Contestatie la legea electorala

Sentinţă civilă 1542 din 21.08.2020


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal, sub nr. ...../207/2020, contestatorul P..... I....., în calitate de cetăţean, a formulat contestaţie împotriva hotărârii de admitere a candidaturii nr.4 din data de 18.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. ....O......, la funcţia de primar şi la funcţia de consilier local pentru consiliul local O...... a numitului A..... N......, propus de Partidul Pro România PSD,

În motivare, contestatorul a susţinut faptul cu Agenţia Naţională de Integritate a constatat conflict de interese pentru fostul primar A..... N......, în data de 15.02.2018, fiind decăzut din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării din funcţie.

În dovedirea cererii, s-a ataşat prezente contestaţii, in copie,  comunicatul ANI privind incompatibilităţile şi conflictele de interese emis la data de 15.02.2018,  carte de identitate contestator precum şi dosarele de candidatură ale intimatului.

Intimatul Partidul Pro România- filiala Olt nu a formulat întâmpinare.

Intimatul A..... N...... a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației având în vedere faptul că nu există niciun impediment legal raportat la validitatea candidaturii sale.

La data de 20.08.2020, instanța a dispus efectuarea unei adrese către Agenția Națională de Integritate pentru a comunica situația intimatului A..... N......, răspunsul fiind atașat la dosarul cauzei.

Examinând actele şi lucrările dosarului,  instanța reține următoarele:

În fapt, petentul P..... I....., solicită respingerea candidaturii la funcția de primar și la cea de consilier local a intimatului A..... N......, propus de către Partidul Pro România întrucât la data de 15.02.2018, intimatul a fost decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării din funcție.

În drept, instanța reține că potrivit art. 6 lit.b din Legea 115/2015, nu pot fi aleși consilieri, primari sau președinți ai consiliului județean persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

De asemenea, potrivit art. 4 alin.1 din Legea 115/2015, au dreptul de a fi aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene, cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituţia României, republicată și au domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese.

Potrivit adresei nr.12556/20.08.2020, Agenția Națională de Integritate a comunicat instanței faptul că prin Raportul de evaluarea nr. 5399/G/III/15.02.2018 întocmit de Inspecția de integritate din cadrul ANI, s-a constata încălcarea de către intimatul A..... N...... a regimului juridic al conflictelor de interes, raportul fiind contestat de către intimat la Curtea de Apel Craiova, formându-se astfel dosarul cu nr. ...../54/2018, iar prin sentința Civilă nr. 356/29.06.2018, Curtea de Apel Craiova a respins contestația formulată de intimat.

În prezent, contestația intimatului împotriva raportului de evaluarea menționat anterior se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, având fixat prim termen de judecată la data de 13.04.2021, prin urmare instanța constată că raportul de evaluarea prin care s-a constata încălcarea de către intimatul A..... N...... a regimului juridic al conflictelor de interese nu este definitiv.

Astfel, instanța constată că potrivit art. 6 lit.b din Legea 115/2015, nu pot fi aleși consilieri, primari sau președinți ai consiliului județean persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, iar intimatului nu i s-a interzis dreptul de a alege printr-o hotărâre judecătorască definitivă, dosarul nefiind finalizat.

De asemenea, potrivit art. 25 alin.2 din Legea 176/2010, interdicția de 3 ani de a mai exercita o funcție sau demnitate publică se execută, după caz, de la rămânerea definitivă a raportului de evaluare sau rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, dacă acest raport a fost contestat.

Având în vedere aceste aspecte, instanța constată că în mod corect Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr.....O......, a admis candidatura intimatului A..... N......, dat fiind faptul că în prezent acesta nu este sub imperiul vreunei incompatibilități sau interdicții din moment ce raportul de evaluare nu a rămas definitiv.

Față de considerentele mai sus-menționate, instanța urmează a respinge contestația petentului P..... I..... formulată împotriva hotărârii nr.4 din data de 18.08.2020 emisă de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr.....O......, prin care s-a admis candidatura numitului A..... N...... la funcția de primar și consilier din partea Partidului Pro România.

Postat 09.09.2020

Domenii speta