Rezoluţiunea contractului de întreţinere ca urmare a decesului debitorului

Sentinţă civilă 290 din 09.07.2020


Titlu Rezoluţiunea contractului de întreţinere ca urmare a decesului debitorului

Tip speta Sentinţă civilă

Numar speta 290

Data speta 09.07.2020

Domeniu asociat rezoluţiune contract de întreţinere

Continut speta Instanţa a statuat că, în principiu, decesul debitoarei nu are ca efect rezoluţiunea

sau rezilierea contractului, dacă moştenitorii acesteia îşi manifestă voinţa de a

continua prestarea contractului şi dacă instanţa constată existenţa unor premise

pentru a se executa contractul în viitor de către moştenitorii debitoarei întreţinerii.

În condiţiile în care, în speţă, moştenitorii debitoarei au declarat la interogatoriu că

sunt de acord cu desfiinţarea contractului de întreţinere, neexistând premise pentru

executarea contractului pe viitor, instanţa a dispus rezoluţiunea contractului.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LIPOVA  OPERATOR 2799

DOSAR NR. .../.../...

SENTINŢA CIVILĂ NR. ...

Şedinţa publică din 09 iulie 2020

Preşedinte: ...

Grefier: ...

 Se procedează la soluţionarea cererii, în cauza având ca părţi pe reclamantul ... şi pe pârâţii ..., moştenitorii defunctei ..., cu obiect reziliere contract de întreţinere.

La apelul nominal se prezintă reclamantul, asistat de avocat ... din Baroul ... şi pârâţii, personal.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul oral asupra stadiului cauzei, după care se pun în discuţie cererile de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii introductive.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea cererilor de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii introductive.

Pârâţii nu au obiecţii asupra cererilor de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii introductive.

Se soluţionează cererile de probaţiune.

Se pune în discuţie administrarea probei cu interogatoriul pârâţilor referitor la desfiinţarea contractului de întreţinere.

Pârâţii sunt de acord.

Se administrează proba cu interogatoriul pârâţilor.

Nemaifiind alte probe de administrat, instanţa declară încheiată etapa de cercetare a procesului şi acordă cuvântul pentru dezbaterea fondului cauzei.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Pârâţii sunt de acord cu admiterea cererii de chemare în judecată formulată de reclamant. Nu solicită cheltuieli de judecată.

În deliberare,

JUDECATA:

Constată că, la data de 21 mai 2019, reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâta ...., a solicitat să se dispună rezoluţiunea Contractului de întreţinere autentificat sub nr. …/… de B.N.P. ..., deoarece întreţinătoarea ..., a decedat, precum şi repunerea în situaţia anterioară încheierii contractului pentru cota de ½ din imobilul situat în localitatea ....

În motivarea cererii, reclamantul a argumentat că a încheiat cu defuncta ..., Contractul de întreţinere autentificat sub nr. .../… de B.N.P. ..., reclamantul acceptând transmisiunea dreptului de proprietate asupra imobilului în litigiu, în considerarea exclusivă a prestării întreţinerii de către pârâtă, nu de către alte persoane.

De asemenea, reclamantul a precizat că schimbarea debitorului obligaţiei de întreţinere nu s-ar putea realiza, în timpul vieţii întreţinătorului, decât cu acordul întreţinutului, în timp ce, după decesul întreţinătorului, survenită anterior întreţinutului, preluarea obligaţiei de întreţinere de către succesorii întreţinătorului nu s-a r putea efectua, respectiv realiza, decât cu acordul neechivoc al întreţinutului.

În drept, reclamantul a invocat art. 2263 Cod civil

Pentru probaţiune, reclamantul a depus următoarele înscrisuri: cartea de identitate a reclamantului, actul de deces al pârâtei, Extrasul de carte funciară nr. ...., Contractului de întreţinere autentificat sub nr. .../… de B.N.P. ..., Dosarul fiscal de patrimoniu nr. ....

Prin Încheierea de şedinţă din data de 10 octombrie 2020, s-a dispus introducerea şi citarea în cauză a moştenitorilor defunctei ..., parte în contractul de întreţinere, respectiv a pârâţilor ...

Pârâţii nu au depus întâmpinare, alte cereri sau apărări în scris.

Prin Încheierea de şedinţă din data de …, s-a dispus, în temeiul art. 411 pct. 1 alin. 2 Cod procedură civilă, suspendarea judecării cererii formulată de reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâţii ..., moştenitorii defunctei ..., până la o eventuală stăruinţă a părţilor.

La data de …, reclamantul a solicitat respunerea pe rol a cauzei.

Pentru soluţionarea cererilor de probaţiune formulate de către părţi, se procedează astfel:

În temeiul art. 254 alin. 1 Cod procedură civilă, raportat la art. 255 Cod procedură civilă va încuviinţa ca vizând probe necesare soluţionării cauzei, cererile de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii introductive, respectiv: cartea de identitate a reclamantului, actul de deces al pârâtei, Extrasul de carte funciară nr. ..., Contractului de întreţinere autentificat sub nr. .../… de B.N.P. ..., Dosarul fiscal de patrimoniu nr. ....

Din probele administrate în cauză, respectiv: cartea de identitate a reclamantului, actul de deces al pârâtei, Extrasul de carte funciară nr. ..., Contractului de întreţinere autentificat sub nr. …/… de B.N.P. ..., Dosarul fiscal de patrimoniu nr. …/…, instanţa reţine următorul raport juridic litigios;

 Între reclamant şi pârâta - defunctă s-a încheiat Contractului de întreţinere autentificat sub nr. .../… de B.N.P. ..., reclamantul înstrăinând dreptul de proprietate asupra cotei de ½ din imobilul situat în localitatea ..., în schimbul prestării întreţinerii de către pârâtă.

