunii, în sensul completării titlului de proprietate nr. 139550/2007 emis pe numele ... şi cu numele defunctului ..., in calitate de titular alături de ....

Împotriva încheierii din data de 14.02.29019 şi hotărârii pronunțate în cauză, la data de 14.06.2019 intimata ... a formulat apel, prin care a solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei şi respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În motivarea cererii de apel apelanta a arătat că temeiul de drept indicat de petent pentru acţiunea formulată a fost art. 58 din legea nr. 18/1991, că textul de lege indicat reglementează procedura de judecată în cazul plângerilor formulate împotriva hotărârilor comisiei judeţene asupra contestațiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau construirea dreptului de proprietate privată asupra terenului sau împotriva ordinului prefectului ori oricărui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau a propunerile de atribuire a terenului, deci nu este incident în cauză, că motivele de nulitate absolută a unui titlu de proprietate sunt prevăzute de art. III din legea nr. 169/1997, că din motivele invocate de petent prin cererea introductivă reiese că s-ar invoca drept motiv de nulitate ipoteza prevăzută de art. III lit. a) pct. i) din legea nr. 169/1997 referitoare la actele de reconstituire emise în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la CAP sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri, că petentul nu are interes în promovarea acţiunii întrucât dacă in...ţa ar constata nulitatea absolută a titlului de proprietate, el nu ar avea nici un folos practic întrucât constatarea nulității absolute a talului de proprietate ar conduce la desfiinţarea acestuia în întregime, ceea ce ar fi o pierdere atât pentru petent, cât şi pentru toţi ceilalți intimaţi, nemaiavând în masa succesorală rămasă de pe urma mamei terenurile înscrise în titlul de proprietate, că cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului a fost formulată de mama lor, în nume propriu, neexistând cerere de reconstituire tatăl lor sau de petent, în calitate de moștenitor al acestuia, că şi dacă mama lor ar fi formulat cerere de reconstruire a dreptului de proprietate ca şi moştenitoare a tatălui, titlul de proprietate s-ar fi emis tot numai pe numele acesteia, petentul neformulând cerere de reconstituire şi că pentru admiterea în parte a acţiunii in...ţa de fond a avut în vedere egalitatea de tratament între moștenitori şi înlăturarea oricărei suspiciuni din partea moştenitorilor cu privire la modul de dobândire a terenului în litigiu, dar pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe numele tatălui lor in...ţa trebuia să verifice îndeplinirea altor condiţii, printre care şi existenţa unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate care ar fi trebuit să fie formulată de tatăl lor.

Apelanta şi-a întemeiat în drept cererea pe dispoziţiile art. 466 şi urm. C.pr.civ.

Cererea de apel este scutită de taxă judiciară de timbru în baza art. 42 din legea nr. 1/2000.

La data de 09.09.2019, prin serviciul Registratură al in...ţei, intimatul ... a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea întâmpinării intimatul a arătat că sentinţa atacată este legală şi temeinică, în ciuda faptului că in...ţa nu i-a împărtăşi motivele din acţiunea principală în totalitate, că în realitate după decesului lui ..., soţul său, ... a făcut demersuri ilegale la Primăria ... în vederea obţinerii în nume propriu a titlului de proprietate, şi nu în calitate de moştenitoare a defunctului ..., aşa cum era normal, că încheierea prin care s-a respins excepția lipsei de interes invocată de intimată este temeinică şi legală, că sunt în situaţia în care nici Comisia Locală şi nici Comisia Judeţeană nu au furnizat nici o relaţie legată de dosarul de reconstituire, arătând că acesta nu se mai regăseşte şi că dacă nu se mai găseşte dosarul, Comisia Judeţeană eliberează titlul de proprietate la propunerea Comisiei Locale, în care titular în nume propriu apare ..., deşi în dosar sun probe clare că titlul vine ca zestre intravilan de la părinţii lui ....

Intimatul şi-a întemeiat în drept întâmpinarea pe dispoziţiile art. 471 – 480 C.pr.civ.

Intimatele ..., ..., Comisia Locală ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor şi Comisia Județeană ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, legal citate, nu au depus întâmpinare, nu s-au prezentat în in...ţă şi nu au solicitat probe în apărare.

