Litigiu privind functionarii publici

Sentinţă civilă 189 din 28.07.2020


Document finalizat

Cod ECLI [...]

Dosar nr. x/91/2019

R O M Â N I A

[...] [...]

[...] A [...] CIVILA SI DE [...] [...] [...]

[...] CIVILĂ Nr. 189/2020

Şedinţa publică de la 28 [...] 2020

Completul compus din:

[...] [...] [...]

Grefier [...] [...]

Pe rol fiind pronunţarea asupra  acţiunii formulată de reclamanţii: [...] [...], având [...] [...] şi [...] [...] [...], având [...] [...], ambii cu domiciliul în [...], str.[...] nr.[...], x, judeţul [...] şi domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în localitatea [...],  str.X nr.1, judeţul [...], în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL [...] [...]  cu sediul în [...], str.[...] nr.110, sector 5  pentru [...][...] [...], având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea [...]).

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 14 iulie 2020, note consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa în vederea deliberării şi pentru a se depune concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru astăzi, când,

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă;

Prin cererea înregistrată la nr. x/91/2019 reclamanţii [...] [...] şi [...] [...] [...] au chemat în judecată pe pârâta [...]. 024[...][...] [...] pentru ca prin hotărâre judecătorească aceasta să fie obligată să le achite drepturile prev.de art. 20 alin.1,2 şi 4 din Anexa [...] a Legii 284/2010 reprezentând [...]4 de solde ale funcţiei de bază, dobânda legală şi actualizarea cu indicele de inflaţie de la naşterea dreptului la achitarea efectivă.

În motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că sunt moştenitorii defunctului locotenent colonel [...] T. [...] care a fost angajat la unitatea pârâtă şi a ieşit la pensie la 11.11.2016.

Potrivit Deciziei de pensionare x/1 din 24.11.2016 la ieşirea la pensie autorul lor avea o vechime efectivă în sistemul de apărare de [...]2 de ani, 2 luni şi 15 zile şi o vechime cumulată de 49 ani.

Deşi a fost trecut în rezervă cu drept de pensie înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, acestuia nu i s-au acordat drepturile băneşti prev.de art. 20 ali.1 şi 2 din Anexa [...] a Legii 284/2010 reprezentând [...]4 solde.

Acordarea acestor drepturi a fost suspendată succesiv, dar prin Legea 15[...]/2017 a fost anulat efectul acestor suspendări întrucât dispoziţiile care prevăd dreptul nu au fost abrogate, iar actul normativ nu dispune nici în  legătură cu [...] 9/2017.

Ca urmare, la expirarea duratei de suspendare actul normativ sau dispoziţia afectată de suspendare reintră de drept în vigoare, astfel cum rezultă din art. 66 alin.2  din Legea 24/2000.

Prin întâmpinare, Ministerul Apărării [...] pentru [...]. 024[...][...] [...] a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Dreptul la plata ajutorului la trecerea în rezervă a fost suspendat repetat prin Legea 285/2010, Legea 28[...]/2011 şi ordonanţele de urgenţă privind salarizarea, măsurile fiscal-bugetare şi prorogarea unor  termene, iar suspendarea a fost menţinută până în 2021 inclusiv prin [...] 114/2018, astfel încât în discuţie nu este o creanţă exigibilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit certificatului de moştenitor [...] emis de Biroul Individual Notarial [...] [...] reclamanţii [...] [...] şi  [...] [...] [...]  sunt moştenitorii defunctului [...] T. [...], fost cadru militar la [...]. 024[...][...] [...].

La data de [...]0.11.2016 autorul reclamanţilor este trecut în rezervă în urma ieşirii la pensie înainte de împlinirea vârstei standard.

Din Decizia 144546/1 din 24.11.2016 emisă de [...] de [...] [...] a Ministerului Apărării [...] rezultă că [...] T.[...] avea o vechime [...]2 de ani, 2 luni şi 15 zile şi vârsta standard de pensionare era 58 de ani şi [...] luni.

La 22.12.2016 autorul reclamanţilor a solicitat acordarea ajutorului prev.de art. 20 alin.1 şi 2 din Anexa [...] [...] Secţiunea a [...]-a a Legii 284/2010, însă cererea i-a fost respinsă.

La 29.11.2019 reclamanţii formulează prezenta acţiune prin care solicită acordarea drepturilor.

Potrivit [...] [...] a Legii 284/2010 [...] Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Secţiunea 1-Soldele personalului militar şi salariile poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare art. 20 alin.1 şi 2, la trecerea în rezervă cu drept la pensie, poliţiştii beneficiază de un ajutor de 20 solde salarii ale funcţiei de bază dacă au o vechime efectivă de peste [...]0 de ani.