 Ulterior încheierii Contractului de întreţinere autentificat sub nr. .../… de B.N.P. ..., la data menţionată în certificat a avut loc decesul pârâtei ....

 Conform art. 1321 Cod civil, ,,Contractul încetează, în condiţiile legii, prin executare, acordul de voinţă al părţilor, denunţare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiei, imposibilitate fortuită de executare, precum şi din orice alte cauze prevăzute de lege”.

Ca atare, trebuie analizat dacă, în ipoteza decesului întreţinătoarei,  se poate constata imposibilitatea fortuită de executare. Relevante pentru aceasta, sunt art. 2259 şi art. 2261 alin. 1 Cod civil. Primul evocă, în principiu, caracterul personal al contractului; ,,Caracterul personal al contractului de întreţinere nu poate fi invocat de părţi pentru a se opune acţiunii în revocarea contractului sau acţiunii oblice introduse pentru executarea sa”. Cel de-al doilea are conţinutul; ,,Dacă prestarea sau primirea în natură a întreţinerii nu mai poate continua din motive obiective sau dacă debitorul întreţinerii decedează şi nu intervine o înţelegere între părţi, instanţa judecătorească poate să înlocuiască, la cererea oricăreia dintre părţi, fie şi numai temporar, întreţinerea în natură cu o sumă de bani corespunzătoare”.

În consecinţă, raportat la circumstanţele cauzei, tot în principiu, decesul debitoarei nu are ca efect rezoluţiunea sau rezilierea contractului, dacă moştenitorii acesteia îşi manifestă voinţa de a continua prestarea contractului şi dacă instanţa constată existenţa unor premise pentru a se executa contractul în viitor de către moştenitorii debitoarei întreţinerii.

 Moştenitorii debitoarei întreţinerii, pârâţii ..., actualmente ..., au declarat la interogatoriu că sunt de acord cu desfiinţarea contractului de întreţinere.

Cum art. 1322 Cod civil stipulează efectele încetării contractului astfel, ,,La încetarea contractului părţile sunt liberate de obligaţiile asumate. Ele pot fi însă ţinute la repararea prejudiciilor cauzate şi, după caz, la restituirea, în natură sau prin echivalent, a prestaţiilor primite în urma încheierii contractului”, aceste efecte trebuie să fie raportate la specificul contractului de întreţinere, care nu permite decât restabilirea situaţiei anterioare a imobilului în considerarea căruia s-a pretat întreţinerea.

 În aceste condiţii, neexistând premise pentru executarea contractului pe viitor, deoarece moştenitorii întreţinătoarei nu au mai continuat prestarea întreţinerii pentru aceasta şi nu au dovedit că au efectuat demersuri de această natură, instanţa nu are niciun temei să dispună o eventuală continuare a executării contractului prin prestarea întreţinerii de către aceştia, astfel că este întemeiată cererea reclamantului.

 În condiţiile art. 436 alin. 1 Cod procedură civilă, care prevede; „Când pârâtul a recunoscut în tot sau în parte pretenţiile reclamantului, instanţa, la cererea acestuia din urmă, va da o hotărâre în măsura recunoaşterii”, instanţa va lua act de achiesarea părţilor.

 Pentru aceste considerente de fapt şi de drept,  instanţa va admite cererea formulată de reclamantul ..., domiciliat în localitatea ..., în contradictoriu cu pârâţii ..., domiciliat în ....

 Va dispune rezoluţiunea Contractului de întreţinere autentificat sub nr. …/… de B.N.P. ....

Va dispune repunerea reclamantului în situaţia anterioară încheierii contractului de întreţinere, respectiv pentru cota de ½ din imobilul situat în localitatea ..., prin radierea pârâtei - defuncte ca titular a acelei cote din cartea funciară, concomitent cu reînscrierea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului.

Va dispune autoriza reclamantul să efectueze demersurile necesare pentru reînscrierea dreptului său de proprietate în cartea funciară - prin Biroul de Carte Funciară.

Constatând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, instanţa în temeiul art. 451 - 453 Codul de procedură civilă, nu va acorda sume cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererile de probaţiune pe care le implică înscrisurile ataşate cererii introductive, respectiv: cartea de identitate a reclamantului, actul de deces al pârâtei, Extrasul de carte funciară nr. ... Contractului de întreţinere autentificat sub nr. .../… de B.N.P. ... Dosarul fiscal de patrimoniu nr. .../….

Admite cererea formulată de reclamantul ..., domiciliat în localitatea ....

Dispune rezoluţiunea Contractului de întreţinere autentificat sub nr. …/… de B.N.P. ....

Dispune repunerea reclamantului în situaţia anterioară încheierii contractului de întreţinere, respectiv pentru cota de ½ din imobilul situat în ..., prin radierea pârâtei - defuncte ca titular a acelei cote din cartea funciară, concomitent cu reînscrierea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului.

Autorizează reclamantul să efectueze demersurile necesare pentru reînscrierea dreptului său de proprietate în cartea funciară - prin Biroul de Carte Funciară.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare.

În temeiul art. 425 alin. ultim Cod procedură civilă, în cazul exercitării căii de atac, cererea de apel se va depune la Judecătoria ....

Pronunţată la data de  09 iulie 2020.

Preşedinte, Grefier,

.............

Domenii speta