La termenul de judecată din data de 03.10.2019 in...ţa a constatat decăzut intimatul ... din dreptul de a depune întâmpinare, pentru motivele consemnate în practicaua respectivei încheieri de şedinţă, care face corp comun cu prezenta hotărâre.

În apel apelanta nu a solicitat administrarea a noi probe, context în care, în baza prevederilor art. 476 alin. 2 C.pr.civ., in...ţa se va pronunţa pe baza probelor administrate la prima in...ţă.

Analizând apelul prin prisma motivelor formulate și a dispoziţiilor legale incidente, Tribunalul reţine următoarele:

Prin cererea de apel formulată apelanta a criticat, aşa cum s-a aretat, atât încheierea de ședință din data de 04.20.2019, cât şi sentinţa pronunțată în cauză.

În acest context, în legătură cu apelul declarat împotriva încheierii de şedinţă de la termenul de judecată din data de 04.02.2019 prin care s-a respins ca neîntemeiată excepția lipsei de interes invocată de intimata ..., in...ţa constată că deşi prin cererea introductivă petentul a solicitat să se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 139550/iunie 2007 emis pentru ..., în realitate ceea ce a urmărit el este, aşa cum a şi precizat în partea introductivă a cererii, completarea acestui titlu cu menţiunea că reconstituirea se face de pe urma defunctului ... pentru moștenitorii ..., ... şi ....

În aceste condiţii, nu poate fi primită susţinerea apelantei în sensul că în ipoteza în care s-ar constata nulitatea absolută a titlului de proprietate precizat terenul nu ar mai face parte din succesiunea defunctei ... şi astfel de acest teren nu ar mai beneficia nici unul dintre moştenitori, scopul direct urmărit de petent şi declarat ca atare de acesta şi consecinţa firească a constatării nulităţii absolute a titlului de proprietate nr. 139550/iunie 2007 fiind reconstituirea terenului în litigiu de pe urma defunctului ... pentru moștenitorii ..., ... şi ....

Astfel, nu se poate scinda cererea petentului în ceea ce priveşte cele două capete de cerere ale acesteia (indisolubil legate), respectiv constatare nulitate absolută titlu de proprietate şi reconstituire teren menţionat în titlul precizat pentru moștenitorii ..., ... şi ... de pe urma defunctului ... şi analizarea interesului formulării acestor capete de cerere în mod separat, în raport de fiecare în parte, în condiţiile în care în mod cert nu aceasta a fost voinţa internă a petentului. De asemenea, la analizarea interesului formulării cererii nici nu se pot face speculaţii în legătură cu temeinicia sau netemeinicia fiecărui capăt de cerere în parte, în sensul că dacă s-ar aprecia întemeiat primul capăt de cerere şi s-ar constata nulitatea absolută a titlului de proprietate, această împrejurare nu ar fi în interesul petentului dat fiind faptul că oricum cel de-al doilea capăt de cerere, reconstituirea de pe urma defunctului ... pentru moștenitorii ..., ... şi ... a terenului menţionat în titlul de proprietate a cărui anulare se solicită oricum nu se va putea dispune în lipsa unei cereri de reconstituire formulate de autorul părţilor, defunctul ....

Faţă de aceste considerente, apreciind că intenția reală a petentului a fost ca prin acţiunea formulată să se înlocuiască în titlul de proprietate nr. 139550/iunie 2007 menţiunea că terenul a fost reconstituit numitei ... cu menţinea că terenul a fost reconstituit moştenitorilor ..., ... şi ... de pe urma defunctului ..., in...ţa constată că petentul are un interes determinat, legitim, personal, născut şi actual în formularea cererii, în sensul art. 33 şi art. 32 alin. 1 lit. d) C.pr.civ., astfel încât apreciază că în mod corect prima in...ţă a respins  ca neîntemeiată excepția lipsei de interes a petentului invocată de intimata ....

