Pretentii

Sentinţă civilă 558 din 02.09.2020


Cod ECLI [...]

Dosar nr. [...]

R O M Â N I A

[...] [...]

[...]

[...] CIVILĂ Nr. 558/2020

Şedinţa publică de la 02 [...] 2020

Completul compus din:

[...] : [...] [...] [...]

Grefier [...] [...]

Pe rol fiind  judecarea cauzei Civil privind pe reclamanta [...] [...] DE [...] SF. [...] [...], cu  sediul în [...], str. [...] [...], nr. 50-52, judeţul [...], cod fiscal 43, prin reprezentant  legal Dr. [...] [...] [...], şi pe pârâţii  [...] [...], domiciliat  în [...], str. [...] [...], nr. B, judeţul [...], având  [...] [...], [...] [...], domiciliat în [...], str. [...] [...], nr. 12, judeţul [...], [...] [...] şi  [...] [...],  cu  domiciliul în [...], str. [...] [...],nr. 9, judeţul [...], [...] [...], având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  au răspuns  pârâţii [...] [...] şi [...] [...], lipsă fiind  reclamanta [...] [...] DE [...] SF. [...] [...], şi pârâtul [...] [...].

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că  pricina este  la  primul termen de  judecată.

Instanţa  a procedat  la  verificarea identităţii pârâţilor  care  s-au  legitimat  astfel:  [...] [...] cu CI seria VN, nr. x şi [...] [...]  cu  [...]. seria VN nr.x.

, arată  că  sunt  de  acord  cu  plata  solicitată  de  reclamantă

In baza art. 131  al. 1  Cod procedură civilă, instanţa  din oficiu constată  că  este  competentă  din punct de  vedere  general, material şi teritorial să  soluţioneze  prezenta pricină.

In baza art. 255 raportat la  art. 258 cod procedură  civilă, instanţa încuviinţează pentru  reclamantă proba  cu  înscrisurile  existente la  dosarul cauzei.

In temeiul art. 244 Cod procedură  civilă instanţa  constată  cercetarea judecătorească terminată şi acordă  cuvântul la fond.

Pârâţii  [...] [...] şi [...] [...], având  pe  rând  cuvântul, arată că arată  că  sunt  de  acord  cu  plata  despăgubirilor solicitate  de reclamantă.

Instanţa  constată că  au fost  lămurite  toate  împrejurările  de  fapt  şi temeiurile  e  drept, închide  dezbaterile şi reţine  cauza în pronunţare

INSTANŢA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de  06.07.2020 sub nr. de dosar [...], reclamanta [...] [...]  DE [...] „Sf.[...]”  [...], a solicitat în contradictoriu cu pârâţii [...] [...], [...] [...] şi [...] [...], obligarea acestora la plata sumei de 1201,53 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând cheltuielile efectuate de reclamantă cu spitalizarea pacientului [...] [...].

În fapt, reclamanta a arătat că pârâţii au cauzat prin faptele lor, de natură penală, numitului [...] [...], vătămări corporale ce au necesitat îngrijiri medicale acordate de reclamantă în valoare de  1201,53 lei, conform decontului ataşat, fapte ce rezultă din  sentinţa penală nr .35/14.03.2019  pronunţată de Judecătoria  [...] in dosarul [...]

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 320 din Legea nr. 95/2006 şi art. 1357-1359 din Codul Civil.

În probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile ataşate la dosarul cauzei în copie certificată pentru conformitate cu originalul:  decont de cheltuieli fila 5,  sentinţa  penală la nr. 35/2019, (fila 6), foaie  de  observaţie  clinică  generală(f.15-28).

 Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru conform art. 30 alin. (1) din [...] nr. 80/2013.

Pârâţii, legal citaţi, nu au depus întâmpinare sau formularul de răspuns completat.

Sub aspectul probatoriului, la prezentul termen, în temeiul art. 258 rap. la art. 255 [...]., instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei, ca fiind legale, pertinente şi utile soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în prezenta cauză, instanţa reţine următoarele aspecte în fapt şi în drept:

Potrivit art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.

Potrivit art. 27 alin. (1) [...]. dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la instanţa civilă acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune, iar potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol persoana vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal, pot introduce acţiune la instanţa civilă dacă, prin hotărâre definitivă, instanţa penală a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă.

Temeiul acordării acestor pretenţii îl reprezintă angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtului în condiţiile art.  1349 [...] cod civil, aplicabil în cauză, având în vedere că fapta ilicită a fost săvârşită la data de 01.03.2014, ulterior intrării în vigoare a noului Cod civil.

Potrivit art. 1357 şi urm. [...]. persoana care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie este obligată să-l repare.

În prezenta cauză, instanţa constată ca îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale după cum urmează. Astfel, instanţa, având în vedere probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, reţine că, la data de07.12.2018, în urma unei agresiuni, pârâţii au  cauzat  părţii vătămate [...] [...], leziuni ce au necesitat  pentru vindecare  un număr  de  2  zile  de  spitalizare.

În urma acestei agresiuni, numitul  [...] [...] a fost internat  la  secţia [...]  Generală  în perioada  [...] unde  i-au fost  acordate îngrijiri medicale de  specialitate, cheltuielile  de  spitalizare  fiind  în cuantum de  1201,53  lei conform decontului de cheltuieli.

Prin sentinţa penală nr .35 din 14.03.2019 pronunţată de Judecătoria [...] in dosarul  [...], s-a dispus încetarea procesului penal pornit la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în baza art.396 alin.6 cpp, cu referire la art.16 lit.g  Cod  procedură  penală, iar in temeiul  art. 397 alin. 5  Cod procedură penală raportat  la art. 25 al. 5  Cod procedură penală, acţiunea civilă intentată de [...]  [...] de  Urgenţă Sf. [...] [...]  a fost lăsată nesoluţionată.

Aşadar, instanţa reţine că pârâţii  [...] [...], [...] [...] şi [...] [...], au săvârşit cu vinovăţie fapta de  lovire şi alte  violenţe, cauzându-i părţii vătămate  [...] [...] leziuni ce  au necesitat pentru  vindecare  un nr. de  2  zile  de  spitalizare ([...]) la secţia de  chirurgie generală a [...]ui [...] de Urgenţă Sf. [...] [...], conform actelor medicale din dosar, producând un prejudiciu reclamantei în valoare de  1201,53 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare, conform decontului de cheltuieli .

Pentru aceste considerente, instanţa va admite acţiunea şi va dispune obligarea pârâţilor la plata către reclamant a sumei de  1201,53 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare.

Ia act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de reclamantul [...] [...] DE [...] „x [...]” [...], cu  sediul în [...], str. [...] [...] nr. x, judeţul [...], cod fiscal 4x, prin reprezentant  legal Dr. [...] [...] [...],  în contradictoriu cu pârâţii [...] [...], domiciliat  în [...], str. [...] [...], nr. x B, judeţul [...], având  [...] [...], [...] [...], domiciliat în [...], str. [...] [...], nr. 12, judeţul [...], [...] [...] şi  [...] [...],  cu  domiciliul în [...], str. [...] [...],nr. 9, judeţul [...], [...] [...], [...], [...] [...], [...] [...], având ca obiect  pretenţii.

Obligă pârâţii la plata către reclamantă a sumei de  1201,53 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare a pacientului [...] [...].

[...].

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei sentinţe. Cererea de apel se depune la Judecătoria [...], sub sancţiunea nulităţii

În temeiul prevederilor art. 402 raportate la cele ale art. 396 alin. (2) [...]. pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 02.09.2020.

[...],

[...][...][...] [...]

[...]

[...]. [...]

2020 [...] 04