Dacă trecerea în rezervă se face înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzută de lege poliţiştii mai beneficiază pentru fiecare an  întreg rămas până la limita de vârstă de pensionare de un ajutor egal cu 2 solde/salarii ale funcţiei de bază.

Autorul reclamanţilor a trecut în rezervă cu drept de pensie la [...]0.11.2016, cu 7 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzută de lege şi menţionată în decizia de pensionare,  în condiţiile în care avea vechime efectivă în serviciu de [...]2 de ani, 2 luni şi 15 zile.

Aşa fiind, ajutorul cuvenit acestuia este de [...]4 solde de funcţie.

Dispoziţiile art. 20 alin.1 şi 2 reprezentând temei al ajutorului au fost însă suspendate de la intrarea în vigoare prin acte au fost însă suspendate de la intrarea în vigoare prin acte normative succesive astfel:

-pentru 2011 prin art. 1[...] alin.1 din Legea 285/2010;

-pentru 2012 prin art. 5 din Legea 28[...]/2011;

-pentru 201[...] prin art. 2 din [...] 84/2012;

-pentru 2014 prin art. 10 din [...] 10[...]/201[...];

-pentru 2015 prin art. 9 din [...] 8[...]/2014;

-pentru 2016 prin art. 11 din [...] 57/2015;

-pentru perioada 01 ianuarie [...] prin art. 10 din [...] 99/2016;

-pentru perioada [...] prin art. 1 alin.[...] din [...] 9/2017;

-pentru 2018 prin art. 11 alin.1 din [...] 90/2017;

-pentru 2019-2021 prin art. 41 alin.1 din [...] 114/2018.

Potrivit Deciziei 16/2015 pronunţată de [...] în dezlegarea chestiunii de drept măsura suspendării, nu aduce atingere însă substanţei drepturilor vizate.

Este adevărat că potrivit art. 44 alin.1 pct.9 din Legea 15[...]/2017 s-au abrogat dispoziţiile Legii 284/2010 şi că prin Deciziile [...]5/2018 şi 20/2019 [...] a stabilit că această abrogare are efect şi asupra dispoziţiilor de suspendare prin interpretarea art. 66 din legea 24/2000, drepturile nemaifiind actuale.

Prin Decizia Curţii Constituţionale [...] în vigoare de la 09.10.2019 şi în consecinţă ulterioară Deciziei [...] 20/2019 în vigoare de la 06.08.2019 s-a stabilit că abrogarea Legii 284/2010 nu are efect asupra dispoziţiilor art. 20 alin.1 şi 2 în cazul în care ieşirea la pensie este anterioară datei de 01.07.2017,  dată la care a intrat în vigoare Legea 15[...]/2017.

[...] pentru mai mulţi ani succesivi a drepturilor băneşti reprezentând ajutor la ieşirea la pensie în temeiul art. 20 alin.1 şi 2 din Anexa [...] Capitolul 2 Secţiunea I din Legea 284/2010 nu poate fi privită ca un eveniment care afectează previzibilitatea normei, dreptul la ajutor fiind unul actual.

Cum s-a constatat constituţionalitatea disp.art. 11 alin.1 din [...] 90/2017 prin care se suspendă pentru 2018 acordarea dreptului, chiar şi după abrogarea Legii 284/2010, rezultă că subzistă dreptul autorului reclamanţilor la ajutor, ajutor care este în continuare suspendat în baza art. 41 alin.1 din [...] 114/2018.

Aşa fiind, având în vedere şi cele dispuse de [...] prin Decizia 5/2018 pronunţată în recurs în interesul legii, urmează să se respingă acţiunea ca prematur formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca prematur formulată acţiunea reclamanţilor  [...] [...], având [...] [...] şi [...] [...] [...], având [...] [...], ambii cu domiciliul în [...], str.[...] nr.[...], bl.C1, sc.1, ap.28, judeţul [...] şi domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în localitatea [...],  str.X nr.1, judeţul [...], în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL [...] [...]  cu sediul în [...], str.[...] nr.110, sector 5  pentru UM 024[...][...] [...], având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea [...]).

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se va depune la Tribunalul [...] – Secţia a [...] civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Pronunţată prin punerea la dispoziţie de grefa instanţei, azi,  28 [...] 2020.

Preşedinte,

[...] [...] Grefier,

[...] [...]

[...]

[...]

[...]: Com.[...] ex. [...]1.07.2020