În ceea ce priveşte apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate în cauză, se reţine că, aşa cum s-a arătat, singura critică formulată în apel în legătură cu soluţia pe fond a cauzei a vizat faptul că autoarea părţilor, ..., a formulat în nume propriu cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în legătură cu terenul menţionat în titlu de proprietate nr. 139550/iunie 2007, iar autorul părţilor, ..., nu a formulat o astfel de cerere de reconstituire.

În acest context in...ţa reţine că, într-adevăr, din probele administrate în cauză a rezultat că ..., tatăl apelantei şi al intimatului petent şi bunicul intimaţilor Sava Ionelia şi ...(după fiul postdecedat ...) a decedat la data de 29.04.2006 (potrivit certificatului de moştenitor nr. 134/27.08.2007 – fila 84 din dosarul de fond), de pe urma acestuia rămânând ca moştenitori, alături de cei trei copii ai acestuia, şi soţia supraviețuitoare ....

La data de 16.02.2007 soţia supravieţuitoare ... a format cerere de reconstituire a terenurilor în baza legilor fondului funciar. În ciuda demersurilor întreprinse de in...ţa de fond, copia dosarului de reconstruire nu a putut fi înaintată la dosar, cele două comisii de fond funciar precizând că acest dosar de reconstituire nu se mai găseşte (!), dar Primăria ..., prin adresa nr. 4638/06.06.2018 (fila 59 din dosar), a înaintat copia extrasului registrului de intrare – ieşire în care sub nr. 882/16.02.2007 este înregistrată cererea de eliberare a titlului de proprietate formulată de ... (fila 60 din dosarul de fond). Din adresa nr. 4638/06.06.2018 a Primăriei ... menţionată rezultă că numita ... a solicitat în nume proprie eliberarea titlului de proprietate.

În aceste condiţii, la data de 16.02.2007 Comisia Locală ... pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor i-a eliberat numitei ... procesul verbal de punere în posesie (fila 32 din dosarul de fond) pentru suprafaţa de 0,2067 mp, iar în iunie 2007 Comisia Judeţeană ...  pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a emis pe numele acesteia titlul de proprietate nr. 139550/2007 (fila 11 din dosarul asociat al in...ţei de fond). Terenul astfel reconstituit a fost înregistrat ca atare în cartea funciară pe numele autoarei părţilor, ..., aşa cum reiese din extrasul de carte funciară pentru informare eliberat de OCPI ... – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Focşani (filele 80 şi 81 din dosar).

Se impune a se menţiona că terenul în suprafaţă de 2067 mp pentru care s-a eliberat titlul de proprietate în litigiu are categoria curţi construcţii şi arabil şi este situat în intravilan ..., pe acest teren soţii ... şi ... construind în anul 1961, fără autorizaţie de construire, imobilul casă de locuit care a fost inclus în cotă de ½ în masa partajabilă a defunctului ... (aşa cum reiese din certificatul de moștenitor nr. 134/27.08.2007 precizat (filele 84 şi 85 din dosarul de fond).

În acest context in...ţa apreciază că în cauză terenul a fost reconstituit numitei ... (care între timp a decedat la data de 13.11.2011, aşa cum reiese din copia certificatului de deces al acesteia aflată la fila 12 din dosarul asociat al in...ţei de fond) în temeiul dispozițiilor art. 23 din legea nr. 18/1991.

Astfel, potrivit prevederilor art. 23 alin. 1 din legea nr. 18/1991, sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii. În conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990, terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi gradina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a deţinătorilor, acestea putând fi înstrăinate şi lăsate moştenire, acest teren,  împreună cu lotul care poate fi atribuit în folosință membrului cooperator, potrivit prevederilor art. 4, neputând depăşi suprafața de 6.000 mp pentru deţinătorul casei de locuit. În conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. 2 din legea nr. 18/1991, suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

Din probele administrate în cauză, astfel cum au fost acestea analizate de prima in...ţă, a rezultat că defuncţii ... şi ... figurează cu rol agricol deschis în anul 1966, în acest sens fiind adresa nr. 36/06.02.2018 emisă de Primăria ... (fila 44 din dosarul de fond), care se coroborează cu extrasul din registrul agricol aflat la fila 50 din dosar.

În aceste condiţii, reţinând şi că terenul pentru care s-a emis titlul de proprietate în litigiu este un teren intravilan, aferent casei de locuit edificate pe acesta de ambii soţi în anul 1961, se constată că, în realitate, terenul se înscrie în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 23 alin. 1 şi 2 din legea nr. 18/1991, dreptul de proprietate cu privire la acest teren fiind reconstituit în baza prevederilor legale menţionate.

În legătură cu acest aspect, al retrocedării terenurilor intravilane aferente casei de locuit în baza prevederilor art. 23 din lege nr. 18/1991, se reţine că această retrocedare nu reprezintă o constituire a dreptului de proprietate, ci o dobândire a proprietății op legis prin efectele decretului – lege nr. 42/1990, urmând ca în temeiul legii nr. 18/1991 să se elibereze numai actul de proprietate cu efect recognitiv şi constatator, context în care nici nu se pune problema existenței sau inexistenţei vreunui termen limită de depunere a cererii de reconstituire/constituire. Aceasta întrucât legea îi consideră pe proprietarii casei de locuit şi anexelor gospodăreşti amplasate pe terenurile intravilane din zonele cooperativizate proprietari deplini ai terenurilor aferente construcţiilor şi anexelor gospodăreşti şi nu potenţiali proprietari deoarece legea nu prevede că aceste terenuri pot fi dobândite în proprietate, ci că ele sunt şi rămân proprietatea titularilor construcțiilor şi anexelor amplasate pe teren. Astfel, nu este nevoie de un titlu translativ de proprietate eliberat de autorităţile locale ale administraţiei publice, beneficiarul nemaitrebuind să urmeze şi procedura de reconstituire a dreptului de proprietate prevăzută de legile fondului funciar în privinţa acestor terenuri. Dar, având în vedere interesul acestei categorii de persoane de a avea un act de proprietate pentru terenul ai căror proprietari sunt de drept, nimic nu împiedică obţinerea lui de la organele abilitate prin legea fondului funciar, o astfel de cerere putând fi formulată oricând. De aceea titlurile de proprietate eliberate în aceste condiţii au caracter recognitiv şi constatator. 

De reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul prevederilor art. 23 din legea nr. 18/1991 beneficiază membrii cooperatori sau succesorii acestora care sunt proprietari ai caselor şi ai anexelor gospodăreşti, care sunt amplasate pe terenuri care au fost proprietatea lor, înainte de cooperativizare, terenuri care, după cooperativizare, au fost atribuite de regulă ca lot de folosinţă către foştii proprietari. Obiect al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate îl constituie terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, cu condiţia ca acest teren să fi fost proprietatea fostului membru cooperator, teren ce a fost preluat de către cooperativa agricolă de producţie în orice mod şi care a fost atribuit ca lot de folosinţă acestui membru cooperator, care este proprietarul casei şi anexelor gospodărești.

În lumina acestor considerente teoretice, in...ţa reţine că şi dacă autoarea părţilor, ..., ar fi omis să solicite eliberarea titlului de proprietate pentru terenul aferent casei şi anexelor de locuit pe care le-a edificat şi unde a locuit efectiv împreună cu defunctul ei soţ, ..., în nici un caz omisiunea acesteia nu ar fi avut ca efect înlăturarea dreptului celor doi proprietari ai casei şi anexelor de locuit – şi ulterior a moştenitorilor acestora - cu privire la terenul aferent. Aceasta întrucât, aşa cum s-a arătat,  dreptul de proprietate cu privire la acest teren operează ope legis, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi, iar titlul de proprietate eliberat pentru acest teren are caracter recognitiv şi constatator.

Astfel, este fără relevanţă faptul că cererea de eliberare a titlului de proprietate pentru terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodărești a fost formulată, după decesul lui ..., exclusiv  de ..., în condiţiile în care chiar şi în lipsa acestei cereri terenul oricum ar fi fost de drept proprietatea celor doi soţi, autorii părţilor, care au deţinut şi folosit efectiv casa de locuit şi anexele gospodărești.

Pentru toate aceste motive in...ța constată nefondat apelul formulat, astfel încât, în baza art. 480 alin. 1 C.pr.civ., va dispune respingerea acestuia ca atare.